<<
>>

ТЕМА 7. ОСНОВНІ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА

Програмні питання

¦:¦ Праворозуміння: основні сучасні підходи.

¦:• Юридичний позитивізм: основні засади.

? Природничо-правовий підхід. Теорія прав та свобод людини.

? Соціологічне праворозуміння.

¦> Інтегративна юриспруденція.

ТВОРЧІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Що зумовлює багатозначність терміну «право»? Чи ідентичні за значенням терміни «право на життя», «норма права», «право держави на застосування примусу», «цивільне право», «право України», «права власника», «європейське право», «мусульманське право»?

Які, на вашу думку, причини зумовлюють багатоманітність інтерпретацій права? Охарактеризуйте основні сучасні типи праворозуміння.

Чи існують відмінності у західному та східному типах праворозуміння.

Який тип праворозуміння прямо вказує на зв'язок держави та права? Виокремте основні засади юридичного позитивізму, як цього типу праворозуміння.

Яка із концепцій є новітнім напрямом позитивізму XX ст.? Виокремте її основні засади.

Назвіть ознаки юридичного позитивізму (зокрема, нормативізму), які визначають переваги та недоліки цієї концепції.

Який тип праворозуміння дає змогу розкрити ціннісні аспекти права? Виокремте основні засади природничої юриспруденції.

Назвіть ознаки природничої юриспруденції, які визначають переваги та недоліки цієї концепції.

Яке місце займає теорія прав та свобод особи в натуралістичній юриспруденції?

Який тип праворозуміння дає змогу розглядати право як форму опосередкування соціальних потреб та інтересів? Виокрем-те основні засади соціологічного праворозуміння.

Назвіть ознаки соціологічного підходу розуміння права, які дають змогу визначити переваги та недоліки цієї концепції.

Які принципи зумовлюють появу інтегративного праворо-зуміння? Охарактеризуйте концепцію інтегративної юриспруденції.

Чи є можливим у сучасних умовах формування концепції універсального, всесвітнього права?

Джерела для підготовки Спеціальна література:

Аннерс Э.

История европейского права - М., 1996.

Бабенко А. Н. Правовая социализация как процесе освоения правовых ценностей // Государство и право.- 2005 - № 2.

Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства.-М., 1998.

Бержель Ж.-Л. Общая теория права - М., 2000.

Берман Г. Западная традиция права. Эпоха формирования.- М., 1995,2000.

Варьяс М. Ю. Правопонимание: опыт интегративного подхода.-М., 1999.

Гоббс Т. Сочинения.-М., 1991.-Т. 2.

Жоль К К. Философия и социология права - К., 2000.

Завадская Л. М. Теория права: новые идеи.- М., 1991.

Карташов В. Н. О многообразии подходов к праву и интегратив-ному его определению // Труды МГЮА: Сборник статей - 2003.- № 10.

КелъзенX. Чистое учение о праве / Пер. с нем.-Вып. 1-М., 1987.

Ковлер А.И. Антропология права - М., 2002.

Конт О. Курс позитивной философии // Родоначальники позитивизма.- Вып. 4.- СПб., 1912.

Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права.- СПб., 2004.

Кудрявцев В. Н., Казимирчук В. П. Современная социология права.-М., 1995.

Лейст О. Э. Три концепции права // Государство и право.-1991.-№ 2.

Ллойд Д. Идея права - М., 2002.

ЛоккД. Сочинения.-М„ 1988.-Т. 3.

Мальцев Г. В. Социальная справедливость и право.- М., 1977.

Нерсесянц В. С. Философия права - М., 1997.

Нерсесянц В. С. Процессы универсализации права в глобализирующемся мире // Государство и право.- 2005.- № 5.

22. Оль П. А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству- СПб., 2005.

23. Паунд Р. Современная правовая теория // Антология мировой

правовой мысли.- М., 1999.

24. Сандевуар П. Введение в право / Пер. с фр - М., 1994.

25. Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. Философия права: Крат-

кий курс.-М., 1996.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.- М., 1992.

Тихомиров Ю. В. Основы философии права.- М., 1997.

28. Толстик В. А. От плюрализма правопонимания к борьбе за содер-

жание права // Государство и право - 2004.- № 9.

29.

Тоффлер Э. Третья волна - М., 2002.

Царьков И. И. Развитие правопонимания в европейской традиции права - СПб., 2006.

Честное И. Л. Правопонимание в эпоху постмодернизма // Правоведение- 2002- № 2.

Чиркин В. Е. Общечеловеческие ценности, философия права и позитивное право // Право и политика.- 2000.- № 8.

Шершеневич Г. Ф. Общая теория права.- Вып. 1.- М., 1910.

Штамлер Р. Сущность и задачи права и правоведения - СПб., 1908.

35. Эрлих Е. Основы социологии права // Антология мировой право-

вой мысли - М., 1999.

Юридичний словник

Тип праворозуміння - це сукупність основних засад, що визначають певний підхід до розуміння змісту та сутності права.

Юридичний позитивам: право - це система юридичних норм, встановлених та забезпечених державою.

Нормативістська юриспруденція: право - це система юри-дичних норм, за допомогою яких здійснюється регулювання, охо-рона та захист суспільних відносин.

Соціологічна юриспруденція: право - це зумовлена суспільними відносинами система юридичних норм, що впорядковують реальну поведінку суб'єктів суспільного життя.

Природнича юриспруденція: право - це система природно-соціальних та правових цінностей, які необхідні людині (особі) для її існування та розвитку в конкретних історичних умовах.

Права людини - це природньо-соціальні та правові цінності, що породжені біосоціальними властивостями людини і є необхідними для її існування та розвитку в конкретних історичних умовах.

Інтегративна юриспруденція: право - це втілені в юридичних нормах та фактичних правових діяннях правові цінності, що визначають їх ефективність.

Теорія прав та свобод людини - це система основних засад, які через природно-правові цінності визначають бажаний статус особи у конкретному суспільстві.

Юридичний позитивізм

Інтегративна юриспруденція

ОСНОВНІ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА

Соціологічна юриспруденція

Природнича юриспруденція

Релігійний ідеалізм протестантизм неотомізм

феноменологізм екзистенціалізм неокантіанство

Соціологічна юриспруденція

І

прагматизм

Історико-матеріалістичний підхід

ІНТЕГРАТИВНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОГО ПОЗИТИВІЗМУ (НОРМАТИВІЗМУ), ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПЕРЕВАГИ ЦІЄЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА

визначають прямий зв язок права з державою, оскільки держава встановлює та забезпечує норми права;

дієвість права пов'язана з його нормативною природою (система правил поведінки загального характеру);

дієвість права пов'язана з формальною визначеністю норм права (вираженням їх змісту в джерелах права);

ефективність регулятивного впливу визначається можливістю чіткого встановлення меж дозволеної та забороненої поведінки; є обов'язковими до виконання адресатами;

таке розуміння права дає змогу визначити загальні стандарти поведінки для однойменних учасників суспільних відносин

ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОГО ПОЗИТИВІЗМУ (НОРМАТИВІЗМУ), ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НЕДОЛІКИ ЦІЄЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА

перебільшення ролі держави в нормотворенні;

поза межами права залишаються норми, створені іншими суб'єктами; недооцінювання зв'язку права з економікою, політикою, іншими соціальними явищами;

часто абсолютизується юридична форма, недооцінюється зміст, а тому не розмежовуються право та закон;

не охоплює діяльнісні (прагматичні) аспекти (не охоплює чинне, «живе» право)

ОЗНАКИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПЕРЕВАГИ ЦІЄЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА

визначають пріоритет суспільних відносин, що зумовлюють зміст права;

розкривають залежність права від соціальних факторів;

орієнтують на реалізацію права, впорядковують реальну поведінку

суб'єктів суспільних відносин;

розширюють межі нормотворення;

охоплюють діяльнісні аспекти («живе» право);

збільшують кількість суб'єктів нормотворення

ОЗНАКИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НЕДОЛІКИ ЦІЄЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА

соціальний детермінізм викликає обмеженість та однобокість розуміння права (оскільки специфіка суспільних відносин визначається конкретно-історичними умовами);

втрачаються чіткі критерії правомірного та неправомірного; недооцінювання ролі спеціальних правотворчих суб'єктів; перевищення (абсолютизація) ролі судових та адміністративних органів у нормотворенні

ОЗНАКИ ПРИРОДНИЧОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПЕРЕВАГИ ЦІЄЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА

заснована на пріоритеті прав людини, ідей справедливості, рівності;

право пов'язане не з державою, а з природою людини (її біосоціальни-

ми властивостями);

є ціннісною характеристикою права;

розмежовує право та закон;

дає змогу сформулювати систему природно-соціальних та правових цінностей, що використовуються як критерії правового закону права людини визначаються її біосоціальними властивостями;

належать людині від народження;

мають невід'ємний, невідчужуваний характер;

зміст і обсяг прав людини відповідають конкретно-історичним умовам

рівня розвитку суспільства;

виникають об'єктивно, незалежно від держави;

є певними вимогами щодо держави;

їх визнання, дотримання, захист є обов'язком держави;

визнаються вищою природно-соціальною та правовою цінністю;

визначають взаємодію людей, а також людей та держави;

є необхідними для нормального існування та розвитку людини в конкретно-історичних умовах

ОЗНАКИ ПРИРОДНИЧОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НЕДОЛІКИ ЦІЄЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА

формальна невизначеність права знижує його регулятивні (формально-юридичні) властивості; ототожнення права та моралі; є більш близьким до правосвідомості;

знижує можливості права як загального стандарту поведінки учасників суспільного життя;

не дає змоги встановити чіткі критерії між правомірним і неправомірним (оскільки морально-правові уявлення можуть бути різними у різних суб'єктів);

допускає доволі вільне тлумачення змісту права

ОЗНАКИ ІНТЕГРАТИВНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПЕРЕВАГИ ЦІЄЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА

намагання об'єднати юридичну форму та соціальний зміст права, що посилює його функційні можливості;

поєднує певні концептуальні позиції природничої, позитивістської,

соціологічної юриспруденції;

намагання відобразити у праві нові явища;

долає обмеженості природничої, позитивістської, соціологічної юриспруденції;

підкреслює важливість у праві морально-правових цінностей норм права та їх втілення у практику

ОЗНАКИ ІНТЕГРАТИВНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НЕДОЛІКИ ЦІЄЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА

механічне поєднання елементів різних концепцій;

відсутність чітких характерних ознак, розмитість поняття права

ОСНОВНІ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА

т

Природнича юриспруденція (Гроцій, Гобс,

Локк, Руссо)

Позитивістська юриспруденція (Бентам, Кельзен, Конт, Шершеневич)

Інтегративна юриспру-денція (Холл)

Соціологічна ^ юриспруденція (Канторович, Ерліх, Гурвіч, Паунд)

<< | >>
Источник: Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка,2007.-412 с.. 2007

Еще по теме ТЕМА 7. ОСНОВНІ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА:

 1. § 1. Проблема визначення місця сімейного права в системі права
 2. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 3. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 4. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 5. ТЕМА 7. ОСНОВНІ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА
 6. ТЕМА 8. ПОЗИТИВНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 7. ТЕМА 9. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
 8. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 9. 3.3. Правові форми та способи гарантування якості довкілля.
 10. Загальна характеристика основних концепцій причинового зв’язку у науці кримінального права
 11. Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень
 12. 1.1. Історія становлення й розвитку інституту переходу прав кредитора до третіх осіб і сучасний рівень дослідження проблеми
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -