<<
>>

ТЕМА 6. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

Програмні питання

¦> Умови та причини виникнення держави Україна.

? Ознаки та сутність сучасної Української держави, її внутрішні та зовнішні функції.

? Форма Української держави ¦:¦ Апарат Української держави.

¦:• Взаємодія держави та інших елементів політичної системи України.

? Проблеми формування в Україні демократичної, соціальної, правової держави.

¦:¦ Тенденції розвитку сучасної Української держави.

ТВОРЧІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Визначте причини, що зумовили виникнення держави Україна.

Назвіть умови, за якими стало можливим становлення сучасної Української держави. Які, на вашу думку, традиції державотворення збережено в Україні?

Визначте поняття «сучасна Українська держава» та його співвідношення з поняттями «українська державність». Розкрийте сутність сучасної Української держави.

Проаналізуйте Конституцію України та назвіть, які основні внутрішні та зовнішні функції в ній зафіксовано.

В яких статтях Конституції України розкривається сутність, призначення, форми та методи організації та здійснення державної влади в Україні? Дайте характеристику державного правління, державного устрою та державного режиму в Україні.

Які фактори, на вашу думку, викликають зміни форми української держави? Чи можливі зміни її форми у майбутньому?

Яка форма державного правління та устрою є найбільш оптимальною для України?

Охарактеризуйте апарат української держави. Використовуючи загальну класифікацію органів держави визначіть видову належність органів Української держави.

Чи реалізується принцип розподілу влад в Україні? Назвіть відомі вам проблеми реформування апарату Української держави.

До якого типу належить політична система України? Назвіть проблеми взаємодії в її межах держави, особи та суспільства.

Використовуючи критерії класифікації політичних партій та громадських організацій визначте видову належність таких об'єднань у політичній системі України.

Чи сформоване в Україні громадянське суспільство? Проаналізуйте Конституцію України та визначте, які ознаки соціальної правової держави в ній зафіксовані.

Які проблеми їх реального здійснення існують на даний час в практиці України?

Назвіть основні тенденції розвитку сучасної Української держави.

Джерела для підготовки А. Джерела права та інші акти

Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996, №30.-От. 141.

Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1990.- № 31.- Ст. 429.

Акт про проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України - 1991.- № 38.- Ст. 502.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні» // Відомості Верховної Ради України - 1999 - № 20-21.

Закон України «Про державну службу» // Зібрання законодавства України - Серія 3: Звід законів України.- 2000 - № 10.

Закон України «Про судоустрій України» // Голос України.-19.03.2002.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України - 1997 - № 24.

Закон України «Про об'єднання громадян» // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 34.

Закон України «Про політичні партії в Україні» // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- № 23.

Б. Спеціальна література

Бистрицький Є., Білий О. Державотворення в Україні: шляхи легітимації//Політична думка.- 1996.-№ 1.

Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна: Навч. посібник.- К., 2000.

Бульба О. Деякі аспекти реформування моделі поділу влади в Україні // Право України.- 2004.- № 4.

Васькович Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в України // Право України.- 2000.- № 1.

Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення / За ред. С. В. Бобровник- К., 1997.

Журавльов Г. Поділ влади в сучасній Україні (проблеми теорії і практики) // Право України - 1998 - №11.

Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду.-К., 1999.

Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність // Матеріали науково-практичної конференції - 1996 р - К., 1997.

Кривенко Л.

Світовий досвід і утвердження парламентаризму в Україні // Віче. - 1996.- № 12.

Кузьминець О. В. Історія держави і права України: Навч. посібник для вищих навчальних закладів.- К., 2003.

Курас І. Федерація чи унітарна держава? // Політика і час-1993.-№6.

Перегуда Є. В. До проблеми законодавчої регламентації багатопартійності в Україні // Право України.- 2001.- № 4.

Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії // Право України - 2001.- № 8.

Політична система України // Політологічний енциклопедичний словник- К., 1999.

Рябов С. Г. Політична теорія держави.- К., 1996.

Селіванов В. М. Право і влада суверенної України - К., 2002.

Скрипнюк О. Соціальна правова держава в Україні - К., 2000.

Солов'євич І. Сутність державної влади в Україні (конституційно-правовий аспект) // Право України.- 1997.- №11.

Ткачук П. Україна: шляхи формування соціальної держави // Вісник Конституційного Суду України.- 2003- №6.

Цвєтков В. В., Горбатенко В. П. Демократія - Управління - Бю-рократія: в контексті модернізації українського суспільства.- К., 2001.

Цвєтков В. В., Кресіна І. О., Коваленко А. А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти.-К., 2003.

Шемчушенко Ю. Проблеми розбудови української державності // Право України.- 1997.-№ 1.

Щедрова Г. П. Громадянське суспільство і соціально-демократична, правова держава: становлення, функції і тенденції розвитку в сучасній Україні-К., 1996.

ОЗНАКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

наявність демократичних інститутів;

розцентралізація влади шляхом передачі владних повноважень органам

місцевого самоврядування;

розв'язання загальносоціальних справ;

ідеологічний плюралізм;

координація інтересів різних соціальних груп;

забезпечення існування різних форм власності;

вираження волі керівних соціальних груп;

недосконалість ряду демократичних інститутів;

збереження значної частки владних повноважень у системі виконавчих органів;

держава продовжує контролювати низку сфер суспільного життя; громадянське суспільство лише формується

ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ВНУТРІШНІ Зовнішні Політичні:

Політичні: захист конституційного ладу та правопорядку

розвиток міжнародно-договірних відносин створення демократичних інститу-тів

оборонна

підтримка міжнародного правопорядку

боротьба з міжнародним тероризмом Економічні:

Економічні: недосконалість процесів формування державного бюджету

обмежена участь у розв'язанні глобальних економічних, господарських проблем підтримка всіх форм власності

Гуманітарні:

Гуманітарні: захист навколишнього природного середовища

міжнародне співробітництво формальне закріплення прав і сво-бод людини

участь у міжнародному забезпе-ченні прав людини недосконалість системи соціального захисту

низький рівень підтримки науко-вих, освітніх, культурно-виховних програм

ФОРМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Державне правління: парламентсько-президентська республіка

Державний режим: нестабільна демократія

Державний устрій: унітарна держава з автономним утворенням

с; О

с ^ со

•5 'З о.

> н

X ч> п

X со и О.

С

3 * а

СО св >>

:~ К С

О н «

Л X

3 о ч

? >>

се -О

* 5 я

>> 5

сз'Сч Л І

о .?

се 03 ее *

та

о.

5 о.

х ¦? н

я о и

о 2 .ь

О, Ж 5

о н 5

°<

Оц «»

се 2 к Ї о м

о * с

центральні органи: міністерства, державні комітети, комітети, державні комісії, інші

місцеві органи: Рада міністрів АРК, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні в м. Києві та в м. Севастополі державні адміністрації

адміністрація державних, казенних підприємств, установ

- триває формування сучасної соціальної, правової демократичної держави; -реформується державний апарат за принципом розподілу влад;

• подальший розвиток плюралістичної ідеології; -розв'язання загальносоціальних справ;

- вдосконалення механізму охорони національної безпеки та суверенітету; -формування досконалішої системи органів виконавчої влади відповідно

до демократичних стандартів; -формування громадянського суспільства;

- курс на реальне гарантування правового статусу особи; -забезпечення стабільних ринкових економічних відносин; -входження в європейський політичний, економічний, правовий простір

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Назвіть причини виникнення сучасної Української держави:

1) укладення договору; 2) передача владних повноважень;

3) реалізація права народу на самовизначення; 4) еволюційний

розвиток

2. У відповідях під якими номерами правильно названо умови

виникнення сучасної української держави:

1) об'єднання з іншою державою; 2) криза радянської держа-ви; 3) розпад СРСР; 4) входження до міжнародних об'єднань?

3. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки сучасної Української держави:

1) сформоване громадянське суспільство; 2) наявність демократичних інститутів; 3) вираження волі керівної соціальної групи;

4) монополія на засоби масової інформації?

4. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки сучасної Української держави:

1) сформоване громадянське суспільство; 2) передача частини владних повноважень органам місцевого самоврядування; 3) недосконалість ряду демократичних інститутів; 4) монополія на засоби масової інформації?

5.

У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки сучасної Української держави:

1) сформоване громадянське суспільство; 2) ідеологічний плюралізм; 3) державний контроль низки сфер суспільного життя; 4) монополія на засоби масової інформації?

6. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки сучасної Української держави:

1) сформоване громадянське суспільство; 2) забезпечення існування різних форм власності; 3) координація інтересів різних соціальних груп; 4) монополія на засоби масової інформації?

7. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки сучасної Української держави:

1) сформоване громадянське суспільство; 2) розв'язання загаль-носоціальних справ; 3) збережена значна частка владних повноважень у системі виконавчих органів; 4) монополія на засоби масової інформації?

8. У відповідях під якими номерами правильно названо зов-

нішні функції Української держави:

1) оборонна функція; 2) обмеження участі у міжнародно-правовому захисті прав людини; 3) розвиток міжнародно-договірних відносин; 4) посилення мілітаризму.

9. У відповідях під якими номерами правильно названо зов-

нішні функції Української держави:

1) підтримка міжнародного правопорядку; 2) обмеження участі у міжнародно-правовому захисті прав людини; 3) обмежена участь у розв'язанні глобальних економічних проблем; 4) посилення мілітаризму?

10. У відповідях під якими номерами правильно названо внут-

рішні функції Української держави:

1) недосконалість процесів формування державного бюджету; 2) підтримка всіх форм власності; 3) посилення мілітаризму; 4) монополія на засоби масової інформації?

11. У відповідях під якими номерами правильно названо внут-

рішні функції Української держави:

1) формальне закріплення низки прав та свобод людини; 2) створення демократичних інститутів; 3) посилення мілітаризму; 4) монополія на засоби масової інформації?

12. У відповідях під якими номерами правильно названо внут-

рішні функції Української держави:

1) недосконалість системи соціального захисту; 2) захист конституційного ладу та правопорядку; 3) посилення мілітаризму; 4) монополія на засоби масової інформації?

13.

У відповідях під якими номерами правильно названо внут-

рішні функції Української держави:

1) низький рівень підтримки наукових, освітніх, культурно-виховних програм; 2) захист навколишнього середовища; 3) посилення мілітаризму; 4) монополія на засоби масової інформації?

14. Якою є Україна за формою державного правління:

1) президентською республікою; 2) парламентсько-президентською республікою; 3) президентсько-парламентською республікою; 4) парламентською республікою?

15. Якою є Україна за формою державного устрою:

1) федеративною; 2) унітарною; 3) унітарною з автономним утворенням; 4) федеративною з автономним утворенням?

16. Якою є Україна за державним режимом:

1) тоталітарною; 2) авторитарною; 3) демократичною; 4) нестабільною демократією?

17. У відповідях під якими номерами правильно названо орган

законодавчої влади України:

1) Кабінет Міністрів України; 2) Верховна Рада України; 3) Верховна Рада Автономної Республіки Крим; 4) Конституційний Суд України?

18. У відповідях під яким номером правильно названо законо-

давчий орган України:

1) Президент України; 2) Верховна Рада України; 3) Верховна Рада Автономної Республіки Крим; 4) Кабінет Міністрів України?

19. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ор-

гани виконавчої влади України:

1) Апеляційний суд України; 2) Міністерство транспорту і зв'язку України; 3) обласна прокуратура; 4) Севастопольська міська державна адміністрація?

20. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

органи виконавчої влади України:

1) Верховна Рада АР Крим; 2) Кабінет Міністрів України; 3) міська рада; 4) Київська міська державна адміністрація?

21. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

органи виконавчої влади України:

1) селищна рада; 2) Міністерство фінансів України; 3) Верховна Рада України; 4) обласна державна адміністрація?

22. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

органи виконавчої влади України:

1) обласна рада; 2) Київська міська держадміністрація; 3) Державна митна служба України; 4) місцевий суд?

23. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

органи виконавчої влади України:

1) Міністерство праці та соціальної політики України; 2) Державний комітет статистики України; 3) міська рада; 4) Апеляційний суд України?

24. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

органи виконавчої влади України:

1) Міністерство юстиції України; 2) міська рада; 3) обласна прокуратура; 4) Міністерство освіти і науки України?

25. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

органи виконавчої влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Рада міністрів АР Крим; 3) ра-йонна державна адміністрація; 4) Державний комітет України із земельних ресурсів?

26. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

органи виконавчої влади України:

1) Верховна Рада АР Крим; 2) Міністерство охорони навколишнього природного середовища України; 3) селищна рада; 4) районний відділ внутрішніх справ?

27. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

органи виконавчої влади України:

1) міська рада; 2) Служба безпеки України; 3) обласне управління внутрішніх справ; 4) сільський голова?

28. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

органи виконавчої влади України:

1) Верховна Рада АР Крим; 2) Кабінет Міністрів України; 3) обласна рада; 4) районна державна адміністрація?

29. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

органи виконавчої влади України:

1) Верховна Рада України; 2) сільська рада; 3) Рада міністрів АР Крим; 4) Міністерство внутрішніх справ України?

30. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

органи виконавчої влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Міністерство освіти і науки України; 3) сільська рада; 4) Рада міністрів АР Крим?

31. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

органи виконавчої влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Кабінет Міністрів України; 3) сільська рада; 4) прокуратура?

32. У відповідях під якими номерами правильно названо орга-

ни виконавчої влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Міністерство внутрішніх справ; 3) сільська рада; 4) прокуратура?

33. У відповідях під якими номерами правильно названо орга-

ни виконавчої влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Рада міністрів Автономної Республіки Крим; 3) сільська рада; 4) прокуратура?

34. У відповідях під якими номерами правильно названо орга-

ни виконавчої влади України:

1) Верховна Рада України; 2) обласна державна адміністрація; 3) сільська рада; 4) прокуратура?

35. У відповідях під якими номерами правильно названо орга-

ни виконавчої влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Міністерство юстиції України; 3) сільська рада; 4) прокуратура?

36. У відповідях під якими номерами правильно названо орга-

ни виконавчої влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Міністерство освіти і науки України; 3) сільська рада; 4) прокуратура?

37. У відповідях під якими номерами правильно названо орга-

ни виконавчої влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Фонд державного майна України; 3) сільська рада; 4) прокуратура?

38. У відповідях під якими номерами правильно названо орга-

ни судової влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Конституційний Суд України;

3) сільська рада; 4) прокуратура?

39. У відповідях під якими номерами правильно названо органи

судової влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Верховний Суд України; 3) сільська рада; 4) прокуратура?

40. У відповідях під якими номерами правильно названо органи

судової влади України:

1) Верховна Рада України; 2) Апеляційний суд України; 3) сільська рада; 4) прокуратура?

41. У відповідях під якими номерами правильно названо органи

судової влади України:

1) Верховна Рада України; 2) місцевий суд; 3) сільська рада;

4) прокуратура?

42. У відповідях під якими номерами правильно названо органи

судової влади України:

1) Верховна Рада України; 2) господарський суд області; 3) сільська рада; 4) прокуратура?

43. У відповідях під якими номерами правильно названо конт-

рольно-наглядові органи України:

1) Верховна Рада України; 2) прокуратура області; 3) Кабінет Міністрів України; 4) міська рада?

44. У відповідях під якими номерами правильно названо конт-

рольно-наглядові органи України:

1) Верховна Рада України; 2) Державна податкова адміністрація області; 3) місцевий суд; 4) сільська рада?

45. У відповідях під якими номерами правильно названо

тенденції розвитку Української держави:

1) посилення мілітаризму; 2) обмеження міжнародного співробітництва; 3) формування правової держави; 4) подальший розвиток плюралістичної ідеології?

46. У відповідях під якими номерами правильно названо тен-

денції розвитку Української держави:

1) посилення мілітаризму; 2) обмеження міжнародного співробітництва; 3) формування державного апарату за принципом розподілу влади; 4) формування системи виконавчих органів відповідно до демократичних стандартів?

47. У відповідях під якими номерами правильно названо тенден-

ції розвитку української держави:

1) посилення мілітаризму; 2) обмеження міжнародного спів-робітництва; 3) формування демократичної держави; 4) охорона національної безпеки?

48. У відповідях під якими номерами правильно названо тен-

денції розвитку Української держави:

1) посилення мілітаризму; 2) обмеження міжнародного спів-робітництва; 3) охорона суверенітету; 4) формування соціальної держави?

49. У відповідях під якими номерами правильно названо тен-

денції розвитку Української держави:

1) посилення мілітаризму; 2) обмеження міжнародного співробітництва; 3) формування громадянського суспільства; 4) забезпечення стабільних ринкових економічних відносин?

50. У відповідях під якими номерами правильно названо тен-

денції розвитку Української держави:

1) посилення мілітаризму; 2) обмеження міжнародного спів-робітництва; 3) реальна гарантованість правового статусу особи; 4) входження у європейський простір?

51. У відповідях під якими номерами правильно названо тен-

денції розвитку Української держави:

1) посилення мілітаризму; 2) обмеження міжнародного спів-робітництва; 3) охорона суверенітету; 4) реальна гарантованість правового статусу особи?

<< | >>
Источник: Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка,2007.-412 с.. 2007

Еще по теме ТЕМА 6. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА:

 1. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 2. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 3. ТЕМА 6. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 4. ТЕМА 8. ПОЗИТИВНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 5. ЛІТЕРАТУРА
 6. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 7. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 8. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
 9. 3. 1. Вічеві традиції в політичній системі України - Русі
 10. 3. 2. Козацькі ради – новий етап українського державотворення
 11. 4.1. Виконавча влада в Київській та Галицько-Волинській державах
 12. 4. 2. Система державного управління козацько-гетьманської доби
 13. РОЗДІЛ 5 ІСТОРІОГРАФІЧНЕ ВІДБИТТЯ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СУДОЧИНСТВА
 14. 5.3. Судочинство в умовах Української революції
 15. Українська магнатерія і шляхта.
 16. 4. ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 17. Перебудова. Зміни у державному статусі української РСР
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -