<<
>>

ТЕМА 5. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

Програмні питання

? Політична система суспільства: поняття, ознаки, структурні частини.

? Функції та типологізація політичних систем.

? Місце та роль держави у політичній системі суспільства.

Взаємодія держави та особи у політичній системі.

? Держава та органи місцевого самоврядування.

Поняття, види та функції політичних партій, їх взаємодія із державою у політичній системі суспільства. Групи політичного лобіювання.

Поняття та види громадських організацій, їх взаємодія із державою.

? Тенденції розвитку політичних систем сучасності.

ТВОРЧІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Які фактори зумовлюють потребу у формуванні політичної системи суспільства?

Розкрийте зміст поняття «політика». Чи може здійснюватися політика поза сферами життєдіяльності людей?

Дайте характеристику політичної системи суспільства за основними ознаками та структурними частинами, що забезпечує інтеграцію елементів політичної системи в цілісне явище.

Яке суспільство має необхідні засоби для утворення системи стримувань та противаг, що може запобігати абсолютному пануванню тієї чи іншої групи, яка здійснює політичну владу?

Розкрийте сутність політичної системи, визначте основні її функції та типи.

Який елемент політичної системи забезпечує її стійкий характер?

Визначте місце держави у політичній системі суспільства. Ви-окремте основні закономірності, які розкривають взаємодію особи та держави. Чи міцна держава - це завжди благо для громадян?

Визначте роль та місце органів місцевого самоврядування у політичній системі суспільства, розкрийте проблеми їх взаємодії з державою. З якою метою держави передають частину владних повноважень органам місцевого самоврядування? Чи впливає це на характер політичної системи?

Дайте характеристику політичних партій, виокреміть основні їх різновиди, розкрийте зміст основних функцій політичних партій та значущість діяльності опозиційних партій для формування демократичної держави.

Чи впливає це на природу політичної системи?

Чим відрізняється політична партія від групи політичного лобіювання? Дайте характеристику групи політичного лобіювання та визначте типи політичних систем, в яких можливе їх існування. Яку роль відіграють профспілкові та релігійні організації у сучасних політичних системах? Охарактеризуйте громадські організації. Визначте основні проблеми їх взаємодії з державою.

Чи впливають засоби масової інформації на формування політичної системи? Які ще суб'єкти беруть участь у формуванні політичної системи суспільства?

Які фактори впливають на формування сучасної політичної системи суспільства? Назвіть основні тенденції їх розвитку.

Джерела для підготовки А. Джерела права та інші акти

Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996, №30.-Ст. 141.

Конституции государств Европы: Сборник / Под ред. П. А. Окунь-кова.-М., 2001.

Закон України «Про об'єднання громадян» // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 34.

Закон України «Про політичні партії в Україні» // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- № 23.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України - 1997.- № 24.

Б. Спеціальна література

Андреев С. С. Политические системы и политическая организация общества // Социально-политический журнал.- 1992.- № 1.

Белов Г. А. Функции политической системы // Кентавр.- 1995.- № 3.

Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна: Навч. по-сібник- К., 2000.

Гаджнев В. С. Введение в геополитику - М., 1998.

Дмитриев Ю. А. Соотношения понятий политической и государственной власти в условиях формирования гражданского общества // Государство и право - 1994.- № 7.- С. 28-34.

Дюверже М. Политические партии / Пер. с фр.- М., 2001.

Златопольский Д. Л. Государство и личность: основы взаимоотношений // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1993,-№ 1.-С. 3-12.

Литвин В. Феномен партії // Віче - 1992.- № 6.

Любимов А.

П. Проблемы правового формирования лоббизма // Государство и право - 1999.- № 7.- С. 63-69.

Морозова Л. А. Государство и церковь: особенности взаимоотношений // Государсвто и право - 1995.- № 3.

11. Основы теории политической системы.- М., 1988.

Пантин В. К, Лапкин В. В. Эволюционное усложнение политических систем: проблемы методологии и исследования // Полис- 2002 - № 2.

Политология для юристов: курс лекций / Под ред. проф. Н. И. Матузова и проф. А. В. Малько.- М., 1999.

Рудич Ф. М. Політична система суспільства // Юридична енциклопедія- К.: Укр. енцикл., 2002 - Т. 4.

Рябов С. Г. Політична теорія держави.- К., 1996.

Селезнев Л. И. Политические системы современности - СПб., 1995.

Чарльз Ф. Эндрейн. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования.- М., 2000.

Чиркин В. Е. Глобальные модели политических систем современного общества: индикаторы эффективности // Государство и право.-1992.- №5.

Якушик В. М. Політична система і політичний режим // Політична думка.- 1993.- № 1.

Blondel J. Then and Now: Comparative Politics - Political Studies-1999.- Vol. 47.-№ 1.

21. Lawson K. The Comparative study of political parties - N. Y - 1976.

Юридичний словник

Політика - це сфера суспільного життя, в межах якої формуються засоби політичної влади, що необхідні для досягнення соціальної стабільності.

Політична система суспільства - це структурно організована сукупність людей та їхніх об'єднань, у результаті взаємодії яких забезпечується здійснення політичної влади та досягнення соціальної стабільності.

Функції політичної системи - це основні напрями забезпечення її життєздатності.

Органи місцевого самоврядування - це виборні або сформовані іншим способом органи населення певної території, діяльність яких спрямована на розв'язання завдань місцевого значення.

Об'єднання громадян - це добровільне формування людей, створене на основі єдності інтересів для реалізації спільних цілей.

Політична партія - це добровільне об'єднання громадян, основною метою якого є здобуття, утримання та вплив на державну владу чи місцеве самоврядування відповідно до своєї програми розвитку.

Громадянська організація - це добровільне об'єднання людей для задоволення та захисту спільних інтересів.

Група політичного лобіювання - це об'єднання громадян, що обмежується лише цілеспрямованим впливом на державну владу (без її здобуття) для задоволення власних інтересів.

наявність елементів - суб'єктів політики;

наявність стійких зв'язків між суб'єктами (політичних відносин);

виникнення зв'язків завдяки політичній діяльності;

забезпечення стійкості зв'язків завдяки політичним та правовим нормам;

наявність необхідних структурних частин: інституційної, функційної,

нормативної;

метою є досягнення соціальної стабільності;

наявність політичної влади як системоутворювальної умови

ЕЛЕМЕНТИ (СУБ'ЄКТИ) ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

люди;

держава;

політичні партії;

соціальні групи;

громадські організації;

нації;

недержавні організації;

органи місцевого самоврядування;

групи політичного лобіювання

Інституційна -

охоплює суб'єктів

політики (наділених

політичною свідо-

містю та політичною

^ультурою)

' Нормативна - ' включає політичні та правові норми, політичні традиції, політичну ідеологію

Функціональна -зв'язки між суб'єк-тами політики (по-літичні відносини), політична діяльність

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

т— * ^

Національні соціальні Міжнародні Інші національні

підсистеми: системи політичні системи

економіка;

культура;

екологія

ІНТЕРЕСИ, ПОТРЕБИ

Політичні партії Загальнозначущий інтерес Громадські організації

політичні ди політичні рішення політичні програми політичні норми

АПАРАТДЕРЖАВИ

акції

Політичні Закони Акти глави

держави

Постанови Рішення Декларації

уряду суду

Кадрова (підготовка та відбір суб'єктів влади)

Прогностична (виявлення нових потреб та інтересів)

1

Цільова (виявлення мети та завдань розвитку суспільства)

Адаптаційна (пристосуван- ^ ня до зовніш-ніх і внутріш-ніх змін)

ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

т

Організаційна, або регу->ляторна (організація суб'єктів політики на досягнення мети)

Узгоджувальна (формування за-гальнозначущих цінностей, інтересів)

Контрольна (контроль за виконанням політичних норм)

Ідеологічна (вироблення та впровадження у суспільство пра-вил політичної поведінки)

За стилем управління За рівнем політичної За змістом управління:

суспільством:

командна;

змагальна;

соціальноконсолідо-вана (примиренська)

авторитарна;

ліберально-демократична;

змішана;

консервативна

За характером взаємодії із зовнішнім середо-вищем:

відкрита;

закрита

За типом політичної культури та політичними ролями суб'єктів:

західні;

східіні;

демократично орієн-товані;

недемократичні (то-талітарні);

доіндустріальні;

індустріальні;

постіндустріальні;

частково індустріаль-ні;

євроконтинентальні;

англо-американські

ОЗНАКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ДЕРЖАВУ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ

держава є виразником політично-правового зв'язку всіх суб'єктів суспільного життя;

держава є офіційним представником усього суспільства; визначає основні напрями розвитку суспільства; має спеціальний апарат управління та примусу;

має спеціальні матеріально-технічні, силові, інформаційні та інші ресурси;

володіє суверенітетом;

має монополію на правотворчість, створення загальнообов'язкових правил поведінки;

виконує загальносоціальні функції

МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ОСОБИ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ

тоталітарна (держава є головним суб'єктом політичної системи, а тому контролює всі сфери суспільного життя; інтереси особи поглинаються інтересами держави)

прагматична (інтереси особи та держави збалансовані та взаємо-узгоджені; держава гарантує забезпечення інтересів особи; особа дотримується правил, встановлених державою)

ліберальна (держава виконує функції захисту прав особи та розв'язує конфлікти між членами суспільства; інтереси особи мають пріоритет перед інтересами держави)

ДЕРЖАВА ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Держава Органи місцевого самоврядування - визначає правове положення ор-ганів місцевого самоврядування - вирішують питання місцевого зна-чення в межах встановленої ком-петенції - передає частину владних повно-важень органам місцевого само-врядування - не належать до апарату держави, мають власні владні повноваження - створює умови для належної дія-льності органам місцевого само-врядування - допомагають державі здійснювати управління справами суспільства на місцях Кадрова (відбір майбутніх спеціалістів для органів держави та органів місцевого самоврядування)

Конкурентна (боротьба за„ політичну владу та її вико-ристання)

Внутрішньопартійна (розподіл партійних повноважень, визначення керівництва партій, формування виборчих списків)

Контрольна (контроль за ви конанням полі тичних норм)

Програмна (фіксація основних напрямів розвитку суспільних інтересів у різних сферах)

Ідеологічна (впровадження своїх ідей, програмних цілей у свідо-мість членів суспільства)

Інтеграційна (об'єднання відповідної частини суспільства)

ОЗНАКИ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

добровільне об'єднання громадян;

виражає інтереси певної соціальної групи (груп);

має політичну програму розвитку суспільства;

веде боротьбу за здобуття та утримання державної влади чи за вплив на неї; має внутрішню організацію

ВИДИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

За правовим статусом у політичній системі: легальна, нелегальна

За методами здійснення програми: революційна, реформаторська

За ідейними засадами діяльності: прагматична, харизматична, доктринальна

За ставленням до відповідної ідеології: центристська, ліва, права

За соціальною спрямованістю програми:

За характером політичних дій: поміркована, консервативно-реакційна, радикально-екстремістська

За представництвом в апараті держави: правляча, опозиційна

державно-партютична; соціал-демократична; ліберально-демократична; соціалістична

комуністична;

націоналістична;

расова;

нацистська;

релігійна

—> є добровільним об'єднанням громадян;

—> виражає інтереси певної соціальної групи;

—> здійснює цілеспрямований вплив на державну владу;

—> не має на меті здобуття державної влади;

—> може існувати лише в поліцентричній політичній системі;

—^ може існувати лише за умови можливого компромісу суспільних інтересів

ВИДИ ГРУП ПОЛІТИЧНОГО ЛОБІЮВАННЯ

За галузевою ознакою

аграрії;

освітяни;

промисловці

За соціальними сферами

7 ¦ ¦ г

у сфері економіки; - вчителі;

у сфері політики; - юристи;

в культурній сфері - лікарі

За належністю

до релігії

Ў

іудейська;

мусульманська;

християнська (като-лицька, православна, протестантська)

ОЗНАКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

є добровільним об'єднанням людей;

створюється для задоволення та захисту спільних інтересів; створюється для задоволення суспільних, колективних чи особистісних інтересів;

має внутрішню організацію та правове положення; не має на меті здобуття державної влади

За соціальним складом: масова, елітарна

За територією, на яку поширює діяльність: міжнародна (універсальна, регіональна), внутрішньодержавна (загальна, місцева)

За внутрішньою побудовою: централізована, нецентралізована

За сферою суспільного життя: економічна, екологічна, культурна, політична

За умовами членства: заснована на членстві, не має фіксованого членства

За правовим статусом у політичній системі: легальна, нелегальна

За організаційно-правовою формою:

асоціація громадян; громадський союз (спілка); громадський рух

громадський фонд;

орган громадської самодіяльності;

громадські установи

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Держава Громадська організація визначає правове положення громадської організації сприяє або перешкоджає державі в пи-танні управління справами суспільства створює умови для функціону-вання громадських організацій здійснює діяльність відповідно до пра-вил, установлених державою контролює законність діяльності громадських організацій спрямовує діяльність лише на забезпе-чення суспільних, колективних чи індивідуальних інтересів ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ розширення кола суб'єктів політичної системи;

посилення ролі міжнародних організацій у формуванні політичної системи;

посилення зв'язків між суб'єктами політичної системи;

посилення міжнаціональних зв'язків;

розширення динаміки розвитку політичної системи;

виникнення умов для функціонування у межах багатополярного світо-

порядку

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Структурно організована сукупність людей та їх об'єднань,

у результаті взаємодії яких забезпечується здійснення політичної

влади та досягнення соціальної стабільності:

1) держава; 2) політична система; 3) політична організація; 4) партія.

2.

У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

політичної системи суспільства:

1) наявність економічних відносин; 2) наявність суб'єктів політики; 3) наявність суб'єктів господарювання; 4) наявність політичних відносин?

3. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

політичної системи суспільства:

1) наявність економічних відносин; 2) наявність економічної діяльності; 3) наявність політичних норм; 4) наявність політичних відносин?

4. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

політичної системи суспільства:

1) наявність економічних відносин; 2) можливість досягнення соціальної стабільності; 3) наявність суб'єктів господарювання; 4) наявність суб'єктів політики?

5. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

політичної системи суспільства:

1) наявність економічних відносин; 2) наявність політичних відносин; 3) наявність суб'єктів господарювання; 4) наявність політичної влади?

6. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

політичної системи суспільства:

1) наявність економічних відносин; 2) наявність політичної діяльності; 3) наявність суб'єктів господарювання; 4) наявність політичних норм?

7. У відповідях під якими номерами правильно зазначено еле-

менти політичної системи:

1) моральні норми; 2) суб'єкти політики; 3) економічні відносини; 4) політичні відносини?

8. У відповідях під якими номерами правильно зазначено еле-

менти політичної системи суспільства:

І) держава; 2) моральні норми; 3) громадські організації; 4) економічні відносини?

9. У відповідях під якими номерами правильно зазначено еле-

менти політичної системи

1) політичні партії; 2) соціальні групи; 3) звичаї; 4) економічні відносини?

10. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

елементи політичної системи:

1) державні організації; 2) органи місцевого самоврядування; 3) економічні відносини; 4) звичаї?

11.

У відповідях під якими номерами правильно названо осно-

вні структурні частини політичної системи:

1) екологічна; 2) інституційна; 3) масова; 4) нормативна?

12. У відповідях під якими номерами правильно названо осно-

вні структурні частини політичної системи:

1) функційна; 2) екологічна; 3) масова; 4) інституційна?

13. У відповідях під якими номерами правильно названо осно-

вні структурні частини політичної системи:

1) нормативна; 2) економічна; 3) функційна; 4) моральна?

14. У відповідях під якими номерами правильно названо осно-

вні структурні частини політичної системи:

1) традиційна; 2) інституційна; 3) кооперативна; 4) функційна?

15. У відповідях під якими номерами правильно названо типи

політичної системи за кількістю політичних партій:

1) безпартійна; 2) двопартійна; 3) непартійна; 4) багатопар-тійна?

16. У відповідях під якими номерами правильно названо типи

політичної системи за політичним режимом:

1) економічна; 2) демократична; 3) спортивна; 4) авторитарна?

17. У відповідях під якими номерами правильно названо типи

політичної системи за стилем управління суспільством:

1) економічна; 2) командна; 3) спортивна; 4) змагальна?

18. У відповідях під якими номерами правильно названо типи

політичної системи за змістом управління суспільством:

1) економічна; 2) змішана; 3) спортивна; 4) ліберально-демократична?

19. До функцій політичної системи суспільства належать:

1) освітянська; 2) узгоджувальна; 3) економічна; 4) адаптаційна.

20. До функцій політичної системи суспільства належать:

1) освітянська; 2) ідеологічна; 3) економічна; 4) контрольна.

21. До функцій політичної системи суспільства належать:

1) освітянська; 2) організаційна; 3) економічна; 4) прогностична.

До функцій політичної системи суспільства належать: 1) освітянська; 2) кадрова; 3) економічна; 4) цільова.

До функцій політичної системи суспільства належать:

1) освітянська; 2) адаптаційна; 3) економічна; 4) прогностична.

24.

Назвіть стійкий елемент політичної системи:

1) громадська організація; 2) держава; 3) політична партія; 4) громадянський рух.

25. Назвіть динамічний елемент політичної системи:

1) господарське товариство; 2) підприємство; 3) державна установа; 4) політична партія.

26. Назвіть суб'єкт політичної системи:

1) політична норма; 2) держава; 3) політичні відносини; 4) політична свідомість.

27. Назвіть суб'єкт політичної системи:

1) політична норма; 2) політична партія; 3) політичні відносини; 4) політична свідомість.

28. Назвіть суб'єкт політичної системи:

1) політична норма; 2) громадська організація; 3) політичні відносини; 4) політична свідомість.

29. Назвіть суб'єкт політичної системи:

1) політична норма; 2) народ; 3) політичні відносини; 4) політична свідомість.

30. Назвіть суб'єкт політичної системи:

1) політична норма; 2) нація; 3) політичні відносини; 4) політична свідомість.

31. Назвіть суб'єкт політичної системи:

1) політична норма; 2) громадянин; 3) політичні відносини; 4) політична свідомість.

32. Назвіть суб'єкт політичної системи:

1) політична норма; 2) соціальна група; 3) політичні відносини; 4) політична свідомість.

33. Назвіть суб'єкт політичної системи:

1) політична норма; 2) орган місцевого самоврядування; 3) по-літичні відносини; 4) політична свідомість.

34. Назвіть суб'єкт політичної системи:

1) політична норма; 2) група політичного лобіювання; 3) політичні відносини; 4) політична свідомість.

35. Назвіть суб'єкт політичної системи:

1) політична норма; 2) парламент; 3) політичні відносини; 4) політична свідомість.

36. Назвіть суб'єкт політичної системи:

1) політична норма; 2) уряд; 3) політичні відносини; 4) політична свідомість.

37. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки,

що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) лише держава є офіційним представником усього суспіль-ства; 2) держава є моральним лідером; 3) держава є виразником політико-правового зв'язку всіх суб'єктів суспільного життя; 4) держава має космічні апарати?

38. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки,

що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) володіє суверенітетом; 2) держава є моральним лідером; 3) держава має спеціальний апарат управління та примусу; 4) держава має космічні апарати?

39. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки,

що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) держава створює систему загальнообов'язкових правил поведінки; 2) держава є моральним лідером; 3) держава визначає основні напрями розвитку суспільства; 4) держава має космічні апарати?

40. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки,

що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) держава має спеціальний апарат управління і примусу; 2) держава є моральним лідером; 3) держава виконує загальносо-ціальні функції; 4) держава має космічні апарати?

41. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки,

що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) держава визначає основні напрями розвитку суспільства; 2) держава є моральним лідером; 3) держава має монополію на правотворчість; 4) держава має космічні апарати?

42. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки,

що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) держава має спеціальні ресурси (військові, інформаційні та ін.); 2) держава є моральним лідером; 3) держава є офіційним представником усього суспільства; 4) держава має космічні апарати?

43. У відповідях під якими номерами правильно названо

ознаки, що визначають місце держави у політичній системі су-

спільства:

1) держава має спеціальний апарат управління та примусу; 2) держава є моральним лідером; 3) держава володіє суверенітетом; 4) держава має космічні апарати?

44. Добровільне формування людей, створене на основі єдності

інтересів для реалізації спільних цілей:

1) політична партія; 2) об'єднання громадян; 3) громадська організація; 4) господарське товариство.

45. Добровільне об'єднання громадян, основною метою якого є

здобуття, утримання та вплив на державну владу чи місцеве само-

врядування відповідно до своєї програми розвитку:

1) політична партія; 2) об'єднання громадян; 3) громадська організація; 4) господарське товариство.

46. Під якими номерами відповідей правильно зазначено види

політичних партій за представництвом у апараті держави:

1) опозиційні; 2) націоналістичні; 3) правлячі; 4) революційні?

47. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

види політичних партій залежно від методів здійснення своєї

програми:

1) опозиційні; 2) ліберальні; 3) революційні; 4) реформаторські?

48. У відповідях під якими номерами правильно названо функ-

ції політичних партій:

1) економічна; 2) програмна; 3) кадрова; 4) культурна?

49. У відповідях під якими номерами правильно названо функ-

ції політичних партій:

1) економічна; 2) представницька; 3) ідеологічна; 4) культурна?

50. У відповідях під якими номерами правильно названо функ-

ції політичних партій:

1)економічна; 2) конкурентна; 3) програмна; 4)культурна?

51. У відповідях під якими номерами правильно названо функ-

ції політичних партій:

1) економічна; 2) ідеологічна; 3) програмна; 4) культурна?

52. У відповідях під якими номерами правильно названо функ-

ції політичних партій:

1) економічна; 2) інтеграційна; 3) кадрова; 4) культурна?

53. У відповідях під якими номерами правильно названо функ-

ції політичних партій:

1) економічна; 2) конкурентна; 3) представницька; 4) культурна?

54. Об'єднання громадян, що обмежується лише цілеспрямова-

ним впливом на державну владу (без її здобуття) для задоволення

власних інтересів:

1) політична партія; 2) група політичного лобіювання; 3) громадська організація; 4) орган місцевого самоврядування.

55. Добровільне об'єднання людей для задоволення та захисту

спільних інтересів:

1) політична партія; 2) об'єднання громадян; 3) громадська ор-ганізація; 4) господарське товариство.

56. У відповідях під якими номерами правильно названо тен-

денції розвитку сучасної політичної системи:

1) розпад; 2) деформація; 3) розширення кола суб'єктів політичної системи; 4) посилення зв'язків між суб'єктами політичної системи?

57. У відповідях під якими номерами правильно названо тен-

денції розвитку сучасної політичної системи:

1) розпад; 2) деформація; 3) посилення динаміки розвитку політичної системи; 4) посилення міжнаціональних зв'язків?

58. У відповідях під якими номерами правильно названо тен-

денції розвитку сучасної політичної системи:

1) розпад; 2) деформація; 3) посилення ролі міжнародних організацій у формуванні політичної системи; 4) розширення кола суб'єктів політичної системи?

59. У відповідях під якими номерами правильно названо тен-

денції розвитку сучасної політичної системи:

1) розпад; 2) деформація; 3) посилення ролі міжнародних організацій у формуванні політичної системи; 4) виникнення умов для функціонування у межах багатополярного світопорядку?

60. У відповідях під якими номерами правильно названо тен-

денції розвитку сучасної політичної системи:

1) розпад; 2) деформація; 3) розширення кола суб'єктів політичної системи; 4) посилення динамізму розвитку політичної системи?

61. У відповідях під якими номерами правильно названо тен-

денції розвитку сучасної політичної системи:

1) розпад; 2) деформація; 3) виникнення умов для функціонування у межах багатополярного світопорядку; 4) розширення кола суб'єктів політичної системи?

62. У відповідях під якими номерами правильно названо тен-

денції розвитку сучасної політичної системи:

1) розпад; 2) деформація; 3) посилення ролі міждержавних організацій у формуванні політичної системи; 4) розширення кола суб'єктів у політичній системі?

<< | >>
Источник: Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка,2007.-412 с.. 2007

Еще по теме ТЕМА 5. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА:

 1. Держава в політичній системі суспільства
 2. 1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства
 3. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 4. 2.5. Взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та правових систем держав-учасниць
 5. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 6. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 7. ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ
 8. ТЕМА 5. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
 9. Поняття політичної системи суспільства та її структура
 10. Політична система суспільства
 11. Організаційна структура політичної системи.
 12. Політичні партії.
 13. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні.
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -