<<
>>

45. Суспільство як об’єкт філософського аналізу. Основні підходи до розуміння суспільства.

Суспільство - сукупність людей, об'єднаних історично обумовленими соціальними формами спільного життя і діяльності.

Предметом соціальної філософії є суспільство, взяте у взаємодії всіх його сторін, тобто як цілісна соціальна система, також закони функціонування і розвитку суспільства.

Представники різних напрямків соціальної філософії виходять з розуміння суспільства як певної соціальної системи ( "соціального організму").

У філософії суспільні відносини розглядаються з матеріалістичних або ідеалістичних позицій. Матеріалістичне, тобто наукове, розуміння суспільних відносин вперше вироблено марксизмом. Воно полягає в тому, що всі різноманітні суспільні відносини - економічні, політичні, правові, моральні і т. п. - Діляться на первинні - матеріальні, базисні і вторинні - ідеологічні, надбудовні.

З усіх суспільних відносин головними є матеріальні - економічні, виробничі відносини.

Великий внесок у тлумачення суспільства як системи дано у вченні К. Маркса про суспільно-економічної формації. Виходячи з робіт К. Маркса і Ф. Енгельса, суспільно-економічну формацію можна витлумачити як суспільство на певному етапі його розвитку, з характерними для нього способом виробництва, соціальною структурою, політичною системою і духовним життям. Виділяються такі суспільно-економічні формації, як первісно-общинна, рабовласницька, феодальна, капіталістична та комуністична.

У 20 ст. набула поширення теорія локальних цивілізацій. Ця теорія сходить до вчення італійського філософа Джамбаттіста Віко (1668-1744), який вважав, що кожна нація у своєму розвитку проходить три змінюють один одного епохи: божественну, героїчну, людську, протягом яких відбувається народження, розквіт і занепад націй та їх культур . Цю теорію розвинув в нових історичних умовах німецький філософ О. Шпенглер (1880-1936) і англійський історик і соціолог А. Тойнбі (1889-1975).

О. Шпенглер виходив з того, що розвиток того чи іншого народу є розвиток його культури. Кожен народ являє собою самостійний "культурно-історичний тип", не схожий на культурно-історичні типи інших народів. Типи їх культур абсолютно різнорідні і нерідко далекі один одному. Звідси випливає, що не існує нічого общечеловеского, так само як і єдиного історичного процесу. Культура своєрідна, унікальна, неповторна і, по суті, замкнута в собі.

релігійно-міфологічна модель, що виникла в епоху рабовласництва. Суспільство, як і окрема людина, крізь призму даної моделі розглядалися в системі загального світового (Божого) порядку - космосу (Бога), що виступає джерелом і першоосновою всього сущого. Історики і філософи Античності також розглядали суспільство не як особливе утворення, що розвивається за власними законами, а як компонент космічного буття. Звідси випливає релігійно-міфологічний характер їх поглядів.

теологічна концепція зародилася в надрах схоластичної філософії, філософії Середньовіччя. . Середньовічне ж мислення було теоцентричним: реальністю, що визначає усе суще, у тому числі і в громадському житті, для нього була не природа, а Бог.

У Новий час поширилась натуралістична концепція громадського життя, представниками якої були Ісаак Ньютон, Рене Декарт, Шарль Луї Монтеск'є, Джон Локк та ін. , хоча перші натуралістичні ідеї можна знайти ще у творах давньогрецьких філософів. Так, наприклад,

Демокріт висловлював думку про те, що все громадське життя має природне походження, Аристотель же висунув ідею про природне походження соціального розшарування людей.

Натуралізм як філософський принцип розглядає соціальні явища винятково як дію природних сил: фізичних, географічних, біологічних і т. ін. Відповідно до даного принципу тип суспільства і характер його розвитку визначаються кліматичними умовами і географічним середовищем, біологічними, расовими, генетичними особливостями людей

ідеалістична модель ізолює людину від природи, перетворює духовну сферу громадського життя на самодостатню субстанцію.

Такс ідеалістичне розуміння історії виникає в результаті абсолютизації духовного фактора в людському бутті і знаходить своє відбиття в принципі: "Ідеї правлять світом".

За Гегелем, історія рухається вперед не як стихійний процес. Вона складається з дій окремих людей, кожна з яких прагне реалізувати свої здібності та егоїстичні цілі. Однак внаслідок дій людей, що дбають про свій інтерес, виникає щось нове, що відрізняється від їхніх первісних задумів. У цьому, вважає Гегель, і полягає "хитрість історичного розуму", саморозвиток і самопізнання якого і являє собою власне історичний процес.

З погляду марксизму, що ґрунтується на роботах Чарльза Дарвіна, Льюїса Моргана, процес формування суспільства своїм вихідним пунктом має виокремлення людини з тваринного світу при формуванні у предків людини соціально-спонукальних мотивів у поведінці.

46. Соціальна структура суспільства

Соціальна структура суспільства — це сукупність взаємозв'язаних і взаємодіючих між собою соціальних груп, спільностей та інститутів, пов'язаних між собою відносно сталими відносинами.

основними підструктурами (елементами) суспільства є:

• соціально-етнічна структура;

• соціально-демографічна структура;

• соціально-професійна структура;

• соціально-класова структура;

• соціально-територіальна структура.

<< | >>
Источник: Відповіді на запитання до іспиту з Філософії. 2017

Еще по теме 45. Суспільство як об’єкт філософського аналізу. Основні підходи до розуміння суспільства.:

 1. 1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства
 2. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 3. 1.3.3. Типологізація сучасних правових систем світу
 4. 3. Філософська методологія глобалістського мислення
 5. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
 6. ВИСНОВКИ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві
 9. Юридичні гарантії ефективного використання природних ресурсів.
 10. 24. Критичність філософії постмодернізму.
 11. 80. Філософія історії та історична наука.
 12. 116. Людське життя як культурно-історичний феномен.
 13. Причиновий зв’язок та злочинна бездіяльність
 14. Адміністративно-правові аспекти обігу зброї
 15. Поняття запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України у ході виконання покарання у виді позбавлення волі.
 16. Правові засади надання поліцейських послуг в Україні та місце серед них адміністративно-правового регулювання
 17. 1.1. Становлення та розвиток трудових прав людини
 18. 3.2. Механізм охорони трудових прав та законних інтересів працівників
 19. 4.1. Поняття та класифікація форм захисту трудових прав працівників