<<
>>

Постіндустріальне суспільство

— це стадiя суспiльного розвитку, що приходить на змiну iндустріальному суспiльству. Найвiдомiшими представниками теорії постіндустріального суспільства є З.Бжезiнський, Д.Белл, Г.Кан, А.Тофлер, Ж.Фурастьє, А.Турен.

До основних чинникiв, що визначили перехiд вiд iндустрiального суспiльства до постiндустрiального, вiдносять: перевагу сфери послуг над сферою виробництва; змiни у соціальній структурi суспiльства (класовий подiл поступається мiсцем професiоналізмовi); перемiщення центрів знань, що справляють вирiшальний вплив на стратегію розвитку суспільства, до унiверситетiв; створення нових iнтелектуальних технологiй (наприклад, Інтернет), запровадження планування й контролю технологічними змiнами. Враховуючи, що вироблення, розподiл та споживання iнформацiї є головною сферою економічної дiяльностi сучасного суспiльства, рядом вчених (Ж.Серван-Шрейдер, С.Масуда та iн.) було запропоновано змiнити термiн постіндустріальне суспільство на термiн "iнформацiйне суспiльство" [15].

Перехід до постіндустріального (інформаційного) суспільства пов’язаний з різким зростанням попиту на інформаційні технології, а відтак їх інтенсивним розвитком. Він знаменує суттєве удосконалення процесів управління, оскільки управлінська діяльність є інформаційною за своєю сутністю: на вході маємо інформацію про проблемну ситуацію, далі йде її переробка в управлінське рішення, потім формуються механізми реалізації цього рішення, що також пов’язано з формуванням нової інформації.

Сучасний світовий рівень інформаційних технологій створює потенційні мож­ли­вості від­слід­ковувати та оцінювати стан та розвиток державного управління шляхом оцінювання відповідних управлінських рішень через впровадження моніторингів, орга­­ні­за­цію накопичення та обробку інформації в базах даних та знань, засто­­су­ван­ня різно­манітних інформаційно-пошукових систем з вико­рис­тан­ням розпо­­ділених мереж, сучасних інформа­ційних та комп’ютерних техно­логій, а також інформаційно-методичних ресурсів, що забезпечують оперативний доступ управлінця фактично до всієї необхідної та цікавої інформації.

У прак­тиці державного управління різних країн вже широко викорис­тову­ються програмні комплекси та комп’ю­тер­ні системи, що накопичують та надають управлінцям оперативну інфор­ма­цію про законодавчі та інші норма­­тив­но-правові акти, дають змогу отримувати прогнозні модельні оцін­ки з макро­економічних питань і спростити проектування. При достатній інформації та відповідній її органі­зації можливе впро­вадження систем аналізу та оцінювання процесів державного управління як з окремих напрямів, так й в цілому. Фактично на сьогодні ця проблема переведена з теоретичної площини в економічну та технічну.

Йдеться про всебічну комп'ютеризацію державного управління в аспекті створення його електронної системи на всіх рівнях від Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України до органів місцевого самоврядування. "Електронізація" державної влади безумовно внесе суттєві зміни як у самі управлінські рішення, так і в процес їх розробки та реалізації. Вона фактично формує інформаційні та технологічні умови для подальшої демократизації держави, відкритості управлінських інституцій, розвитку самоврядування.

1s ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Наведіть сучасне визначення поняття "прийняття управлінських рішень".

2. Назвіть етапи процесу раціонального прийняття управлінських рішень.

3. Що таке проблемна ситуація?

4. Які основні різновиди проблемних ситуацій?

5. Як Ви розумієте поняття "модель державного управління"?

6. Назвіть пріоритетні аспекти прийняття управлінських рішень на державному рівні?

7. У чому сутність свідомісного (ціннісного) аспекту прийняття управлінських рішень?

8. Як Ви розумієте політичний аспект прийняття управлінських рішень?

9. Як проявляється інноваційний аспект прийняття управлінських рішень у практиці управління?

10. Охарактеризуйте функціональний аспект прийняття управлінських рішень.

11. У чому сутність мотиваційного аспекту прийняття управлінських рішень?

12. Як впливатиме трансформація моделі державного управління на прийняття управлінських рішень?

13. Які характерні ознаки переходу до постіндустріального (інформаційного) суспільства?

14. Як впливатиме перехід до постіндустріального (інформаційного) суспільства на прийняття управлінських рішень?

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Постіндустріальне суспільство:

 1. ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ
 2. 3. Теоретичні передумови вивчення глобальних проблем сучасності
 3. 4. Основні проекти і моделі глобального розвитку
 4. Особливості стабілізації 20-х років. Розвиток країн Європи та Америки.
 5. Країни Латинської Америки між двома світовими війнами.
 6. Особливості післявоєнної відбудови та стабілізації. Країни Західної Європи та Північної Америки у другій половині XX ст.
 7. 13.Ек система: її сутність та структурні елементи
 8. 19. Типи і еволюція економічних систем. Теоретичні підходи до класифікації ек с-м.
 9. 71. Національне багатство та його структура.
 10. АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 11. РОЗДІЛ 6. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 12. Постіндустріальне суспільство
 13. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 14. Ідеологічні засади радянсько-іранських відносин
 15. Введение
 16. Список источников и литературы Архивы
 17. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві
 18. 71 Некласична парадигма сучасної науки.
 19. 1.1. Становлення та розвиток трудових прав людини