<<
>>

ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ

Програмні питання ¦> Основні сучасні концепції держави.

Становлення та розвиток концепції правової держави. Поняття та ознаки правової держави.

Громадянське суспільство як необхідна умова функціо-нування правової держави, його поняття та основні ознаки.

Поняття, ознаки та принципи соціальної держави.

Сутність та різновиди сучасних держав.

Поняття, ознаки, функції сучасних демократичних держави.

* Поняття, ознаки, функції недемократичних (авторитарних) держав.

ТВОРЧІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Назвіть основні концепції сучасної держави.

Чим, на вашу думку, викликана багатоманітність поглядів щодо сутності та призначення сучасної держави. Чи не спостерігається у сучасних кон-цепціях зближення позицій щодо сутності та призначення держави?

Наскільки реальною нині є концепція «світової держави»? Чим зумовлена її поява?

Чому теорія правової держави є найбільш витребуваною західною практикою державотворення в кінці XX ст- на початку XXI ст.? Охарактеризуйте правову державу за її основними ознаками?

Чи дає змогу закріплення конкретних ознак та принципів правової держави у конституції чи конституційних законах, визнати такою конкретну державу?

Охарактеризуйте громадянське суспільство за основними ознаками.

Чим, на вашу думку, зумовлена різноманітність підходів щодо ідеї соціальної держави та відсутність єдиної концепції такої держави?

Чи може існувати соціальна, правова держава у суспільстві, яке не відповідає ознакам громадянського?

Назвіть основні різновиди сучасних держав залежно від політичного режиму. Які держави світу нині можуть вважатися де-мократичними чи такими, що формують демократичну державу? Які фактори зумовлюють їхнє існування?

Охарактеризуйте сучасну демократичну державу за основними ознаками та функціями. Чи може існувати демократична держава у суспільстві, яке не відповідає ознакам громадянського?

Наскільки реальним є політико-юридичний ідеал «демократична, соціальна, правова держава»? Чи існують реально такі держави сьогодні?

Охарактеризуйте недемократичні (зокрема, автократичні) держави за основними ознаками та функціями.

Назвіть їх різновиди та фактори, що зумовлюють їх існування.

Чи може бути правова, соціальна держава недемократичною? Чим зумовлено те, що більшість держав світу нині не можна назвати демократичними?

Джерела для підготовки А. Джерела права та інші акти

Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996, №30.-От. 141.

Конституции государств Европы: Сборник / Под ред. П. А. Окунь-кова.- М, 2001

3. Загальна декларація прав людини // Права людини - К., 1989, 1992.

Конвенція про захист прав і основних свобод людини // Збірник договорів Ради Європи - К., 2000.

Європейська соціальна хартія // Збірник договорів Ради Європи.-К., 2000.

Європейський кодекс соціального забезпечення // Збірник договорів Ради Європи.- К., 2000.

Б. Спеціальна література

Бабкін В. Д. Соціальна демократія: проблеми і перспективи - К., 2000.

Бабкін В. Д. Соціальна держава та захист прав людини // Правова держава.- 1998.- Вип. 9.

Гаджіїее К. С. Концепция гражданского общества: идейные исто-ки и основные вехи формирования // Вопросы философии.- 1991.- № 7.

Даль Р. Введение в теорию демократии - М., 1992.

Данилов С. Ю. Правовые демократические государства: очерки истории - М., 2000.

Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду.- К., 1999.

Зидентоп Л. Демократия в Европе - М., 2004.

Кириченко С. О. Співвідношення соціальної правової держави і громадянського суспільства.- Автореф. дис. ... к. ю. н- К., 2001.

Корніснко В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві // Право України.- 2001.- № 2.

10. Лейпхарт А. Демократия в многослойных обществах: сравните-

льное исследование.-М., 1997.

Маркарян К. Общая теория постиндустриального государства.-2002.

Оболонский А. В. Бюрократия и государство.- М., 1996.

Оборотов Ю. Н. Современное государство - Одесса, 1998.

Панкевич О. 3. Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика: Автореф.

дис.... к. ю. н - Львів, 2003.

Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. А. Я. Сухарев - М, 2001.

Рабінович П. М. Громадянське суспільство і правова держава (загальнотеоретичні міркування) // Українське право - 1996 - № 3.

Рабінович П. М. Про соціальну сутність сучасних демократичних держав (у зв'язку з проектом нової Конституції України) // Вісник Академії правових наук України.- 1993.- № 1.

Сіленко А. О. Соціальна держава: теорія перемін.- Одеса, 2000.

Скакун О. Ф. Теорія правової держави в політико-правовій думці дореволюційної Росії // Проблеми правознавства - Вип. 51.- К., 1990.

Скрипнюк О. В. Проблема соціальної держави в контексті концепції «державного мінімалізму» // Право України.- 2000.- №11.

Соврменное государство в глобализирующемся мире: проблемы теории // Правоведение.- 2004- № 4.

Соколов А. Н. Правовое государство: от идеи до ее материализации.- Калининград, 2002.

Цыганков А. П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика.- М., 1995.

Четверин В. А. Понятие права и государства.- М., 1997

Четверний В. А. Демократическое конституционное государство.-М., 1993.

Чиркин В. Е. Основы сравнительного государствоведения.- М., 1997.

Чиркин В. Е. Социальное государство и «гражданское общество» // Конституционно-правовые проблемы формирования социального правового государства. Мат. межд. науч.-практ. конферен - Минск, 2000.

Шемчушенко Ю. С. Держава // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. Ю. С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін - К.: Укр. енцикл., 1999.- Т. 2.-С. 80-81.

Юрківський В. М. Країни світу: Довідник.- К., 1999.

Яковюк I. В. Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення: Автореф. дис. ... к. ю. н.- Харків, 2000.

Якубенко В. М. Принципи соціальної держави: стан і перспективи їх реалізації в Україні: Автореф. дис. ... к. ю. н - К., 2005.

Якушик В. Проблеми типології правової держави // Філософська і соціологічна думка - 1993.- № 9-10.

Якушик В.

М. Государство переходного типа (вопросы теории).-К., 1991.

Юридичний словник

Громадянське суспільство - стійка взаємодія людей та їх об'єднань, що заснована на різноманітних формах власності, де-мократичних інститутах, ефективній системі соціального захисту та рівних юридичних можливостях існування та розвитку особи в усіх сферах суспільного життя.

Правова держава - організація політичної влади громадянського суспільства, яка, насамперед, юридичними засобами забезпечує рівні можливості існування та розвитку особи в усіх сферах суспільного життя.

Соціальна держава - організація політичної влади, яка створює необхідні умови для формування громадянського суспільства, всебічного розвитку особи завдяки ефективній системі соціального захисту.

Демократична держава - організація політичної влади більшості населення, яка забезпечує цілісність, функціонування та розвиток суспільства шляхом координації інтересів різних соціальних груп через демократичні інститути та управління загально-суспільними справами.

Авторитарна держава - організація політичної влади партійно-бюрократичної еліти, яка здійснює управління суспільства в своїх інтересах за допомогою засобів примусу.

ОСНОВНІ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ

Держава плюралістичної демократії

(державі відводиться роль арбітра,

координатора інтересів різних соціа-

льних груп, що представлені громад-

ськими організаціями)

¦

Ґ \

Теорія загального благоденства (державі, яка втрачає класовий характер, відводиться роль виразника інтересів усіх прошарків населення)

Ґ ^
Соціальна держава (організація політичної влади, яка створює необхідні умови для формування громадянського суспільства, всебічного розвитку особи завдяки ефективній системі соціального захисту)

Правова держава (організація політичної влади громадянсько-го суспільства, яка насамперед юридичними засобами забезпечує рівні можливості існування та розвитку особи в усіх сферах суспільного життя)

Теорія еліт (основна роль в управлінні державними справами відводиться компетентній (професійній) правлячій еліті)

Теорія всесвітньої держави (висуваються засади можливої в майбутньому державної організації світового суспільства)

людина є основною соціальною цінністю; гарантування розвитку усіх форм власності; захищеність усіх форм власності;

наявність демократичних інститутів виявлення та координації інтересів різних соціальних груп;

наявність ефективної системи соціального захисту; юридично рівні можливості для існування та розвитку особи

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

—> основою правової держави є громадянське суспільство;

—> громадянське суспільства базується на розвинутій ринковій економіці;

—^ існують демократичні інститути (демократичний державний режим);

—^ існує ефективна система соціального захисту;

—^ у взаємовідносинах держави та права первинним має бути право;

—^- право, створене державою, має відповідати морально-правовим цін-ностям суспільства

ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ Соціально-змістовні Формальні закріплення та забезпе-чення прав і свобод осо-би розподіл влад на законодавчу, виконавчу та судову верховенство правового (демократичного) закону юридична захищеність особи взаємовідповідальність держави та особи високопрестижне становище суду в суспільстві правове регулювання по-ведінки людей та їх об'єднань має здійснюватися на загальнодозвільних засадах дотримання законів усіма суб'єктами суспільного життя (режим законності) існує високий рівень правової культури населення

Соціальне партнерство

Соціальна рівність

Соціальні зобов'язання

Соціальна справедливість

Гарантованість соціальних прав

ОЗНАКИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

визнання людини найвищою соціальною цінністю; взаємозв'язок із громадянським суспільством; забезпечення соціального компромісу;

взаємодія ринкових відносин з державним регулюванням економіки; забезпеченість правового статусу особи; наявність ефективної системи соціального захисту; створення галузі соціального права (права соцзабезпечення)

ОЗНАКИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

вираження волі більшості населення через демократичні інститути;

розв'язання загальносоціальних справ;

координація інтересів різних соціальних груп;

формування громадянського суспільства;

ідеологічний плюралізм;

наявність розвинутого приватного права;

розцентралізація влади;

передача частини владних повноважень органам місцевого самоврядування

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ

Формування демократичної, соціальної, правової держави

Формування недемократичної (авторитарної, тоталітарної) держави

Змішаний - пошук державами свого шляху розвитку у

перехідний період

ВНУТРІШНІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Гуманітарна:

забезпечення правового статусу особи; екологічна; створення ефективної системи соціаль-ного захисту; підтримка освітніх, наукових, культурних програм

Економічна:

забезпечення та захист усіх форм власності; формування та підтримка ринко-вих відносин; формування дер-жавного бюджету

Політична:

забезпечення суверенітету;

захист конституційного ладу та націо-нальної безпеки;

створення демократичних інститутів;

захист правопорядку

ЗОВНІШНІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Гуманітарна: допомога населен-ню інших країн; екологічна; міжнародного співробітництва; участь у міжнарод-ному захисті прав людини

Економічна: участь у розв'я-занні глобальних економічних та наукових проблем

Політична: розвиток міжнародних договірних відносин; захист територіальної цілісності;

боротьба з міжнародним тероризмом; підтримання міжнародного правопорядку

ОЗНАКИ СУЧАСНОЇ НЕДЕМОКРАТИЧНОЇ (АВТОРИТАРНОЇ) ДЕРЖАВИ

вплив і контроль держави у всіх сферах суспільного життя;

існування монополії державної ідеології;

наявність розвинутого публічного права;

зрощення партійного і державного апаратів;

державне регулювання економіки;

зацентралізованість влади;

застосування переважно засобів примусу;

вираження волі лише еліти;

недосконалість демократичних інститутів;

монополія держави на засоби масової інформації

ВНУТРІШНІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ НЕДЕМОКРАТИЧНОЇ (АВТОРИТАРНОЇ) ДЕРЖАВИ

<4— " —ч— ь- Гуманітарна:

- неефективність системи соціального захисту;

- відсутність програм розвитку освіти, науки, культури;

- заідеологізованість культурно-виховних функцій;

- недосконалість механізмів забезпечення прав і свобод особи;

- неналежний захист навколишнього природного середовища Економічна:

- забезпечення лише держав-ної форми власності;

- централізоване управління економікою Політична:

- відсутність (недоско-налість) демократич-них інститутів;

- функціонування лише інститутів, що забезпечують партійно-бю-рократичну ідеологію

ЗОВНІШНІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ НЕДЕМОКРАТИЧНОЇ (АВТОРИТАРНОЇ) ДЕРЖАВИ

Гуманітарна: обмежена участь у міжнародному співробітництві;

обмежена участь у міжнародно-правовому захисті прав людини

зв яз-

Економічна: економічна ізоляція від інших держав; обмеження регіона-льних і глобальних

економічних ків

Політична: посилення міліта-ризації;

обмеження міжна-родних договірних відносин

ГРУПИ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ ЗА ЇХ СОЦІАЛЬНОЮ СУТНІСТЮ

Держави, які забезпечують координацію інститутів різних соціальних груп, об'єднують їх у межах суспільства

Держави, які виражають інтереси певних груп суспільства (еліти), а цілісність суспільства забезпечують насамперед засобами примусу

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1.

Зазначте, яка із сучасних теорій відводить державі роль

арбітра, координатора інтересів різних соціальних груп, що пред-

ставлені громадськими організаціями:

1) правової держави; 2) соціальної держави; 3) держави плюралістичної демократії; 4) постіндустріальної держави?

2. Зазначте, яка із сучасних теорій основну роль в управлінні

державними справами відводить компетентній (професійній) прав-

лячій еліті:

1) правової держави; 2) соціальної держави; 3) теорія еліт; 4) теорія загального благоденства?

3. Зазначте, яка із сучасних теорій відводить державі, що втра-

чає класовий характер, роль виразника інтересів усіх прошарків

населення:

1) правової держави; 2) соціальної держави; 3) держави плюралістичної демократії; 4) теорія загального благоденства?

4. Зазначте, яка із сучасних теорій стверджує про можливість

державної організації світового суспільства:

1) правової держави; 2) соціальної держави; 3) держави плюралістичної демократії; 4) всесвітньої держави.

5- Організація політичної влади громадянського суспільства, яка, насамперед, юридичними засобами забезпечує рівні можливості існування та розвитку особи у всіх сферах суспільного життя:

1) держава; 2) громадянське суспільство; 3) правова держава; 4) соціальна держава.

6. У відповідях під якими номерами правильно названо кон-

цептуальні положення правової держави:

1) політичність; 2) основою є громадянське суспільство; 3) наявність демократичного режиму; 4) духовність?

7. У відповідях під якими номерами правильно названо кон-

цептуальні положення правової держави:

1) політичність; 2) громадянське суспільство базується на розвитку ринкової економіки; 3) існує ефективна система соціального захисту; 4) духовність?

8. У відповідях під якими номерами правильно названо концеп-

туальні положення правової держави:

1) політичність; 2) у взаємозв'язку держави і права первинним має бути право; 3) позитивне право має відповідати морально-правовим цінностям (засадам природного права); 4) духовність?

9.

У відповідях під якими номерами правильно зазначено соці-

ально-змістовні ознаки правової держави:

1) юридична захищеність; 2) верховенство правового (демократичного) закону; 3) суверенітет; 4) взаємовідповідальність держави та особи?

10. У відповідях під якими номерами правильно названо соці-

ально-змістовні ознаки правової держави:

1) юридична захищеність особи; 2) принцип розподілу влади;

3) високий рівень правової культури населення; 4) правове регу-

лювання здійснюється на загальнодозвільних засадах?

11. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

формальні ознаки правової держави:

1) взаємна відповідальність особи і держави: 2) неподільність державної влади; 3) високозначуще становище судових органів;

4) дотримання законів усіма суб'єктами суспільного життя?

12. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

формальні ознаки правової держави:

1) закріплення основних прав людини у конституції та інших законах; 2) високопрестижне становище судових органів; 3) суверенітет; 4) розподіл влад на законодавчу, виконавчу, судову?

13. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

формальні ознаки правової держави:

1) юридична захищеність особи; 2) режим законності; 3) взаємовідповідальність особи і держави; 4) суверенітет?

14. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

формальні, ознаки правової держави:

1) суверенітет; 2) рівність членів; 3) юридична захищеність особи; 4) режим законності?

15. Стійка взаємодія людей та їх об'єднань, що заснована на

різноманітних формах власності, демократичних інститутах, ефек-

тивній системі соціального захисту та рівних юридичних можли-

востях існування та розвитку особи у всіх сферах суспільного

життя:

1) держава; 2) громадянське суспільство; 3) правова держава; 4) соціальна держава.

16. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

ознаки громадянського суспільства:

1) застосування засобів примусу; 2) людина є основною соціальною цінністю; 3) централізація економіки; 4) гарантування розвитку усіх форм власності?

17. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки громадянського суспільства:

1) застосування засобів примусу; 2) наявність демократичних інститутів; 3) централізація економіки; 4) захищеність всіх форм власності?

18. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки громадянського суспільства:

1) застосування засобів примусу; 2) юридично рівні можливості для існування та розвитку особи ; 3) централізація економіки; 4) наявність ефективної системи соціального захисту?

19. Організація політичної влади, яка створює необхідні умови

для формування громадянського суспільства, всебічного розвитку

особи завдяки ефективній системі соціального захисту:

1) держава; 2) громадянське суспільство; 3) правова держава; 4) соціальна держава.

20. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки соціальної держави:

1) федералізм; 2) наявність ефективної системи соціального захисту; 3) авторитаризм; 4) забезпеченість правового статусу особи?

21. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки соціальної держави:

1) федералізм; 2) взаємозв'язок із громадянським суспільством; 3) авторитаризм; 4) створення соціального права?

22. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки соціальної держави:

1) федералізм; 2) взаємодія ринкових відносин з державним регулюванням економіки; 3) авторитаризм; 4) забезпечення соціального компромісу?

23. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки соціальної держави:

1) федералізм; 2) визнання людини найвищою соціальною цінністю; 3) авторитаризм; 4) взаємозв'язок із громадянським суспільством?

24. У відповідях під якими номерами правильно названо прин-

ципи соціальної держави:

1) парламентаризм; 2) соціального партнерства; 3) економічності; 4) соціальної рівності?

25. У відповідях під якими номерами правильно названо прин-

ципи соціальної держави:

1) парламентаризм; 2) соціальних зобов'язань; 3) економічності; 4) соціальної справедливості?

26. У відповідях під якими номерами правильно названо прин-

ципи соціальної держави:

1) парламентаризм; 2) гарантованості соціальних прав; 3) еко-номічності; 4) соціальної рівності?

27. У відповідях під якими номерами правильно названо види

держав за способами здійснення державної влади:

1) гуманістичні; 2) демократичні; 3) преюдиційні; 4) автори-

тарні?

28. У відповідях під якими номерами правильно названо види

держав за способами здійснення державної влади:

2) гуманістичні; 2) тоталітарні; 3) преюдиційні; 4) ліберальні?

29. У відповідях під якими номерами правильно названо види

держав за способами здійснення державної влади:

1) гуманістичні; 2) теократичні; 3) преюдиційні; 4) аристокра-тичні?

30. У відповідях під якими номерами правильно названо види

держав за способами здійснення державної влади:

1) гуманістичні; 2) расистські; 3) преюдиційні; 4) фашистські?

31. Організація політичної влади більшості населення, яка

забезпечує цілісність, функціонування та розвиток суспільства

шляхом координації інтересів різних соціальних груп через демо-

кратичні інститути та управління загальносуспільними справами:

1) авторитарна держава; 2) демократична держава; 3) політичний режим; 4) форма правління.

32. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки демократичної держави:

1) державне регулювання економіки; 2) вираження волі біль-шості населення через демократичні інститути; 3) застосування засобів примусу; 4) розв'язання загальносоціальних справ?

33. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки демократичної держави:

1) державне регулювання економіки; 2) координація інтересів різних соціальних груп; 3) застосування засобів примусу; 4) фор-мування громадянського суспільства?

34. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки демократичної держави:

1) державне регулювання економіки; 2) ідеологічний плюралізм; 3) застосування засобів примусу; 4) розвинене приватне право?

35. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки демократичної держави:

1) державне регулювання економіки; 2) розцентралізація влади; 3) застосування засобів примусу; 4) передача владних повноважень органам самоврядування?

36. У відповідях під якими номерами правильно названо види

внутрішніх функцій демократичних держав:

1) централізоване управління економікою; 2) забезпечення всіх форм власності; 3) забезпечення державних форм власності; 4) забезпечення правового статусу особи?

37. У відповідях під якими номерами правильно названо види

внутрішніх функцій демократичних держав:

1) централізоване управління економікою; 2) формування та підтримка ринкових відносин; 3) забезпечення державних форм власності; 4) забезпечення суверенітету?

38. У відповідях під якими номерами правильно названо види

внутрішніх функцій демократичних держав:

1) централізоване управління економікою; 2) захист конституційного ладу та національної безпеки; 3) забезпечення державних форм власності; 4) створення ефективної системи соціального захисту?

39. У відповідях під якими номерами правильно названо види

внутрішніх функцій демократичних держав:

1) централізоване управління економікою; 2) створення демо-кратичних інститутів; 3) забезпечення державних форм власності; 4) захист усіх форм власності?

40. У відповідях під якими номерами правильно названо види

внутрішніх функцій демократичних держав:

1) централізоване управління економікою; 2) формування дер-жавного бюджету; 3) забезпечення державних форм власності; 4) підтримка освіти, науки, культури?

41. У відповідях під якими номерами правильно названо види

внутрішніх функцій демократичних держав:

1) централізоване управління економікою; 2) захист навколишнього середовища; 3) забезпечення державних форм власності; 4) захист правопорядку?

42. У відповідях під якими номерами правильно названо види

внутрішніх функцій демократичних держав:

1) централізоване управління економікою; 2) створення демократичних інститутів; 3) забезпечення державних форм власності; 4) екологічна?

43. У відповідях під якими номерами правильно названо види

зовнішніх функцій демократичних держав:

1) мілітаризація; 2) міжнародне співробітництво; 3) захист те-риторіальної цілісності; 4) відсутність договірних зв'язків з інши-ми державами?

44. У відповідях під якими номерами правильно названо види

зовнішніх функцій демократичних держав:

1) мілітаризація; 2) міжнародне співробітництво; 3) участь у міжнародному захисті прав людини; 4) відсутність договірних зв'язків з іншими державами?

45. У відповідях під якими номерами правильно названо види

зовнішніх функцій демократичних держав:

1) мілітаризація; 2) підтримка міжнародного правопорядку;

3) боротьба з міжнародним тероризмом; 4) відсутність договірних

зв'язків з іншими державами?

46. У відповідях під якими номерами правильно названо види

зовнішніх функцій демократичних держав:

1) мілітаризація; 2) участь в міжнародній охороні навколишнього середовища; 3) розвиток міжнародних договірних відносин;

4) відсутність договірних зв'язків з іншими державами?

47. У відповідях під якими номерами правильно названо види

зовнішніх функцій демократичних держав:

1) мілітаризація; 2) допомога населенню інших країн; 3) участь у розв'язанні глобальних економічних проблем; 4) відсутність договірних зв'язків з іншими державами?

48. Організація політичної влади партійно-бюрократичної елі-

ти, яка здійснює управління суспільства в своїх інтересах за допо-

могою засобів примусу:

1) авторитарна держава; 2) демократична держава; 3) політичний режим; 4) форма правління.

49. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1) державне регулювання економіки; 2) розцентралізація влади; 3) застосування засобів примусу; 4) передача владних повнова-жень органам самоврядування?

50. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1) недосконалість демократичних інститутів; 2) розцентралізація влади; 3) вплив та контроль держави у всіх сферах суспільного життя; 4) передача владних повноважень органам самовря-дування?

51. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1) існування монополії державної ідеології; 2) розцентралізація влади; 3) розвинене публічне право; 4) передача владних повноважень органам самоврядування?

52. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1) зрощення партійного та державного апаратів; 2) розцентралізація влади; 3) зацентралізованість влади; 4) передача владних повноважень органам самоврядування?

53. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1) вираження волі лише еліти; 2) розцентралізація влади; 3) монополія на засоби масової інформації; 4) передача владних повноважень органам самоврядування?

54. У відповідях під якими номерами правильно названо види

внутрішніх функцій авторитарної держави:

1) забезпечення правового статусу особи; 2) неефективний соціальний захист; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) відсутність програм розвитку освіти, культури, науки?

55. У відповідях під якими номерами правильно названо види

внутрішніх функцій авторитарної держави:

1) забезпечення правового статусу особи; 2) забезпечення лише державних форм власності; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) централізоване управління еко-номікою?

56. У відповідях під якими номерами правильно названо види

внутрішніх функцій авторитарної держави:

1) забезпечення правового статусу особи; 2) відсутність (недосконалість) демократичних інститутів; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) заідеологізованість культурно-виховних функцій?

57. У відповідях під якими номерами правильно названо види

зовнішніх функцій авторитарної держави:

1) забезпечення правового статусу особи; 2) обмежена участь у міжнародному співробітництві; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) посилення мілітаризації?

58. У відповідях під якими номерами правильно названо види

зовнішніх функцій авторитарної держави:

1) забезпечення правового статусу особи; 2) обмежена участь у міжнародно-правовому захисті прав людини; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) економічна ізоляція від інших держав?

59. У відповідях під якими номерами правильно названо види

зовнішніх функцій авторитарної держави:

1) забезпечення правового статусу особи; 2) обмеження міжнародних договірних відносин; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) обмеження регіональних економічних зв'язків?

<< | >>
Источник: Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка,2007.-412 с.. 2007

Еще по теме ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ:

 1. 2.5. Взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та правових систем держав-учасниць
 2. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 3. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 4. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 5. ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ
 6. ТЕМА 6. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 7. ТЕМА 8. ПОЗИТИВНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 8. Економічна сутність власного капіталу підприємства
 9. РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 10. 2.1. Історіографія зародження національних традицій державності в княжу добу
 11. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 12. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
 13. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ
 14. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
 15. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
 16. Місце і роль прокуратури України всистемі державної влади
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -