<<
>>

ТЕМА 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ

Програмні питання

¦:¦ Механізм держави: поняття, призначення, склад. ¦:¦ Поняття, ознаки, елементи апарату держави.

? Принципи організації та діяльності апарату держави.

Роль принципу розподілу влад в організації апарату сучасних держав.

? Види апаратів сучасних держав.

? Поняття, ознаки органу держави. Класифікація органів держави. Органи законодавчої, виконавчої, судової влади.

ТВОРЧІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1. З якою метою формується механізм держави? Назвіть основні елементи механізму держави та визначте його поняття. , 2. Розкрийте співвідношення понять «механізм держави» та «апарат держави». Охарактеризуйте апарат держави за основними ознаками та виокремте його основні елементи.

Чи змінюється функціональна спрямованість апарату та механізму держави в ході еволюційного розвитку держави?

Які фактори сприяють виникненню відмінних ознак у дер-жавних апаратах різних країн?

Назвіть принципи організації та діяльності апарату держави. Визначте фактори, які зумовлюють необхідність принципу розподілу влади в орагнізації та діяльності апаратів сучасних держав? Назвіть сучасні держави, в яких цей принцип не функціонує.

Який інститут в апараті сучасної держави забезпечує функціонування системи противаг та стримань? Які державно-правові засоби використовуються для забезпечення ефективності такої си-стеми?

Чи забезпечується взаємодія та реалізація принципів «демократизм» та «розподіл влад» у межах функціонування в апараті Держави інституту глави держави?

Назвіть основні сучасні моделі системи державних органів (апаратів). Визначте країни, де ці моделі є найбільш типовими.

Охарактеризуйте орган держави за основними ознаками, здійсніть класифікацію органів держави. Визначте, чим зумовлюється потреба у створенні відповідних органів держави.

Чи змінюються характерні ознаки держави та їх види у процесі розвитку людства?

Розкрийте співвідношення понять «працівник», «службовець», «державний службовець», «службова особа», «посадова особа».

Визначте поняття «державний службовець» та види державних службовців за їх роллю в реалізації функцій держави.

Назвіть форми безпосередньої участі народу у формуванні та здійсненні публічної влади. Назвіть країни, в яких вони реально чи формально не здійснюються. Визначте причини та умови, за яких відомі вам форми народовладдя є реальними.

Джерела для підготовки А. Джерела права та інші акти:

Конституція України // Відомості Верховної Ради України.- 1996.— №30.-Ст. 141.

Конституции государств Европы: Сборник / Под ред. П. А. Окунь-кова.- М, 2001.

Б. Спеціальна література

Авер'янов В. Б. Органи виконавчої влади // Юридична енциклопедія.- К., 2002.- Т. 4.

Аппарат государственного управления: интересы и деятельность.-К., 1993.

Батанов О. В. Органи судової влади.- К., 2002 - Т. 4.

Вельский К. С. Разделение властей и ответственного управления.-М., 1990.

Гурне Бернар. Державне управління - К., 1993.

Институты конституционного права иностранных государств.-М., 2002.

Колдаев В, М. Государственная власть. Механизм государственной власти.-М., 1993.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т. Т. 1-2. Часть Общая: Учебник / Отв. ред. проф. Б. А. Страшун.-М., 2000.

Конституционное право государств Европы: Учебн. пособие для студ. юрид. вузов и факультетов / Отв. ред. Д. А. Ковачев.- М., 2005.

Кривенко Л. Т. Органи законодавчої влади // Юрид. енциклоп.-К., 2002.- Т. 4.

Крылов Б. С. Разделение властей: система сдержек и противовесов // Журнал российского права.- 1998 - № 6.

Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зару-бежных стран - М., 1998.

Осавелюк А. М. Современный механизм системы сдержек и противовесов // Государство и право.- 1993.-№ 12.- С. 108-117.

Петрышин А. В. Государственная служба.- Харьков, 1998.

15. Рабінович П. М. Орган держави // Юрид. енциклопедія.- К.,

2002.- Т. 4.

16. Разделение властей: история и современность - М., 1996.

17.

Сахаров Н. А. Институт президентства в современном мире.- М.,

1994.

18. Сиренко В. Ф. Интересы - власть - управление.- К., 1991.

Стартов Ю. П. Институт государственной службы: содержание и структура // Государство и право - 1996 - № 5.

Чиркин В. Е. Основы государственной власти: Учебное пособие.- М, 1996.

Чиркин В. Е. Основы сравнительного государствоведения.- М., 1997.

Энтин Л. М. Разделение властей: опыт современных государств.-М., 1995.

Юридичний словник

Механізм держави - система державних органів, установ і підприємств, які здійснюють завдання та функції держави.

Апарат держави - система органів держави, що забезпечують державну владу шляхом виконання завдань та реалізації функцій держави.

Орган держави - це структурно-організований колектив державних службовців та інших працівників, які наділені відповідними повноваженнями та необхідними засобами для виконання завдань та реалізації функцій держави.

Орган законодавчої влади - це колегіальний, представницький орган держави, який виконує її законодавчі та деякі контролюючі функції.

Органи виконавчої влади - це органи держави, що здійснюють її завдання у формі виконання законів та реалізують функції у формі виконавчо-розпорядчої діяльності.

Органи судової влади - органи держави, що здійснюють її завдання та реалізують функції у формі правосуддя.

Державні службовці - це громадяни, що займають у встановленому порядку посади у штаті державних органів, здійснюють повноваження від імені держави й отримують встановлену нею заробітну плату.

Державна служба - це професійна діяльність осіб, які займають посади в органах державної влади та їх апараті.

ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ, необхідні для виконання завдань та реалізації функцій

~7

державні установи (здійснюють функції держави у сферах, де немає потреби у владних повноваженнях: освіта, культура, охорона здоров'я) апарат держави,

органи держави (наділені повноваженнями та самостійні у відповідній

сфері державної діяльності)

державні підприємства (здійснюють функції держави у сфері виробництва, надання послуг, виконання робіт)

ОЗНАКИ АПАРАТУ ДЕРЖАВИ

функціонує як ієрархічна система органів;

складається з органів, які наділені державно-владними повноваженнями (законодавчих, виконавчих, судових тощо);

для забезпечення владних повноважень використовує засоби управління та примусу;

Органи судової влади

Контрольно-наглядові органи

Органи виконавчої влади

має структурно-функціональну будову

Елементи апарату держави (органи держави) Орган законодавчої влади

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВИ

оптимальної побудови;

ефективності його функціонування;

професіоналізм;

субсидіарність (ієрархічність);

політичної лояльності;

застосування спеціально-дозвільного типу регулювання

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Демократизм; Гуманізм;

законність, конституційність; розподілу влад;

пріоритетність засобів управління; гласність

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ АВТОРИТАРНИХ (ТОТАЛІТАРНИХ) ДЕРЖАВ

підпорядкування партійній ідеології; пріоритетність застосування примусу; монополія на засоби масової інформації; єдиновладдя; партійна відданість;

проведення в життя інтересів лише своєї політичної партії; ¦ недостатнє забезпечення прав і свобод особи; порушення принципу законності;

недостатнє функціонування принципів демократизму та гласності

ЗМІСТ ПРИНЦИПУ РОЗПОДІЛУ ВЛАД

функціонує в умовах демократичного режиму (що не дає змоги концентрувати владу в одному центрі);

конституційне визначення принципу розподілу влад;

конституційне встановлення співвідношення повноважень усіх гілок влади;

законодавче закріплення компетенції законодавчих, виконавчих та судових органів;

чітка визначеність процедури передачі владних повноважень; невтручання органів однієї гілки влади в діяльність іншої; наявність системи стримувань і противаг

ЗАСОБИ СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ (залежить від форми держави)

діяльність глави держави; вотум недовіри; ¦ вето; імпічмент;

наявність суду конституційної юрисдикції;

діяльність уповноваженого з прав людини (омбудсмена);

участь парламента і президента у формуванні вищих судових органів

СУЧАСНІ МОДЕЛІ СИСТЕМ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Центрально-сегментарна

(заснована на принципі розподілу влад; апарат складається з центральних і місце-вих органів влади.

Частина повноважень передана органам місцевого самоврядування; характер апарату -полісистемний)

Монотеократична

(заснована на принципі єдиновладдя, пов'язаного з догмою, традицій-ною релігійною ідеологією; глава держави є водночас і вищою релігійною особою, утворює консультативні інституції, до якої належать ав-торитетні релігійні та світські особи)

, ,

Моноцефальна

(заснована на принципі єдиновладдя; вся повнота влади перебуває в одному центрі (глава держави, рада); централізований характер влади тісно пов'язаний з однопартійністю. Рішення приймаються одно-особово; роль держави перебільшено)

ОЗНАКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВИ

є елементом апарату держави; складається з державних службовців; наділений державно-владними повноваженнями; здійснює повноваження в межах, установлених законом; наділений матеріальними засобами, необхідними для здійснення повноважень;

видає обов'язкові до виконання юридичні акти; має юридично визначену форму та компетенцію

За місцем в апараті держави: первинні, вторинні

За часом здійснення повноважень: постійні, тимчасові

За способом утворення: виборні, призначувані, успадковувані

За обсягом компетенції: загальної компетенції, спеціальної

За структурою: прості, складні

За територією діяльності: центральні, місцеві

За порядком здійснення компетенції: колегіальні, одноособові

За змістом, напрямом діяльності

орган законодавчої влади; органи виконавчої влади; органи судової влади; контрольно-наглядові органи

ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

є громадянином (підданим) певної держави; займає штатну посаду в органі держави; виконує завдання та функції держави;

здійснює повноваження в межах і в порядку, що встановлені законом; отримує зарплату з бюджету держави

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

Керівники (наділені владними повноваженнями, скеровують діяльність спеціалістів та інших працівників)

Спеціалісти (мають спеціальні знання та навички для виконання завдань і функцій держави)

ПРАЦІВНИКИ (фізичні особи, які за трудовим договором працюють на підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності, спрямовують свою інтелектуальну діяльність на виконання завдань чи мети цих підприємств, установ, організацій та одержують зарплату

Службовці - це працівники, які здійснюють інтелектуальну діяльність

Технічно-допоміжний персонал - це працівники, які створюють умови для діяльності службовців та інших працівників

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Система державних органів, установ і підприємств, які здій-

снюють завдання та функції держави:

1) апарат держави; 2) механізм держави; 3) орган держави; 4) держава.

2.

Назвіть елементи механізму держави:

1) політична партія; 2) орган держави; 3) державна установа; 4) спортивна організація.

3. Назвіть елементи механізму держави:

1) політична партія; 2) державне підприємство; 3) державна установа; 4) спортивна організація.

4. Система органів держави, що здійснюють її завдання та

функції:

1) політична партія; 2) орган держави; 3) апарат держави; 4) спортивна організація.

5. Назвіть елементи апарату держави:

1) державна установа; 2) органи держави; 3) політична партія; 4) релігійна організація.

6. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

апарату держави:

1) веде боротьбу за владу в державі; 2) функціонує як ієрархічна система органів; 3) є громадянською організацією; 4) складається з органів, які наділені державно-владними повноваженнями?

7. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки

апарату держави:

1) веде боротьбу за владу в державі; 2) утворює підсистеми органів (законодавчих, судових тощо); 3) є громадянською організа-цією; 4) для забезпечення владних повноважень використовує засоби управління та примусу?

8. У відповідях під якими номерами правильно названо загаль-

ні принципи організації та діяльності апарату держави:

1) релігійності; 2) оптимальної побудови; 3) пізнавальності; 4) професіоналізму.

9. У відповідях під якими номерами правильно названо загаль-

ні принципи організації та діяльності апарату держави:

1) релігійності; 2) ефективного функціонування; 3) пізнавальності; 4) субсидіарності?

10. У відповідях під якими номерами правильно названо за-

гальні принципи організації та діяльності апарату держави:

1) релігійності; 2) застосування спеціально-дозвільного типу регулювання; 3) пізнавальності; 4) політичної лояльності?

11. У відповідях під якими номерами правильно названі прин-

ципи організації та діяльності апарату сучасної демократичної

держави:

1) релігійності; 2) демократизму; 3) пізнавальності; 4) гласності?

12.

У відповідях під якими номерами правильно названо прин-

ципи організації та діяльності апарату сучасної демократичної

держави:

1) релігійності; 2) гуманізму; 3) пізнавальності; 4) принципу розподілу влад?

13. У відповідях під якими номерами правильно названо прин-

ципи організації та діяльності апарату сучасної демократичної

держави:

1) релігійності; 2) пріоритетності управлінських засобів; 3) пізнавальності; 4) законності?

14. У відповідях під якими номерами правильно названо прин-

ципи організації та діяльності апарату сучасної демократичної

держави:

1) релігійності; 2) конституційності; 3) пізнавальності; 4) гласності?

15. У відповідях під якими номерами правильно названо прин-

ципи організації та діяльності апарату авторитарних (тоталітар-

них) держав:

1) демократизму; 2) підпорядкування партійній ідеології; 3) гласності; 4) пріоритетності засобів примусу?

16. У відповідях під якими номерами правильно названо прин-

ципи організації та діяльності апарату авторитарних (тоталітар-

них) держав:

1) демократизму; 2) монополії на засоби масової інформації;

3) гласності; 4) єдиновладдя?

17. У відповідях під якими номерами правильно названо прин-

ципи організації та діяльності апарату авторитарних (тоталітар-

них) держав:

1) демократизму; 2) принцип партійної відданості; 3) гласності;

4) проведення інтересів лише своєї політичної партії?

18. У відповідях під якими номерами правильно названо прин-

ципи організації та діяльності апарату авторитарних (тоталітар-

них) держав:

1) демократизму; 2) недостатнього забезпечення прав особи;

3) гласності; 4) порушення принципу законності?

19. Зазначте, які гілки влади відповідають принципу розподілу

влади:

1) контрольна; 2)законодавча; 3) виконавча; 4)судова?

20. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

сучасні моделі систем державних органів:

1) тоталітарна; 2) центрально-сегментарна; 3) моноцефальна;

4) монотеократична?

21. Який різновид апарату сучасної держави є розцентралізо-

ваним шляхом передачі владних повноважень органам місцевого

самоврядування, складається з органів центральної влади та їх

представницьких структур на місцях:

1) моноцефальний; 2) центрально-сегментарний; 3) монотеок-ратичний; 4) тоталітарний?

22. Який різновид апарату сучасної держави функціонує за

принципом єдиновладдя, шляхом забезпечення владної ієрархії

всіх органів, яку очолює одна особа або орган держави:

1) моноцефальний; 2) центрально-сегментарний; 3) монотео-кратичний; 4) тоталітарний?

23. Який різновид апарату сучасної держави функціонує за

принципом єдиновладдя, застосованого на релігійних догмах та

общинних традиціях, шляхом зайняття вищою духовною особою

посади глави держави:

1) моноцефальний; 2) центрально-сегментарний; 3) монотеок-ратичний; 4) тоталітарний?

24. Структурно-організований колектив державних службовців

та інших працівників, які наділені відповідними повноваженнями

та необхідними засобами для виконання завдань та реалізації фун-

кцій держави:

1) політична партія; 2) орган держави; 3) механізм держави; 4) апарат держави.

25. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки органу держави:

1) є громадською організацією; 2) складається із державних службовців; 3) наділений державно-владними повноваженнями; 4) здійснює економічні функції?

26. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки органу держави:

1) є громадською організацією; 2) є елементом апарату держави; 3) здійснює повноваження у межах встановлених законом; 4) здійснює економічні функції?

27. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки

органу держави:

1) є громадською організацією; 2) видає обов'язкові до вико-нання юридичні акти; 3) має юридично визначену форму та компетенцію; 4) здійснює економічні функції?

І. 28. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки органу держави:

1) є громадською організацією; 2) наділений матеріальними засобами, необхідними для здійснення повноважень; 3) наділений державно-владними повноваженнями; 4) здійснює економічні функції?

29. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

види органів держави за місцем у системі державного апарату:

1) постійні; 2) вторинні; 3) колегіальні; 4) первинні?

30. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

види органів держави за способом утворення:

1) вторинні; 2) виборні; 3) місцеві; 4) призначувальні?

31. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

види органів держави за змістом або напрямом діяльності:

1) виборні органи; 2) органи законодавчої влади; 3) колегіаль-ні; 4) органи виконавчої влади?

32. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

види органів держави за змістом або напрямом діяльності:

1) органи законодавчої влади; 2) первинні; 3) органи судової влади; 4)вторинні?

33. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

види органів держави за територіальним критерієм:

1) постійні; 2) центральні; 3) колегіальні; 4) місцеві?

34. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

органи держави за часом здійснення повноважень:

1) загальні; 2) постійні; 3) колегіальні; 4) тимчасові?

35. У відповідях під якими номерами правильно названо орга-

ни держави за обсягом компетенції:

1) загальні; 2) постійні; 3) спеціальні; 4) тимчасові?

36. У відповідях під якими номерами правильно вказані види

органів держави за порядком здійснення компетенції:

1) загальні; 2) постійні; 3) одноособові; 4) колегіальні?

37. Колегіальний, представницький орган держави, який вико-

нує її законодавчі та деякі контрольні функції:

1) орган прокуратури; 2) орган законодавчої влади; 3) органи судової влади; 4) органи виконавчої влади.

38. Органи держави, що здійснюють її завдання у формі вико-

нання законів та реалізують функції у формі виконавчо-розпо-

рядчої діяльності:

1) орган прокуратури; 2) орган законодавчої влади; 3) органи судової влади; 4) органи виконавчої влади.

39. Органи, що здійснюють завдання та функції держави у фор-

мі правосуддя:

1) орган прокуратури; 2) орган законодавчої влади; 3) органи судової влади; 4) органи виконавчої влади.

40. Громадяни, що займають у встановленому порядку посади

у штаті державних органів, здійснюють службові повноваження

від імені держави і отримують встановлену нею зарплату:

1) працівники; 2) службовці; 3) державні службовці; 4) учасники.

41. У відповідях під якими номерами правильно зазначено вла-

стивості державного службовця:

1) є іноземцем; 2) є громадянином певної держави; 3) займає штатну посаду в державній організації; 4) займається підприємництвом?

42. У відповідях під якими номерами правильно названо озна-

ки державного службовця:

1) є іноземцем; 2) виконує завдання і функції держави; 3) здійснює повноваження у межах та порядку встановленому законом; 4) займається підприємництвом?

43. У відповідях під якими номерами правильно названо вла-

стивості державного службовця:

1) є іноземцем; 2) отримує зарплату з бюджету держави; 3) здійснює завдання і функції від імені держави; 4) займається підприємництвом?

44. У відповідях під якими номерами правильно названо види

державних службовців за їх роллю в реалізації функцій держави:

1) організатори; 2) керівники; 3) виконавці; 4) спеціалісти?

45. Професійна діяльність осіб, які займають штатні посади в

органах державної влади та їх апараті, називається:

1) комерційною діяльністю; 2) державною службою; 3) культурною діяльністю; 4) службою захисту.

<< | >>
Источник: Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка,2007.-412 с.. 2007

Еще по теме ТЕМА 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ:

 1. §5. Механізм держави і його структура.
 2. 1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства
 3. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 4. 2.6. Колізійний механізм як складова частина правового механізму взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та держав-учасниць
 5. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 6. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 7. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 8. ТЕМА 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
 9. ТЕМА 6. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 10. ТЕМА 9. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
 11. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 12. Механізм правового забезпечення екологічної політики України.
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -