<<
>>

ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ

Програмні питання

¦:¦ Поняття, елементи форми держави. Класифікація держав за формою чи її елементами.

? Форма державного правління: поняття, ознаки, види.

•:¦ Монархія та республіка: їх поняття, ознаки.

Види форм правління сучасних держав.

? Поняття та види державного устрою. Унітарні та федеративні держави: поняття, ознаки.

•> Поняття та види державного режиму. Поняття та ознаки демократичного, авторитарного, тоталітарного режимів.

? Об'єднання держав. Конфедерація: поняття, ознаки. Між-державні об'єднання: поняття, ознаки, види.

ТВОРЧІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Назвіть відомі вам випадки зміни форми сучасних держав чи її елементів. Визначте поняття форми держави, а також найбільш поширені класифікаційні підвиди сучасних держав за формою чи її елементами.

Назвіть фактори, що визначають існування в тій чи іншій державі конкретної форми правління. Визначте поняття та охарактеризуйте форму державного правління за основними ознаками.

Назвіть основні форми державного правління. Охарактеризуйте монархічну форму правління за основними ознаками. Назвіть основні її сучасні види, визначте її частку щодо республіканських форм правління.

Чи не вважаєте ви, що у сучасних умовах монархія є архаїчною формою правління? Назвіть нетипові форми монархії. Поясніть причини їх існування. В які історичні періоди виникає дуалістична монархія? Які фактори визначають потребу в існуванні такої форми правління? Як співвідносяться монархічна форма правління та демократичний режим у сучасних державах?

Чому більш поширеною формою правління у сучасний період є республіка? Охарактеризуйте республіканську форму прав-ління за основними ознаками. Назвіть основні сучасні типові та нетипові республіканські форми правління. Які фактори визначають потребу в їх існуванні? Чому є витребуваною змішана форма правління?

Які форми державного устрою вам відомі? Які із них можуть бути більш витребувані у майбутньому і чому? Визначте поняття державного устрою.

Які держави можуть бути лише унітарними і чому? Визначте поняття унітарної держави та охарактеризуйте її за основними ознаками.

Назвіть відомі вам види унітарних держав.

Які фактори спричинюють виникнення та стабільне функ-ціонування федерації? Визначте поняття федеративної держави та охарактеризуйте її за основними ознаками. Назвіть відомі їх види.

Який елемент форми держави визначає характер та способи взаємодії влади, суспільства та особи? Визначте поняття державного режиму та виокремте основні його сучасні різновиди. Охарактеризуйте демократичний, авторитарний та тоталітарний режими за їх основними ознаками. Чи можливим є перехід держави від тоталітарного до демократичного режиму без проміжної форми?

Які види об'єднань держав нині вам відомі? Чи є конфедерація формою державного устрою? Визначте поняття конфедерації. Охарактеризуйте це явище за основними ознаками. Чи відомі вам сучасні конфедеративні об'єднання?

Розкрийте сутність такого об'єднання як імперія. Чи існують імперії в наш час?

Які функції нині виконують міждержавні об'єднання. Визначте їх поняття та назвіть види. Виокреміть їх основні ознаки. Які перспективи їх розвитку у майбутньому? Чи втрачають ознаки суверенності держави, що належать до міждержавних об'єднань? Які перспективи розвитку держав у майбутньому у зв'язку з передачею частини суверенних ознак міждержавним об'єднанням? Чи не відбувається зміна сутності і призначення держави вже сьогодні?

Джерела для підготовки А. Джерела права та інші акти

Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30.

Конституции государств Европы: Сборник / Под ред. П. А. Окунь-кова.-М., 2001.

Б. Спеціальна література

Арекдт X. Истоки тоталитаризма.-М., 1996.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм.- М., 1993.

Батанов О. В. Президентська республіка // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. Ю. С. Шемчушенко та ін.- К.: Укр. енцикл., 2003-Т. 5: П-С- С. 66-67.

Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право. Основи теорії.- К., 2002.- С. 311-320.

Даль Р. О демократии / Перевод с англ.- М., 2000.

Дубина О.

К. Монархія // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. Ю. С. Шемчушенко та ін.- К.: Укр. енцикл, 2003.- Т. 3: К-М.-С. 758.

Кашкин С. Ю. Политический режим в современном мире: понятие, сущность, тенденции развития.- М., 1993.

Ковлер А. И. Кризис демократии. Демократия на рубеже XXI века.-М., 1997.

Курас 1. Федерація чи унітарна держава // Політика і час- 1993.-№6.

Оборотов Ю. Н. Современное государство.- Одесса, 1998.

Петров В. С. Сущность, содержание и формы государства.- Л., 1971.

Салыгин Е. Н. Теократическое государство - М., 1999.

Тихомиров Л. А. Монархическая государственность-М., 1999.

Тихонова Є. А. Парламентська республіка // Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол. Ю. С. Шемчушенко та ін - К.: Укр. енцикл., 2002-Т. 4: Н-П.- С. 438-439.

Тускоз Ж. Міжнародне право / Пер. з фран.- К., 1998 - С. 44-64,-128-134, 147-150.

Федерация в зарубежных странах.- М., 1993.

Чиркин В. Е. Нетипичные формы правления в современном госу-дарстве//Государство и право.-1994.

Чиркин В. Е. Основы сравнительного государствоведения - М., 1997.

Чиркин В. Е. Современное государство - М., 2001.

Шаповал В. М. Конституційні системи зарубіжних країн- К., 1992.

Шаповал В. М. Республіка // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. Ю. С. Шемчушенко та ін - К.: Укр. енцикл., 2003 - Т 5: П-С-С. 297.

Szostak W. Wspolczesne teorie panstwa.- Krakow- 1997. Rozd. I,

III.

23. Skrypty Веска. Wstejj do prawoznawstwa- Warszawa.- 1999-

S. 29-37.

Юридичний словник

Форма держави - це система способів та засобів організації і здійснення державної влади.

Державне правління - це спосіб формування та функціонування вищих органів державної влади.

Монархія - це така форма державного правління, за якої вища державна влада здійснюється повністю або частково однією особою і передається у спадок.

Республіка - це така форма державного правління, за якої вища державна влада здійснюється виборними органами, що обираються населенням на певний строк.

Державний устрій - це спосіб поділу держави на частини, що відображає характер розподілу влади між нею та складовими частинами, центральними та місцевими органами.

Унітарна держава - це такий вид устрою, за якої складові частини держави не мають суверенних, державних ознак.

Федеративна держава - це такий вид устрою, за якої складові частини держави мають суверенні та інші державні ознаки.

Державний режим - методи здійснення державної влади.

Демократичний режим - це методи здійснення державної влади через представницькі інститути з урахуванням інтересів різних індивідів та соціальних груп.

Недемократичний режим - це методи здійснення державної влади в інтересах лише керівної соціальної групи з обмеженням інтересів інших соціальних груп та індивідів.

Авторитарний режим - це методи здійснення державної влади через недосконалі демократичні інститути з неналежним забез-печенням прав та свобод особи.

Тоталітарний режим - це методи здійснення державної влади шляхом повного контролю над особою та суспільством, за відсутності демократичних інститутів та з порушенням правового статусу особи.

Конфедерація - це об'єднання держав, необхідне для здійс-нення певних завдань, без передачі суверенних ознак.

Міждержавне об'єднання - це утворена на підставі установчого міжнародного договору спільнота держав з частковою пере-дачею суверенних ознак.

Державний устрій

ЕЛЕМЕНТИ ФОРМИ ДЕРЖАВИ

>Державний режим

Державне правління

ОЗНАКИ ФОРМИ ДЕРЖАВИ

—> складається з трьох елементів;

державне правління розкриває структурну організацію суспільства; ^—> державний устрій розкриває територіальну організацію суспільства;

державний режим розкриває політичну організацію суспільства;

всі три елементи взаємопов'язані та дають змогу розглядати державу як

цілісне явище

ВИДИ ДЕРЖАВ ЗА ФОРМАМИ ЧИ ЕЛЕМЕНТАМИ

За формою держави: плюралістична; сегментарна; моністична

За формою державного режиму Демократична:

- представниць-ко-демократич-на;

- ліберально-демократична;

- соціально-демократична Недемократична:

- диктаторська;

- військова;

- авторитарна;

- автократична;

- тоталітарна;

- фашистська

За формою правління: Республіка:

- президентська;

- парламентська;

- змішана (пре-зидентсько-пар-ламентська, пар-ламентсько-пре-зидентська) Монархія

абсолютна обмежена:

- дуаліс-тична;

- парла-ментська За державним устроєм:

Унітарна: Феде- складна, ративна

(складна) з автономним

я утворенням: (-о - адміністратив- о.

ним; - політичним; - національно- культурним наявність відповідного способу формування вищих органів влади (ви-бори, призначення, спадкування); наявність відповідної структури цих органів; розподіл повноважень між вищими органами влади; наявність відповідних зв'язків між цими органами та населенням

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ

МОНАРХІЯ

класична:

абсолютна (Оман),

обмежена (парламентська) (Швеція, Данія);

змішана:

- дуалістична (Йорданія, Кувейт);

гібридна (республіканська монархія) - Малайзія

РЕСПУБЛІКА

класична:

парламентська (ФРН, Італія),

президентська (США); змішана:

президентсько-парламентська (Франція);

парламентсько-президентська (Киргизстан);

гібридна (монархічна республіка)-КНДР;

супергібридна - Білорусь

ОЗНАКИ МОНАРХІЇ

одноособове безстрокове здійснення влади; концентрація всієї повноти влади в руках однієї особи; спадковий порядок правонаступництва вищої влади; відсутність юридичної відповідальності глави держави; відсутність політичної відповідальності глави держави

ОЗНАКИ РЕСПУБЛІКИ

народ є суб'єктом, який безпосередньо впливає на формування органі-зації влади;

вищі державні органи є виборними;

вищі державні органи обираються на певний строк;

вищі державні органи функціонують за принципом розподілу (існують

підсистеми законодавчих, виконавчих та судових органів);

державні службовці несуть відповідальність за свої дії та бездіяльність;

за діяльністю вищих органів державної влади здійснюється контроль з

боку суспільства

ОЗНАКИ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (за цієї форми правління президент одночасно є главою держави та очолює систему органів виконавчої влади)

глава держави - президент - очолює систему органів виконавчої влади; глава держави - президент - обирається всім населенням; підсистеми вищих органів влади здійснюють діяльність за принципом розподілу влад;

глава держави - президент - виконує відповідні функції у системі

стримувань і противаг;

уряд формується президентом;

уряд відповідальний перед президентом

ОЗНАКИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (за цієї форми правління парламент формує уряд, який перед ним і відповідальний)

відсутній чіткий розподіл влад між законодавчими, виконавчими та судовими органами;

глава держави - президент - обирається парламентом;

систему органів виконавчої влади очолює прем'єр-міністр, який має

досить значні повноваження;

уряд формується партією чи коаліцією партій, що перемогли на парламентських виборах;

уряд відповідальний перед парламентом

ОЗНАКИ ПРЕЗИДЕНТСЬКО-ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (за цієї форми правління глава держави є главою виконавчої влади, а уряд - відповідальний перед ним і перед парламентом)

парламентський спосіб обрання глави держави - президента; президент є і главою держави, і главою виконавчої влади; уряд має широкі повноваження;

уряд відповідальний і перед главою держави - президентом, і перед парламентом

ОЗНАКИ ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (за цієї форми правління уряд формується парламентом, але відповідальний і перед парламентом, і перед президентом)

уряд формується парламентом; уряд очолює прем'єр-міністр; уряд має широкі повноваження;

уряд відповідальний і перед парламентом, і перед главою держави -президентом

ОЗНАКИ УНІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ

наявність єдиної конституції або конституційних законів; наявність єдиного громадянства;

наявність єдиної системи органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

наявність єдиної фінансово-грошової системи;

адміністративно-територіальні одиниці не мають ознаки суверенітету; наявність єдиної системи нормативно-правових актів

ОЗНАКИ ФЕДЕРАТИВНОЇ ДЕРЖАВИ

дуалістичний характер правової системи;

складові частини федерації мають ознаки суверенітету;

встановлення виключної компетенції для загальнофедеральних органів;

наявність подвійного громадянства;

загальнофедеральний апарат держави і наявність у суб'єктів федерації власних систем законодавчих, виконавчих та судових органів; дуалістична система нормативно-правових актів (загальнофедеральна та власна для суб'єктів федерації);

розмежування компетенції між загальнофедеральними органами держави та органами суб'єктів федерації

недемократичний

тиранія;

олігархічний;

військовий;

деспотичний;

фашистський;

диктаторський;

автократичний;

авторитарний (Гондурас, Індонезія);

тоталітарний (КНДР)

гібридний:

диктабланда (лібералізація економіки без демократизації політики): Сальвадор, Гватемала; демокрадура (демократизація політики без демократизації економіки): Заїр, Габон, Кенія; неконсолідована демократія (виборний спосіб формування органів влади, гарантування певних свобод особи, але нестабільність правління): Румунія, Бразилія

народ бере участь у формуванні органів державної влади; існує виборний шлях формування вищих органів влади; змагальний характер формування вищих органів влади; наявність політичного багатоманіття; правовий характер діяльності органів держави; наявність гарантій правового статусу особи;

наявність ефективних політичних механізмів щодо виявлення соціальних інтересів;

наявність контролю за діяльністю органів влади з боку населення

ОЗНАКИ АВТОРИТАРНОГО РЕЖИМУ

народ відсторонений від формування органів державної влади; існує монополія влади (однієї особи, групи осіб); існує централізація влади; заборонено політичну опозицію;

відсутній розподіл влади між законодавчими, виконавчими та судовими органами;

бюрократизація методів управління; декларування невтручання в економіку

ОЗНАКИ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ

абсолютна концентрація влади в одному центрі; монополія влади єдиної політичної партії; існує жорсткий контроль за опозицією; монополія на ідеологію засобів масової інформації; централізоване управління економікою; командно-адміністративна система управління; повний контроль над особою та суспільством;

використання, насамперед, військових засобів під час розв'язування внутрішніх політичних конфліктів

унітарна

проста (Болгарія, Польща); складна (Данія, Китай, Україна)

ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

федеративна

за національним складом:

адміністративна;

адміністративно-національна;

національна

за правовим джерелом (положенням):

конституційна;

договірна;

конституційно-договірна

договірний спосіб утворення;

держави об'єднуються для здійснення певних завдань;

держави не передають суверенних ознак конфедеративним органам

(останні лише координують спільні інтереси);

держави об'єднуються на певний строк;

відсутня єдина система законодавчих, виконавчих та судових органів; відсутня єдина територія, громадянство, податки, армія, фінансово-гро-шова система;

рішення конфедеративних органів не мають прямої дії на території держав-суб'єктів конфедерації;

за наявності юридичних колізій верховенство мають внутрішньодержавні норми права суб'єктів конфедерації

ОЗНАКИ МІЖДЕРЖАВНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

договірний спосіб утворення (у межах установчого міжнародно-правового договору);

держави об'єднуються на довгострокову перспективу; держави частково передають об'єднанню суверенні ознаки; існування інтеграцій економічних, правових, політичних сторін суспільного життя;

створення спеціальних наднаціональних органів; може існувати єдина валюта, єдине громадянство; створення спеціального механізму взаємодії міжнародного та національного права;

рішення органів міжнародного об'єднання можуть мати пряму дію і верховенство у разі юридичних колізій

за територією

регіональні:

азійські;

американські;

африканські;

європейські

(Європейський

Союз)

релігійні (Організація Ісламська конфедерація)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1.

Система способів та засобів організації і здійснення держав-

ної влади:

1) державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) державний режим.

2. Назвіть елементи форми держави:

1) державне правління; 2) політична система; 3) державний устрій; 4) апарат держави.

3. Назвіть елементи форми держави:

1) державний режим; 2) політична система; 3) державний устрій; 4) апарат держави.

4. Спосіб формування та функціонування вищих органів дер-

жавної влади:

1) державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) державний режим.

5. Як називається форма правління, за якої вища державна

влада здійснюється повністю або частково однією особою і пере-

дається у спадок:

1) республіка; 2) монархія; 3) демократія; 4) конфедерація?

6. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки монархії:

1) джерелом влади є народ; 2) спадковий порядок правонасту-пництва вищої влади; 3) влада здійснюється однією особою; 4) вища влада здійснюється виборним органом?

7. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки монархії:

1) джерелом влади є народ; 2) глава держави здійснює владу одноособово та безстроково; 3) відсутність політичної та юридичної відповідальності глави держави за результати здійснення влади; 4) вища влада здійснюється виборним органом?

8. Як називається форма державного правління, за якої вища

державна влада здійснюється виборним органом, що обирається

населенням на певний строк:

1) республіка; 2) монархія; 3) демократія; 4) конфедерація?

9. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки республіки:

1) суб'єктом формування влади є народ; 2) глава держави здійснює владу одноособово та безстроково; 3) відсутність політичної та юридичної відповідальності глави держави за результати здійснення влади; 4) вищі державні органи влади є виборними?

10. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки республіки:

1) органи вищої державної влади обираються на певний строк; 2) глава держави здійснює владу одноособово та безстроково; 3) відсутність політичної та юридичної відповідальності глави держави за результати здійснення влади; 4) вищі органи державної влади здійснюють повноваження за принципом розподілу влади?

11.

Яку форму правління характеризує така ознака - президент

одночасно є главою держави та очолює виконавчу владу:

1) президентська республіка; 2) парламентська монархія; 3) парламентська республіка; 4) президентсько-парламентська республіка?

12. Яку республіканську форму правління характеризує така

ознака - уряд формується та відповідальний перед парламентом:

1) президентська республіка; 2) парламентська монархія; 3) парламентська республіка; 4) президентсько-парламентська республіка?

13. Яку форму правління характеризує така ознака - уряд від-

повідальний і перед президентом, і перед парламентом:

1) президентська республіка; 2) парламентська монархія; 3) парламентська республіка; 4) президентсько-парламентська ре-спубліка?

14. Як називається форма державного правління, коли глава

держави (президент) обраний населенням, формує за погодженням

з парламентом склад уряду, яким керує сам:

1) монархія; 2) президентська республіка; 3) парламентська республіка; 4) змішана республіка?

15. Як називається республіканська форма державного правлін-

ня, коли уряд формується та відповідальний перед парламентом:

1) монархія; 2) президентська республіка; 3) парламентська республіка; 4) змішана республіка?

16. Як називається форма державного правління, коли глава

держави (президент) є водночас і главою виконавчої влади, а уряд

відповідальний і перед главою держави, і перед парламентом:

1) монархія; 2) президентська республіка; 3) парламентська республіка; 4) президентсько-парламентська?

17. Як називається форма державного правління, коли парла-

мент формує уряд, який підзвітний лише йому, але глава держави

(монарх) наділений такими функціями формально:

1) парламентська монархія; 2) президентська республіка; 3) парламентська республіка; 4) змішана республіка?

18. Як називається форма державного правління, коли уряд

формується парламентом, але відповідальний і перед парламен-

том, і перед президентом:

1) державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) парламентсько-президентська?

з 19. Проаналізуйте такі дані: «Відповідно до Конституції Португалії, главою держави є президент. Він призначає прем'єр-міністра. Законодавчу владу здійснює парламент. Парламент контролює діяльність уряду. Уряд Португалії (Рада Міністрів) - вищий орган управління формується із представників партій, що мають більшість у парламенті. Уряд відповідальний перед президентом і парламентом». Визначте, яку форму державного правління має Португалія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

20. Проаналізуйте такі дані: «Відповідно до Конституції Шве-

ції, глава держави - король. Вищим органом державної влади є,

парламент. Виконавчу владу здійснює уряд (Кабінет Міністрів^

який формується за безпосередньої участі парламенту та. відпові-

дальний перед ним. Парламент має право розпуску урядуй». Визнач-

те, яку форму державного правління має Швеція:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) пре-зидентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

21. Проаналізуйте такі дані: «Відповідно до Конституції Італії,

вищим органом законодавчої влади є парламент. Він контролює

діяльність уряду. Уряд (Рада Міністрів) - вищий виконавчий орган

влади у країні. Президент призначає голову і за його порадою ін-

ших членів уряду. Парламент має винести вотум довіри уряду

(протягом 10 днів після утворення)». Визначте, яку форму держав-

ного правління має Італія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

22. Проаналізуйте такі дані: «Відповідно до Конституції Авст-

ралії, глава держави - королева Великобританії, яка здійснює свої

повноваження через генерал-губернатора, що призначається нею.

Законодавча влада здійснюється парламентом, виконавча - гене-

рал-губернатором. Уряд утворюється із представників партії, що

отримала більшість у парламенті. Уряд несе відповідальність пе-

ред нижньою палатою федерального парламенту». Визначте, яку

форму державного правління має Австралія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

23. Проаналізуйте такі дані: «Король - глава держави Бельгія.

Законодавчі повноваження король поділяє з парламентом. Він

призначає міністрів, які під керівництвом прем'єр-міністра утво-

рюють уряд (Раду міністрів). Члени уряду не тільки признача-

ються, а й звільняються королем, але поряд з цим, уряд має

користуватися і довір'ям парламенту». Визначте, яку форму дер-

жавного правління має Бельгія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

24. Проаналізуйте такі дані: «Відповідно до Конституції Греції,

президент призначає прем'єр-міністра й за його рекомендацією

призначає та відкликає членів уряду. Законодавча влада належить

парламенту. Виконавча - здійснюється партією, що отримала бі-

льшість місць у парламенті. Прем'єр-міністром стає лідер цієї пар-

тії». Визначте, яку форму державного правління має Греція:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

25. Проаналізуйте такі дані: «За Конституцією ФРН, главою

держави є федеральний президент, законодавчий орган парламент

складається з двох палат - Бундестагу та Бундесрату. Уряд очолює

канцлер, кандидатуру якого пропонує президент, а обирає Бун-

дестаг. Повноваження канцлера у державному апараті ФРН досить

широкі. Члени уряду відповідальні лише перед канцлером. Кон-

трольні функції щодо уряду має Бундестаг». Визначте, яку форму

державного правління має ФРН:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

26. Проаналізуйте такі дані: «Згідно з Конституцією Іспанії,

главою держави є король, який здійснює повноваження за пого-

^женням з головою уряду. Законодавча влада належить парламенту - генеральним кортесам. Уряд - Раду міністрів - очолює голова, кандидатуру якого пропонує король та схвалює парламент. Члени уряду призначаються та звільнюються королем за пропозицією голови уряду. Уряд відповідальний за свою діяльність перед парламентом. Визначте, яку форму державного правління має Іспанія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

27. Проаналізуйте такі дані: «Згідно з Конституцією, главою

держави Люксембург є Великий герцог, якому формально нале-

жать повноваження виконавчої влади. Законодавча влада здійсню-

ється парламентом - Палатою депутатів. Фактично виконавчу

владу здійснює уряд, члени якого призначаються та звільняються

Великим герцогом. Уряд несе відповідальність перед парламен-

том». Визначте, яку форму державного правління має Люксем-

бург:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) пре-зидентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

28. Проаналізуйте такі дані: «За Конституцією, главою держа-

ви Нідерланди є король (королева). Законодавчу владу здійснює

парламент - Генеральні штати. Виконавча влада здійснюється

урядом, члени і голова якого призначаються і звільняються коро-

лем. Уряд несе відповідальність перед парламентом». Визначте,

яку форму державного правління має королівство Нідерланди:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) пре-зидентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

29. Проаналізуйте такі дані: «За Конституцією Франції, гла-

вою держави є президент, повноваження якого є широкими у всіх

сферах державного життя. Законодавча влада здійснюється парла-

ментом. Уряд Франції - Раду міністрів, очолює прем'єр-міністр,

якого призначає (а також приймає відставку) - президент. За про-

позицією прем'єр-міністра президент призначає і членів уряду,

а також приймає їх відставку. Парламент контролює діяльність уряду.

Уряд відповідальний перед парламентом». Визначте, яку форму державного правління має Франція:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) пре-зидентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

30. Проаналізуйте такі дані: «За Конституцією Швейцарії, за-

конодавчу владу здійснює парламент, виконавчу - уряд (Феде-

ральна Рада), який формується із представників партій, що мають

більшість у парламенті. Очолює уряд президент, який обирається

парламентом. Контроль за діяльністю уряду здійснює парламент».

Визначте, яку форму державного правління має Швейцарія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

31. Проаналізуйте такі дані: «За конституцією Японії, глава

держави - імператор. Законодавчу владу здійснює парламент, ви-

конавчу - уряд (Кабінет Міністрів), який очолює прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр призначається імператором за поданням парла-

менту із його членів. Уряд несе відповідальність перед парламен-

том». Визначте, яку форму державного правління має Японія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

32. Проаналізуйте такі дані: «За Конституцією Данії, глава дер-

жави - король. Законодавчу владу здійснює парламент, виконавчу -

уряд (Рада міністрів), який очолює прем'єр-міністр, що є лідером

партії парламентської більшості (він і формує уряд); за конститу-

цією, членів уряду призначає король. Діяльність уряду контролює

парламент». Визначте, яку форму державного правління має Данія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

33. Проаналізуйте такі дані: «За Конституцією Ісландії, глава

держави - президент. Законодавчу владу здійснює парламент та

президент, виконавчу - президент та уряд (кабінет міністрів).

^

ірем'єр-міністри та міністри призначаються президентом, він дійснює свої повноваження через своїх міністрів (членів кабінету гіністрів). Уряд несе відповідальність перед парламентом». Визначте, яку форму державного правління має Ісландія: і 1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

34. Спосіб поділу держави на частини, що відображає характер

розподілу влади між нею та складовими частинами, центральними

та місцевими органами:

1) державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) державний режим.

35. Державний устрій, за якого складові частини держави не

мають ознак державності, суверенітету:

1) демократична держава; 2) унітарна держава; 3) авторитарна держава; 4) сегментарна держава.

36. У відповідях під якими номерами названо ознаки унітарної

держави:

1) наявність політичної свідомості; 2) наявність єдиної конституції; 3) наявність суб'єктів федерації; 4) наявність єдиної системи органів законодавчої, виконавчої та судової влади?

37. У відповідях під якими номерами названо ознаки унітарної

держави:

1) наявність політичної свідомості; 2) наявність єдиного громадянства; 3) наявність суб'єктів федерації; 4) наявність єдиної системи нормативно-правових актів?

38. Державний устрій, за якого складові частини держави ма-

ють ознаки державності, суверенітету:

1) демократична держава; 2) федеративна держава; 3) авторитарна держава; 4) сегментарна держава.

39. У відповідях під якими номерами названо ознаки федера-

тивної держави:

1) наявність політичної свідомості; 2) дуалістичний характер системи нормативно-правових актів; 3) релігійна природа держави; 4) наявність власної системи органів законодавчої, виконавчої та судової влади у складових частинах держави?

40. У відповідях під якими номерами названо ознаки федера-

тивної держави:

1) наявність політичної свідомості; 2) розмежування компетенції між загальними органами держави та складовими її частинами; 3) релігійна природа держави; 4) встановлення виключної компетенції для загальнофедеральних органів?

41. Проаналізуйте дані: «Канада у територіальному відношенні

поділяється на 10 провінцій та 2 території». У кожній провінції є

своя конституція, виборча легіслатура, уряд, діє лейтенант-

губернатор, який призначається центральною владою (за порадою

провінційного уряду). Питання, які провінції можуть вирішувати

самостійно, зафіксовано у законодавстві Канади. Визначте, яку

форму державного устрою має Канада:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

42. Проаналізуйте такі дані: «Норвегія складається із 19 об-

ластей. Очолює кожну область губернатор, який призначається

королем. В областях діють виборні ради». Визначте, яку форму

державного устрою має Норвегія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

43. Проаналізуйте такі дані: «Територія Іспанії розподілена на

області. У кожній області вибирається населенням асамблея, яка

видає закони, що діють на території даної області. Асамблея фор-

мує місцевий уряд. Діяльність органів автономних областей конт-

ролюється урядом, конституційним судом, рахунковою палатою.

Визначте, яку форму державного устрою має Іспанія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

44. Проаналізуйте такі дані: «Австрія поділена на 9 земель,

кожна з яких має конституцію, парламент, уряд». Визначте, яку

форму державною устрою має Австрія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

45. Проаналізуйте такі дані: «Австралія - держава, що нале-

жить до складу Співдружності, яку очолює Великобританія. Вона

складається з 6 штатів та 2 територій. У кожному штаті є губерна-

гор, що призначається англійською королевою, парламент, уряд, судові органи». Визначте, яку форму державного устрою має Австралія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

46. Проаналізуйте такі дані: «Територія Данії поділяється на

14 амтів». На чолі кожного амту перебуває амтман, що признача-

ється королем. У кожному амті діють виборні ради. Визначте, яку

форму державного устрою має Данія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президент-еько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

47. Проаналізуйте такі дані: «ФРН - держава, що складається із

16 земель. Кожна земля має власну конституцію, виборний зако-

нодавчий орган та уряд, який очолює прем'єр-міністр». Визначте,

яку форму державного устрою має ФРН:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) пре-зидентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

48. Проаналізуйте такі дані: «Італія - держава, що поділена на

області, які складаються із провінцій. П'ять областей мають статус

автономії. В областях діють ради, діяльність яких координується

комісарами, що призначаються центральним урядом». Визначте,

яку форму державного устрою має Італія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

49. Проаналізуйте такі дані: «Велике Герцогство Люксембург -

держава, що складається із трьох округів, які поділені на кантони.

Функції місцевої адміністрації виконують вищі посадові особи, які

призначаються урядом; в округах - комісарами; у кантонах - бур-

гомістрами». Визначте, яку форму державного устрою має Велике

Герцогство Люксембург:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

50. Проаналізуйте такі дані: «Королівство Нідерланди - держа-

ва, що складається із 12 провінцій, в яких діють органи місцевого

самоврядування. Комісари, які очолюють ці органи, призначають-

ся королем». Визначте, яку форму державного устрою має коро-

лівство Нідерланди:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) пре-зидентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

51. Проаналізуйте такі дані: «Франція - держава, що поділена

на 95 департаментів, департаменти - на комуни. У департаментах

діють органи самоврядування. Центральну владу на місцях здійс-

нюють префекти, що призначаються президентом». Визначте, яку

форму державного устрою має Франція:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

52. Проаналізуйте такі дані: «Швейцарська конфедерація скла-

дається із 23 кантонів, три з яких мають напівконтони. В кожному

кантоні є своя конституція, свої парламенти та уряди». Визначте,

яку форму державного устрою має Швейцарська конфедерація:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

53. Проаналізуйте такі дані: «Японія - держава, що складається

із 47 префектур, місцеве управління здійснюють виборні збори

префектури. Головні посадові особи у префектурах - губернато-

ри». Визначте, яку форму державного устрою має Японія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

54. Проаналізуйте такі дані: «Бельгія - держава, що складаєть-

ся із 9 провінцій, які очолюють губернатори і в яких діють пред-

ставницькі та виконавчі органи. Губернатори здійснюють місцеве

управління спільно з виборними радами провінцій». Визначте, яку

форму державного устрою має Королівство Бельгія:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

55. Проаналізуйте такі дані: «Швеція - держава, що складається

із 24 округів (ленів), в яких діють органи місцевого, самоврядування.

Діяльність цих органів контролюється губернаторами, які представ-

ляють у ленах центральну владу та очолюють адміністративні бю-

ро». Визначте, яку форму державного устрою має Швеція:

1) монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава?

56. Способи та засоби здійснення державної влади:

1) державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) державний режим.

57. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

види державного режиму:

1) ідеологічний; 2) демократичний; 3) економічний; 4) тоталітарний?

58. У відповідях під якими номерами названо ознаки демокра-

тичного режиму:

1) виборність вищих органів влади; 2) контроль над засобами масової інформації; 3) гарантованість правового статусу особи; 4) відсутність політичного плюралізму?

59. У відповідях під якими номерами названо ознаки демокра-

тичного режиму:

1) змагальний характер формування вищих органів влади; 2) контроль над засобами масової інформації; 3) політичне багатоманітні; 4) відсутність політичного плюралізму?

60. У відповідях під якими номерами названо ознаки демокра-

тичного режиму:

1) правовий характер діяльності органів держави; 2) контроль над засобами масової інформації; 3) наявність ефективних меха-нізмів у політичних партій щодо виявлення соціальних інтересів; 4) відсутність політичного плюралізму?

61. У відповідях під якими номерами названо ознаки автори-

тарного режиму:

1) політичний плюралізм; 2) централізація влади; 3) заборона політичної опозиції; 4) забезпечення правового статусу особи?

62. У відповідях під якими номерами названо ознаки автори-

тарного режиму:

1) політичний плюралізм; 2) народ відсторонений від влади;

3) монополія влади; 4) забезпечення правового статусу особи?

63. У відповідях під якими номерами названо ознаки тоталі-

тарного режиму:

1) наявність демократичних інститутів; 2) монополія однієї політичної партії; 3) забезпечення прав та свобод особи; 4) жорсткий контроль над опозицією?

64. У відповідях під якими номерами названо ознаки тоталіта-

рного режиму:

1) наявність демократичних інститутів; 2) монополія на засоби масової інформації; 3) централізоване управління економікою;

4) жорсткий контроль над опозицією?

65. У відповідях під якими номерами названо ознаки тоталіта-

рного режиму:

1) наявність демократичних інститутів; 2) монополія ідеології; 3) забезпечення прав та свобод особи; 4) використання військових засобів під час розв'язання внутрішніх політичних колізій?

66. У випадках надзвичайних ситуацій у загальнонаціональних

межах, яких ознак може набувати демократичний режим:

1) тоталітарних; 2) ліберальних; 3) авторитарних; 4) функціональних?

67. Назвіть способи поділу держави у разі формування дер-

жавного устрою:

1) демократичний; 2) національно-територіальний; 3) авторитарний; 4) адміністративно-територіальний.

68. Назвіть способи поділу держави у разі формування дер-

жавного устрою:

1) демократичний; 2) змішаний; 3) авторитарний; 4) адмініст-ративно-територіальний.

69. Об'єднання незалежних держав, необхідне для здійснення

певних завдань, досягнення певної мети:

1) монархія; 2) федерація; 3) автономія; 4) конфедерація.

70. Об'єднання держав з частковою передачею суверенних

ознак:

1) конфедерація; 2) автономія; 3) міждержавна організація (об'єднання); 4) федерація.

<< | >>
Источник: Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка,2007.-412 с.. 2007

Еще по теме ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ:

 1. § 1. Теорія права і держави в системі юридичних наук.
 2. §7. Форми держави і її структурні частини.
 3. Образовательное пространство учителя информатики в нескольких уровнях.
 4. 2.3.2. Конференции по актуальным проблемам информатики и информационных технологий — как событие в образовательном пространстве учителя информатики
 5. ФИЗИОГНОМИКА И СИСТЕМАТИКА
 6. Державин
 7. 1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства
 8. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 9. Розділ ІЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКАІ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 10. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 11. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -