<<
>>

ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ

Програмні питання

? Суспільство: поняття, ознаки, структура.

* Основні причини виникнення держави: минулі та сучасні погляди.

? Загальне поняття та ознаки держави, її сутність і призна-чення.

Суб'єкти (носії) та джерела влади. Суверенітет як ознака держави.

* Правовий статус нації (народу) як джерела влади та юридичні гарантії його забезпечення.

•> Поняття типу держави. Типологізація держав. •:¦ Поняття та види функцій держави, форми та методи їх здійснення.

ТВОРЧІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Чи тотожні поняття «суспільство», «держава», «країна»? Назвіть основні ознаки та структуру суспільства.

Назвіть форми соціальної організації у додержавному суспільстві. Чи існує влада в додержавному суспільстві?

Назвіть основні причини виникнення держав. Чим викликана різноманітність поглядів щодо походження держави? Чи від-мінні західна та східна форми виникнення держави?

Розкрийте зміст поняття «влада». Чи тотожні поняття «вплив» та «влада»? Назвіть суб'єктів (носіїв) влади та джерела влади. Чи завжди народ є джерелом влади? Як розуміти такий зміст конституційного припису?

Чи відрізняються поняття «держава» та «державність»? Назвіть основні ознаки держави. Чи змінюється сутність та призначення держав у процесі еволюційного розвитку людства?

Чи тотожні поняття «політична влада» та «державна влада»? Проаналізуйте текст Конституції України та визначте, в яких її статтях розкриваються сутність, призначення, форми та методи організації і функціонування державної влади в Україні?

З якою метою встановлюється правовий статус нації (народу), національних меншин? Які міжнародні та внутрішньодержавні юридичні гарантії забезпечують правовий статус нації (народу), національних меншин? Чи тотожні поняття «населення», «нація», «народ»? Чи кожній нації має кореспондувати та або інша держава?

Яка ознака є необхідною для сучасної держави як особливого суб'єкта політичних відносин? Розкрийте зміст поняття «су-веренітет».

Які види суверенітету вам відомі? Чи може бути обмеженим суверенітет держави?

Визначте поняття типу держави, виокремте основні типи та види сучасних держав.

Які поняття дають змогу глибше розкрити сутність та при-значення держави? Назвіть основні види функцій держави. Чи відрізняються функції держави та функції органів держави? Назвіть основні методи та форми здійснення функцій держави.

Які функції держави є першочерговими на нинішньому етапі розвитку людства?

Яка питома вага (набір) функцій держави свідчить про повне одержавлення суспільства? Як це впливає на зміну соціальної структури суспільства в цілому?

Джерела для підготовки А. Джерела права та інші акти

Конституція України // Відомості Верховної Ради України.- 1996.-№30.-От. 141.

Загальна декларація прав людини // Права людини - К., 1989, 1992.

Конвенція про захист прав і основних свобод людини // Збірник договорів Ради Європи.- К., 2000.

Європейська соціальна хартія // Збірник договорів Ради Європи.-К., 2000.

Європейський кодекс соціального забезпечення // Збірник договорів Ради Європи,- К., 2000.

Б. Спеціальна література

1. Антонович М. Права національних менших в Україні: національне

законодавство та міжнародно-правові стандарти // Право У країни .-

2004.- № 6.

Аристотель. Политика // Сочинения- М., 1988.

Гумплович Л. Общее учение о государстве.-СПб., 1910.

Гусейнов О. М. О самоопределении как моральном праве народа // Свободная мысль - 1993 -№ 16.

Денисов В. Н. Принцип рівноправності й самовизначення народів // Юридична енциклопедія - К., 2003 - Т. 5.

Кашанин» Т. В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы - М., 1999.

7. Косарев А. И. Происхождение и сущность государства - М., 1976.

Локк Д. О политическом и гражданском обществе // Сочинения: В4Т.-М., 1988.-Т. 3.

Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности-СПб., 1907-Т. 1.

Рабінович П., Лобода Ю.

Соціальна сутність держави: теоретико-методологічні засади // Право України - 2001.- № 8 - С. 41-44.

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права - М., 1969.

12. Спенсер Г. Основание социологии - СПб., 1908 - Т. 1,2.

Фома Аквнский. О правлении властителей // Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (XI-XVII вв.).- Л., 1990.

Шемчушенко Ю. С. Держава // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. Ю. С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін- К.: Укр. енцикл., 1999.- Т. 2.-С. 80-81.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.- М, 1985.

Юридичний словник

Суспільство - це стійка взаємодія людей (їх об'єднань), основою якої є спільні інтереси та спрямованість на виживання і розвиток.

Влада - це цілеспрямований вплив одного суб'єкта на поведінку іншого з метою підпорядкування.

Політична влада - це система засобів виявлення, координації інтересів різних соціальних груп, формування загальнозначущих інтересів з метою підпорядкування поведінки учасників суспільних відносин для забезпечення соціальної стабільності.

Державна влада - це система державно-правових засобів, за допомогою яких поведінка учасників суспільних відносин підпорядковується загальнозначущим (загальносуспільним) інтересам.

Суб'єкт державної влади - це спеціально уповноважений державою учасник суспільних відносин щодо використання владних засобів.

Суверенітет держави - це така її властивість, яка проявляється у верховенстві державної влади в межах країни та незалежності поза її межами.

Держава - це організація політичної влади у суспільстві, яка забезпечує його цілісність; функціонування та розвиток шляхом управління та координації інтересів різних соціальних груп.

Функції держави - основні напрями діяльності держави, які розкривають її соціальну сутність і спрямованість.

Тип держави - сукупність найбільш суттєвих ознак, притаманних групі держав у конкретно-історичних умовах.

Права нації (народу) - це зафіксовані у відповідних джерелах права природно-соціальні цінності, які необхідні для їх існування та розвитку у конкретно-історичних умовах.

Правовий статус нації (народу) - це сукупність їх прав та обов'язків, що зафіксована у відповідних джерелах права.

Юридичні гарантії прав нації (народу) - це система юридичних засобів забезпечення їх реалізації, охорони та захисту.

ОЗНАКИ СУСПІЛЬСТВА

первинним його суб'єктом є людина;

воно є специфічною організацією населення (людей);

воно є своєрідним об'єднанням людей задля задоволення спільних потреб;

його основною метою є виживання та розвиток;

воно є стійкою взаємодією людей (об'єднань);

така взаємодія забезпечується соціальними нормами та іншими соціальними засобами;

у процесі розвитку утворюються соціальні інститути (для здійснення спільної діяльності, задоволення загальнозначущих потреб);

одним із соціальних інститутів є держава

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ

поділ суспільства на соціальні групи з різноманітними інтересами, що зумовило необхідність узгодження цих інтересів; необхідність управління загальносуспільними справами; завоювання інших територій чи захист своєї території

ОСНОВНА ПРИЧИНА

ВИНИКНЕННЯ НОВІТНЬОЇ ДЕРЖАВИ

^реалізація права нації на самовизначення

ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ

• патріархальна (Арістотель, Михайловський, Фільмер): держава є ре-зультатом еволюційного розвитку сім'ї;

теологічна (Аквінський, Ейве, Марітен): держава є результатом божого творіння;

договірна (Гроцій, Локк, Руссо): держава виникає на підставі суспільної угоди, в якій люди передають частину своїх прав державі та зобов'язуються підпорядковуватися їй, а держава - охороняти їхні права;

насильницька (Дюрінг, Гумплович, Каутський): держава є результатом завоювання та інструментом здійснення управління на завойованій території;

органічна (Спенсер): держава є результатом розвитку природи;

марксистська (Маркс, Енгельс, Ленін): держава виникає в результаті непримиренності класових суперечностей, вона є організацією, що забезпечує існування цілісності суспільства в таких умовах;

гідравлічна (Вітфогель): держава виникає з потреби забезпечення управління великою кількістю людей у процесі будівництва іригаційних спо-

руд;

психологічна (Петражицький, Фромм): виникнення держави зумовлене особливостями людської психіки (одні схильні підкорятися, інші - ке-рувати)

ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ

виражає інтереси певної частини населення; має специфічний апарат управління та примусу;

для утримання апарату запроваджує податки, поширює владу щодо людей, які проживають на належній їй території;

встановлює норми права;

здійснює управління справами суспільства та узгоджує інтереси різних соціальних груп;

володіє суверенітетом

СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ

Формує загальнозначущий інтерес ...

Задовольняє потреби ...

Координує інтереси ..

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ

здійснює управління справами суспільства для забезпечення його цілісності

СУБ'ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Народ

Державний службовець

Орган держави

Організаційні засоби

ДЖЕРЕЛА ВЛАДИ

^

Матеріально-технічні засоби

Право

Засоби примусу

Обов'язки

етнічні;

економічні;

політичні;

культурні;

екологічні

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІЇ

Права

етнічні;

економічні;

політичні;

культурні;

екологічні

Універсальні

діяльнісні (Міжнародний Суд ООН); документальні (Статут ООН)

МІЖНАРОДНІ

діяльнісні (Комітет до-^ помоги національно-визвольним рухам ОАЄ);

документальні (Афри-канська хартія прав людини та народів) ^

ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НАЦІЙ (НАРОДІВ)

- діяльнісні (Консти-туційний Суд України)

Внутрішньодержавні

- документальні ' (Конституція України)

За державним устроєм

За релігійним підходом

унітарна

За формою держави

1_

сегментарна;

моністична;

плюралістична

За формаційним підходом

рабовласницька; феодальна; буржуазна; соціалістична

ТИПИ ДЕРЖАВ

- теологічна

За цивілізаційним підходом

За ідеологічним підходом

* Первинні:

андська;

візантійська;

греко-римська;

єгипетська;

крітська;

месопотамська;

центрально-американська

Вторинні:

африканська;

західна;

ісламська;

індуська;

китайська;

латиноамериканська;

японська

Республіка:

парламентська;

президентська;

парламентсько-президентська;

президентсько-парламентська

комуністична; консервативна; ліберальна; націоналістична

Моністична

ТИПИ ДЕРЖАВ ЗА ЇХ ФОРМОЮ

^

Сегментарна

Плюралістична

Державна влада централізована, здійснюється за принципом єдиновладдя

Державна влада доволі централізована, здійснено розподіл повноважень між системою органів державної влади

Державна влада здійснюється за принципом розподілу влад при ефективній системі стримувань і противаг

За сферою суспільних відносин

економічна;

політична;

культурна;

екологічна

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

— За територією поширення: зовнішні:

оборонна;

підтримання світового порядку;

інтеграція в світову економічну систему;

міжнародне співробітництво;

екологічна внутрішні:

економічна;

політична;

фінансова;

соціальна (соціального забезпечення);

екологічна;

захисту прав і свобод особи

За соціальним значенням:

основні;

неосновні

за способом здійснення

- регулятивні;

- охоронні

ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

Організаційні:

управлінсько-регламентуюча;

господарська;

ідеологічна

Правові:

правотворча;

правозахисна;

правоохоронна;

правореалізаційна;

правотлумачна

Позаправові:

насилля;

шантаж;

створення екстремальних умов

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Назвіть теорію, яка пов'язує виникнення держави із суспіль-

ної еволюції: від сім'ї (родини) до громади і держави:

1) теологічна; 2) патріархальна; 3) договірна; 4) гідравлічна.

2.

Назвіть теорію, яка причиною виникнення держави називає

божественну волю:

1) теологічна; 2) патріархальна; 3) договірна; 4) гідравлічна.

3. Назвіть теорію, що пов'язує походження держави із необ-

хідністю організації іригаційних робіт:

1) теологічна; 2) патріархальна; 3) договірна; 4) гідравлічна.

4. Назвіть теорію, що пов'язує походження держави із резуль-

татом суспільної угоди людей:

1) теологічна; 2) патріархальна; 3) договірна; 4) гідравлічна.

5. Назвіть теорію, що пов'язує походження держави із резуль-

татом завоювання певних територій:

1) соціально-економічна; 2) насильницька; 3) психологічна; 4) органічна.

6. Назвіть теорію, що пов'язує походження держави із непри-

миренністю класових суперечностей:

1) марксистська; 2) насильницька; 3) психологічна; 4) орга-нічна.

7. Назвіть теорію, що пояснює походження держави із особли-

востей психіки людини, усвідомлення людьми необхідності пев-

них моделей поведінки:

1) соціально-економічна; 2) насильницька; 3) психологічна; 4) органічна.

8. Назвіть теорію, що пояснює походження держави із законо-

мірностей розвитку природи:

1) соціально-економічна; 2) насильницька; 3) психологічна; 4) органічна.

9. Укажіть, яка форма виникнення держави значною мірою є

підтвердженням гідравлічної (іригаційної) теорії:

1) африканська; 2) західна; 3) східна; 4) американська.

10. Укажіть, яка форма виникнення держави значною мірою є

підтвердженням соціально-економічної теорії:

1) африканська; 2) західна; 3) східна; 4) азійська.

11. У відповідях під якими номерами правильно названо при-

чини утворення первісних держав:

1) розвиток засобів масової інформації; 2) поділ суспільства на соціальні групи з відмінними інтересами; 3) поява комп'ютерів; 4) необхідність управління загальними справами?

12. У відповідях під якими номерами правильно названо при-

чини утворення первісних держав:

1) розвиток засобів масової інформації; 2) захист своєї соціальної організації від нападу; 3) поява комп'ютерів ; 4) завоювання інших народів та територій?

13.

У відповідях під якими номерами правильно названо спо-

соби утворення сучасних держав:

1) завоювання інших народів; 2) розпад держав; 3) об'єднання держав; 4) захист своєї держави?

14. Організація політичної влади у суспільстві, яка забезпечує

його цілісність, функціонування та розвиток шляхом управління та

координації інтересів різних соціальних груп:

1) механізм держави; 2) держава; 3) громадянське суспільство; 4) демократія.

15. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки держави:

1) рівність членів суспільства; 2) поширення влади на людей, що проживають на належній державі території; 3) самоврядування; 4) суверенітет?

16. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

ознаки держави:

1) рівність членів суспільства; 2) управління загальносуспіль-ними справами; 3) самоврядування; 4) узгодження інтересів різних соціальних груп?

17. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки держави:

1) рівність членів суспільства; 2) наявність норм права; 3) са-моврядування; 4) наявність специфічного апарату управління та примусу?

18. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки держави:

1) рівність членів суспільства; 2) вираження інтересів певної частини населення; 3) самоврядування; 4) суверенітет?

19. У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки держави, що відрізняють її від влади у первісному суспільстві:

1) влада не відокремлюється від суспільства; 2) створюється система загальнообов'язкових правил поведінки; 3) влада поши-рюється на всіх членів роду, на якій території вони не перебували би; 4) влада виражає інтереси певної частини населення?

20. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ознаки

держави, що відрізняють її від влади у первісному суспільстві:

1) для утримання влади встановлюються податки; 2) влада не відокремлюється від суспільства; 3) влада поширюється на людей.

що проживають на належній території; 4) влада тримається на авторитеті?

21.

У відповідях під якими номерами правильно вказано озна-

ки держави, що відрізняють її від інших організацій сучасного

суспільства:

1) рівність членів; 2) суверенітет; 3) вирішує загальносуспільні справи; 4) самоврядування?

22. У відповідях під якими номерами правильно вказано оз-

наки держави, що відрізняють її від інших організацій сучасного

суспільства:

1) самоврядування; 2) наявність специфічного апарату управління і примусу; 3) добровільність вступу; 4) встановлення норм права?

23. Здатність задовольняти потреби і координувати ін-гереси

різних соціальних груп і формувати загальнозначущий інтерес:

1) механізм держави; 2) соціальна сутність держави; 3) громадянське суспільство; 4) демократія.

24. Забезпечення цілісності суспільства шляхом управління

загальносуспільними справами:

1) механізм держави; 2) соціальна сутність держави; 3) призна-чення держави; 4) демократія.

25. Цілеспрямований вплив одного суб'єкта на поведінку іншо-

го з метою підпорядкування:

1) мораль; 2) творчість; 3) влада; 4) суспільство.

26. Система засобів виявлення, координації інтересів різних

соціальних груп, формування загальнозначущих інтересів з метою

підпорядкування поведінки учасників суспільних відносин для за-

безпечення соціальної стабільності:

1) моральна влада; 2) релігійна влада; 3) політична влада; 4) економічна влада.

27. Система державно-правових засобів, за допомогою яких

поведінка учасників суспільних відносин підпорядковується за-

гальним суспільним інтересам:

1) моральна влада; 2) релігійна влада; 3) державна влада; 4) економічна влада.

28. Сукупність найбільш суттєвих ознак, притаманних групі

держав у конкретно-історичних умовах:

1) держава; 2) тип держави; 3) форма держави; 4) режим.

29. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ти-

пи держав за формаційним підходом:

1) буржуазна; 2) космічна; 3) економічна; 4) феодальна?

30. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ти-

пи держав за цивілізаційним підходом:

1) первинна; 2) космічна; 3) економічна; 4) вторинна?

.31. У відповідях під якими номерами правильно зазначено типи первинних держав за цивілізаційним підходом:

1) китайська; 2) єгипетська; 3) греко-римська; 4) японська?

32. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ти-

пи вторинних держав за цивілізаційним підходом:

1) західна; 2) візантійська; 3) ісламська; 4) крітська?

33. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ти-

пи держав за ідеологічним підходом:

1) космічної ідеології; 2) комуністичної ідеології; 3) сімейної ідеології; 4) консервативної ідеології?

34. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ти-

пи держав за ідеологічним підходом:

1) космічної ідеологія; 2) національної ідеології; 3) сімейної ідеології; 4) ліберальної ідеології?

35. У відповідях під якими номерами правильно названо типи

держав за релігійним підходом:

1) економічні; 2) світські; 3) теологічні; 4) консервативні?

36. У відповідях під якими номерами правильно названо типи

держав за видом релігії:

1) економічні; 2) католицькі; 3) православні; 4) консервативні?

37. У відповідях під якими номерами правильно зазначено ти-

пи держав за видом релігії:

1) економічні; 2) ісламські; 3) індуські; 4) консервативні?

38. У відповідях під якими номерами правильно названо типи

держав за видом релігії:

1) економічні; 2) іудейські; 3) протестантські; 4) консервативні?

39. У відповідях під якими номерами правильно названо типи

держав за географічним критерієм:

1) політичні; 2) економічні; 3) західні; 4) східні?

40. У відповідях під якими номерами правильно названо типи

держав за географічним критерієм:

1) політичні; 2) економічні; 3) європейські; 4) азійські?

41. У відповідях під якими номерами правильно названо типи

держав за географічним критерієм:

1) політичні; 2) економічні; 3) африканські; 4) американські?

42. У відповідях під якими номерами правильно названо типи

держав за устроєм:

1) економічна; 2) федеративна; 3) політична; 4) унітарна?

43. У відповідях під якими номерами правильно названо типи

держав за формою правління:

1) економічна; 2) республіка; 3) політична; 4) монархія?

44. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

типи держав за політичним режимом:

1) економічна; 2) демократична; 3) політична; 4) авторитарна?

45. У відповідях під якими номерами правильно названо типи

держав за політичним режимом:

1) економічна; 2) тоталітарна; 3) політична; 4) ліберальна?

46. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

типи держав за формою держави (правлінням, устроєм, режимом):

1) економічна; 2) моністична; 3) політична; 4) сегментарна?

47. У відповідях під якими номерами правильно названо типи

держав за формою держави (правлінням, устроєм, режимом):

1) економічна; 2) плюралістична; 3) політична; 4) моністична?

48. Основні напрями діяльності держави, які розкривають її

соціальну сутність і спрямованість:

1) держава; 2) функції держави; 3) форма держави; 4) режим?

49. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

функції держави за сферами суспільного життя:

1) основні; 2) економічні; 3) постійні; 4) політичні?

50. У відповідях під якими номерами правильно зазначено

функції держави за соціальним значенням державної діяльності:

1) внутрішні; 2) основні; 3) зовнішні; 4) неосновні?

51. У відповідях під якими номерами правильно названо види

функцій держави за часом їх здійснення:

1) основні; 2) постійні; 3) неосновні; 4)) тимчасові?

52. У відповідях під якими номерами правильно названо види

функцій держави за їх територіальною спрямованістю:

1) ідеологічні; 2) внутрішні; 3) основні; 4) зовнішні?

53. Зазначте, до якого виду функцій держави належить діяль-

ність зі створення механізму захисту особи:

1) економічна; 2) гуманістична; 3) політична; 4) культурно-виховна?

54. Зазначте, до якого виду функцій держави належить діяль-

ність зі створення системи загальноосвітніх установ:

1) економічна; 2) гуманістична; 3) політична; 4) культурно-виховна?

55. Зазначте, до якого виду функцій держави належить участь

держави у розв'язанні глобальних господарських проблем:

І) економічна; 2) гуманістична; 3) політична; 4) культурно-виховна?

56. Зазначте, до якого виду функцій держави належить участь

військових підрозділів України у складі миротворчих контингентів:

1) економічна; 2) гуманістична; 3) політична; 4) культурно-виховна?

<< | >>
Источник: Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка,2007.-412 с.. 2007

Еще по теме ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ:

 1. § 1. Теорія права і держави в системі юридичних наук.
 2. 1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства
 3. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 4. Розділ ІЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКАІ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 5. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 6. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 7. ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ
 8. ТЕМА 8. ПОЗИТИВНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 9. 3. Проблематичність визначення сутності та змісту поняття «фінансові ресурси» з погляду на множинність суб'єктів господарювання
 10. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
 11. Поняття, зміст і класифікація видового об’єкта правопорушень у сфері обігу зброї
 12. Сутність і місце перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту
 13. Поняття запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України у ході виконання покарання у виді позбавлення волі.
 14. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу прокуратури України
 15. Поняття та сутність поліцейських послуг в Україні
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -