<<
>>

2.3.3. Вимоги до оформлення курсової роботи

Роботу виконують у вигляді пояснювальної записки обсягом 80-120 сторінок рукописного тексту (60-90 сторінок - за допомогою комп'ютера) формату А4.

Курсова робота має бути літературно й технічно грамотно виконана і відповідати діючим державним стандартам й нормам.

У готовому (чистовому) тексті не дозволяється робити виправлення, закреслення, вставки, а також скорочувати слова й використовувати абревіатури (крім загальноприйнятих).

Зібраний статистичний матеріал також необхідно ретельно опрацювати, згрупувати, класифікувати, звести у таблиці, зробити порівняльний аналіз. Подати цей матеріал можна також у вигляді діаграм, графіків, схем і ін.

Таблиці, діаграми, схеми, графіки виконують відповідно до чинних стандартів.

Складні таблиці, які не вміщуються в тексті, а також інші допоміжні матеріали включають в додатки до роботи. При цьому в тексті на них роблять відповідні посилання.

На всі таблиці, схеми, рисунки, діаграми, графіки, що мусять мати окрему наскрізну нумерацію, у тексті слід робити посилання. Назви таблиць мають відображати основний зміст ілюстративного матеріалу, період часу, за який наводяться дані, а також одиниці виміру, в графіках і діаграмах зазначають масштаб.

Таблиці мають супроводжуватись висновками, які випливають з аналізу наведених у них даних. При цьому основну увагу слід звернути на пошук резервів виробництва.

У роботі не повинно бути повторень, надмірного цитування. Цитати мають бути короткими й органічно ув'язуватися з основним текстом. На використані в роботі цифрові дані, цитати, таблиці мають бути посилання із зазначенням джерел. Посилання на джерела слід робити після викладення тексту. Назву джерел вказують не на кожній сторінці, а використовують для цього список джерел, який наводиться у кінці проекту. У такому разі після цитати у фігурних дужках зазначають порядковий номер джерела відповідно до загального списку використаних джерел, а після коми - сторінку, на якій розміщено текст цитати. Отже, посилання на джерело матиме такий вигляд: [8, с. 25].

Курсова робота має бути зброшурована у твердій обкладинці, написана чорнилом одного кольору (можливий будь-який, крім червоного), чітким почерком. Всі сторінки слід пронумерувати - порядковий номер ставиться у правому верхньому куті сторінки. Титульний аркуш оформлюють згідно з встановленими вимогами.

Список використаних джерел необхідно складати у певному порядку: спочатку наводять законодавчі й нормативні акти (закони, укази тощо), статистичні довідники, загальна і спеціальна література за алфавітом. Для книг - вказуються їх автор, повна назва, номер тому, частини, місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, номер сторінки, для журналів – автор статті, її повна назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки, для газет - автор статті, її назва, назва газети, номер і дата випуску.

<< | >>
Источник: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ,2006.- 90 с.. 2006

Еще по теме 2.3.3. Вимоги до оформлення курсової роботи:

 1. 38. Спеціальні (вільні) економічні зони.
 2. 75. Спеціальні (вільні) економічні зони.
 3. № 62. Переддоговірні спори.
 4. № 144. Способи виконання зобов'язань.
 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
 6. 1.9 Методические рекомендации студентам по организации изучениякурса
 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
 8. Методические указания по оформлению и защите
 9. 2.3.1. Мета і завдання курсової роботи
 10. 2.3.2. Загальні вимоги до курсової роботи
 11. 2.3.3. Вимоги до оформлення курсової роботи
 12. 2.3.4. Склад курсової роботи
 13. 2.3.5. Склад основної частини курсової роботи
 14. 2.3.6. Рекомендації щодо розробки основної частини курсової роботи
 15. Характерні риси бюрократизму в сучасному державному управлінні: