<<
>>

36. Проблема єдності та багатовимірності світу.

Зацікавленість проблемою єдності в різноманітному виник у давнину і він продиктований потребами виробничу краще й суспільної діяльності. Умственние здібності людини росли, примножувалося ньому виробничих навичок, але це були іти ні витримає жодного порівняння з різноманіттям оточуючих явищ.

У умовах потрібно було пристосуватися до світу і через це підпорядкувати його. Людині потрібно було навчитися групувати схожі явища, знаходити у своєму них загальне та звести до чогось єдиному. Тривалий час цей процес тривав стихійно. Зрештою це призвело до усвідомлення самого завдання пошуку єдиного у різному. Щоб упевненими у своїх вчинках, люди мали мати підстави на таку впевненості. Вони шукали їх у поясненнях походження видимого світу через щось єдине.

Майже всі народи свого розвитку пройшли стадію стихійного релігійно-культурного творчості, у якій роль єдиного прародича було закріплено за богом. Елементи науково-філософського розуміння світу почали складатися у процесі розкладу і перетворення міфологічного усвідомлення, оскільки були потрібні обгрунтування й перевірка тверджень, тоді як міфологія все приймає на віру. Людина непросто дивиться на об'єкти, та був формує про неї затвердження. Людина став проблемою самого себе. Мислення звернулося перед самим собою, і творча людина почав досліджувати себе і своє власне мислення.

Давня філософія на противагу міфології було досить критична і дуже користувалася прийомами докази декларативності й спростування. Відкидання метафоричності мислення припускало перехід від знання чуттєвих образів до знання інтелектуальному,оперирующему поняттями.

>Раннегреческие мислителі пильно вивчали природні явища і робили перші спроби їх філософського тлумачення. Специфікою грецької філософії, особливо у початковий період її розвитку, є прагнення зрозуміти сутність природи, космосу, і світу загалом. Ранні мислителі шукають якесь першооснова, із якого американцям сталося.

Решта предмети розглядалися як форми, чи способи існування певної першооснови. “ На одній із них запропонували піфагорійці, які вважали першоосновою різноманіття світусверхчувственное математичне початок – число. Їх характернорезкоотрицательное ставлення до нескінченності. У цьому вся висловлювався свого роду страх древнього людини перед незбагненними йому різноманіттям і складністю реальногомира”. [[2]] Але подальші математичні засвідчили, що зведення нескінченного різноманіття світу до цілим числам встановлення математичного єдності світу неможливі. Світ насправді – є щось абсолютно єдине, однакове, почуттєво не сприймається.

Такий підхідказадся внутрішньо суперечливим Арістотелеві, вчення якого випливало з те, що світ складається з реальних, почуттєво які сприймаються одиничних речей. Тут також проблему: одиничне – реально, а й сам не є предметом науки; загальне ж предмет наукового знання. Суперечка у тому, що є реально – одиничне чи загальне – обговорювалася уже багато віків і в середньовічної, й у новоєвропейськоїфилоофии.

Погляди античних філософів на цю проблему єдності й багатоманітності світу надали значний вплив на мислителів середньовіччя. За ідеєю християнського богослов'я, світ, попри видиме його розмаїття, єдиний, позаяк створений богом єдиним задумом. Нове ставлення до світу як до продукту твори вимагало нового обгрунтування. Один з напрямів, отримав назву реалізму, стверджувало, що справжньої реальністю мають лише загальні поняття, чи універсалії, а чи не поодинокі предмети. Противники реалізму, навпаки, визнавали існування лише одиничних речей і підкреслювали пріоритет волі над розумом. Цей напрям своєї називалося номіналізму.

>Идейное спадщина античних і середньовічних філософів полягала у цьому, що її виявлено необхідність єдиної загальної основи безконечної різноманітності навколишніх явищ. З іншого боку, філософи усвідомили, що можливі різні вирішення цього питання, переважно через логічне докази декларативності й суто умоглядних умовиводів.

Філософи нової доби відкинули цієї традиції і звернулися до наукового досвіду. У XVII-XIX ст. метафізична філософія звела все видиме розмаїття речей та рухів до простого механічному переміщенню частинок, які мають виключно кількісними властивостями. Такий перехід від наукової теорії до філософії виявився досить проблематичним. Якщо кількісні поняття дають справжню картину всього того що відбувається у Всесвіті, те, як можна пояснити, що ми дійсно відчуваємо, наприклад, біль, колір, запах тощо. , тобто якості? З одного боку, ми їх сприймаємо, з другого, якщо єдино правильними є лише механістичні і матеріалістичні поняття, то якості що неспроможні існувати. Рішення цієї дилеми різняться залежно від рівня прихильності механістичним поняттям.

“ Питання долі про єдність та різноманітті світу призвела до того, що у філософії нового і особливо новітнього часу чітко позначилися дві протиборчі одна одній позиції – монізм (одне єдине) і плюралізм (множинний). Прибічники моністичного підходу віддавали перевагу якомусь єдиному початку, першооснові світу. У цьому всередині монізму чітко простежувалися два взаємовиключні рішення – матеріалістичний і ідеалістичний…. На противагу монізму плюралізм визнає рівноцінні безлічі незвідних друг до друга підстав світу, форм існування й рухи різноманітних предметів іявлений”. [[3]]

Жоден з філософів не сумнівався у цьому, що ми сприймаємо. Навпаки, їм вихідним пунктом було співвідношення між душею і тілом. Для філософів XVII в. проблемма зводилася до того, як і співвідношення можна пояснити теоретично. Намагаючись це, вони змогли більш-менш догматично використовували механістичні поняття.

4. Матеріалізм і ідеалізм у єдності світу

Людська історія є найвищий, найрозвиненіший і складний “зріз” реальності. Історія філософії є у даному разі історія протистояння матеріалізму і ідеалізму, чи, інакше кажучи, того, як різні філософи розуміють співвідношення буття й свідомості. Прибічники матеріалізму стверджують, що матерія, тобто. основа всього нескінченного безлічі існуючих у світі об'єктів і систем первинна, тому матеріалістичний погляд поширювати на світ справедливий.

А свідомість, притаманне лише для людині, відбиває навколишнє природне і соціальну реальність, і є його похідною.

Буття – це філософська категорія, що означає реальність, існуючу незалежно від усвідомлення. Якщо заплющити очі, то світ зникло за інерцією. Навіть без людей він існував як собі реальність.

З іншого боку, ідеалістичний протягом стверджує, спочатку у світі з'явилася якась ідея, світової розум, як від них народилося усе різноманіття навколишнього світу. Ідеалізм не заперечує матерію, але розглядає її як нижчий рід буття – як вторинне початок.

Безумовно, творча природа духовного більш помітне й яскравіше, більш відкрита й у теоретика, й у обивателя, проти “грубим”,повседневно-привичним процесом – виробництвом матеріального. Без думки і свідомості матерія не сповнена. У той самий час істинний матеріалізм не відкидає раціональність ідеалізму, а приймає його, як вічне свідчить про те, що духовні цінності вищою, і значніша будь-яких благ.

Матеріалізм не зводить все єдності фізичного будівлі світу: явища у природі, світі початку й мисленні включені у єдину систему зв'язків і стосунків, що і змінюються об'єктивно. Свідомість і мислення виникає й унаслідок об'єктивного розвитку світу і є як він активне відбиток.

Будь-який вічне філософське запитання тому й вважається філософським, оскільки він вічний. Матеріалізм і ідеалізм – протилежні філософські вчення. Протягом усієї історії вони продовжують вести складний і змістовний суперечку один з одним. наука абсолютно не доводила, що спочаткуматериален, однаково з'являтися філософи, стверджуючи, що він спочатку духовний. Якщо це основне питання колись вирішене, він втратить свій філософський статус. Однак суперечка світоглядів завжди повинен утримуватися у межах теорії, щоб уникнути аргументів грубої сили.

5. Релігійні версії світобудови

Відповідно до християнському догмату, бог створив світ із нічого, створив актом свою волю, завдяки своєму усемогутності, яке продовжує кожен мить удається зберігати й підтримувати буття світу.

Така картина світу змінюється століттями і є поясненням устрою світобудови багатьом поколінь. Вона якісно інша і адресована складного взаємодії світу покупців, безліч світу Вищих Сил.

У переведенні з латини словоreligio мовою звучить як благочестя, святість. З погляду віри наша емпірична дійсність не самостійна і самодостатня, й своєї – вторинна. Справжня, справжня реальність – це бог.

Релігія, як міфологія, апелює до фантазії і тонких почуттів. Творча всемогутня сила – бог – стоїть над природою, і поза природи. Буття бога переживається людиною як одкровення. Людині знати, що душа його безсмертна, що з труною на нього чекає вічна життя й зустріч із богом.

Релігійне ставлення до світу й не залишалося незмінним впродовж історії людства. Як і інші культури, вони розвивалися й здобували розмаїття різноманітних форм як у Сході, і у країнах. Однак у центрі будь-якого релігійного світогляду стоїть пошук найвищих вартостей й істинного шляху життя, який у результаті веде до потойбічну область. Усі вчинки людини оцінюються –одобряются чи засуджує – з абсолютного вищому критерію. У релігійного людини завжди присутній відчуття провини упродовж свого гріховність, яке спонукає до критики навколишньої дійсності. Релігія – це найбільш нещадний критик, визнає лише одне ідеал. Воля бога абсолютно вільна. Людина немає жодних критеріїв його пізнання з оцінкою правильності чи неправильності своїх помислів.

Релігія – свідомість масове. За довгі сторіччя свого існування кожна гілка світових релігій створила свою образ світу, свій зразок поведінки.

“Християнство все своє двохтисячорічну історію виношувало одну головну ідею – ідею “другого пришестя”, кінця світу, кінця історії. У буддизмі центральна ідея – “нірвана”, що означає “згасання”, “згасання” життя й прагнення до неї…. Третя світоварелигияислам – визнає абсолютної влади над світом єдиного бога, воля якого навічно визначила долюкаждого”. [[4]]

Релігія, на відміну філософії, не потребує доведення і розумного обгрунтування своїх положень.

Істини віри вона вважає вище істин розуму. Тут спрацьовує моністичний принцип: є лише одна абсолютне початок – бог, решта – її творіння. Справжнім буттям має лише бог. Воно вічне, залишається незмінною, ні чого іншого залежною і є джерелом всього сущого. Оскільки бог є вище буття й благо, то ми все, що він створено, теж добре і немає.

Отже, ті переважали сили, куди вказує релігія, мають зовсім іншими якостями, ніж, що безпосередньо знайомі нас у повсякденного життя. Вони таємничі, могутні,чудодейственни, мають розумом, волею і власними законами.

Не заперечуючи досягнень природознавства, релігія завжди підкреслює, що справа науки – вивчати лише фізичний світ, а людство будь-коли забувало, що його не автономно.

У розвинутих релігіях існує два типу богослов'я:катафатическое і апофатичне. Перше дозволяє давати Богу характеристики, наприклад, бог всемогутній. Друге вважає, що пізнати бога можна тільки неможливо висловити словами його божественні якості.

Бог хоч і становить вищу владу світом, проте можна казати про її безмежності. Наприклад, Афродити,признававших безліч богів, Зевс, як головний бог, підпорядковувався долі як і, як і. Зевс – не творець світу, як і, як і Будда. У буддизмі взагалі безліч богів, і Будда лише наставляє їх. Найбільш помилкова розуміння постать – це християнський Бог, є безособовимзаконосозидающим початком – Батьком. Крім Пресвятої Богородиці – Сина – існує ще й третє прояв – Святий Дух. Християнський Бог творить світ із нічого, до того ж короткий час він наділяє людей правом вибору – слідувати його постулатам чи віддатися злу.

У релігійної картині світу простір цього дивного світу завжди збільшено: крім повсякденного світу, де всі живемо, є ще світ потойбічний. У греків це – висока гора Олімп. А в буддизмі і християнстві усе значно складніше. У буддизмі дається багатоступінчаста модель світу - як цілого – це 31 щабель буття, де остання,31-я вважається “космічним тілом Будди”. Християнство теж вибудовує свою ієрархію вищого світу, куди входять ангели й різні чини, відмінні з їхньої близькості до Бога.

У божественному світі є дві протилежності: рай і пекло, де одні упиваються неземним блаженством, інші – розплачуються за гріхи муками.

Відрізняються в релігійних картинах світу і її уявлення про час. У християнстві світове час вибудувано лінійно – початок, низка важливих подій і поклала край. Історія рухається у певному напрямку, певному Богом. На відміну від християнства, в релігії античних греків часциклично, а історія немає спрямованості. Світ пов'язані з космічними природними циклами, пов'язані з землеробством.

У буддистів також є періоди космічного часу, кожен із яких триває 4 мільярда 320 мільйонів років, після чого Всесвіт згоряє внаслідок накопичених гріхів живих істот.

>6. Современная наукова картина світу

Яка ж бачить долю людини кожна гілка релігійних концепцій? У давньогрецьких уявленнях людина, створений богами, має іти у житті, приймаючи усе, щопоссилает йому невблаганна доля. Його принцип – прожити життя як водиться, і тому, він сповнений бажання самоствердитися, шукає перемог України й сміливо дивиться у очі смерті. Коли проходить його годину, підземні влади у царстві мертвих вирішують її долю. Буддизм, яка взагалі доситьпессимистичная релігія, долю людини бачить кілька сумно. Він перебуває в нижчою щаблі світу, і щоразу, коли тіло помирає і розпадається, поведінка людини в життя, а точніше, його мотивація, визначає, що й ким йому знову народитися. Душа повертається у світ страждань і продовжує страждати знову, пожинаючи плоди свого минулого поведінки. Мета людини – бути здатним відмовитися від бажань, і перейти до стану нірвани, тобто. вічного блаженного спокою. Особистість у своїй повністю втрачається, а мовоюрелиги, розчиняється у Вселенської порожнечі. У християнстві буття людини також досить трагічно. Грешен навіть немовля, через те, що народжений плотськими батьками. Дорогоцінний подарунок Бога – свободу – людина вживає за призначенням, а розради своєї гордині. Долю кожного визначить Страшний суд, у результаті одні знаходять вічне блаженство, інші – страшні борошна.

Якщо казати про гуманістичної боці релігійної свідомості, це “було першим поглядом людини у вічність, першим усвідомленням єдності людського роду, глибокимпрочувствованием універсальної цілісностібития”. [[5]]

Філософія XX в. здійснила прорив до більшої позитивної динаміки картині світу. Критика інтелекту, критика науки, здійснювана філософією життя, сприяла усвідомлення, що раціональні способи пізнання би мало бути реалістично усвідомлені у відсотковому співвідношенні з усім різноманіттям неоднорідною духовному житті людину. Величезне практичного значення науки викликало глибоку пошану масової свідомості, а її слово вагомо. Наука – це безпристрасне і точне дзеркало, що відбиває світ знає як фотографію реальної буденної дійсності.

У XX в. природничонаукова картина світу радикально змінилася вже не дорівнює вчорашньої. Виникла з навчань Ньютона і Декарта, вона відкинула один дуже важлива річ - постать бога. Світ твердої матерії, підлеглий жорсткими законами, постає як єдиний й єдине. Велетенські космічні простори з безліччю що просувалася у яких матерії не несуть у собі жодної потреби появи чоловіки й свідомості. Всесвіт розвивається й без участі розуму. Уся її історія – це результат сліпого і стихійного руху матеріальних мас, де поява життя – як загадка, а й досить дивне явище. “ Людина перетворюється на цьому світі – помилка, описка, курйозний випадок. Він – побічний продукт зоряноїеволюции”. [[6]]Механистическая Всесвіт Ньютона складається з атомів і становить велике вмістилище тіл, переміщаються під впливом сил тяжіння. У цьому вся механізмі діє безперервна ланцюг взаємозалежних про причини і наслідків. Світ виглядаєнечеловекоразмерним, та й суто незамечающим його.

У XX в. було зроблено маса відкриттів, засвідчили, що набагато різноманітніший, чому це уявлялося механістичної науці. Було доведено, що свідомість людини спочатку включено у саму наше сприйняття дійсності. Звісно, це отже, що фізика перестає бути наукою про природу, просто стверджується становище людини в Всесвіту.

Сучасні вчені спростували теорію про лінійності часу й тривимірному просторі. І простір, та палестинці час перебувають у взаємодії друг з одним і з безліччю тіл.

Сучасна фізика зруйнувала уявлення про твердої матерії: елементарні частки, у тому числі складаються атоми,невещественни. Було вироблено нове розуміння еволюції: сама й той самий енергія, одні й самі принципи забезпечують еволюцію всіх рівнях, починаючи зфизикохимических процесів і до людським свідомістю.

Отже, людина перестала бути помилкою природи, а стає законним проявом дійсність із розумінням власного місця у Всесвіті, пронизаної струмами розуму і здоровим глуздом.

<< | >>
Источник: Відповіді до іспиту з філософії. 2017

Еще по теме 36. Проблема єдності та багатовимірності світу.: