>>

І. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного права

України. Державна сімейна політика

Поняття сімейного права як юридичної науки, галузі права, правової дисципліни.

Особливості сімейного права та його місце в системі права України. Предмет і метод сімейного права. Принципи сімейного права. Система сімейного права України.

Державна охорона сім’ї. Концепція державної сімейної політики. Основні принципи та напрями державної сімейної політики.

Тема 2. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права. Джерела сімейного права.

Загальні риси дореволюційного вітчизняного законодавства про шлюб та сім’ю. Історичний розвиток законодавства про шлюб та сім`ю в радянський період (з 1917 р.). Перші декрети в Україні про шлюб та сім`ю. Кодекс законів про акти громадянського стану, про сім`ю та опіку 1919 р. Кодекс законів про сім`ю, опіку та шлюб і акти громадянського стану УРСР 1926 р. Кодекс про шлюб та сім`ю України 1969 р. Сімейний кодекс України 2001 р. Звичай як джерело сімейного права в Україні. Договір як регулятор сімейних правовідносин. Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю.

Тема 3. Історичні форми сім`ї та шлюбу

Первісні форми сім`ї та шлюбу за часів родового устрою за роботою Ф.Енгельса "Походження сім`ї, приватної власності і держави". Основні риси і види парної сім’ї. Історичні передумови виникнення моногамної сім`ї. Загальна характеристика моногамної сім`ї. Національні українські традиції сім`ї та шлюбу.

Тема 4. Сімейні правовідносини.

Поняття сім’ї як правової категорії. Сім`я в соціологічному і юридичному значенні (порівняльна характеристика). Право особи на сім’ю. Поняття і види сімейних правовідносин. Підстави виникнення сімейних правовідносин. Учасники сімейних правовідносин. Родинність і свояцтво у сімейному праві України. Суб`єктивні сімейні права і обов`язки.

Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.

Захист сімейних прав та інтересів. Строки і позовна давність у сімейному праві України.

Тема 5. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу

Поняття шлюбу та його ознаки. Умови укладення шлюбу. Шлюбний вік: поняття, значення. Право на шлюб. Зміст принципу добровільності укладення шлюбу. Державна реєстрація шлюбу. Порядок реєстрації шлюбу. Час та місце реєстрації шлюбу. Юридичне значення взаємної обізнаності осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, про стан здоров’я одне одного. Заручини та їх правові наслідки.

Правові наслідки реєстрації шлюбу. Правозгідність шлюбу.

Перешкоди до укладення шлюбу. Наслідки порушення вимог закону щодо укладення шлюбу

Тема 6. Недійсність шлюбу.

Поняття недійсності шлюбу. Абсолютно недійсні шлюби. Визнання шлюбів недійсними судом (порядок та підстави). Фіктивні шлюби і фіктивні розлучення. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду Визнання шлюбу недійсним після його припинення. Юридичні наслідки недійсності шлюбу.

Тема 7. Особисті немайнові правовідносини подружжя

Загальна характеристика та особливості особистих немайнових правовідносин подружжя (чоловіка і дружини). Право на материнство і на батьківство. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності.

Права подружжя на вільний фізичний та духовний розвиток., особисту свободу.

Право подружжя на прізвище, зміну прізвища у зв’язку з укладенням шлюбу та у шлюбі, та пов`язані з ним права.

Права дружини та чоловіка на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім`ї.

Захист особистих прав подружжя.

Тема 8. Майнові правовідносини подружжя

Особливості майнових правовідносин у сімейному праві. Види майнових прав і обов`язків подружжя. Права подружжя укладати дозволені законом угоди.

Майно подружжя. Поняття правового режиму майна подружжя. Поняття та особливості договірного режиму майна подружжя в Україні. Шлюбний договір та його зміст. Зміна умов та розірвання шлюбного договору.

Визнання шлюбного договору недійсним.

Право особистої приватної власності дружини та чоловіка та його здійснення. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка.

Підстави набуття спільної сумісної власності подружжя. Правовий режим та об’єкти спільної сумісної власності подружжя. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Право подружжя на розпорядження майном, що є об’єктом спільної сумісної власності. Захист прав подружжя у випадку укладення угод по розпорядженню майном без його згоди. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу. Способи та порядок поділу майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Звернення стягнень на майно, що є об’єктом спільної сумісної власності. Позовна давність та поділ майна подружжя.

Правовий режим майна чоловіка і жінки, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Право кожного подружжя на утримання. Підстави стягнення утримання на користь іншого з подружжя в примусовому порядку (під час перебування у шлюбі та після його розірвання). Договір подружжя про надання утримання. Обчислення аліментів, що стягуються на користь одного з подружжя. Припинення права чоловіка та дружини на утримання. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою.

Тема 9. Припинення шлюбу.

Поняття і підстави припинення шлюбу. Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя (оголошення померлим). Умови розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, які не мають дітей. Розірвання шлюбу в органах РАЦС за заявою одного з подружжя. Визнання розірвання шлюбу фіктивним. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя. Розірвання шлюбу в суді за позовом одного з подружжя. Розгляд судових справ про розірвання шлюбу. Момент припинення шлюбу у випадку розірвання його через суд. Реєстрація розірвання шлюбу. Юридичні наслідки розірвання шлюбу.

Підстави і порядок поновлення шлюбу. Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його правові наслідки.

Тема 10. Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства

(материнства.)

Поняття встановлення походження дітей. Встановлення материнства. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають між собою у шлюбі. Визначення походження дитини від батька, матері при штучному заплідненні та імплементації зародка.

Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбi мiж собою. Встановлення батьківства добровільним визнанням батьківства.

Визнання батьківства і материнства за рішенням суду. Встановлення батьківства і материнства за рішенням суду.

Засвідчення походження дітей. Реєстрація батьківства і материнства. Спір про батьківство, материнство. Поняття і підстави оспорювання батьківства (материнства). Порядок оспорювання батьківства. Позовна давність в оспорюванні батьківства. Обставини, що виключають можливість оспорювання батьківства (материнства).

Тема 11. Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів.

Підстави виникнення правовідносин батьків і дітей. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дітей і дітей щодо батьків.

Права і обов’язки батьків по визначенню імені, прізвища та по батькові дитини. Права та обов’язки батьків брати участь у вихованні та піклуванні про дітей незалежно від спільного проживання з ними, представляти та захищати інтереси неповнолітніх дітей. Права батьків та дітей на спілкування. Права батьків по захисту інтересів дітей. Здійснення батьківських прав та виконання обов’язків.

Захист батьківських прав Вирішення спорів між батьками з приводу виховання дітей.

Права дітей на захист від неправомірних дій батьків. Підстави і прядок позбавлення батьківських прав Юридичні наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення в батьківських правах. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

Обов’язки повнолітніх дітей піклуватися про батьків.

Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків та правнуків. Права братів та сестер на спілкування.

Права мачухи, вітчима та особи, яка взяла дитину у свою сім’ї, на її виховання. Права членів сім’ї та родичів щодо захисту дитини.

Тема 12. Майнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів.

Права батьків і дітей на майно одне одного. Роздільність майна батьків і дітей. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання. Спільне сумісне майно батьків і дітей. Управління майном дитини та використання доходів від нього.

Обов`язки батьків по утриманню неповнолітніх дітей. Аліментні зобов`язання батьків по утриманню неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів). Договір між батьками про сплату аліментів на дитину.

Обчислення та зміна розміру аліментів. Види заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів. Порядок присудження аліментів. Порядок сплати та стягнення аліментів. Визначення заборгованості по аліментах. Порядок стягнення та підстави звільнення від сплати заборгованості по аліментах.

Обов`язки батьків по утриманню повнолітніх непрацездатних дочки, сина.

Зобов`язання повнолітніх дочки, сина по утриманню непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (умови, порядок, розмір утримання).

Обов’язки інших членів сім`ї та родичів щодо утримання дитини.

Тема 13. Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без

батьківського піклування.

Усиновлення в Україні

Загальні принципи, зміст та засоби державного захисту дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.. Органи, на які покладається захист прав та інтересів дітей, що залишилися без батьківського піклування, та їх основні функції. Основні форми влаштування дітей, що залишилися без батьківського піклування в Україні.

Порядок виявлення та обліку дітей, що залишилися без батьківського піклування. Діти, у відношенні яких допускається усиновлення. Обмеження щодо усиновлення дітей, що страждають певними захворюваннями. Зміст “інтересів дитини” при усиновленні.

Заборона посередницької діяльності щодо усиновлення дітей.

Поняття усиновлення за законодавством України. Органи, що здійснюють усиновлення в Україні. Діяльність Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України.

Умови усиновлення в Україні. Вимоги до особи усиновителя. Правове значення віку усиновлювача та усиновлюваного. Згода батьків на усиновлення дитини та порядок її надання. Випадки усиновлення дитини без згоди її батьків. Правове значення згоди дитини на її усиновлення. Перешкоди до усиновлення. Переважне право на усиновлення.

Порядок формування та використання банків даних про дітей, що залишилися без батьківської опіки. Облік осіб, що бажають усиновити дитину. Документи, які подаються претендентами на усиновлення для одержання дозволу на усиновлення. Порядок усиновлення дітей в Україні. Державна реєстрація усиновлення. Таємниця усиновлення та її правовий захист.

Усиновлення дітей, що є громадянами України, іноземними громадянами.

Правові наслідки усиновлення в Україні. Права та обов`язки усиновлювачів і усиновлених.

Підстави та юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним. Підстави та юридичні наслідки скасування усиновлення. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.

Тема 14. Опіка та піклування. Патронат над дітьми.

Поняття опіки та піклування за законодавством України. Органи опіки та піклування в Україні. Особи, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок встановлення опіки та піклування. Вимоги до особи опікуна (піклувальника). Права і обов`язки опікунів і піклувальників щодо дитини. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Звільнення опікунів і піклувальників від виконання їх обов`язків. Підстави і порядок припинення опіки і піклування.

Поняття патронату над дітьми. Договір про патронат. Правовий статус патронатного вихователя. Права дитини, над якою встановлено патронат. Припинення патронату над дитиною.

Тема 15. Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства

Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства у сімейних відносинах в Україні. Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами. Правила укладення шлюбів іноземних громадян між собою в Україні. Визнання шлюбу, зареєстрованого за межами України.

Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні. Реєстрація актів цивільного стану громадян України, що проживають поза її межами.

Умови застосування іноземних законів про шлюб та сім`ю до правовідносин на території України. Умови визнання актів цивільного стану, заснованих на іноземних законах, в Україні.

Види міжнародних договорів, що застосовуються до сімейних правовідносин і умови їх чинності в Україні. Правила застосування норм колізійних норм міжнародних договорів і норм законодавства про шлюб та сім’ю України.

| >>
Источник: Шимон С.І.. СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. 2003

Еще по теме І. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ:

  1. І. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ
  2. Особливості стабілізації 20-х років. Розвиток країн Європи та Америки.
  3. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ
  4. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
  5. 3 ВИЗВОЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЮ СІЧЧЮ ПОЛОНЕНИХ 3 ТУРЕЦЬКО-ТАТАРСЬКОЇ НЕВОЛІ
  6. ВСТУП