<<
>>

Завдання для тестового контролю знань залікового модуля 1

Тести є одним із об’єктивних методів контролю знань по всьому об’єму вивчає мого матеріалу. Кожне тестове питання в тестовому блоці залікового модуля 1, а також в подальшому для залікових модулів інших розділів підручника, містить три або чотири варіанти відповідей, з яких тільки один є найбільш правильним і повним.

Вибрати правильний варіант відповіді і є задачею для того, хто виконує тест. Варіанти відповідей кодуються літерами а), б), в) і г), які рекомендується записувати у вільні клітини спеціального бланку, поряд з номером відповідного питання (зразок бланку наведено у додатку 9). При відсутності бланку, номери питань і коди відповідей на них, можуть записуватись в стовпчик на листку папера. Оцінка правильності відповідей проводиться за ключами відповідей до тестів, що приведені у додатку 8.

Зразки наведених у підручнику тестів можуть перероблятись і доповнюватись з одночасною зміною ключа відповідей. Методика тестування може також бути реалізована за допомогою комп’ютерів при наявності відповідних програм тестового контролю знань.

Зміст тесту.

1. Процеси кількісних змін в організмі людини мають назву:

а) диференціровка;

б) ріст; в) формоутворення,

2. Випереджаюче дозрівання життєво важливих, або більш навантажених функціональних систем відображає таку закономірність розвитку, як:

а) нерівномірність і непреривність;

б) гетерохронія; в) системогенез,

3. Найбільш інтенсивно процеси формоутворення відбуваються у віковий період:

а) до 1 року;

б) від 1 до 10років; в) від 13 до 16років.

4. Статева диференціація у розвитку хлопців і дівчат починає проявлятись у віці:

а) від 1 до 7 років;

б) від 3 до 10років; в) від 11 до 16років.

5. Процеси акселерації (прискорення) це:

а) зростання середнє статистичних показників фізичного розвитку популяції населення;

б) перевищення вікових нормативів показників фізичного розвитку у деяких сучасних дітей;

в) надмірні показники фізичного розвитку конкретної людини.

6. Гіпотеза, що пояснює наявність акселерації причинами розширення кордонів шлюбних стосунків і міграції населення, має назву:

а) гіпотеза гетерозії;

б) нут рівна гіпотеза; в) гіпотеза урбанізації,

7. Розвиток нервової системи у дітей включає:

а) збільшення кількості нейронів;

б) інтенсивну мієлінізацію аксонів;

в) утворення нових рефлекторних дуг,

8. Завдяки розвитку міжнейронних структур (дендритів, шипіків, си- напсів) у дітей вдосконалюються такі якості:

а) підвищується швидкість і точність рухових актів;

б) покращується координація рухів;

в) зростає об ’єм пам 'яті та глибина аналізу інформації,

9. Матеріальною основою нервової діяльності на рівні безумовних рефлексів є:

а) рефлекторна дуга;

б) рецептори та аналізатори;

в) тимчасові нейроні зв’ язки між центрами, що сприймають безумовне подразнення і центрами вищих рефлексів;,

10. Не стримана поведінка дітей дошкільного та молодшого шкільного віку обумовлена таким принципом координації функцій в організмі, як:

а) принцип домінанти при збалансованості процесів збудження і гальмування;

б) принцип іррадіації на фоні переважання збуджуючих процесів;

в) принцип іррадіації на фоні переважання гальмівних процесів,

11. Нервові центри, що впливають на теплорегуляцію, потовиділення та водно-сольовий обмін розташування:

а) у довгастому мозку (на дні IV шлуночка);

б) у мозочку (у мозковому відділі);

в) у проміжному мозку (під ’згірна ділянка),

12. Виникнення емоцій пов’язано з аналітико-синтетичною діяльністю:

а) відповідного нервового центру у корі головного мозку;

б) асоціативних зон всієї кори головного мозку;

в) лімбічної системи,

13. Матеріальною основою умовних рефлексів є:

а) ланцюги спеціалізованих рефлекторних дуг;

б) тимчасові нейроні зв 'язки між центрами, що сприймають умовний подразник і центрами дуг безумовних рефлексів;

в) центри кори головного мозку, що здатні сприймати і аналізувати умовні подразники,

14. В основі аналізу зовнішньої інформації лежить такий вид гальмування умовних рефлексів, як:

а) згасання;

б) запізнювання; в) диференціація.

15. Ходьба, біг, стрибки, спортивні вправи, трудові дії та ін. є проявом динамічних стереотипів, які представляють собою:

а) певну послідовність умовних рефлексів, які здійснюються автоматично;

б) певну послідовність автоматично здійснюваних безумовних рефлексів;

в) сукупність умовних і безумовних рефлексів, які здійснюються у певній послідовності автоматично,

16. Найвища форма сприйняття інформації, а саме абстрактне сприйняття дійсності у формі рішень, оцінок та аналізу формується:

а) у перші 6-7років життя дитини;

б) у 10-15 років життя дитини;

в) у юнацькому віці (після 18 років),

17. Регулювання активності діяльності багатьох залоз внутрішньої секреції здійснюють:

а) ендокринна залоза гіпофіз;

б) ендокринна залоза епіфіз; в) статеві залози,

18. Фізичні навантаження на кістки скелету у дітей до 14-16 років приводять:

а) до затримки процесів їх росту у довжину і товщину;

б) до затримки процесів їх окостеніння;

в) до стимуляції зміцнення та росту кісток,

19. Сила м’язів у дітей найбільш інтенсивно нарощується у віці:

а) з 7 до 11 років;

б) з 12 до 16 років; в) до 7 років,

20. Швидкість рухів (одноактних або тих що повторюються) особливо інтенсивно зростає у віці:

а) до 6-7років;

б) з 7 до 12 років; в) з 13 до 15 років,

21. Координація рухів найбільш інтенсивно розвивається у дітей:

а) до 5 років;

б) з 6 до 11 років; в) з 12 до 16років.

22. Білки їжі найбільш інтенсивно і остаточно перетравлюються:

а) у шлунку;

б) у тонкій кишці; в) у товстій кишці,

23. Інтенсивні фізичні навантаження, в тому числі спортивні тренування, потребують збільшення у складі їжі:

а) вуглеводів, як найбільш доступного джерела енергії;

б) білків та вуглеводів;

в) білків, жирів та вуглеводів,

24. Витрати енергії основного обміну залежать:

а) від статі, віку, росту і маси тіла людини;

б) від важкості і напруженості зовнішньої діяльності;

в) від статі, віку, росту, маси тіла і важкості праці.

25. Специфічний клітинний імунний захист в організмі забезпечують:

а) лімфоцити Т-кіллєри;

б) нейтрофіли; в) р-лімфоцити.

26. З віком у дітей показники роботи серця та геодинаміки змінюються наступним чином:

а) пульс та артеріальний тиск зростають;

б) пульс зменшується, артеріальний тиск зростає;

в) пульс і тиск крові знижуються.

27. Максимальний об’єм повітря, яке може видохнути людина після глибокого вдиху, характеризує:

а) резервний об ’єм видиху;

б) максимальний об 'єм дихання;

в) життєву ємність легень.

28. Правильний стереотип дихання при ходінні, бігу, плаванні — це дихання, коли:

а) дихати носом, а тривалість вдиху і видиху однакові;

б) дихати носом, а тривалість вдиху у 2 рази менша тривалості видиху;

в) дихати носом, а тривалість вдиху у 2 рази більша тривалості видиху.

29. Крім системи сечовиділення та потовиділення до органів виділення відносяться:

а) кровоносна система;

б) ендокринна система; в) дихальна система.

30. Особливості потовиділення у дітей до 10-12 років, порівняно з дорослими, обумовлені і проявляються наступним:

а) більшою щільністю потових залоз і підвищеною пітливістю;

б) меншою щільністю потових залоз і зниженою пітливістю;

в) недостатнім розвитком потових залоз і зниженою пітливістю.

<< | >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме Завдання для тестового контролю знань залікового модуля 1: