<<
>>

Приложение 3. Договор о бесплатном пользавании коммунальным имуществом

ДОГОВІР

ПОЗИЧКИ (БЕЗКОШТОВНОГО КОРИСТУВАННЯ) КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА

№____

м. _________________________

Фонд комунальної власності міської ради в особі начальника Фонду_________________ ,

який діє на підставі Положення, затвердженого рішенням ______________ міської ради

від 07.06.2002 року № 2/10, далі іменований Позичкодавець, з одного боку,

та місцевий благодійний фонд «__________ » в особі директора____________ ,_ яка діє

на підставі Статуту, зареєстрованого обласним управлінням юстиції 01.08.03.

свідоцтво № __ , в подальшому іменований Користувач, з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Позичкодавець передає, а Користувач приймає в безстрокове безоплатне користування нежитлове приміщення площею 263,1 кв. м (цоколь), яке розта­шоване за адресою: м. ,__ вул. Леніна, 13 (далі — Об'єкт).

Відновлювальна вартість Об'єкта — 80361,26 грн, сума зносу — 34145,11 грн, залишкова вартість — 46216,15 грн (станом на 01.06.05).

1.2. Договір укладено на підставі розпорядження Фонду комунальної власності міської ради від 06.10.04 № 333-р «Про використання нежитлових приміщень міської комунальної власності», Закону України «Про власність», ст. 60 п. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», глави 60 Цивільного кодексу України, на предмет передачі Об'єкта, що знаходиться на балансі Ко­мунального житлово-експлуатаційного підприємства «Дружба» та належить до комунальної власності територіальної громади м. , в безоплатне кори­стування іншому власникові.

1.3. Об'єкт, зазначений в п.1.1 передається Користувачу для використання під спортивний клуб.

2. Умови передачі та повернення майна

2.1. Об'єкт вважається переданим з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі комунального майна, який є невід'ємною частиною Дого­вору (Додаток № 1).

2.2. Передача Об'єкта в безоплатне користування не спричиняє передачу Користувачеві права власності на це майно. Власником переданого Об'єкта

залишається територіальна громада м. , а Користувач користується ним

протягом терміну дії договору.

2.3. Користувач у 10-денний термін з дня отримання заяви про припинення Договору Позичкодавця повертає йому Об'єкт на підставі акту приймання- передачі.

2.4. У разі допущення Користувачем погіршення переданого йому в безоплатне користування Об'єкта він повинен відшкодувати Позичкодавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення майна сталося не з його вини.

2.5. Проведені Користувачем без дозволу Позичкодавця поліпшення Об'єкта, якщо їх можна відокремити без шкоди для майна і якщо Позичкодавець не по­годиться відшкодувати їхню вартість, можуть бути вилучені Користувачем.

2.6. У разі здійснення Користувачем з дозволу Позичкодавця поліпшень пе­реданого йому в безкоштовне користування Об'єкту Користувач має право на відшкодування здійснених для цієї мети витрат.

3. Обов'язки та права користувача Користувач зобов'язаний:

3.1. Використовувати Об'єкт відповідно до його призначення, визначеного умо­вами цього Договору.

3.2. Забезпечувати режим збереження і відновлення основних фондів, їх онов­лення. Своєчасно здійснювати поточний і капітальний ремонт Об'єкта, а також реконструкцію майна, переданого йому в безкоштовне користування.

3.3. У разі припинення Договору Користувач повинен повернути Позичкодав­цю Об'єкт у належному стані не гіршому, ніж на час укладання договору, з ура­хуванням фізичного зносу.

3.4. Застрахувати переданий Об'єкт на термін дії Договору в порядку, визначе­ному чинним законодавством.

3.5. Укласти Договори з відповідними комунальними підприємствами на ко­ристування комунальними послугами (вода, газ, каналізація, тепло- та енер­гопостачання) та проводити розрахунки самостійно по приладах обліку, або за нормативними розрахунками.

3.6. Підтримувати Об'єкт у стані, передбаченому санітарними, протипожеж­ними правилами та правилами експлуатації встановленого в приміщеннях санітарно-технічного та інженерного обладнання.

3.7. Відповідати перед Позичкодавцем матеріально за збитки, вчинені поже­жею та порушенням санітарно-технічних та інших норм, які виникли з вини Користувача.

3.8. Проводити, з дозволу Позичкодавця, за свій рахунок капітальний ремонт і здійснювати реконструкцію переданого в безоплатне користування Об'єкта.

3.9. Забезпечити ефективне використання наданого йому в користування Об'єкта, нести передбачену чинним законодавством відповідальність за його збереження. Користувач не має права передавати Об'єкт третім особам без зго­ди Позичкодавця.

3.10. Забезпечити цільове використання переданого йому в безкоштовне кори­стування Об'єкта.

3.11. Вести окремо облік власного та наданого в користування майна, щорічно надавати Позичкодавцю звітність про його стан. На вимогу Позичкодавця на­давати необхідну інформацію про Об'єкт, переданий у користування.

3.12. У разі порушення умов Договору, невиконання або неналежного виконан­ня своїх зобов'язань перед Позичкодавцем повернути до комунальної власності територіальної громади міста наданий йому в користування Об'єкт.

3.13. Користувач зобов'язаний вирішити питання про вилучення та передачу йому в користування земельної ділянки, на якій розташований Об'єкт, у вста­новленому законом порядку.

Користувач має право:

3.14. Вимагати повернення наданого йому в користування Об'єкта із чужого, не­законного володіння, усунення перешкод в його користуванні, відшкодуванні збитків, які заподіяні Об'єкту громадянами або юридичними особами.

3.15. Самостійно визначати організаційну форму своєї діяльності на базі Об'єкта, що наданий йому в безкоштовне користування.

Відчуження переданого в безоплатне користування комунального майна, пере­дача його в оренду або під заставу може бути здійснена Користувачем тільки за попередньої на це згоди Позичкодавця.

3.16. Користувач не відповідає за зобов'язаннями Позичкодавця.

3.17. У разі належного виконання умов Договору Користувач має право на його пролонгацію.

4. Обов'язки та права позичкодавця Позичкодавець зобов'язаний:

4.1. Передати Користувачеві в безоплатне користування Об'єкт згідно з розділом 1 цього Договору та актом приймання-передачі майна, який є невід'ємною ча­стиною цього договору.

4.2. Зберігає право власності на комунальне майно, яке передане Користувачу в безоплатне користування.

Позичкодавець має право:

4.3. Здійснювати контроль за цільовим використанням Об'єкта, наданого Ко­ристувачу в безоплатне користування.

4.4. Надавати користувачу необхідну методичну й технічну допомогу в ефек­тивному використанні Об'єкта.

4.5. Позичкодавець не відповідає за зобов'язаннями Користувача.

5. Термін дії договору, порядок перегляду умов

5.1. Цей договір укладено на невизначений термін.

Договір може бути припинено за згодою сторін, а також на вимогу Позичкодав- ця у встановленому законом порядку.

Користувач зобов'язаний у 10-денний термін з дня отримання заяви про при­пинення Договору Позичкодавця повернути наданий йому в безоплатне кори­стування Об'єкт без відшкодування витрат, пов'язаних з поліпшенням його стану.

5.2.

Умови договору можуть бути переглянуті за згодою сторін, а також у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору, в інших випадках, передба­чених чинним законодавством України.

5.3. Позичкодавець має право на дострокове розірвання Договору у випадках:

• нецільового та неефективного використання Об'єкта;

• порушення умов Договору щодо зберігання майна в належному стані;

• нездійснення Користувачем поточного та капітального ремонту;

• передачі майна в безкоштовне користування третім особам без згоди Позич- кодавця;

• порушення санітарних норм, правил і вимог протипожежної безпеки;

• заборгованості Користувача з оплати платежів за комунальні послуги (вода, газ, каналізація, тепло- та енергопостачання і т. ін.).

5.4. Договір, крім загальних підстав припинення зобов'язань, припиняється також у разі припинення діяльності Користувача як юридичної особи.

5.5. У разі припинення Договору Користувач зобов'язаний повернути Позичко- давцю наданий у безкоштовне користування Об'єкт у стані, не гіршому ніж на момент передачі з урахуванням фізичного зносу.

У разі погіршення або відсутності майна Користувач зобов'язаний сплатити на користь Позичкодавця його вартість за цінами, які встановлені на таке майно на день його повернення.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання зобов'язань Договору, у тому числі за зміни його умов в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність, передбачену зако­нодавчими актами України.

6.2. Кожна зі сторін зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки, які заподіяні їй у разі неналежного виконання нею своїх зобов'язань, передбачених цим Договором.

Відшкодування збитків не звільнює сторону, яка винна у їх вчиненні, від по­дальшого виконання договірних зобов'язань.

6.3. У разі відмови Користувача повернути Об'єкт, який був наданий йому в без­оплатне користування, у термін, передбачений цим Договором, він зобов'язаний сплатити на користі Позичкодавця штраф у розмірі 0,2 відсотка від залишкової вартості майна згідно з п. 1.1 цього Договору за кожен день прострочення по­вернення Об'єкта.

7. Гарантії та претензії

7.1. Позичкодавець гарантує, що Об'єкт не є проданим, переданим у користу­вання іншим власникам, заставленим, не перебуває під арештом, судових справ щодо нього немає.

7.2. Перелік майна, яке передається в користування, повинен відповідати акту приймання-передачі.

7.3. Ризик випадкової загибелі Об'єкта після підписання акта приймання- передачі несе Користувач.

7.4. Якщо будь-які умови цього Договору визнаються у встановленому законом порядку суперечними чинному законодавству на момент укладення Договору, то це не впливає на дію та силу інших його умов.

8. Порядок розгляду спорів

Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або із тлумачен­ням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони протя­гом 20 днів не досягають домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством.

Договір складено українською мовою у 3-х примірниках, кожен з яких має од­накову юридичну силу: 2 — Позичкодавцю, 1 — Користувачу.

Юридичні адреси сторін

Позичкодавець:

Користувач:

Підписи сторін

АКТ

приймання-передачі комунального майна

«___ »_______ 200 _ р.

м._______________

Відповідно до розпорядження Фонду комунальної власності міської ради від 16.03.05 № 97-р «Про використання нежитлових приміщень міської комунальної власності» Фонд комунальної власності міської ради в особі началь­ника Фонду ___ , який діє на підставі Положення, затвердженого рішенням ___ міської ради від 07.06.2002 року № 2/10, передає, а місцевий благодійний фонд « », в особі директора , який________________ діє______________________________ на підставі Ста­

туту, зареєстрованого обласним управлінням юстиції 01.08.03, свідоцтво № 166, приймає в безоплатне безстрокове користування об'єкт права комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва у наявному технічному стані.

Позичкодавець передає, а Користувач приймає в безстрокове безоплатне кори­стування нежитлове приміщення площею 263,1 кв.м., яке розташоване за адре­сою: м. , вул. Леніна, 13 (далі — Об'єкт).

Відновлювальна вартість Об'єкта — 80 361,26 грн, сума зносу — 34 145,11 грн, залишкова вартість — 46 216,15 грн (станом на 01.06.05).

Акт складено українською мовою у 3-х примірниках, кожен з яких має однако­ву юридичну силу.

ЗДАВ:

Начальник Фонду комунальної власності

ПРИЙНЯВ: Директор міського благодійного фонду «________ »

ДОГОВІР

ПРО БЕЗОПЛАТНЕ ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ

м.________

«___ » 200 _ р.

Міська рада м. , далі — Рада, в особі міського голови__________________ , який діє на

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», з однієї сторони, та

благодійний фонд «______ »,_ далі — Фонд,_______________________________ в особі президента Фонду________________________ , який

діє на підставі Статуту Фонду, з іншої сторони, уклали цей договір про наведене нижче.

1. Предмет договору

Рада передає, а Фонд приймає у безоплатне тимчасове користування таке неру­хоме майно, надалі — Об'єкт:

1.1. Об'єкт являє собою будинок,який стоїть окремо, з підсобними (допоміжними) спорудами: раніше використовувався для розміщення дитячого садка.

1.2. Місцезнаходження об’єкта, адреса :

1.3. Загальна площа:

1.4. Площа підвальних приміщень:

1.5. Вартість Об'єкта:

1.6. Стан Об'єкта, на момент передачі у користування:_______________________________________________

1.7. Недоліки Об'єкта:___________________________________________________________________________

1.8. Підсобні приміщення загальною площею:__________________________________________________

2. Мета користування

Рада передає, а Фонд приймає Об'єкт у користування виключно з метою розміщення в ньому центру ресоціалізації наркозалежної молоді, створеного Фондом.

3. Порядок передачі Об'єкта у користування

3.1. Об'єкт вважається переданим у користування з моменту підписання акта здачі-приймання.

3.2. Акт здачі-приймання підписується представниками сторін.

4. Строк користування

4.1. Строк користування становить 15 років з моменту прийняття Об'єкта за ак­том здачі-приймання.

4.2. Фонд має право відмовитися від Договору, попередивши Раду в строк 1 місяць з моменту отримання Радою відповідного повідомлення.

5. Права та обов'язки Ради

Рада має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використан­ня Фондом Об'єкта відповідно до умов Договору.

6. Права та обов'язки Фонду:

• використовувати Об'єкт за призначенням, визначеним у п. 2 Договору;

• здійснювати поточний ремонт Об'єкта протягом строку користування;

• необхідність проведення капітального ремонту погоджувати з Радою;

• нести всі витрати з експлуатації Об'єкта;

• утримувати Об'єкт у повній справності;

• не здійснювати без письмової згоди Ради перебудову, добудову Об’єкта;

• підтримувати території, прилеглі до Об'єкта, та земельну ділянку у належ­ному стані;

• за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій Об’єкта;

• застрахувати Об'єкт від усіх звичайно прийнятих ризиків;

• безперешкодно допускати на Об'єкт представників Ради з метою перевірки його використання відповідно до умов Договору.

6.2. Фонд має право:

• обладнати Об'єкт на власний розсуд;

• упорядкувати територію, прилеглу до Об'єкта, на власний розсуд.

6.3. Фонд самостійно і від власного імені укладає договори на надання кому­нальних послуг зі спеціалізованими організаціями.

7. Порядок повернення Об'єкта

7.1. При поверненні Об'єкта складається акт здачі-приймання, який підпи­сується представниками сторін.

7.2. Об'єкт повинен бути переданий Раді у такому стані, у якому він був пере­даний у користування з урахуванням нормального зносу.

7.3. Здійснені Фондом окремі поліпшення Об'єкта є власністю Ради.

8. Підстави дострокового розірвання договору

8.1. Цей договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винят­ком випадків, коли одна зі сторін систематично порушує умови Договору та свої зобов'язання.

8.2. Відмова Фонду від Договору відповідно до п.4.2 Договору не є достроковим розірванням Договору.

9. Особливі умови Договору

У випадку надходження численних скарг з боку мешканців Рада порушує пи­тання про дострокове припинення договору. У цьому випадку договір підлягає розірванню через три місяці після надходження відповідного повідомлення від Ради (рішення про припинення договору приймається на сесії Ради).

10. Інші умови

10.1. Цей Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.

10.2. У випадках, не передбачених Договором, сторони керуються цивільним законодавством України.

11. Додаткові умови

12. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Рада __________________________

Фонд _________________________

ДОГОВІР

ПРО ПЕРЕДАННЯ МАЙНА У БЕЗКОШТОВНЕ КОРИСТУВАННЯ

м. Енськ

«_____ »________________________ 200_ р.

Благодійна організація (повна назва) в особі (посада, П.І.Б.), яка діє на підставі статуту, далі — Позичкодавець, з однієї сторони, та Інститут реабілітації в особі (посада, П.І.Б), яка діє на підставі статуту, далі — Користувач, з іншої сторони, далі — спільно Сторони, уклали цей договір про таке:

Стаття 1

Предмет договору

1. Позичкодавець зобов’язується передати Користувачу, а Користувач зобов’язується прийняти у безоплатне користування і повернути Позичкодав­цю ті самі матеріальні цінності, зокрема обладнання та офісні меблі, далі — майно.

2. Назви, одиниці кількості виміру і загальна кількість та оцінка вартості окре­мих видів майна встановлено у специфікації, яка міститься у Додатку 2 і стано­вить невід’ємний складник Договору.

3. Загальна вартість майна становить 1780 (одна тисяча сімсот вісімдесят) гри­вень України на момент підписання договору.

Стаття 2

Місце виконання договору

1. Місцем виконання договору, якщо наступна угода не встановить інше, є місто Енськ.

2. Користувач буде використовувати майно за адресою

(повна адреса)

3. Майно не буде переміщатися із зазначеної в параграфі 2 адреси без письмово­го дозволу Позичкодавця.

Стаття 3

Зобов'язання Користувача:

Користувач, якщо наступна угода не встановить інше, зобов’язується:

1) користуватися майном відповідно до цього договору;

2) забезпечувати доступ представників Позичкодавця до майна в (будь-який час? будь-який час у межах звичайного робочого часу Користувача? в тому числі поза звичайними годинами роботи Користувача?)

3) утримувати майно в належному стані щодо комплектності, якості і придатності;

4) здійснювати власним коштом поточний ремонт майна;

5) повернути позичкодавцю майно в такому стані, у якому позичкодавець пере­дав це майно, з урахуванням природного зносу;

6) відшкодовувати позичкодавцю збитки за погіршення стану майна, якщо не доведе, що це погіршення сталося не з вини користувача або будь-кого з посадо­вих осіб, працівників або представників користувача;

7) нести всі ризики, пов’язані з випадковим знищенням чи пошкодженням май­на у разі затримки повернення майна;

8) належно складати і передавати позичкодавцю необхідну документацію про виконання виконання договору;

9) принаймні один раз на три місяці проводити консультації з позичкодавцем щодо виконання договору.

Стаття 4

Зобов'язання Позичкодавця

Позичкодавець, якщо наступна угода не встановить інше, зобов'язується:

1) здійснювати власним коштом капітальний ремонт майна або відшкодовувати вартість витрат користувача, якщо той здійснить капітальний ремонт майна власним коштом, попередньо повідомивши позичкодавця;

2) оплачувати всі витрати на переміщення, мита, а також інші подібні збори, які можуть бути стягнені до моменту прийняття майна користувачем і після моменту повернення майна згідно з умовами статті 5;

3) нести будь-які ризики, пов’язані з випадковим знищенням чи пошкоджен­ням майна, окрім зазначених у статті 3;

4) нести витрати по страхуванню чи перестрахуванню майна і сплаті страхових премій та інших подібних платежів;

5) складати і передавати користувачу необхідну документацію про виконання договору.

Стаття 5

Передання майна

1. Позичкодавець має передати майно Користувачу за його юридичною адресою не пізніше ______________ .

(дата)

2. Майно має бути належно затарене, упаковане і промарковане, щоб виключи­ти випадкове знищення чи пошкодження майна або будь-якої його частини до моменту прийняття майна користувачем.

3. Користувач здійснює прийняття майна за присутності належно уповнова­женого представника позичкодавця. Прийняття майна оформлюється актом прийняття, у якому визнано, що майно відповідає вказаній позичкодавцем специфікації щодо якості, комплектності і придатності. Акт прийняття має бути підписано належно уповноваженими представниками сторін.

4. Виявлені під час прийняття майна дефекти щодо його якості, комплектності і придатності мають бути відображені в акті прийняття. Користувач має протя­гом п’яти робочих днів письмово сповістити позичкодавця про відмову прийня­ти майно, вказавши виявлені дефекти.

5. Якщо користувач з будь-якої причини не подав позичкодавцю акт прийнят­тя майна і не повідомив про дефекти згідно з параграфом 4, майно вважається прийнятим за умови підписання акта представником позичкодавця.

6. Положення параграфів 1-7 діють також стосовно процедури повернення ко­ристувачем майна позичкодавцю, якщо наступна угода не передбачить інше.

Стаття 6

Документація

1. Використання майна відбувається на підставі документації, передбаченої зако­нодавством України. Зокрема, така документація включає (але не обмежується ними) плани, звіти, специфікації або іншу документацію про виконання дого­вору, визначену в додатку 1. Зазначена у параграфі 1 документація складається у двох примірниках українською мовою.

2. Сторони погоджуються, що документація не може бути визнана такою, що має обмежений доступ. Це положення не стосується додержання вимог законо­давства України щодо інформації про особу, яка визнається конфіденційною, або інформації, що може мати обмежений доступ за згодою сторін.

3. Сторони узгоджують зміни до складу і змісту документації в окремих додат­ках до договору.

4. Користувач подає документацію в терміни, зазначені в додатку 1, в офіс Позич­кодавця в місті Енськ. Якщо наступна угода не передбачить інше, документація вважається належно поданою, коли надсилається загально прийнятним спосо­бом на адресу: вул. ..., буд. ..., к. ... (посада, П.І.Б.).

5. Сторони зберігають документацію про виконання договору протягом п’яти років з моменту закінчення строку дії договору.

Стаття 7 Гарантії

1. Позичкодавець гарантує, що зазначене у договорі майно не продане, не за­ставлене, не секвестроване, і що права Позичкодавця розпоряджатися цим май­ном не обмежено з інших підстав.

2. Позичкодавець гарантує наявність у нього майна відповідно до специфікації та придатність цього майна для звичайного користування зокрема для виконан­ня користувачем.

3. Позичкодавець гарантує заміну власним коштом усіх одиниць окремих видів майна, які не відповідають специфікації або непридатні для звичайного кори­стування.

4. Сторони зобов'язуються не допускати використання майна, наданого за до­говором, з іншою метою, ніж вказано в договорі.

5. Користувач не може передавати будь-які гарантії, права та обов'язки за цим договором третім особам.

6. Склад і вартість майна, наданого Позичкодавцем, визначаються у додатках до договору і можуть змінюватися наступною угодою у разі істотних змін вартості таких прав.

Стаття 8

Прийняття майна

1. Прийняття майна оформлюється актом прийняття, у якому визнано, що вони відповідають задовільним нормам щодо якості, комплектності і придатності. Акт прийняття підписують належно уповноважені представники сторін.

2. Виявлені під час прийняття дефекти майна щодо якості, комплектності і придатності мають бути відображені в акті прийняття. Позичкодавець не відповідає за дефекти майна, які позичкодавець застеріг при підписанні акта прийняття.

3. Користувач повинен протягом трьох робочих днів письмово повідомити По- зичкодавця про відмову прийняти майно, точно вказавши виявлені дефекти.

4. Якщо Користувач з будь-якої причини не подав Позичкодавцю акт прийнят­тя і не повідомив його про дефекти майна згідно з пунктом 3, майно вважається прийнятим.

Стаття 9

Право власності

1. Майно є власністю Позичкодавця протягом строку дії цього договору. Амортизація та/або знос за цей час нараховується на баланс Позичкодавця, якщо законодавство не передбачить інше.

2. Доходи від майна, одержані Користувачем, є його власністю.

3. Користувач має зробити на всіх предметах майна добре зрозумілі написи українською мовою, що ці предмети є власністю Позичкодавця.

4. Користувач не може обтяжувати майно іншими зобов’язаннями, окрім за­значених у договорі. У випадку будь-якої загрози порушення права власності

позичкодавця з боку третіх осіб користувач має негайно сповістити про це по- зичкодавця.

5. Позичкодавець може передавати третім особам частково чи повністю свої гарантії, права та обов’язки, пов’язані з виконанням договору.

Стаття 10

Користування майном

1. Протягом строку дії цього договору Користувач власним коштом і на свій ризик:

1) забезпечує необхідні дозволи і технічні умови для збереження і нормального використання майна, здійснює його поточний ремонт і технічне обслуговування;

2) відновлює початковий стан майна на вимогу позичкодавця у випадках будь- яких змін і модифікацій майна без попереднього письмового дозволу Позичко- давця;

3) здійснює протягом строку дії цього договору ремонт пошкодженого майна або заміну втраченого майна на аналогічні, які є прийнятними для Позичкодавця;

4) вимагає відшкодування Позичкодавцем витрат на поліпшення якості й комплектності майна, що було здійснено без письмового дозволу Позичкодавця;

5) вилучає поліпшення якості й комплектності майна, якщо таке вилучення мож­ливе без погіршення стану майна, а Позичкодавець відмовився відшкодувати вартість таких поліпшень.

2. Витрати, понесені користувачем на підставі параграфа 1, не змінюють суми зобов’язань сплачувати заборгованість з виконання договору або сплачувати відповідні неустойки.

3. Позичкодавець або призначений ним представник має право власним кош­том у будь-який час:

1) оглядати майно, перевіряти його стан і правильність його експлуатації;

2) ознайомлюватися чи копіювати звіти та іншу документацію користувача щодо стану та використання майна, одержувати іншу інформацію про виконан­ня договору;

3) доручати контроль за виконанням договору експертам чи третім особам;

4) страхувати майно від будь-яких ризиків до зазначеного у договорі моменту повернення йому майна.

4. Сума вартості майна може змінюватися відповідно до індексації вартості основних фондів і змін порядку амортизаційних відрахувань, що відбуваються згідно з законодавством України.

5. Якщо користувач ухиляється від консультацій протягом двох місяців після письмової пропозиції позичкодавця, позичкодавець може в односторонньому порядку змінити суму вартості, якщо сума цієї частини змінилася не більше ніж на 30%.

Стаття 11 Контроль

1. Посадові особи, працівники і представники Користувача повинні надавати усні і письмові пояснення представникам Позичкодавця щодо використання майна.

2. Користувач надає Позичкодавцю звіти про використання майна принаймні один раз на три місяці, а пояснення і звіти про використання окремих видів майна — на вимогу Позичкодавця, але не пізніше трьох робочих днів після одержання такої вимоги.

3. Оперативний і бухгалтерський облік, а також статистичну звітність, пов’язану з використанням майна, веде Користувач.

Стаття 12

Публікації та зв’язки з громадськістю

1. Користувач має докласти всіх слушних зусиль, щоб підтримувати на користь позичкодавця добрі відносини з органами державної влади і місцевого само­врядування, одержувачами благодійної допомоги, а також з громадськістю в цілому.

2. Ніщо в договорі не може вважатися дозволом Користувачеві використовувати назву Позичкодавця у формі рекламних оголошень або офіційних повідомлень для засобів масової інформації без попереднього письмового дозволу Позичко- давця.

Стаття 13

Відповідальність сторін

1. Сторони відповідають за зобов’язаннями щодо виконання договору всім своїм майном, на яке може бути звернено стягнення згідно із законодавством України.

2. Сторони самостійно відповідають за зобов’язаннями щодо відшкодування по­даткових та інших обов’язкових платежів, судових витрат, державного мита тощо, які стосуються виконання договору.

3. Користувач несе відповідальність за вжиття заходів на захист від ушкод­жень будь-яких осіб, а також своїх працівників, які можуть перебувати в приміщеннях, де використовується майно. Користувач має забезпечити вико­нання належних, розумних і сумлінних правил безпеки і процедур, а також процедур, необхідних для успішного виконання договору.

Стаття 14

Строк дії договору

1. Цей договір укладено строком на дванадцять місяців з моменту передання майна згідно з умовами договору.

2. У разі відсутності заперечень Позичкодавця проти Користування користува­чем майном після закінчення строку дії договору, договір вважається продовже­ним на невизначений час. У випадку такого продовження кожна сторона має право припинити договір у будь-який час, за умови письмового попередження іншої сторони про це за 30 днів.

Стаття 15

Прострочення виконання

1. Сторони відповідають за прострочення виконання договору.

2. Сторони погоджуються, що прострочення передання чи прийняття майна на узгоджену дату вимагає відшкодування винною стороною фактично завданих збитків та пені в сумі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день простро­чення, розрахованої відповідно до ста відсотків вартості кожної одиниці майна, зазначеної у додатку 2, передання чи прийняття якої прострочено.

Стаття 16

Розв'язання суперечок

1. Сторони погоджуються, що у випадку розбіжного тлумачення положень до­говору ці суперечки мають бути розв'язані на підставі взаємних консультацій і переговорів.

2. У випадку ухилення однієї зі сторін від консультацій і переговорів або неможливості досягнути згоди у строки, що не заважають виконанню договору, сторони передають будь-який спір щодо виконання, порушення, припинення чи нікчемності договору на розгляд арбітражного суду, компетентного згідно із законодавством України.

3. У разі будь-якого конфлікту або неузгодженості між різними положеннями договору, додатків та іншої пов’язаної з виконанням договору документації, умови і застереження додатків мають визначати, за винятком додатка 2, який документ має вищу юридичну силу у разі неузгодженості між відповідними по­ложеннями.

Стаття 17

Непереборна сила (форс-мажор)

1. Сторони погоджуються, що остаточно втрачають позовну силу вимоги будь- яких відшкодувань за збитки через відстрочення виконання або неналежне ви­конання іншою стороною будь-яких умов договору, окрім виплати коштів, та­кою мірою і якщо воно було спричинено подією непереборної сили.

2. Кожна сторона, виконанню зобов’язань якої перешкоджає подія непереборної сили, має якомога швидше повідомити іншу сторону про таку подію. Кожна така сторона також повинна протягом десяти робочих днів додати письмове підтвердження компетентного органу, визначеного законодавством України, стосовно факту події непереборної сили.

3. До подій непереборної сили належать: військові дії, мобілізації, страйки, ка­рантини, пожежі, вибухи, дорожньо-транспортні пригоди і стихійні катастро­фи, а також акти органів державної влади і місцевого самоврядування та інші події, які компетентний арбітражний суд визнає випадками подій непереборної сили.

4. Якщо дія непереборної сили триватиме понад один місяць, сторони повинні узгодити заходи до виконання договору, докласти необхідних зусиль, щоб яко­мога швидше виправити становище. Якщо протягом десяти днів сторони не дійдуть згоди у додатку до цього договору, кожна сторона має право припинити дію договору.

Стаття 18

Припинення договору

1. Сторони погоджуються, що договір припиняється внаслідок:

1) затвердження в установленому порядку рішення про ліквідацію будь-якої сторони. Дія договору може зберігатися, за наступною угодою, між правона­ступниками сторін;

2) відмови будь-якої сторони від подальшої участі у договорі або розірвання до­говору на вимогу однієї зі сторін;

3) спливу строку дії договору;

4) тривання події непереборної сили згідно зі статтею 17;

5) досягнення мети договору.

2. У разі припинення договору на підставах, зазначених у параграфі 1, майно, передане у безоплатне користування, повертається Позичкодавцю без сплати неустойки.

3. Позичкодавець має право припинити дію договору за умови письмового по­передження користувача за п’ятнадцять днів, якщо:

1) Користувач втрачає або пошкоджує майно в такий спосіб, що його нор­мальне використання стає неможливим без заміни або капітального ремонту відповідного майна коштом Користувача;

2) Користувач використовує майно для проведення діяльності чи досягнення цілей, які не передбачено додатком 1;

3) Користувача оголошено банкрутом, ліквідовано чи реорганізовано в інший спосіб, і правонаступники Користувача не гарантують Позичкодавцю виконан­ня договору;

4) Користувач не подає документацію або не виконує інших зобов’язань відповідно до цього договору протягом десяти робочих днів після письмового попередження позичкодавця.

4. Позичкодавець у випадку припинення договору на підставах, зазначених у параграфі 3, має право вимагати у Користувача сплати неустойки відповідно до статті 12.

Стаття 19

Відмова від подальшої участі в договорі і розірвання договору

1. Сторони погоджуються, що кожна сторона може відмовитися від подальшої участі у договорі за умови письмового повідомлення іншої сторони принаймні за три місяці.

2. У випадку розірвання договору на підставі параграфа 1, кожна сторона має право вимагати відшкодування фактичних витрат і збитків, завданих розірванням договору іншою стороною.

3. Компенсаційні виплати за припинення договору згідно з параграфом 2 мають бути надані протягом тридцяти днів після одержання і схвалення іншою сторо­ною підтверджених і деталізованих фактур.

Стаття 20

Прикінцеві положення

1. Усі зміни і доповнення до договору є чинними, якщо належно уповноважені представники сторін підписали їх як окремі додатки до договору. Після підписання додатка попередні письмові та усні угоди, переговори і листування втрачають юридичну силу, якщо на них нема прямих посилань у відповідному додатку.

2. Додатки вважаються невід'ємними частинами договору. Без прямо згаданих у договорі додатків договір вважається недійсним.

3. Договір підписано у двох примірниках українською мовою, кожен із яких має однакову юридичну силу. По одному примірнику зберігається у Позичко- давця і Користувача.

Додаток 2

до Договору про передання майна у безкоштовне користування

Від__________________ 200_ року

Специфікація

Назва Кількість Вартість, грн
1 Автовідповідач Panasonic KX-TM 150(A) 1 448,40
2 Комп’ютер PIII- 500/10.8G/64M/8Mb/SB/SP/ CD40x/UPS525/Samsung 550b 1 5575,50
Всього
у т. ч. ПДВ

<< | >>
Источник: Мирослава Андрущенко, Дмитрий Белон, Ольга Луцык, Светлана Закревская. ЗДОРОВЫЙ БЮДЖЕТ. Практика финансового менеджмента для украинских ВИЧ- сервисных организаций. — К.: Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине,2009. — 188 с.. 2009

Еще по теме Приложение 3. Договор о бесплатном пользавании коммунальным имуществом:

  1. Приложение 3. Договор о бесплатном пользавании коммунальным имуществом