<<
>>

Приложение 4. Соглашение о сотрудничестве

УГОДА про співробітництво та організацію взаємовідносин

м.___________

«____ »_____________ 200__ р.

Обласний благодійний фонд «__________ », далі Фонд, в особі голови правління

Іванової Олени Іванівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Жов­тнева центральна районна лікарня, далі Лікарня, в особі головного лікаря Се- мененка Ігоря Олексійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом за текстом Договору — «Сторони», уклали дану Угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1.

Сторони відповідно до Іаної Угоди виходять з того, що інтересам кожної з них відповідає реалізація проектів у сфері профілактики поширення захворю­вання на ВІЛ/СНІД та туберкульоз та психосоціальної підтримки споживачів ін'єкційних наркотиків та людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та ВІЛ-асоційованим туберкульозом.

1.2. На підставі вищевикладеного, Сторони зобов'язуються спільно діяти для досягнення загальних цілей відповідно до статутних завдань та Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, прийнятою 26-ю спе­ціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН, Закону України «Про запобігання захворювань на СНІД та соціального захисту населення», Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», Закону України «Про соціальні послуги», КОНЦЕПЦІЇ стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання по­ширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року, та НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 рр., затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. за № 264.

1.3. Об'єднати зусилля та можливості громадських організацій та державних установ з метою надання послуг, що стосуються впровадження заходів стосов­но замісної підтримувальної терапії, профілактики та лікування ін'єкційної наркозалежності, ВІЛ-інфекції. У процесі виконання визначених спільних цілей Сторони прагнутимуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного.

1.4. Сторони сурово дотримуються конфіденційності, щодо інформації, яка стосується цільової аудиторії проектів (клієнтів) та яка стала відома в процесі їх реалізації.

2. Обов'язки сторін

2.1. Фонд з метою максимально ефективного виконання завдань Угоди зобов'язується:

2.1.1. Надавати інформаційну, організаційну та психосоціальну допомогу в організації і проведенні заходів, згідно з Угодою.

2.1.2. Залучати фахівців Фонду, як спеціалістів при проведенні спільних заходів, згідно з Угодою.

2.1.3. Надавати консультації психолога та юриста.

2.1.4. Надавати, якщо можливо, допомогу в оформленні документів та соціальну допомогу клієнтам проекту, що лікуються в Лікарні.

2.1.5. Залучати клієнтів програми зменшення шкоди шляхом проведення мотиваційного консультування до проекту із замісної підтримуючої терапії.

2.1.6. Спільно діяти при реалізації державних програм із замісної підтримувальної терапії.

2.1.7. Надавати психосоціальний супровід клієнтам програми із замісної підтримувальної терапії.

2.2. Лікарня зобов'язується:

2.2.1. Проводити спільні консультації та навчальні семінари медичних працівників, залучених до реалізації проекту із замісної підтримувальної терапії та обміну інформацією і досвідом.

2.2.2. Залучати фахівців Лікарні, як спеціалістів при проведенні спільних заходів, згідно з Угодою.

2.2.3. Надавати приміщення для реалізації програми із замісної підтримуваль- ної терапії (надання препаратів, проведення консультацій та супроводу фахівцями Фонду клієнтам програми з замісної терапії та інші). Проводити прибирання в вищезазначеному приміщенні.

2.2.4. Спільно діяти при реалізації державних програм із замісної підтриму- валь ної терапії.

2.3. Для швидшого досягнення мети за даною Угодою Сторони зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні консультації і семінари, встановлювати зв'язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

3. Відповідальність сторін

3.1. Дана Угода не накладає на Сторони жодних конкретних фінансових зобов'язань.

3.2. У випадках, не передбачених даною Угодою, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

4. Строк дії Угоди

Дія даної Угоди розповсюджується на невизначений строк до моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні спільної діяльності.

5. Зміни та розірвання Угоди

5.1. Одностороннє розірвання Угоди не допускається.

5.2. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за Угоодю третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

5.3. Усі зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться після узгодження всіма учасниками Угоди та оформлюються додатковими угодами в письмовому вигляді.

6. Додаткові умови

6.1. Дану Угоду складено українською мовою у 2-х оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

6.2. Сторони зобов'язуються при виконанні даної Угоди не зводити співробіт­ництво до дотримання лише наявних у ній вимог, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх зв'язків.

6.3. Дана Угода є передумовою і підставою для укладання, якщо Сторони виз­нають за необхідне, конкретних договорів.

7. Юридичні адреси

8. Підписи сторін

СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Управлением по делам семьи и молодежи и общественной организацией «_______________________ »

«__ » 200_____________ г.

г.

С целью реализации государственной молодежной и семейной политики в г. , обеспечения занятости_____ подростков и молодежи, выявления и под­

держки одаренных детей и в соответствии с Конституцией Украины, с Закона­ми Украины «О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине», «О молодежных и детских общественных организациях», «О внеш­кольном образовании», «О местном самоуправлении в Украине», «Об объе­динениях граждан», Государственной программой поддержки молодежи на 2004-2008 гг., Управление по делам семьи и молодежи, именуемое в дальней­шем УДСМ, в лице начальника Черновой Ирины Ивановны, действующей на

основании Положения, с одной стороны, и Общественная организация «____________ »,

именуемая в дальнейшем Организация, в лице председателя Семеновой Анны Ивановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Организация работы с детьми, подростками, молодежью, семьями по месту жительства на базе клуба «Исток», направленная на проведение содержатель­ного досуга, обеспечение занятости, профилактическая работа с различными категориями населения, пропаганда здорового образа жизни, поддержка лю­дей, живущих в ВИЧ, наркоманов и алкоголиков и членов их семей.

1.2. Организация и проведение общегородских просветительских мероприятий и акций по проблемам наркомании, СПИД, насилия в семье и других негатив­ных явлений в обществе.

1.3. Создание и работа горячей линии «Телефон доверия».

2. Обязанности сторон

2.1. УДСМ обязуется:

• предоставить помещение клубу «Исток» для совместной работы;

• оплачивать коммунальные платежи;

• выделять специалистов управления для реализации совместных программ и мероприятий.

2.2. Организация обязуется:

• обеспечить эффективную работу с детьми, подростками, молодежью, семьей по месту жительства в соответствии с действующим законодательством в рамках уставной деятельности;

• использовать выделенные помещения по назначению;

• предоставлять Управлению информацию о работе:

а) расписание занятий кружков, секций, объединений по интересам и т. п.;

б) планы работы, программы для согласования;

в) помесячные отчеты для информации;

г) списки детей, подростков, молодежи, семей, занимающихся в секциях, круж­ках;

• содержать помещения, оборудование и инвентарь в надлежащем санитар­ном, техническом, противопожарном состоянии, поддерживать порядок, производить уборку;

• производить необходимые инструктажи по технике безопасности с лицами, посещающими клубы;

• предоставить для использования в совместных программах и мероприяти­ях имущество организации.

3. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение условий договора.

4. Срок действия Соглашения

Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Соглашение заключает­ся сроком на 2 года и пролонгируется на следующий год в случае, если одна из сторон не заявит о своем намерении приостановить его действие в письменном виде не менее чем за 2 месяца до окончания соответствующего периода.

5. Дополнительные условия

5.1. В соглашении по согласованию сторон возможны изменения и дополнения, которые должны оформляться в письменном виде. Односторонние изменения условий соглашения и односторонний отказ от выполнения обязательств не до­пускается.

5.2. Данное соглашение составлено в 2-х экземплярах, каждый из которых име­ет равную юридическую силу и хранится у каждой из сторон.

Юридические адреса сторон:

«Управление»

«Организация»

ДОГОВІР

про спільну діяльність з питань організації роботи обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді

м. __________

«_____ »_____________ 200__ р.

Обласний центр соціальних служб для молоді, далі іменований «Центр», в особі директора Центру Семенка Сергія Володимировича, що діє на підставі Поло­ження, з однієї сторони, та обласний благодійний фонд «___________________________________________________________ », далі іменований

«Фонд», в особі президента Фонду Іваненка Олександра Івановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, іменовані надалі «Учасники», уклали даний Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Предметом даного Договору є здійснення Учасниками спільної діяльності з метою:

• організації роботи обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» (далі — «Заклад»), засновником якого є Фонд;

• здійснення інших заходів, спрямованих на створення в області умов для ресоціалізації наркозалежної молоді;

• протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконних обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

1.2. Учасники за цим Договором діють на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 року № 809 «Про розвиток мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді», постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 877 «Про затвердження програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психо­тропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки», рішення обласної ради від 11 листопада 2003 року № 233 «Про внесення доповнень до обласної програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконних обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2003-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 19 вересня 2003 року № 201».

2. Взаємні зобов'язання учасників при здійсненні спільної діяльності

2.1. Учасники зобов'язуються:

• сприяти досягненню спільної мети, зазначеної в п. 1.1 цього Договору;

• обмінюватися наявною в їхньому розпорядженні інформацією з предмета Договору (крім інформації з обмеженим доступом);

• постійно інформувати один одного про стан виконання своєї роботи;

• виконувати інші обов'язки, не зазначені в цьому Договорі, але такі, що ви­пливають з його умов і передбачені чинним законодавством України.

2.2. Для виконання цього Договору Центр зобов'язується:

• забезпечувати у межах затверджених бюджетних асигнувань надання часткової фінансової допомоги Фонду;

• надавати Фонду науково-методичну допомогу з питань профілактики наркотичної залежності;

• залучати за письмовим зверненням Фонду спеціалістів відповідної медичної кваліфікації для вирішення питань медико-реабілітаційного характеру;

• брати участь у частковому вирішенні організаційних питань щодо забезпе­чення діяльності Закладу;

• брати участь у розробці стратегічних та поточних планів роботи й розвитку Закладу;

• виконувати інші обов'язки, не зазначені в цьому Договорі, але такі, що ви­пливають з його умов і передбачені чинним законодавством України.

2.3. Для виконання цього Договору Фонд зобов'язується:

• забезпечувати відповідне функціонування Закладу (у т. ч. теплопостачан­ня, водопостачання, енергозабезпечення, дотримання належних санітарно- гігієнічних умов і техніки протипожежної безпеки);

• проводити у Закладі заходи з реабілітації та ресоціалізації наркозалежної молоді:

• поширювати через засоби масової інформації інформацію про діяльність Закладу;

• приймати на відповідний курс реабілітації за направленням Центру (без­платно) наркозалежну молодь у кількості 35 % від загальної чисельності клієнтів Закладу;

• надавати Центру звіт встановленої форми про діяльність Закладу;

• виконувати інші обов'язки, не перелічені в цьому Договорі, але такі, що ви­пливають з його умов і передбачені чинним законодавством України.

3. Права учасників при здійсненні спільної діяльності

3.1. Учасники мають право:

• будувати свої відносини з третіми особами на договірних умовах без обме­ження предмета Договору відповідно до чинного законодавства України.

• мати інші права, не перелічені в цьому Договорі, але такі, що випливають з його умов і передбачені чинним законодавством України.

3.2. Центр має право:

• контролювати діяльність Закладу в межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством;

• вимагати надання щомісячно до 2 числа творчий звіт встановленої форми про діяльність Закладу;

• брати участь у розгляді кандидатур при призначенні керівного складу За­кладу;

• здійснювати контроль за ефективним та цільовим використанням коштів, перерахованих Фонду Центром з обласного або державного бюджетів, шля­хом подання Фондом фінансових звітів установленої форми;

• мати інші права, не перелічені в цьому Договорі, але такі, що випливають з його умов і передбачені чинним законодавством України.

3.3. Фонд має право:

• входити з пропозиціями щодо вдосконалення діяльності Закладу, у т. ч. щодо залучення нових джерел фінансування його діяльності;

• мати інші права, не перелічені в цьому Договорі, але такі, що випливають з його умов і передбачені чинним законодавством України.

4. Ведення спільних справ

4.1. Ведення спільних справ за Договором здійснюється Учасниками за їхньою спільною згодою.

4.2. Ведення справ здійснюється одним Учасником від імені обох Учасників за наявності доручення, підписаного іншим Учасником, у якому визначений об­сяг повноважень.

4.3. Учасник, якому доручене ведення спільних справ, зобов'язаний давати іншому Учаснику на його першу вимогу повну інформацію про дії, виконувані від імені та в інтересах Учасників Договору.

4.4. Повноваження Учасника на ведення спільних справ припиняється повністю у зв'язку зі скасуванням доручення іншим Учасником.

4.5. Учасник, що діяв у спільних інтересах, не маючи на це повноважень, несе самостійну відповідальність за наслідки цих дій у тому випадку, коли його дії не будуть схвалені іншим Учасником.

5. Зміна умов договору

5.1. Умови Договору мають однакову зобов'язувальну силу для Учасників і мо­жуть бути змінені і доповнені за взаємною згодою Учасників з обов'язковим складанням письмового документа.

5.2. Неврегульовані цим Договором відносини Учасників про зміну Договору підлягають урегулюванню у відповідності з нормами чинного законодавства.

6. Відповідальність учасників

6.1. Центр не відповідає за зобов'язаннями Фонду, а Фонд не відповідає за зобов'язаннями Центру, якщо інше не передбачено цим Договором.

6.2. За порушення умов Договору Центр та Фонд несуть відповідальність, пе­редбачену чинним законодавством України.

7. Форс-мажор

7.1. Учасники звільняються від відповідальності за часткове чи повне невико­нання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили.

7.2. Учасник, для якого склалися обставини, що перешкоджають виконанню зобов'язань за Договором, повинен терміново у письмовій формі повідомити іншого Учасника про настання обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань.

8. Вирішення спорів

8.1 Усі спори, які можуть виникнути між Учасниками з предмета Договору, вирішуються ними шляхом переговорів.

8.2. При неможливості досягти згоди шляхом переговорів спори вирішуються господарським судом.

9. Термін дії договору і його припинення

9.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Учасниками та діє протягом одного року з правом подальшого продовження на той самий строк без додаткового укладання Договору в разі згоди обох Учасників.

9.2. За ініціативою одного з Учасників цей Договір може бути розірвано за рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодав­ством.

9.3. Одностороння відмова від виконання умов Договору не допускається.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і знаходяться у кожного з Учасників.

10.2. Усі питання, що не знайшли відображення в даному Договорі, регламен­туються чинним законодавством України.

10.3. Учасники зобов'язуються при виконанні Договору не зводити спільну діяльність лише до дотримання вимог, що містяться у даному Договорі, а підтримувати ділові контакти та вживати необхідних заходів для забезпечення розвитку їхніх зв'язків.

11. Юридичні адреси і підписи учасників Центр

Фонд

<< | >>
Источник: Мирослава Андрущенко, Дмитрий Белон, Ольга Луцык, Светлана Закревская. ЗДОРОВЫЙ БЮДЖЕТ. Практика финансового менеджмента для украинских ВИЧ- сервисных организаций. — К.: Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине,2009. — 188 с.. 2009

Еще по теме Приложение 4. Соглашение о сотрудничестве:

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ IV СОГЛАШЕНИЕ о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г. (извлечение)
 2. СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны
 3. СОГЛАШЕНИЕ между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной области в районе границы
 4. Приложение 1Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении
 5. Приложение 10 КОНВЕНЦИЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ Страсбург, 27января 1999г.
 6. Приложение 4. Соглашение о сотрудничестве
 7. Приложение 4. Примеры проявления тенденции к аналитизму.
 8. §2.2. Европейское космическое агентство: структура, полномочия, виды деятельности, формы и направления сотрудничества
 9. § 3.2. Правовые основы сотрудничества Российской Федерации и Европейского космического агентства
 10. Договор о сотрудничестве с медицинским учреждением
 11. § 1.1. Понятие и механизм реализации функции сотрудничества в федеративном государстве
 12. § 3.1. Ассоциация экономического взаимодействия как форма ассоциативного сотрудничества органов государственной власти субъектов Российской Федерации
 13. § 3. Участие международных организаций в антитеррористическом сотрудничестве
 14. § 2.1.1. Виды международных инвестиционных соглашений. Значение оговорок о наибольшем благоприятствовании в двусторонних инвестиционных договорах
 15. Борьба с экстремизмом в повестке дня Шанхайской организации сотрудничества