<<
>>

Наказ Державного казначейства України № 205 ПОРЯДОК казначейського обслуговування місцевих бюджетів від № 205

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання статті 78 Бюджетного кодексу України.

1.2. Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державного казначейства України, місцевими фінансовими органами (далі — фінансовими органами), платниками податків, зборів (обов’язкових платежів) та/або Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, районними у містах, сільськими, селищними радами або їх виконавчими органами чи міськими, селищними, сільськими головами (в разі, якщо відповідні органи не створені), розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів органами Державного казначейства України.

1.3. При казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України, порядком обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства, встановленим

Державним казначейством України, а також іншими нормативно- правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

2. Основні положення про організацію роботи

2.1. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України відповідно до чинного законодавства.

Після затвердження місцевих бюджетів фінансові органи та/або Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, районні у містах, сільські, селищні ради або їх виконавчі органи чи міські, селищні, сільські голови (в разі, якщо відповідні органи не створені) подають за місцем обслуговування до органу Державного казначейства рішення про затвердження відповідних бюджетів, програми соціально- економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільові програми з інших питань місцевого самоврядування, затверджені рішенням відповідних рад, та розпорядження, які видаються на виконання програм.

При внесенні змін до місцевого бюджету подаються рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет, ухвалені відповідною радою.

У разі виявлення в процесі казначейського обслуговування невідповідності показників затверджених бюджетів бюджетному законодавству органи Державного казначейства інформують для прийняття відповідного рішення в межах встановлених повноважень в частині, що не суперечить бюджетному законодавству: Міністерство фінансів України — стосовно бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджету міст Києва та Севастополя; Раду міністрів Автономної Республіки Крим — стосовно бюджетів міст республіканського значення та районних бюджетів Автономної Республіки Крим; обласні державні адміністрації — стосовно районних та міських (міст обласного значення) бюджетів; міські державні адміністрації в містах Києві та Севастополі — стосовно районних у цих містах бюджетів; районні державні адміністрації — стосовно міських (міст районного значення), сільських, селищних бюджетів та бюджетів їх об’єднань; виконавчі органи міських рад — стосовно бюджетів районів у місті, сільських, селищних чи міст районного значення, що входять до складу цих міст та виконують рішення відповідних рад.

2.2. У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів органи Державного казначейства України здійснюють такі функції:

обслуговують місцеві бюджети за доходами, видатками, кредитуванням та фінансуванням дефіциту бюджету;

установлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в органах Державного казначейства України:

— для зарахування доходів місцевих бюджетів та інших надходжень, передбачених законодавством (далі за текстом — платежі), у розрізі кодів класифікації доходів бюджету та у розрізі місцевих бюджетів усіх рівнів (бюджет Автономної Республіки Крим, бюджети м. Києва і Севастополя, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування);

— розпорядникам та одержувачам коштів місцевих бюджетів у розрізі місцевих бюджетів та кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

здійснюють розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів, розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради про бюджет у розмірах, визначених законодавством, та перераховують розподілені кошти за належністю;

формують розрахункові документи і проводять повернення помилково та/або надмірно зарахованих до місцевих бюджетів платежів на підставі відповідних документів органів, за якими згідно із законодавством закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету, погоджених з відповідними місцевими фінансовими органами.

За умови надходження до органів Державного казначейства України судових рішень про повернення коштів з відповідного місцевого бюджету органи Державного казначейства України виконують ці рішення відповідно до вимог законодавства;

здійснюють розрахунки за міжбюджетними трансфертами; щоденно перераховують залишки надходжень на рахунки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів;

здійснюють операції на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України;

надають фінансовим органам виписки з рахунків для обліку руху коштів відповідних місцевих бюджетів;

установлюють порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій щодо виконання місцевих бюджетів;

ведуть бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання місцевих бюджетів;

здійснюють попередній та поточний контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;

здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, зареєстрованих зобов’язань, відповідно до розпису місцевих бюджетів і кошторисів, планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів (далі — план асигнувань) розпорядників бюджетних коштів та/або відповідно до планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;

ведуть облік зобов’ язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів;

здійснюють кредитування місцевих бюджетів для покриття тимчасових касових розривів;

установлюють порядок складання та складають фінансову звітність про виконання місцевих бюджетів, крім звіту про виконання плану по штатах і контингентах;

подають звітність Міністерству фінансів України та фінансовим органам у встановлені терміни за формами, погодженими з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою.

2.3. Рахунки для обліку операцій щодо виконання місцевих бюджетів відкриваються на балансі Головних управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — Головні управління).

Зазначені рахунки відкриваються за балансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (далі — План рахунків) відповідно до Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затверджених наказом Державного казначейства України.

2.4. Перерахування платежів, сплачених платниками до місцевих бюджетів, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України (далі — СЕП НБУ) на рахунки, відкриті на балансі Головних управлінь у розрізі місцевих бюджетів та кодів класифікації доходів бюджету.

2.5. Операції з обробки платежів, що надійшли до місцевих бюджетів, здійснюються у такій послідовності:

повернення надміру та/або помилково сплачених коштів;

розподіл платежів до бюджетів за нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України та рішенням відповідної ради про місцевий бюджет;

перерахування до державного бюджету та місцевих бюджетів коштів, що передаються з місцевих бюджетів згідно з законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням відповідної ради про місцеві бюджети;

проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами;

перерахування залишків надходжень на рахунки для обліку коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.

2.6. Платники податків (юридичні та фізичні особи) сплачують платежі у безготівковій або готівковій формі на відповідні рахунки, відкриті на балансі управлінь Державного казначейства України. Платежі здійснюються платниками через установи банків, у яких вони обслуговуються, підприємства поштового зв’язку за місцезнаходженням (місцем проживання) платника.

2.7. При безготівковій формі оплати розрахункові документи, які подаються платниками до установ банків, оформляються згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють безготівкові розрахунки в Україні.

2.8. Підставою для зарахування до місцевого бюджету платежів, сплачених готівкою, є такі документи:

копії платіжних доручень банку та корінці прибуткових документів (повідомлення при сплаті платежів через відділення Ощадбанку) про приймання установою банку платежів місцевих бюджетів готівкою;

копії квитанцій за формою 24 та формою 10, видані органами місцевого самоврядування платникам податків, разом з описом до них;

платіжні доручення підприємств поштового зв’язку на перекази з додатком до них талонів поштових переказів (при сплаті платежів через установи зв’язку).

2.9. Зарахування всіх надходжень до місцевих бюджетів, у тому числі позичок місцевих бюджетів та запозичень, здійснюється виключно через рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України.

2.10. Після затвердження місцевих бюджетів фінансові органи та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи складають річний розпис доходів місцевих бюджетів та помісячний розпис доходів загального фонду місцевих бюджетів, розпис фінансування місцевих бюджетів та помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів, розпис асигнувань місцевих бюджетів та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевих бюджетів за формами згідно з додатками 1, 2 і на паперових та електронних носіях направляють органам Державного казначейства України у визначені чинним законодавством терміни. Органи Державного казначейства України реєструють їх на відповідних рахунках, відкритих за групами рахунків позабалансового обліку, про що на оригіналі розпису ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3.

2.11. У разі, якщо розпис місцевого бюджету не відповідає встановленим бюджетним призначенням, орган Державного казначейства України повертає його фінансовому органу на доопрацювання з супровідним листом, який містить обґрунтування щодо причини повернення.

2.12. До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів органи Державного казначейства України, розпорядники коштів місцевих бюджетів при заповненні документів, що застосовуються у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів (наведені у додатках до Порядку), у рядках і графах «КПК» та «Код програмної класифікації» (у відповідному відмінку) проставляють код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

2.13. Порядок повернення платникам помилково та/або надміру сплачених до місцевих бюджетів платежів, а також взаємодії органів Державного казначейства України з органами, на які згідно із законодавством покладається контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету, регламентується окремими нормативно-правовими актами.

3. Обслуговування місцевих бюджетів за доходами

3.1. Операції за платежами до загального фонду місцевих бюджетів

3.1.1. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з рішенням ради є доходами загального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, зараховуються на рахунки, відкриті в Головних управліннях за балансовим рахунком 3141 «Надходження до загального фонду місцевих бюджетів» Плану рахунків. Інформація щодо надходження та повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до місцевих бюджетів одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 «Доходи загального фонду місцевого бюджету». Одночасно такі операції відображаються на аналітичних рахунках позабалансового обліку, призначених для обліку планових показників за доходами.

Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6121 «Доходи загального фонду місцевого бюджету» відображає інформацію щодо надходжень, з урахуванням повернень платежів загального фонду місцевих бюджетів, наростаючим підсумком з початку року. Кредитовий залишок за кожним рахунком, відкритим на даному балансовому рахунку, відповідно відображає інформацію про надходження з урахуванням повернень кожного виду доходів. За окремими рахунками допускається від’ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному періоді з цього рахунку (за рахунок надходжень до загального фонду) відбулося більше ніж надходжень. Від’ємний залишок за рахунком бюджетного обліку 6121 «Доходи загального фонду місцевого бюджету» в цілому не допускається.

3.1.2. Для щоденного акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів в Головному управлінні відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3142 «Кошти загального фонду місцевих бюджетів» для кожного місцевого бюджету, а саме:

перший — для акумулювання коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

другий — для акумулювання коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Кількість інших рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України для акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів, залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання.

3.1.3. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 «Надходження до загального фонду місцевих бюджетів», у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 «Кошти загального фонду місцевих бюджетів» окремо для кожного місцевого бюджету.

3.2. Операції за платежами до спеціального фонду місцевих бюджетів

3.2.1. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно із законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням відповідної ради є доходами спеціального фонду місцевого бюджету, крім власних надходжень розпорядників коштів бюджету, зараховуються на рахунки, відкриті в Головних управліннях за балансовим рахунком 3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки» Плану рахунків. Інформація щодо надходження та повернення платежів одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6122 «Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки». Одночасно такі операції відображаються на рахунках позабалансового обліку, призначених для обліку планових показників за доходами. Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6122 «Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки» відображає інформацію про надходження з урахуванням повернень платежів спеціального фонду місцевих бюджетів, наростаючим підсумком з початку року. Кредитовий залишок відповідно за кожним рахунком, відкритим на даному рахунку бюджетного обліку, відображає інформацію про надходження з урахуванням повернень кожного виду доходів.

3.2.2. Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету, Головні управління відкривають рахунки за балансовим рахунком 3152 «Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки» (кількість рахунків для акумулювання залежить від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити процес його виконання) для кожного місцевого бюджету.

3.2.3. Залишки коштів, що склалися на відповідних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки», на кінець операційного дня у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 «Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки».

3.3. Операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів

3.3.1. Платежі, які відповідно до рішення місцевої ради в поточному році розподіляються між загальним та спеціальним фондами даного бюджету, зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3161 «Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів» Плану рахунків. Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6123 «Доходи місцевого бюджету, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами».

Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6123 «Доходи місцевого бюджету, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами» відображає інформацію про надходження платежів, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету наростаючим підсумком з початку року.

3.3.2.Залишки коштів за день з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3161 «Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів», розподіляються Головними управліннями між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів за встановленими нормативами відповідного бюджету.

Кошти, які належать загальному фонду місцевих бюджетів, перераховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 «Надходження до загального фонду місцевих бюджетів».

Кошти, які належать спеціальному фонду місцевих бюджетів, перераховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки».

3.3.3. За результатами розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів формується Відомість розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3161 «Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів», та засобами програмного забезпечення у регламентованому режимі проводиться перерахування розподілених коштів на відповідні рахунки.

3.4. Операції за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів

3.4.1. Платежі, які згідно із законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради у поточному році розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету» Плану рахунків. Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6221 «Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету». Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6221 «Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету» відображає інформацію про надходження платежів, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів.

3.4.2. Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету», у кінці дня за встановленими нормативами розподіляються між рівнями місцевих бюджетів і засобами програмного забезпечення зараховуються:

на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 «Надходження до загального фонду місцевих бюджетів»;

на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки».

3.4.3. За результатами розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету формується Відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету».

3.5. Операції за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

3.5.1. Платежі, які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і відповідно до законодавства підлягають розподілу між бюджетами і різними отримувачами коштів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3421 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу» Плану рахунків.

Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6421 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу». Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6421 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу» дає інформацію про надходження платежів, які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і підлягають розподілу, наростаючим підсумком з початку року.

3.5.2. Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3421 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу», у кінці дня розподіляються за нормативами, установленими відповідними нормативно- правовими актами України.

Після розподілу кошти, що відносяться на доходи місцевого бюджету, засобами програмного забезпечення зараховуються:

на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 «Надходження до загального фонду місцевих бюджетів»;

на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки».

Частина коштів, яка належить іншим фондам, перераховується на рахунки власників.

3.5.3. За результатами розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, формується Відомість № 2м розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3421 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу».

3.6. Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

3.6.1. Інші платежі, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3422 «Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету» Плану рахунків. Інформація про надходження з урахуванням повернень інших платежів, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, одночасно відображається на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6422 «Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету». Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6422 «Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету» відображає інформацію про надходження інших платежів, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, наростаючим підсумком з початку року.

3.6.2. Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3422 «Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету», розподіляються та спрямовуються за призначенням згідно з вимогами нормативно-правових актів.

4. Обслуговування місцевих бюджетів за видатками

4.1. Основні положення про формування бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів

4.1.1. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів (далі — головні розпорядники) до початку бюджетного року визначають мережу розпорядників коштів місцевих бюджетів нижчого рівня (далі — розпорядники нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів, які уповноважені на виконання бюджетних програм, за територіями (обласний рівень), чітко визначившись із статусом кожної установи, яка обслуговується у відповідному органі Державного казначейства України. Установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та їх одержувачем. Розпорядники нижчого рівня (одержувачі) бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.

Розпорядник бюджетних коштів (одержувач) не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за одним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів можуть бути включені їх відокремлені структурні підрозділи, які розташовані на різних адміністративних територіях, уключені до реєстраційної справи суб’єкта господарювання та занесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у порядку, визначеному законодавством.

Виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів виконали для бюджетної установи (організації) або одержувача відповідні роботи (надали послуги, поставили товари), не включаються до мережі відповідного розпорядника.

4.1.2. Мережа розпорядників коштів нижчого рівня має бути складена з урахуванням необхідності виконання головним розпорядником бюджетних коштів встановлених завдань відповідно до наділених повноважень та досягнення конкретних результатів.

У разі, якщо за певним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів на наступний бюджетний рік установа визначена головним розпорядником коштів не вперше, її мережа підлягає обов’ язковій перевірці на відповідність вищевикладеним вимогам та проекту рішення про відповідний місцевий бюджет. У випадку виявлення розбіжностей у мережу розпорядника вносяться зміни. При цьому мережа до органу Державного казначейства України повторно не подається, а подається реєстр змін до мережі.

Мережа складається установами за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за якими вони визначені головними розпорядниками коштів на наступний бюджетний рік, у разі, якщо ці установи раніше не формували мережу за цими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають до органу Державного казначейства України на паперових і електронних носіях мережу розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, погоджену з відповідним фінансовим органом.

4.1.3. У процесі виконання місцевих бюджетів розпорядниками бюджетних коштів можуть виникнути зміни їх мережі. Зміни мережі можуть виникати в разі включення до мережі нової установи, виключення установи з мережі, уточнення реквізитів тощо.

Реєстр змін до мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів з обґрунтуванням, погоджений відповідним фінансовим органом, подається на паперових та електронних носіях до відповідного органу Державного казначейства України за місцем їх обслуговування.

4.1.4. Органи Державного казначейства України здійснюють перевірку відповідності мережі з даними органів Державного казначейства України щодо розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Державного казначейства України.

Головні розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня) несуть відповідальність за достовірність поданих ними даних, наведених у мережі та реєстрі змін до мережі.

У разі недотримання розпорядником бюджетних коштів установлених вимог при складанні мережі (внесенні змін до неї) документ повертається органом Державного казначейства України розпоряднику бюджетних коштів на доопрацювання із відповідною позначкою.

4.2. Порядок затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання місцевих бюджетів та здійснення операцій з їх обліку

4.2.1. Після затвердження розпису асигнувань місцевих бюджетів, але не пізніше ніж через місяць після затвердження бюджету фінансові органи, міські, районні у містах, селищні, сільські ради або їх виконавчі органи надають до територіальних органів Державного казначейства України на паперових та електронних носіях розпис, помісячний розпис асигнувань загального фонду та помісячний розпис спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету, річний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів.

4.2.2. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги із затвердженого річного розпису асигнувань відповідних місцевих бюджетів та помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідних місцевих бюджетів (додатки 9, 10), річного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів та планів асигнувань розпорядниками, планів використання бюджетних коштів одержувачами.

4.2.3. Головні розпорядники коштів протягом трьох робочих днів після отримання витягу з річного розпису асигнувань з місцевих бюджетів подають органам Державного казначейства України, в яких вони обслуговуються, розподіл показників зведених кошторисів, зведення показників спеціального фонду кошторису, розподіл показників зведених планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів, розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів у розрізі розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів коштів відповідно до мережі на паперових та електронних носіях за формами, визначеними нормативно-правовими актами України. Розпорядники, які не мають підвідомчих установ, подають кошторис та план асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів, складені за формою та у порядку, визначеному нормативно- правовими актами України.

Органи Державного казначейства України здійснюють контроль за відповідністю загальних сум, указаних у зазначених документах, сумам, зазначеним у річному розписі асигнувань місцевих бюджетів. У разі невідповідності кошторисів та планів асигнувань даним розпису місцевих бюджетів розпорядники повинні привести зазначені документи у відповідність до розпису бюджету.

4.2.4. Дані зведених кошторисів, планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів, зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду місцевих бюджетів, зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів обліковуються органами Державного казначейства України на відповідних рахунках, відкритих за групами рахунків позабалансового обліку.

4.2.5. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для взяття розпорядниками та одержувачами коштів бюджету зобов’язань на здійснення видатків, передбачених відповідними місцевими бюджетами.

4.2.6. Кошти місцевих бюджетів, які передбачаються для одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису та плану асигнувань відповідного розпорядника коштів бюджету.

4.2.7. Одержувачі коштів місцевого бюджету подають до органу Державного казначейства України план використання бюджетних коштів за формою, визначеною нормативно-правовими актами України, затверджений керівником за погодженням з розпорядником коштів. План використання бюджетних коштів є основним плановим документом, відповідно до якого одержувачі витрачають бюджетні кошти. За відсутності зазначеного документа видатки з рахунку одержувача не здійснюються.

4.2.8. У період до затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань та планів використання бюджетних коштів (не більше одного місяця після затвердження річного розпису асигнувань та помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідного місцевого бюджету) видатки розпорядникам і одержувачам коштів здійснюються згідно з проектами кошторисів, планів асигнувань та планів використання бюджетних коштів, засвідчених підписом керівника та головного бухгалтера установи.

4.2.9. Якщо місцевий бюджет не затверджено в установлений законодавством термін, фінансові органи та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи на паперових та електронних носіях до 30 грудня відповідного бюджетного року направляють тимчасовий розпис асигнувань з місцевих бюджетів органам Державного казначейства України, які реєструють їх на відповідних рахунках, про що на оригіналі розпису ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові органи доводять до головних розпорядників коштів витяги із тимчасового розпису асигнувань з місцевих бюджетів за формою, визначеною додатком 9. Видатки здійснюються відповідно до процедури, визначеної підпунктами 4.2.3-4.2.8, з урахуванням вимог статті 79 Бюджетного кодексу України.

Видатки за рахунок власних надходжень розпорядників здійснюються в межах тимчасових індивідуальних кошторисів та наявних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників на підставі платіжних доручень та підтвердних документів на здійснення платежу.

Видатки, здійснені у зазначений період, в обов’язковому порядку мають бути враховані розпорядником та одержувачем бюджетних коштів у затвердженому кошторисі, плані асигнувань загального фонду, плані спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плані надання кредитів з загального фонду місцевих бюджетів, зведенні показників спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів та плані використання бюджетних коштів, у всіх зведених планових показниках.

У разі невідповідності показників зазначених документів проведеним видаткам здійснення видатків тимчасово призупиняється, а документи повертаються на доопрацювання. Надалі органи Державного казначейства України здійснюють оплату рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у встановленому Державним казначейством України порядку відповідно до затверджених та взятих на облік показників кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів спеціального фонду (за винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду, зведення показників спеціального фонду та планів використання бюджетних коштів.

4.3. Оформлення змін, що виникають в процесі виконання місцевих бюджетів та здійснення операцій з їх обліку

4.3.1. Унесення змін до рішення відповідної ради про місцевий бюджет здійснюється на підставі рішення відповідної ради. Прийняття рішення про внесення змін до рішення відповідної ради про місцевий бюджет можливе у випадках та порядку, встановлених статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, а також у разі внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

4.3.2. Фінансові органи та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи надають органам Державного казначейства України довідки про внесення змін у розпис та помісячний розпис загального фонду відповідного місцевого бюджету, помісячний розпис спеціального фонду (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), річний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, складені за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами, і повідомляють головних розпорядників бюджетних коштів про внесені зміни у вигляді довідок, складених за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами.

4.3.3. Зміни до зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду, зведених планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та зведення показників спеціального фонду можуть вноситися головним розпорядником як на підставі відповідної довідки місцевого фінансового органу, так і в межах установлених законо- давством прав, наданих головному розпоряднику. Подання Державному казначейству України реєстрів змін обов’язкове в усіх випадках.

Органи Державного казначейства України здійснюють реєстрацію довідок, про що на оригіналі довідки ставиться відбиток печатки (додаток 3), та відображають унесені зміни в обліку виконання місцевого бюджету на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

Головні розпорядники коштів складають та подають органам Державного казначейства України протягом трьох днів реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін розподілу показників планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін розподілу зведення показників спеціального фонду на паперових та електронних носіях.

Якщо зазначені зміни викликані змінами у підпорядкуванні та/або розташуванні підвідомчих установ, то головний розпорядник коштів зміни до зведеного кошторису подає одночасно із змінами до мережі.

Зміни до кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та планів спеціального фонду місцевих бюджетів оформляються довідками про зміни кошторису, про зміни плану асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, про зміни планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та про зміни плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), складені за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами. Довідки про зміни подаються до органів Державного казначейства України не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.

Зміни до планів використання бюджетних коштів вносяться одержувачами бюджетних коштів в порядку, встановленому для їх затвердження, за формою, що відповідає плану використання бюджетних коштів.

У разі зменшення або збільшення загальної суми плану використання бюджетних коштів одержувач бюджетних коштів в установленому порядку вносить відповідні зміни до зареєстрованих зобов’ язань.

4.3.4. Зміни до спеціального фонду кошторису розпорядників (в частині власних надходжень) вносяться у зв’язку із потребою перерозподілу видатків, зарахуванням надходжень, які не передбачені кошторисом або коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунку на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані в кошторисі на відповідний рік.

Протягом року розпорядники коштів уносять зміни до спеціального фонду кошторису шляхом подання до відповідного органу Державного казначейства України довідки, затвердженої керівником установи, що затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до розпису за спеціальним фондом, складеної за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами України, на паперових та електронних носіях. При цьому відповідний орган Державного казначейства України реєструє зміни до кошторисів за спеціальним фондом згідно з поданими довідками на рахунках, відкритих за групою рахунків позабалансового обліку 912 «Кошторисні призначення з місцевих бюджетів». Розпорядники нижчого рівня в обов’язковому порядку подають головному розпоряднику завірені органом Державного казначейства України копії довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями.

Головні розпорядники узагальнюють показники довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторисів розпорядників нижчого рівня за звітний період та при поданні квартальної звітності про виконання кошторису проводять з органами Державного казначейства України звірку зведених показників щодо внесених змін до планових показників спеціального фонду.

Органи Державного казначейства України ведуть облік таких змін, провадять видатки спеціального фонду бюджету за власними надходженнями бюджетних установ на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін без внесення змін до розпису.

Головні розпорядники під час подання зведеної фінансової звітності забезпечують відповідність планових показників за спеціальним фондом кошторисів з урахуванням внесених до них змін даним обліку органів Державного казначейства України про виконання спеціального фонду місцевих бюджетів.

4.4. Взаємовідносини органів Державного казначейства України з розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів щодо обліку зобов’ язань

4.4.1. Органи Державного казначейства України обліковують зобов’язання та фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів відповідно до порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України.

4.4.2. Органи Державного казначейства України обліковують зобов’язання та фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, яких вони обслуговують, на рахунках, відкритих за групою рахунків позабалансового обліку 942 «Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету».

4.5. Операції з перерахування коштів на здійснення видатків, передбачених у загальному фонді місцевих бюджетів

4.5.1. Відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів фінансові органи та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи проводять розподіл коштів загального фонду місцевих бюджетів, що зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 «Кошти загального фонду місцевого бюджету», з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань, та подають органам Державного казначейства України розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів у розрізі головних розпорядників коштів. Розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів затверджується головою місцевого органу виконавчої влади або, за його дорученням, одним з його заступників (керівником фінансового органу).

Органи Державного казначейства України реєструють такі розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів і відповідно до розпорядження зараховують кошти:

на аналітичні рахунки головних розпорядників коштів, відкриті за балансовим рахунком 3531 «Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету»;

у разі, якщо головні розпорядники коштів відповідного бюджету (сільські, селищні бюджети) не мають мережі підвідомчих установ, кошти зараховують на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3541 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету».

Після проведення зарахування на розпорядженні ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея «Оплачено».

Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, то подане розпорядження в обов’язковому порядку повинно містити примітку щодо призначення коштів.

4.5.2. Виписка з особового рахунку надається головному розпоряднику коштів. На підставі виписки головний розпорядник готує та подає органу Державного казначейства України на паперових та електронних носіях розподіл виділених бюджетних асигнувань на перерахування коштів підвідомчим установам.

4.5.3. Отриманий розподіл перевіряється органом Державного казначейства України щодо відповідності вказаних у ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань за загальним фондом підвідомчих установ у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кодів класифікації кредитування бюджету.

Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, то поданий розподіл в обов’язковому порядку повинен містити примітку щодо призначення коштів.

У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику без виконання. Розподіли реєструються у журналі реєстрації розподілу виділених коштів. За наявності всіх необхідних показників кошти зараховуються на рахунки підвідомчих установ. Після проведення зарахування на розподілі ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея «Оплачено». Дані розподілів відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

4.5.4. Для безготівкових перерахувань платежів з одного рахунку на інший, відкритих на балансі одного органу Державного казначейства України без виходу в СЕП НБУ, використовуються меморіальні ордери, складені на підставі відповідних платіжних доручень розпорядників коштів.

4.5.5. У разі внесення змін до розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів готуються нові розпорядження на паперових та електронних носіях із зазначенням суми про збільшення (+) чи зменшення (-) суми коштів, виділених головному розпоряднику коштів.

Орган Державного казначейства України після отримання від фінансового органу та/або міських (міст районного значення), сільських, селищних рад або їх виконавчого органу коригувального розпорядження перевіряє наявність на рахунках головного розпорядника коштів, залишків невикористаних асигнувань.

Після чого органом Державного казначейства України приймається рішення щодо можливості коригування суми виділених коштів і за умови прийняття позитивного рішення коригувальне розпорядження виконується у встановленому порядку.

4.5.6. У разі внесення змін до розподілу виділених бюджетних асигнувань головний розпорядник подає до органів Державного казначейства України лист з обґрунтуванням необхідності здійснення перерозподілу виділених коштів та коригувальний розподіл на паперових та електронних носіях, у якому зазначаються реквізити підвідомчих установ та суми, на які проводиться коригування.

Орган Державного казначейства України після отримання від головного розпорядника коштів коригувального розподілу перевіряє наявність на рахунках розпорядників залишків невикористаних асигнувань.

Після чого органом Державного казначейства України приймається рішення щодо можливості коригування суми виділених коштів і за умови прийняття позитивного рішення коригувальний розподіл виконується у встановленому порядку. В іншому разі коригувальний розподіл повертається головному розпоряднику без виконання з відповідним обґрунтуванням відмови його виконання.

4.6. Операції з перерахування коштів на здійснення видатків, передбачених у спеціальному фонді місцевих бюджетів (крім власних надходжень розпорядників)

4.6.1. Відповідно до помісячного розпису спеціального фонду місцевих бюджетів фінансові органи та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи проводять розподіл коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, що зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 «Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки», та подають органам Державного казначейства України розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у розрізі головних розпорядників коштів, які затверджуються головою місцевого органу виконавчої влади або, за його дорученням, одним з його заступників (керівником фінансового органу). Органи Державного казначейства України реєструють розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів і відповідно до розпоряджень зараховують кошти на аналітичні рахунки розпорядників, відкриті за балансовим рахунком 3532 «Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету».

У разі, якщо головні розпорядники коштів відповідного бюджету (сільські, селищні бюджети) не мають мережі підвідомчих установ, кошти зараховують на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3542 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету».

4.6.2. Перерахування коштів на здійснення видатків, передбачених у спеціальному фонді місцевих бюджетів, проводиться у порядку, визначеному підпунктами 4.5.2—4.5.4 пункту 4.5 розділу 4 цього Порядку.

4.6.3. Внесення змін до розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів та/або розподілу виділених бюджетних асигнувань органи Державного казначейства України здійснюють у порядку, визначеному у пункті 4.5.5 пункту 4.5 розділу 4 цього Порядку.

4.7. Операції з зарахування коштів на реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників та рахунки одержувачів коштів місцевих бюджетів

4.7.1. На реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників та рахунки одержувачів коштів місцевих бюджетів, що перебувають на казначейському обслуговуванні, відкриті в органах Державного казначейства України відповідно за групою рахунків балансового обліку 354 «Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевих бюджетів», зараховуються кошти, які надходять як від вищих та підвідомчих установ, так і від юридичних та фізичних осіб на утримання, виконання певних доручень, здійснення певних видатків, відновлення касових видатків тощо.

4.7.2. Усі суми коштів, що надходять готівкою у каси установ (у тому числі суми невикористаної готівки), повинні бути зараховані на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників та рахунки одержувачів коштів місцевих бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства України за групою рахунків балансового обліку 3 54 «Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевих бюджетів» Плану рахунків. На рахунки одержувачів коштів можуть бути зараховані тільки суми невикористаної готівки, що відносяться на відновлення касових видатків.

4.7.3. При внесенні готівки на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів відправники коштів у платіжних документах (квитанціях тощо) зазначають номери реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків розпорядників коштів, що відкриті в органах Державного казначейства України, для зарахування цих коштів на рахунки власників.

4.7.4. Кошти, які надходять на рахунки розпорядників коштів, уважаються отриманими доходами розпорядників бюджетних коштів або коштами, що відносяться на відновлення касових видатків.

За умови відсутності в призначенні платежу платіжного доручення достатньої інформації для того, щоб здійснити відновлення касових видатків, орган Державного казначейства України отримує письмове підтвердження щодо уточнення призначення платежу від розпорядників бюджетних коштів за підписом керівника.

4.8. Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

4.8.1. Органи Державного казначейства України здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства України, відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів або планів використання бюджетних коштів, планів надання кредитів.

Відповідно до встановлених повноважень Державне казначейство України здійснює контроль за наявністю асигнувань для взяття зобов’язань та відповідністю взятих зобов’язань певним асигнуванням за відповідними кодами економічної класифікації видатків. Відповідальність за взяті зобов’ язання та цільове використання бюджетних коштів несуть розпорядники та одержувачі бюджетних коштів згідно із законодавством.

Органи Державного казначейства України здійснюють видатки на підставі платіжних доручень розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного зобов’язання та фінансового зобов’язання у межах залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за відповідними кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування.

Підтвердні документи (договори, звіт про результати проведення процедури закупівлі тощо) надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих фінансових зобов’ язань тощо.

За умови проведеного авансування наступна оплата здійснюється після надання розпорядником бюджетних коштів до органу Державного казначейства України документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування.

4.8.2. З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Державного казначейства України в частині виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюють:

попередній контроль — на етапі реєстрації зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

поточний контроль — у процесі оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

4.8.3. Платіжні доручення подаються до органів Державного казначейства України в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма, обов’язкові реквізити платіжних доручень та вимоги щодо заповнення розрахункових документів на паперових носіях визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України.

Строк дії платіжного доручення розпорядників бюджетних коштів, одержувачів та інших клієнтів встановлений у межах 10 календарних днів з дня його виписки. День оформлення не враховується. У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у правому верхньому куті на всіх примірниках обов’ язково проставляється дата подання.

Подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Державного казначейства України щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжному дорученні, відповідає розпорядник (одержувач) бюджетних коштів.

Після проведення видатків на платіжних дорученнях, за якими проведено оплату, ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея «Оплачено».

4.8.4. Органи Державного казначейства України не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені розрахункові документи, оформлені розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та обов’ язкових платежів.

4.8.5. Орган Державного казначейства України при здійсненні видатків шляхом проведення платежів з рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів надає розпоряднику, одержувачу бюджетних коштів виписки з рахунку про здійснені операції за результатами попереднього операційного дня.

4.8.6. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати кошти перераховуються (за згодою працівників установ та організацій) на вкладні рахунки відповідно до заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки та платіжного доручення.

4.8.7. Платіжне доручення не приймається до виконання у разі:

неправильного заповнення реквізитів або якщо не заповнено хоча б один з реквізитів;

відсутності в обліку органів Державного казначейства України відповідних зобов’язань та фінансових зобов’язань;

невідповідності оплати зареєстрованим зобов’язанням та фінансовим зобов’ язанням;

невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків та кредитування бюджету економічній суті видатків;

обмеження здійснення видатків, що встановлюється нормативно-правовими актами;

накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника;

надходження до органів Державного казначейства України відповідного рішення уповноваженого органу за результатами розгляду скарги щодо застосування процедури закупівель та/або копії позовної заяви стосовно порушень процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовника;

відсутності або недостатності залишків коштів на відповідних рахунках бюджетних установ та організацій;

перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планах спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів;

неподання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування.

Платіжне доручення, не прийняте до виконання у зв’язку із зазначеними причинами, не пізніше наступного робочого дня повертається без виконання органами Державного казначейства України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, від яких воно надійшло, разом з відмовою у прийнятті до виконання платіжних доручень в письмовій формі (додаток 26). Відмови обов’язково реєструються органами Державного казначейства України в журналі реєстрації відмов у прийнятті до виконання платіжних доручень.

5. Операції за власними коштами розпорядників коштів місцевих бюджетів

5.1. Зі спеціальних реєстраційних рахунків, на яких обліковуються власні надходження, розпорядники бюджетних коштів можуть здійснювати перерахування коштів вищим та підвідомчим установам і організаціям відповідно до чинних нормативно- правових актів тільки в межах одного коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і однієї групи власних надходжень.

Перерахування таких коштів здійснюється на підставі платіжних доручень, наданих власниками рахунків.

5.2. Перерахування коштів розпорядниками бюджетних коштів вищим та/або підвідомчим установам відображається відповідно як зменшення доходів, а отримання розпорядниками бюджетних коштів відповідно як збільшення доходів.

5.3. Власні надходження розпорядників, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України (за місцем обслуговування розпорядника коштів бюджету) за балансовим рахунком 3542 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету», в розрізі груп власних надходжень.

Інформація щодо власних надходжень розпорядників коштів місцевих бюджетів, які зараховуються на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3542 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету», одночасно відображається на рахунках бюджетного обліку 6124 «Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету».

5.4. Органи Державного казначейства України засобами програмного забезпечення щоденно складають виписки з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3542 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету».

Зазначені виписки, разом з реєстром розрахункових документів, надаються розпорядникам коштів місцевих бюджетів.

5.5. Повернення надміру та/або помилково зарахованих коштів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3542 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету», здійснюється на підставі платіжних документів розпорядника бюджетних коштів місцевих бюджетів та відповідного підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції у межах наявних залишків коштів на рахунках.

5.6. Оплата видатків розпорядників коштів бюджету здійснюється органами Державного казначейства України з рахунків розпорядників, відкритих в органах Державного казначейства

України за балансовим рахунком 3542 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету» у порядку, визначеному пунктом 4.7. Інформація щодо проведених видатків одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 «Видатки спеціального фонду місцевого бюджету».

5.7. У разі проведення операцій розпорядниками в натуральній формі, у порядку, встановленому законодавством, зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів. Розпорядники до закінчення звітного періоду складають та подають до органів Державного казначейства України довідку про надходження у натуральній формі.

Відповідальність за законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі несуть розпорядники бюджетних коштів.

6. Порядок виплати готівки

6.1. Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства України заявку на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки у двох примірниках.

Після видачі готівки один примірник повертається розпоряднику або одержувачу бюджетних коштів з відбитком штампа казначея, другий примірник зберігається в органах Державного казначейства України.

Заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки виписуються розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати кошти.

У заявках на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки на виплату заробітної плати указуються суми податку з доходів фізичних осіб, суми нарахувань до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та суми страхових внесків до Пенсійного фонду України, інші податки і обов’язкові платежі, які утримані із заробітної плати та нараховані на фонд заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

6.2. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї виплат разом із заявкою на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки повинні подавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів.

У реквізиті платіжного доручення «Призначення платежу» в разі сплати коштів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів, зазначається період, за який здійснено виплату.

6.3. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів несуть відповідальність за правильність нарахування заробітної плати і прирівняних до неї виплат, за повноту перерахування коштів, утриманих із заробітної плати і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів до державних цільових фондів при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї виплат, а також за дані, зазначені в реквізиті платіжного доручення «Призначення платежу».

6.4. Готівка на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені у безготівковій формі, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів видається на підставі заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

6.5. Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту (далі — закупівля сільгосппродукції та заготівля вторсировини), дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби — на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт.

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі й для закупівлі в населення сільгосппродукції та заготівлі вторсировини), то строк, на який видана готівка під звіт на ці цілі, може бути продовжено до закінчення терміну відрядження.

Відповідальність за цільове використання готівки несе розпорядник або одержувач бюджетних коштів.

6.6. Після отримання підприємством (установою, організацією) матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку, до органів Державного казначейства України подаються документи, які підтверджують здійснені видатки.

Акт придбання матеріальних цінностей затверджується керівником підприємства (установи, організації) або його заступником та підписується комісією, яка створена відповідним розпорядником.

6.7. На підставі перевіреної заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки відповідальні особи органів Державного казначейства України підписують грошові чеки на отримання готівки.

Уповноважені особи розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на підставі належно оформлених грошових чеків отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім’я органів Державного казначейства України за балансовими рахунками групи 257 «Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат» Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України. Рахунки групи 257 є рахунками, на які зараховуються кошти до виплати без перерахувань. Кошти на балансові рахунки групи 257 зараховуються на підставі заявок на видачу готівки розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів.

Для отримання готівки з рахунків Державного казначейства групи 257 розпорядникам видаються грошові чекові книжки. Для отримання грошової чекової книжки розпорядник зі свого реєстраційного рахунку здійснює оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (копія платіжного доручення) орган Державного казначейства України в установленому порядку отримує в банку чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок.

6.8. Передача чекової книжки розпоряднику здійснюється на підставі довіреності розпорядника установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошових чекових книжок у двох примірниках. Один примірник залишається в органі Державного казначейства України, другий разом з чековою книжкою передається розпоряднику. В журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок у графі «Передано» зазначається назва розпорядника, номер і дата довіреності, номер і дата акта прий- мання-передачі чекової книжки.

Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів списують чекові книжки у загальновстановленому порядку.

6.9. При внесенні готівки на рахунки розпорядників бюджетних коштів платники коштів у розрахункових документах (кви-

танціях тощо) зазначають зміст операції з визначенням коду економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету і номери відповідних рахунків розпорядників, що відкриті в органах Державного казначейства України.

6.10. Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток бюджетним установам відкривається картковий рахунок. Карткові рахунки відкриваються в установах банків на умовах договору. У договорі повинні бути вказані довірені особи установи, перелік яких додається до заяви про відкриття карткових рахунків.

Довірена особа може використовувати банківську платіжну картку як для отримання готівки, так і для здійснення безготівкових розрахунків, пов’язаних з господарською діяльністю установи, у тому числі на представницькі потреби та витрати на відрядження.

Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток на картковий рахунок платіжним дорученням зараховуються кошти шляхом їх переказу з відповідних рахунків бюджетної установи. При казначейському обслуговуванні сума платіжного доручення на перерахування коштів складається на підставі заявки розпорядника бюджетних коштів.

Кошти, які зараховуються на картковий рахунок, є підзвітними коштами довіреної особи бюджетної установи. Оприбуткування отриманих коштів та включення їх до авансового звіту про їх використання проводяться довіреною особою на підставі виписки з карткового рахунку або, у разі отримання готівки у банкома- ті, чека банкомату.

Довірена особа бюджетної установи зобов’ язана подати до бухгалтерії установи авансовий звіт про використання коштів з банківської платіжної картки разом із підтвердними документами та залишком невикористаної готівки відповідно до законодавства. Залишки невикористаної готівки повертаються довіреною особою згідно із законодавством.

Відповідальність за здійснення усіх господарських операцій з використанням карткових рахунків покладається на керівництво бюджетних установ відповідно до законодавства.

Залишки коштів, не використані довіреною особою у визначені терміни, повертаються на рахунок, з якого вони були перераховані.

7. Міжбюджетні відносини

7.1. Міжбюджетні трансферти

7.1.1.Перерахування міжбюджетних трансфертів здійснюється органами Державного казначейства України відповідно до вимог

Бюджетного кодексу України, закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, інших нормативно-правових актів України та рішення відповідної ради про місцевий бюджет.

7.1.2. Суми коштів, зараховані на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 «Кошти загального фонду місцевих бюджетів», направляються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3531 «Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету», з подальшим перерахуванням на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3545 «Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету», з яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з обліку надходжень до загального фонду відповідного місцевого бюджету. При здійсненні видатків розпорядниками коштів за рахунок трансфертів, отриманих з іншого бюджету, кошти зараховуються на аналітичний рахунок 3541 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету» і направляються на видатки відповідного бюджету у порядку, викладеному у підпунктах 4.5.1—4.5.5 пункту 4.5 розділу 4 цього Порядку.

Перерахування коштів, що передаються до Державного бюджету України та до місцевих бюджетів вищого рівня, здійснюється органами Державного казначейства України з окремого аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142 «Кошти загального фонду місцевих бюджетів» згідно з нормативами, встановленими законом про Державний бюджет України на відповідний рік та рішеннями місцевих рад про місцеві бюджети.

7.1.3. Суми коштів, зараховані на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 «Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки», направляються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3532 «Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету», з подальшим перерахуванням на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3546 «Рахунки для обліку операцій з між- бюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету», з яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду відповідного місцевого бюджету. При здійсненні видатків розпорядниками коштів за рахунок трансфертів, отриманих з іншого бюджету, кошти зараховуються на рахунок 3542 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету» і направляються на видатки відповідного бюджету у порядку, викладеному у підпункті 4.6.2 пункту 4.6 розділу 4 цього Порядку.

7.2. Операції за взаємними розрахунками

7.2.1.Взаємні розрахунки — це розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі планування та виконання місцевих бюджетів.

Взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин виникають при зміні адміністративно-територіального розподілу, чинного законодавства, підпорядкованості бюджетних установ та організацій або в інших випадках, передбачених законодавством.

7.2.2. Визначення суми, яку віднесено на взаєморозрахунки, та терміну її погашення проводиться фінансовим органом за результатом щоквартальної звітності, про що повідомляється відповідний фінансовий орган, з яким необхідно провести взаєморозрахунки, та орган Державного казначейства України у формі довідки.

7.2.3. При передачі з одного місцевого бюджету планових та фактичних показників бюджетних установ, організацій та заходів до іншого бюджету необхідно внести зміни до бухгалтерського обліку за плановими та фактичними показниками відповідного місцевого бюджету. При цьому зменшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, який передає, і відповідно збільшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, якому передають зазначені показники за відповідними кодами бюджетної класифікації, про що повідомляються органи Державного казначейства України, які здійснюють казначейське обслуговування зазначених місцевих бюджетів за довідками, складеними за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами України.

7.2.4. Установи, видатки яких передано з одного бюджету до іншого, складають фінансову звітність на дату передачі. Ця бухгалтерська звітність надається органу Державного казначейства України, який обслуговував та/або буде обслуговувати установу, у терміни, визначені для подання звітності. Фінансовому органу, у підпорядкованість якого передано видатки бюджетних установ, організацій та заходи, і відповідному органу Державного казначейства України, який буде обслуговувати відповідного розпорядника коштів, також надаються:

затверджений кошторис;

помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету;

звіт про виконання кошторису на момент передачі бюджетних установ, організацій та заходів. У подальшому бухгалтерська звітність подається органу Державного казначейства України тільки за новою підпорядкованістю.

7.2.5. При передачі бюджетних установ, організацій та заходів одночасно проводиться закриття та відкриття відповідних рахунків цих установ та організацій у відповідних органах Державного казначейства України.

7.2.6. Органи Державного казначейства України щокварталу не пізніше останнього дня звітного періоду проводять з відповідними фінансовими органами звірку щодо відображення в обліку операцій за взаєморозрахунками.

7.2.7. Взаємні розрахунки між бюджетами повинні бути погашені до кінця бюджетного року.

7.2.8. Операції за взаємними розрахунками з державним бюджетом та між місцевими бюджетами здійснюються виключно у грошовій формі, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

7.2.9. Якщо у процесі здійснення взаєморозрахунків між бюджетами має місце порушення терміну проведення зазначених розрахунків та/або такі розрахунки залишились не погашеними до 1 листопада поточного бюджетного року, органи Державного казначейства забезпечують їх проведення шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань коштів від доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів). Норматив відрахувань установлюється органами Державного казначейства, виходячи із суми непогашених взаємних розрахунків та планової суми надходжень на цей період до загального фонду місцевого бюджету, згідно з розписом відповідного бюджету.

8. Фінансування

8.1. Відповідно до статей 73 та 74 Бюджетного кодексу України Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за рішенням Верховної Ради АРК чи відповідної ради можуть отримувати короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевих бюджетів, та здійснювати запозичення до бюджету розвитку місцевих бюджетів.

8.2. Короткострокові позички, отримані Радою міністрів АРК, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад за рішеннями Верховної Ради АРК чи відповідної ради для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету, зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3252 «Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів».

У регламентований час засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів кошти перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 «Кошти загального фонду місцевих бюджетів».

8.3. Запозичення, які здійснено за рішенням Верховної Ради АРК чи відповідної ради, до бюджету розвитку місцевих бюджетів зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3254 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів».

У регламентований час засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів кошти перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 «Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки».

8.4. Повернення позичок, отриманих на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевих бюджетів, здійснюється управлінням Державного казначейства України з окремого рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3252 «Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів» за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.

Повернення запозичень до бюджету розвитку місцевих бюджетів здійснюється управлінням Державного казначейства України з окремого рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3254 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів», за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету.

9. Надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів місцевих бюджетів

9.1. Головний розпорядник, якому передбачені бюджетні призначення для надання кредитів, визначає розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів (далі — кредитори) та спрямовує такі бюджетні призначення у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

Позичальники не включаються до мережі відповідного розпорядника і отримують кредитні ресурси на підставі укладених договорів та інших підтвердних документів.

Кредитор спрямовує кошти за бюджетними програмами з кредитування виключно на визначені у встановленому порядку мету, завдання та напрямки цих бюджетних програм, а позичальник забезпечує використання таких коштів за їх призначенням.

Відповідальність за цільове використання коштів, наданих у вигляді кредиту з загального/спеціального фонду місцевих бюджетів (фінансової допомоги на зворотній основі), а також за їх своєчасне та повне повернення несуть кредитор та позичальник згідно з законодавством.

9.2. Формування мережі розпорядників бюджетних коштів здійснюється відповідно до пункту 4.1 розділу 4 цього Порядку.

9.3. Організація роботи органів Державного казначейства України щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань в частині кредитування та контролю за їх дотриманням здійснюється відповідно до пункту 4.2 розділу 4 цього Порядку.

9.4. Оформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів в частині кредитування, здійснюється відповідно до пункту 4.3 розділу 4 цього Порядку.

9.5. Організація роботи органів Державного казначейства України з проведення операцій з надання кредитів із загально- го/спеціального фонду місцевих бюджетів здійснюється відповідно до пунктів 4.5 та 4.6 розділу 4 цього Порядку.

9.6. Операції з надання кредитів здійснюються шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків кредиторів, відкритих в органах Державного казначейства України, відповідно до кошторисів та планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень та відповідних видатків) або планів використання бюджетних коштів на рахунки позичальників, зазначені в кредитних договорах і відкриті в установах банків.

Відповідно до покладених завдань Державне казначейство контролює цільове спрямування бюджетних коштів на стадії проведення оплати на підставі підтвердних документів, наданих кредиторами.

Органи Державного казначейства України проводять оплати за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку зареєстрованих зобов’язань. Підставою для здійснення операцій по кредитуванню розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів є укладені кредитні договори, платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків (додаток 24), та інші підтвердні документи, передбачені бюджетним законодавством.

Платіжні документи приймаються органами Державного казначейства України від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у межах залишків на рахунках в частині кредитування.

9.7. Процедура повернення кредитів, наданих за рахунок коштів загального/спеціального фонду місцевих бюджетів, та сплати відсотків за користування ними здійснюється відповідно до рішення про місцевий бюджет та/або окремих нормативно-правових актів.

Операції по зарахуванню коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними, та відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів здійснюються згідно з процедурами, визначеними нормативно-правовими актами.

9.8. Здійснення операцій з надання кредитів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів проводиться відповідно до пункту 4.8 розділу 4 цього Порядку.

9.9. Кошти від повернення позик, наданих до набрання чинності Бюджетним кодексом України, відповідно до підпункту 3 статті 71 Бюджетного кодексу України зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3153 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів».

Інформація щодо сум коштів від повернення позик одночасно відображається на відповідному рахунку, відкритому за рахунком бюджетного обліку 7232 «Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення».

У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів кошти перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 «Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки».

9.10. Відсотки, сплачені за користування позиками, наданими до набрання чинності Бюджетним кодексом України, відповідно до підпункту 3 статті 71 Бюджетного кодексу України, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки».

У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів кошти перераховуються (списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 «Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки».

Інформація щодо надходження платежів одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6122 «Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки».

9.11. Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради за кодом класифікації кредитування 4000 «Кредитування з вирахуванням погашення» з загального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3143 «Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів».

Інформація щодо сум коштів від повернення кредитів одночасно відображається на відповідному рахунку, відкритому за рахунком бюджетного обліку 7231 «Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення».

У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 «Кошти загального фонду місцевих бюджетів».

9.12. Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради за кодом класифікації кредитування 4000 «Кредитування з вирахуванням погашення» зі спеціального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3153 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів».

Інформація щодо сум коштів від повернення кредитів одночасно відображається на відповідному рахунку, відкритому за рахунком бюджетного обліку 7232 «Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення».

У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 «Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки».

10. Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів

10.1. Облікові дані аналітичного обліку операцій з виконання місцевих бюджетів повинні відповідати аналогічним даним оборотно-сальдової відомості і сальдової відомості. Дані оборотно- сальдової відомості і сальдової відомості повинні бути тотожні даним щоденного оборотно-сальдового балансу, що є підставою для складання щоденних форм звіту «Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами», «Звіт про виконання місцевих бюджетів за видатками» (додаток 35), які складаються органами

Державного казначейства України в розрізі місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами. Зазначені звіти передаються фінансовим органам до 12-ї години робочого дня, наступного за звітним, у встановленому порядку. Дані звітів за останній робочий день місяця є підставою для складання звітності про виконання відповідних місцевих бюджетів.

10.2. Бухгалтерський облік операцій, що здійснюються в ході виконання місцевих бюджетів, ведеться за правилами, установленими Державним казначейством України.

10.3. Звіти про виконання місцевих бюджетів (місячні, квартальні, річні) складаються органами Державного казначейства України за формами та в порядку, встановленому Державним казначейством України, за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою. Терміни подачі органами Державного казначейства звітів фінансовим органам установлюються інструкціями про складання місячних, квартальних та річних звітів про виконання місцевих бюджетів, які затверджуються наказами Державного казначейства України.

Основним принципом складання форм фінансової звітності є використання економічних показників безпосередньо із баз даних Державного казначейства України. Згідно з цим принципом Державне казначейство України встановлює конкретні форми звітності на підставі значень економічних показників, які містяться у базах даних.

Органи Державного казначейства України подають звіти про виконання місцевих бюджетів відповідним фінансовим органам.

10.4. Фінансові органи готують пояснювальну записку, звіт про виконання плану по штатах і контингентах і разом із звітністю, отриманою від органів Державного казначейства України, подають їх до вищого фінансового органу.

10.5. Органи Державного казначейства України подають звіти про виконання місцевих бюджетів Державному казначейству України. Державне казначейство України подає зведений звіт про виконання місцевих бюджетів Міністерству фінансів України за формами, погодженими з Міністерством фінансів України.

11. Відповідальність фінансових органів, органів Державного казначейства України та розпорядників коштів місцевих бюджетів у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Недотримання фінансовими органами, органами Державного казначейства України та розпорядниками коштів місцевих бюджетів норм, визначених Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, щодо порядку затвердження, внесення змін, виконання місцевих бюджетів чи звіту про виконання місцевих бюджетів, уважається бюджетним правопорушенням.

Фінансові органи, органи Державного казначейства України та розпорядники коштів місцевих бюджетів відповідно до чинного законодавства несуть відповідальність за вчинені ними бюджетні правопорушення.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Наказ Державного казначейства України № 205 ПОРЯДОК казначейського обслуговування місцевих бюджетів від № 205:

  1. Література для поглибленого вивчення
  2. Література для поглибленого вивчення
  3. Наказ Державного казначейства України № 205 ПОРЯДОК казначейського обслуговування місцевих бюджетів від № 205