<<
>>

ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

ПЛАН

Місце і строки вчинення нотаріальних дій.

Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій.

Відмова у вчиненні нотаріальних дій.

Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

Нотаріуси зобов'язані здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до Закону України "Про нотаріат" і принесеної присяги, сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати їх права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду, зберігати в таємниці відомості, одержані ними у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій, відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України.

Законодавство передбачає загальні правила вчинення нотаріальних дій.

Додатково до законодавчих актів, що регулюють діяльність нотаріату, Міністром юстиції України затверджені Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України і Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, в яких більш детально регулюється порядок вчинення окремих нотаріальних дій.

Загальні правила вчинення нотаріальних дій визначають місце і строки вчинення нотаріальних дій, можливість їх відкладення, зупинення і деякі інші питання.

Нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи посадовою особою будь-якого виконавчого комітету сільської, селищної, міської Ради народних депутатів на всій території України.

Вони вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, чи приміщенні виконавчого комітету сільської, селищної, міської Ради народних депутатів.

В окремих випадках, коли громадянин не може з'явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваної угоди, нотаріальної дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями.

Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням контори, чи поза приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, в посвідчувальному написі і в реєстрі нотаріальних дій записується місце вчинення дії (вдома, в лікарні, на підприємстві, в установі, організації та ін.) із зазначенням адреси, а також причин, з яких вона була вчинена поза вказаним приміщенням.

Нотаріальні дії вчиняються після їх оплати в день подачі всіх необхідних документів, їх вчинення може бути відкладено в разі необхідності витребування додаткових відомостей або документів на експертизу, а також якщо відповідно до закону нотаріус повинен впевнитись у відсутності у заінтересованих осіб заперечень проти вчинення цієї дії. Строк, на який відкладається вчинення нотаріальної дії у цих випадках, не може перевищувати одного місяця. За заявою заінтересованої особи, яка бажає звернутися до суду для оспорювання права або факту, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії повинно бути відкладено на строк не більше десяти днів. Якщо за цей строк від суду не буде одержано повідомлення про надходження заяви, нотаріальна дія повинна бути вчинена. У разі одержання від суду повідомлення про надходження заяви заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом. Законодавством України можуть бути встановлені й інші підстави для відкладення і зупинення нотаріальних дій.

При вчиненні нотаріальних дій нотаріуси встановлюють особу громадянина, його представника або представника підприємства, установи, організації, що звернулися за вчиненням.

У випадках, коли за громадянина, який внаслідок фізичної вади чи хвороби або з будь-яких інших причин не може підписати угоду, заяву або інший документ, підписується інший громадянин, нотаріус встановлює особу громадянина, що бере участь у нотаріальній дії, і особу громадянина, який підписався за нього. Встановлення особи здійснюється за паспортом або іншими документами, які виключають будь-які сумніви щодо його особи.

При посвідченні угод з'ясовується дієздатність громадян І перевіряється правоздатність юридичних осіб, які беруть участь в угодах.

У разі укладення угоди представником перевіряються його повноваження.

При посвідченні угод і вчиненні деяких інших нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством України (наприклад, при засвідченні справжності підпису на документі), нотаріус перевіряє справжність підписів учасників угод та інших осіб, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії. Нотаріально посвідчувані угоди, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса. Якщо угода, заява чи інший документ підписані за відсутністю нотаріуса, громадянин повинен особисто підтвердити, що документ підписаний ним. Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин не може власноручно підписати угоду, заяву чи інший документ, за його дорученням і в його присутності та в присутності нотаріуса угоду, заяву чи інший документ може підписати інший громадянин. Про причини, через які громадянин, заінтересований у вчиненні нотаріальної дії, не міг підписати документ, зазна-'іаєтьсїі у посзідчувзлькому написі. Угод}' не меж- підпнсувзтії особа, І-І« ІссрнстІ, або за участю якої її посвідчено.

У відповідності зі статтею 46 Закону "Про нотаріат" нотаріус вправі вимагати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій. їх потрібно подати в строк, вказаний нотаріусом, але він не може перевищувати одного місяця.

Нотаріус не вправі вчиняти нотаріальні дії на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, їх та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також на ім'я і від імені працівників даної державної нотаріальної контори та працівників, що перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом. У зазначених випадках нотаріальні дії вчиняються будь-якими іншими нотаріусами чи посадовими особами будь-якого виконавчого комітету Ради народних депутатів в межах їх компетенції.

Нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також написані олівцем.

Дописки, закреслені слова чи інші виправлення, які е в документах, що подаються для вчинення нотаріальних дій, повинні бути застережені підписом посадової (уповноваженої на те) особи і печаткою установи, підприємства або організації чи особи, яка видала документ. При цьому виправлення повинні бути зроблені таким тином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім виправлене чи викреслене. Не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, в яких не можна прочитати все в них написане в первісному вигляді, як наприклад документи, залиті чорнилом, потерті та Іп Не приймаються шіпваві документи та документи, викладені на двох і більше окремих аркушах, якщо аркуші не прошнуровано, не пронумеровано і кількість прошнурованих аркушів не завірена піл- писом посадової (уповноваженої на тс) особи та печаткою установи, підприємства, організації чи особи, що видала документи.

Тексти нотаріально посвідчуваних угод, засвідчуваних копій докуменгів і виписок з лкх, тексти перекладів тз заяд цинкіті Оуїн нашсайі ясно і чітко; чи.--ла і строки, що стосуються змісту посвідчуваних угод, мають бути позначені хоча б один раз словами, а назви юридичних осіб - без скорочень і з зазначенням їх адреси. В необхідних випадках зазначаються номери рахунків юридичних осіб в установах банків.

Прізвища, імена та по батькові громадян повинні бути написані повністю із зазначенням місць їх проживання. При посвідченні угод за участю іноземних громадян зазначається також і їх громадянство.

На нотаріально оформлюваних документах не заповнені до кінця рядки та інші вільні місця прокреслюються, за винятком документів, призначених для дії за кордоном, в яких прокреслення не допускаються.

Якщо документ, що підлягає посвідченню або засвідченню, викладений неправильно чи неграмотно (чи складений з порушенням вимог чинного законодавства), нотаріус пропонує особі, що звернулася за вчиненням нотаріальнохї дії, виправити його або скласти новий. На прохання заінтересованої особи документ може бути складений нотаріусом.

У випадках, коли документи, що посвідчуються, видаються або засвідчуються, викладені на двох і більше окремих аркушах, вони повинні бути прошиті, а аркуші пронумеровані і скріплені підписом і печаткою нотаріуса.

При посвідченні угод, засвідченні вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах, вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, при посвідченні часу пред'явлення документа, при видачі дублікатів на відповідних документах вчиняються посвит> зальні написи за формами, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 1994 р.

"Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчуваних документах".

Посвідчувальний напис повинен бути написаний ясно, чітко, без підчисток, вільні місця - прокреслені, дописки та інші виправлення - застережені. Для вчинення посвідчувальних написів можуть застосовуватись штампи з текстом відповідного напису.

Усі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, реєструються в реєстрах нотаріальних дій. Кожній нотаріальній дії присвоюється окремий порядковий номер. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі, позначається на документах, що видаються нотаріусом, чи в посвідчувальних написах. Реєстри повинні бути прошнуровані, аркуші їх пронумеровані. Кількість аркушів у реєстрі повинна бути завірена підписом посадової особи Головного управління юстиції в Криму, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, уповноваженої на теначальниками цих управлінь. Підпис посадової особи скріплюється гербом печаткою Головного управління юстиції в Криму, управління юстиції в області, містах Києві чи Севастополі. Запис нотаріальної дії в реєстр провадиться нотаріусом чи іншим працівником державної нотаріальної контори або особою, яка знаходиться у трудових відносинах з приватним нотаріусом, тільки після того, як посвідчувальний напис на документі або документ, що видається нотаріусом, ним підписані. Запис у реєстрі олівцем не допускається. Кожен нотаріус веде окремий реєстр.

Нотаріуси, виявивши при вчиненні нотаріальних дій порушення закону громадянами або окремими посадовими особами, повідомляють про це для вжиття необхідних заходів відповідні підприємства, установи, організації або прокуратуру. Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, нотаріус вправі затримати цей документ і направити його на експертизу. Про направлення документа на експертизу нотаріус виносить постанову, в якій зазначається:

дата винесення постанови;

прізвище, ініціали нотаріуса, який виніс постанову, найменування та адреса державної нотаріальної контори або найменування нотаріального округу та адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса;

найменування документа, дата його видачі, ким та на чиє ім'я він виданий;

ким (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання) подано документ для вчинення нотаріальної дії;

обставини, які викликали необхідність направлення документа на експертизу;

куди (якій експерній установі) направляється документ для проведення експертизи;

питання, поставлені на вирішення експертизи.

Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

вчинення такої дії суперечить законові;

дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом;

з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась недієздатна особа або представник, який не має відповідних повноважень;

угода, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, вказа ним в її статуті чи положенні.

Нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що порочать честь і гідність людини

Нотаріус на прохання особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, повинен викласти причини відмови в письмовій формі і роз'яснити порядок її оскарження.

У цих випадках нотаріус не пізніше, як у триденний строк виносить постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії.

У постанові про відмову вказуються:

дата винесення постанови;

прізвище, ініціали нотаріуса, який виніс постанову, найменування га адре са державної нотаріальної контори або найменування нотаріального округу та ад реса розташування робочого місця приватного нотаріуса;

прізвище, ім'я, по батькові громадянина, який звернувся за вчиненням но таріальної дії, місце його проживання або найменування і місцезнаходження юри дичної особи;

про вчинення якої нотаріальної дії просила особа, що звернулася до но таріуса (короткий зміст прохання);

мотиви, з яких відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, з посиленням на чинне законодавство;

- порядок і строки оскарження відмови з посиланням на цивільно- процесуальне законодавство.

За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.

За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру (складання проектів угод, заяв, виготовлення копій документів чи виписок із них тощо) справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій, а також за надання послуг технічного характеру справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між приватним нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін.

Якщо нотаріус виявить, що внаслідок допущеної ним помилки вчинена нотаріальна дія е неправильною, він зобов'язаний довести про це до відома прокурора для вжиття заходів до скасування вказаної нотаріальної дії.

Заінтересована особа, яка вважає неправильною вчинену нотаріальну дію або відмову у вчиненні нотаріальної дії, вправі подати про цс скаргу до районного (міського) народного суду за місцезнаходженням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, виконавчого комітету сільської, селищної, міської Ради народних депутатів чи робочого місця приватного нотаріуса.

Скарги на неправильне вчинення нотаріальної дії або відмову у її вчиненні консульською установою розглядаються в порядку, встановленому Консульським статутом України. Скарги на неправильне посвідчення заповітів і доручень або на відмову в їх посвідченні посадовими особами подаються до суду за місцезнаходженням лікарні, іншого стаціонарного лікувально-профілактичного закладу, санаторію, будинку для престарілих та інвалідів, експедиції, госпіталю, військове-лікувального закладу, військової частини, з'єднання, установи, військово-навчального закладу, місця позбавлення волі.

Скарги на неправильне посвідчення заповіту або на відмову в його посвідченні капітаном морського судна або судна внутрішнього плавання, що плаває під прапором України, подаються до суду за місцем порту приписки судна.

Розгляд таких скарг провадиться районним (міським) народним судом у порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством України.

Нотаріуси та Інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, можуть брати участь у справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні як заінтересовані особи. При цьому вони мають права і несуть обов'язки осіб, що беруть участь у справі, в тому числі мають право оскаржувати рішення і ухвали суду.

Спір про право, оснований на вчиненій нотаріальній дії, розглядається судом або арбітражним судом у порядку позовного провадження.

<< | >>
Источник: ОГЮА. Лекции по нотариату в Украине. 2011. 2011

Еще по теме ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ:

 1. § 4. Оспорювання батьківства, материнства
 2. 2. Місце нотаріату в системі правоохоронних органів
 3. 3. Законодавство про нотаріат
 4. ТЕМА 3. КОМПЕТЕНЦІЯ НОТАРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ
 5. ТЕМА 4. НОТАРІАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО
 6. ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
 7. ТЕМА 6. ПОСВІДЧЕННЯ УГОД
 8. § 2. Основні покарання
 9. 3.6. Конфлікти в цивільно правовій та господарсько правовій сферах
 10. Класифікація господарського договору
 11. § 2. Місцеве управління
 12. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
 13. ТЕМА: ВСТУП. ЗЕМЛЯ ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОЧИНІВ
 14. ВЧИНЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ І КОРПОРАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
 15. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
 16. 4.2. Способи захисту трудових прав працівників: загальна характеристика