<<
>>

ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МІСЦЕ ТА СИСТЕМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА

Інвестиційне право — це сукупність правових норм, що комплексно регулюють відносини, які виникають у процесі інвестиційної діяльності — практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій національних та іноземних інвесторів з метою більш повного задоволення матеріальних і духовних потреб суб'єктів інвестиційної діяльності[1].

В суспільстві існує багато різних за своїм змістом відносин, серед яких правові відносини займають своє особливе місце. Адже головною ознакою моделі держави, що характеризується як правова, виступає саме ознака високої правової врегульованості суспільних відносин. Правові відносини є результатом дії вимог норм права на відносини між різними суб'єктами. Регулюючий вплив права на суспільні відносини полягає в тому, що воно в своїх нормах конструює модель обов'язкової або дозволеної поведінки різних учасників цих відносин. Це знаходить свій вираз у наданні одним учасникам суспільних відносин певних прав, і в накладенні на інших певних обов'язків, пов'язуючи їх тим самим взаємними правами і обов'язками, а тому орієнтує їх поведінку в тих чи інших напрямках. Правове регулювання обумовлено деякими об'єктивними та суб'єктивними факторами, до яких крім рівня економічного розвитку суспільства, рівня зрілості та стійкості суспільних відносин, можна віднести рівень визначеності предмета, засобів і методів правового регулювання, однорідність суспільно-необхідних відносин, що виникають у різних сферах суспільного життя та інших критеріїв. Таким чином, можна зробити висновок про те, що предмет правового регулювання — це сукупність якісно однорідних відносин у певній сфері суспільного життя, що врегульовані за допомогою правових норм. Виходячи з цих загальних положень, предметом інвестиційного права є суспільні відносини, що виникають у процесі інвестиційної діяльності, відносин з приводу дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Методом правового регулювання таких відносин є особливий спосіб впливу норм права на однорідні суспільні відносини.

Для регулювання відносин у сфері інвестиційної діяльності держава встановлює спеціальні норми, совокупність яких створює галузь права — інвестиційного права. Поряд з цим, в системі норм права України, що регулюють інвестиційну діяльність, є норми різних галузей права, які відносяться до різної галузевої належності (цивільному, фінансовому, адміністративному, кримінальному та ін.). Таке специфічне правове регулювання інвестиційної діяльності пояснюється тим, що по-перше, суспільні відносини, що виникають в результаті здійснення інвестування, складні та різноманітні, вони охоплюють всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в будь-яке майно, в тому числі основні фонди й оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інші об'єкти власності, а також майнові права і здійснюються як вітчизняними, так і іноземними інвесторами; по-друге, не завжди структура галузей права кореспондує галузям законодавства. Існують комплексні нормативні масиви та галузі законодавства, що охоплюють норми декількох галузей права. Таким чином, можна зробити висновок щодо того, що інвестиційне право має комплексний міжгалузевий характер. При визначенні місця інвестиційного права в системі права України в науці вирішується неоднозначно. Одні вчені вважають, що інвестиційне право є самостійною галуззю права. Така думка є спірною, оскільки виділення інвестиційного права в окрему галузь приведе до штучного відриву елементів предметів інших галузей права і об'єднання цих елементів в рамках предмету інвестиційного права.

Другі відносять інвестиційне право до підгалузі міжнародного права, оскільки на їх думку, інвестиційне співробітництво є окремий вид міжнародного економічного співробітництва. Дійсно, інвестиційна діяльність являє собою частину міжнародного економічного співробітництва, яке в значній мірі регулюється нормами міжнародного права, однак, в такому разі воно може рахуватися на цих же підставах частиною фінансового або комерційного права.

Треті вважають інвестиційне право та його норми міжгалузевим інститутом права та законодавства України, норми яких закріплені в нормативних актах різних галузей законодавства і єдиним предметом, що дозволяє їх об'єднати, є суспільні відносини, які виникають у процесі інвестиційної діяльності. Така точка зору є найбільш поширена.

Система — це певний порядок розположення або розподілу частин цілого. З урахуванням цього визначення системою інвестиційного права є структура, що складається з норм інвестиційного права, розміщених у певній послідовності і відображає способи групування правового матеріалу з метою забезпечення більш глибокого вивчення змісту та трансформації нормативно-правової бази, яка регулює інвестиційно-правові відносини в Україні.

Норми інвестиційного права можна поділити на загальні і особливі.

Загальні норми становлять загальну частину інвестиційного права до якої входять положення про предмет і метод інвестиційного права, його джерела, суб'єкти і об'єкти інвестиції, їх форми, інвестиційну діяльність, її види та порядок її здійснення.

До особливої частини інвестиційного права можна віднести положення про особливості здійснення інвестування окремими суб'єктами інвестиційного процесу (громадянами, юридичними особами, державою, іноземними інвесторами), державне управління інвестиційною діяльністю, особливості інвестиційної діяльності у різних галузях економіки, у виробничій і невиробничій сферах, правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах, гарантій прав суб'єктів інвестиційної діяльності та захист інвестицій, міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності[2].

Система науки інвестиційного права також побудована по принципу ділення на загальну та особливу частину. Однак у своїй загальній частині вона не обмежується встановленням інвестиційного права, а обгрунтовує історичну обумовленість і державну важливість цієї галузі права. Таким чином, предметом науки інвестиційного права можна вважати вивчення правових норм і правовідносин, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, закономірностями їх виникнення та розвитку.

Перш ніж розглянути правове регулювання інвестиційної діяльності, вважаємо доцільним ретельно проаналізувати загальну соціально- економічну характеристику сучасної інвестиційної сфери та її вплив на сучасний стан інвестиційного процесу в Україні.

1.2.

<< | >>
Источник: Сміян Л.С.. Правові основи інвестиційної діяльності. — К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2001р. — 196 с.. 2001

Еще по теме ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МІСЦЕ ТА СИСТЕМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА:

  1. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
  2. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
  3. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
  4. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
  5. ЗМІСТ
  6. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МІСЦЕ ТА СИСТЕМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА
  7. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
  8. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
  9. ІНСТИТУЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД
  10. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку