<<
>>

БОРОТЬБА ЗА ГАЛИЧИНУ (1205—1245).

— Усміхнулася була доля українському народови, даючи йому політичне обєднаннє й самостійність; та майже в тій самій хвилі захмарилося її лице і стало непривітне. Смерть Романа розпутала всі ворожі й анархичні живла, які відразу вдарили на його велике діло.

Перший P ю p и к використав нещастє України. Він розстригся зараз, сів у Київі на місци власного сина та почав умовлятися зі своїми смоленськими свояками та з чернигівськими Ольговичами, якби поживитися Романовою спадщиною. Наймивши Половців, які відотхнули спокійніше по смерти Романа, підняли союзники похід в Галичину (1205), одначе справа показалася труднішою, як могло видітися зразу.

Роман полишив вдову (незнану з* роду й імени, з якою подружився щотілько 1201 p., після постриження в черниці першої жінки Рюриківни) і двох синів: трьохлітного Данила й однолітнього Василька. Вже сам вік княжичів приносив великі небезпеки для держави, такої молодої, серед стілько внутрішніх і зверхних ворогів. B користь політичної етики тодішніх українських князів можна сказати се, що противники Романовичів менше посягали по їх володимирську спадщину, батьківщину самого Романа, а більше по галицьку, до якої підносили більше або менше стійні династично-правні претенсії. Перший приступ їх розбився одначе об угорську протекцію над Галичиною.

Тодішній угорський король Андрій II (1205—1235) був приятелем Романа і зараз по його ,смерти зТхався з удовою в Сяноці та взяв під свою опіку малих княжичів. Тодішнім звичаєм глядів на них як на своїх васалів i з того часу почавдодотеперішнього титулу „короля Галичини" додавати: „і Володимирії". Він післав у Галич угорську заставу, на якій зломилася акція Рюрика з „усіми руськими князями". Ta ся опіка не була ані постійна ані сильна. Одна причина сього лежала в невисоких політичних кваліфикаціях угорського короля взагалі, в недостачі

матеріяльних засобів і в його безнастаннах конфліктах з угорським панством, що дозволяло йому хиба доривочно займатися справами Галичини.

Друга причина — то становище галицького боярства.

Про перші політичні виступи галицького боярства за Ростиславичів була вже попереду згадка (§ 35 і 38); з сього видко, щр політичний вплив його ріс рівнобіжно з упадком їндивидуальности князів. Сильна Романова рука давала собі раду з сим елементом, та тепер, при безсильних його дітях, виявила ся аристократія в цілій ширині свої прикмети. Дружинний характер ії затратився вже цілком;

суспільні інтереси її були вже не такі самі як у князя, вони були вже у великій частині суперечні й вимагали підчи- нення княжоі власти під вплив боярства. Дотого бачимо в характері його виразний рис анархизму, який проявлявся нахилом до самоволі, жадобою власти, непокірностю і віроломством.

Правда, поодинокі прояви такого характеру можна віднайти серед баронів ріжних європейських країв; можливо що й лежить він в основі психики кождого панства ; проте трудно підобрати в історії більше таких прикладів, де аристократія виявилаб так мало політичного ума як саме в Галичині. B сусідних краях, як у Польщи, Чехії й Угорщині, панська коромола затроювала також політичне житте, одначе прибирала помалу форми західного політичного лібералізму — обстоювання певних політичних принципів і виборюванмя цілої низки уступок з боку володаря. Так ось з того часу маємо в Польщи т. зв. лен- чицький привилей (1180), на Угорщиніж т. зв. Золоту буллу (1222) ;— здобутки, які; не вважаючи на еґоїстичні ціли духовенства і шляхти, були жерелом парламентаризму в обох краях. > *

I Нічого подібного не бачимо в Галичині, у сій найбільше розвиненій українській земли. Ce тому, що тут політичні змагання бояр не йшли в парі з еманципациєю

католицької церкви від державно-княжого абсолютизму.

B таких обставинах недостача княжої власти або безсильність її робила можливим буйний розцвіт усіх неґативних

' *

рисів сього панства та спровадила на край і нарід вели-

чезні шкоди. Галицькі бояри ділилися на родинні KOTepii5t які без глибшої політичної чи соціяльної думки готові були на услуги кождому претендентови або ривалови, який умів їх відповідно нагороджувати.

Як високі були амбиції деяких із бояр, видко з того, що один із них сягнув навіть по княжий вінець. Галицькі владики (в Галичи і Пе- ремишли) ішли звичайно також такими самими шляхами як і бояре, одначе в їх поведінці не було й не могло бути сліду такої церковно-політичної боротьби як у католицьких краях.

Такі обставини давали добру нагоду суперникам Po- манового дому добиватися галицького княжого стола* Неприхильне становище боярства з одного боку та недостаточна підпора короля Андрія з другого приневолили Романову вдову з дітьми дуже скоро покинути Галич і перейти у Володимирь (1206), а коли й тут вони не почувалися безпечними — втекти у Польщу й Угорщину (1207). Тимчасом одна впливова частина бояр, яка вже давніше накладала з Ольговичами (див. § 40) встигла поза плечима Рюрика віддати Галичину трьом братам Irope- в и ч а м: Володимирови, Романови і Святославови — синам Ігоря Святославича (сіверсько-новгородського, звісного з походу на Половців 1184 p.) та сестріничам останнього з Ростиславичів (1206—1211).

Такий вислід галицької справи . кинув кість незгоди між Рюрика і його союзників і довів до того, що B c e- волод III Святославич (чернигівський, званий· Чермним) прогнав Рюрика з Київа і сам сів у ньому (1206—1212). Боротьба межи ними тяглася чотири роки, двічи скидали себе обопільно, поки не стала умова, що Всеволод узяв Київ а Рюрик, якому пощастило сьомий раз сидіти в Київі, одержав Чернигів. По смерти Всеволода (1212), за яким скоро пішов і його суперник, та до перелетнім другім князюванню Інґвара (див. § 40) Київ повертає на довший час до Ростиславичів (із смоленської династії: Мстислав Романович 1212—1223; Володимир III Рюрикович 1223— 1234, 1236; Ізяслав IV Мстиславич 1235), одначе тратить усю майже політичну вартість. Навіть суздальські князі по смерти Всеволода Юрієвича (1212, див. § 39), задля внутріщнього занепаду своєї волости, випустили з опіки Київ. Боротьбою малих князів за нього не цікавиться тодішній політичний світ; очи того звернені на Галич, що встиг переймити славу „матери руських городів^ і завести такий самий танець за свій золотокований стіл як наддніпрянська столиця та доборотися до самого краю.

Становище Ігоревичів було з самого початку дуже непевне. Межи братами вибухали разураз межиусобиці; князі і столи мінялися кількома наворотами і викликували угорську інтервенцію. Також відносини між Ігоревичами і боярством попсувалися дуже рано; на місце обопільної прихильности прийшла ворожнеча. Ha тлі сеї боротьби маємо дві події, що кидають дуже ярке світло на тодішні соціяльно-політичні і культурні обставини. Ігоревичі рішилися радикально зломати боярську опозицію й урядили між ними „ніч св. Вартоломея“: пятьсот знатніших бояр вирізано в "ріжних місцях краю. Ся різня викликала бурю серед боярства і вони зготовили князям незабаром страшну пімсту. Удаючи бажаннє мати правного князя Данила, одержали вони значну підмогу від угорського короля і волинських князів, піймали Ігоревичів у свої руки і п о в і с и л и їх (1211). По сім хотіли знатнібояре з Володиславом Кормильчичом на чолі взяти реґенцію за Данила у свої руку, та коли на сім поли виникли суперечности з княґйнею-матірю, присилувано Данила покидати знов Галич, а голова боярської партіїВолодислав сягнув у своїй гордости по княжу власть (1213).

Ta ся усурпація примусила Андрія II зробити якийсь лад у своїм теоретично леннім краю. Він з’їхався на Спишу з польським князем Лестьком, з яким мав. давню умову щодо опіки над Романовичами (Данило був переважно під доглядом Андрія, Василько — Лестька) та оба піддали дотеперішні відносини до Романової спадщини радикальній ревізії, до якої зразок давала їм угорська інтервенція 1188 p. Ha основі сеї спишської умови (1214) засіла в Галичикоролівська пара в особахЗ-літнього угорського королевича Коломана і 2-літньої польської княжни Саломеї. Рік опісля короновано; їх святочно в Галичи (1215). Лестько подбав при оім, щоб царство його зятя Ї дочки не було за велике, тому анектував Перемишль, а свойому воєводі Пакославови виеднав любачів- ську волость. Романовичів, які доси мали в ріжних місцях дрібні волости, відшкодовано сим способом, що віддано їм Володимирь, обтявши значну частину Забужа з Бере* стєм у користь Польщі.

Мабуть із сього приводу прийшло скоро до непорозуміння межи сватами й Андрій відобрав Перемишль із польських рук.

Одначе ся опіка над цілостю краю не скріпила угорського правління в Галичині. Дійсна власть була в руках угорських воєвод, а сі правили —: як звичайно в окупованих краях. Угри були зненавиджені; держалася їх тілько одна партія бояр, инші бунтувалися і глядали помочи поза границями краю. Лестько мстячися на Андрію за Перемишль, порозумівся з частиною бояр і закликав на галицький * стіл свойого родича новгородського князя Мстислава Мстиславича, званого Удатним (з смолен. династії, 1219—1227)'. Сей дійсно явився і (як особисто дуже хоробрий князь) прогнав із Галича угорську обсаду разом з угрофильськими боярами і став князем (1219). Ся подія вразиласильно Данила, одначе він помирився з Мстиславом й оженився з його дочкою в сій вірі, що по смерти Мстислава (синів не мав він) одержить Галич.

Tакий оборот справи зближив Андрія з Лестьком і вони спільно взялися проганяти Мстислава, одначе безуспішно. Сей при помочи Данила не тілько удержався проти Угрів і Поляків, а ще взяв в неволю короля Коло- мана з цілою залогою (1220). Ся невдача спонукала Андрія помиритися з новим станом річий і признати Мстислава, який віддав другу дочку за молодшого угорського королевича A н д p і я. При сім дав новий галицький князь доказ, що його хоробрости рівна його безхарактерність. Піддаючися намовам бояр визначив він своїм наступником не Данила, тілько королевича Андрія й віддав йому Перемишль (1222). Ta незабаром прийшло до конфлікту між Мстиславом з одного боку й Андрієм та боярством із другого боку, який закінчився зреченнєм Мстислава в користь королевича (1227). Коротко потім умер Мсти- став у своїм київськім пригороді Торчеську (1228).

Тепер виступив наперед відсунений правний дідич Галичини Данило, щоби добиватися батьківського стола* Він уже 1219 p., заохочений галицькою людністю, пробував сісти у Галичи, одначе випередив його Мстислав. Дальше він відобрав від Лестька землю над Бугом, забрану 1214, за що стягнув ворожнечу краківського князя* B pp.

1230—1233 вів він із перемінним щастєм боротьбу з королевичем Андрієм, який вкінци умер в обложенім Галичи (1233). Скоро потім умер і король Андрій II (1235) і разом із сим закінчилися змагання Угорщини обезпе- чити Арпадам пануваннє в Галичині — політика, яка хоч мала завзятих прихильників у одгіої частини боярства (Судислав), не показала особливої енерґії, зручногги і розуму.

Ha час угорського правління припадає й перша реальна проба введення церковноїунії в Галичині, до чого схилялася й частина Галичини, мабудьугрофильськапартія між боярами. Ta звісні методи угорського режіму викликали ворожнечу до сього плану і справа поза найперші початки не вийшла (1214—1215).

Хоч Данило, не вважаючи на свою перемогу над Угорщиною, признав щось у роді ленної зверхности короля Бели IV (1235—1270), був йому сей неприхильний. Безпосередніх намірів на Галичину Бела не^риявляв, одначе підпирав новогопретендента Ростислава Михайловича (з чернигівської дйнастії) внука Всеволода IIL Почалася' нова боротьба (1135), ведена з ріжним щастєм.

Ростиславови при помочи батька вдалося "два роки держати Галич, та остаточно енергія Данила перемогла і наддністрянська столиця перейшла на стало в його руки (1237). Ростислав додався на Угорщину і' ще кількома на^ воротами старався при помочи Бели, який віддав за нього дочку, та прихильних собі бояр обернути щастє у свою користь, одначе надармо. Данило здобував успіх за успіхом; в p. 1240 виділося, що вдасться йому відновити по- літичнийтвірбатька.Він заволодів Київом, де після смо-

і

ленської династії виринув був наперед князь із суздальського (Ярослав III Всеволодович 1236^-1238), потім із чер- нигівського роду (Михайло Всеволодович 1238^-1139), та

поставив у нім свойого намісника. Був се останній промінь українського політичного сяйва над старою столицею. Чорні степові тучі були вже над Дніпром...

Боротьба з Ростиславом за Галичину протяглася з перервами ще пять літ; закінчилася вона щотілько 1245, у крївавій битві під Ярославлем, повним успіхом Данила над Ростиславом й Уграми. Як колись прадід Ізяслав під Теребовлею (див. § 34), дав себе Данило опанувати огірченню й був жорстокий по битві — одинокий раз у своїм життю. Після того відносини до Угорщини стали приязні і скріпилися подружжєм між сином Данила Дьвом та дочкою Бели — Констанцією. Таким способом по 40 роках добився Данило своєї галицької батьківщини, одначе теперішній час quantum mutatus ab illo!

42.

<< | >>
Источник: СТЕФАНА ТОМАШІВСЬКОГО. УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ1919. 2017

Еще по теме БОРОТЬБА ЗА ГАЛИЧИНУ (1205—1245).:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -