<<
>>

1.1.2 Класифікація і характеристика топографічних і спеціальних карт, що застосовуються в артилерії

Всі карти із зображенням поверхні Землі, у тому числі морів і океанів, називаються географічними. Однак на практиці до географічних карт відносять лише карти більш дрібних масштабів, на яких всі лінійні розміри земної поверхні зменшені більш ніж у мільйон разів; карти ж масштабу 1 : 1 000 000 і більш великі, що детально відображають поверхню земної суші, називаються топографічними.

Наші топографічні карти залежно від їх використання у військах можна розділити на три групи: точні вимірювальні, оперативно-тактичні і оперативні (табл.1.2).

Таблиця 1.2 – Класифікація топографічних карт

Класифікація карт Масштаб Назва карт Розміри аркушів рамок Площа, яка накривається аркушем карти на широті 540, кв. км
За широтою За довготою
Точні вимірювальні карти (великомасштабні) 1 : 25000

(в 1 см 250 м) 1 : 50000

(в 1 см 500 м)

Двадцятип’яти тисячна або чвертькілометрова карта. П’ятдесятитисячна або півкілометрова карта 5’

10”

7,5”

15”

75

300

Оперативно-тактичні карти (середньомасштабні) 1 : 100 000

(в 1 см 1 км)

1 : 200 000

(в 1 см 2 км)

Стотисячна або кілометрова карта.

Двохсоттисячна або двокілометрова карта

20’

40’

30’

10

1200

5000

Оперативні карти (дрібномасштабні) 1 : 500 000

(в 1 см – 5 км)

1 : 1 000 000 (в 1 см 10 км)

П’ятисоттисячна або

п’ятикілометрова карта.

Мільйонна або десятикілометрова карта

20

40

30

60

44 000

175 000

Точні вимірювальні карти призначені у військах для проведення точних вимірювань і розрахунків, які пов’язані з використанням бойової техніки, інженерним обладнанням місцевості та здійсненням інших заходів оборонного значення.

Карта масштабу 1 : 25 000 є картою найбільш великого масштабу, точна і детальна. Вона використовується для детального вивчення і оцінки лише окремих, порівняно невеликих, але важливих ділянок місцевості під час прориву підготованої оборони противника і форсування водних перешкод, під час повітряного десантування, під час дій у великих населених пунктах, під час проектування і здійснення заходів з інженерного обладнання місцевості, а в артилерії і ракетних військах – для топографічного визначення даних для стрільби і пуску ракет.

Карта масштабу 1 : 50 000 є основною вимірювальною картою. В артилерії і ракетних військах вона використовується для топографічної підготовки стрільби та пуску ракет. Ця карта використовується командирами і штабами також для організації і планування бою, управління військами і орієнтування на місцевості.

Оперативно-тактичні карти призначені головним чином для планування бойових дій і для управління військами на полі бою.

Карта масштабу 1 : 100 000 використовується командирами і штабами з’єднань і підрозділів (включно до командирів взводів) у всіх видах бою. За нею вивчається та оцінюється місцевість, організуються бойові дії, даються цілевказівки і ведеться орієнтування на полі бою. Вона може також використовуватися у разі відсутності карти масштабу 1 : 50 000 для підготовки стрільби артилерії і пуску ракет.

Карта масштабу 1 : 200 000 використовується головним чином для оперативної роботи штабів, а також всіма родами військ під час планування і здійснення пересування військ. По цій карті можна вивчати загальний характер рельєфу місцевості, дорожньої мережі, водних рубежів, лісових масивів, великих населених пунктів. Вона особливо зручна як дорожня карта, оскільки на ній досить наочна і достатньо повно для орієнтування на місцевості відображається дорожня мережа і характеризується її придатність для руху автотранспорту і бойової техніки.

Оперативні карти призначені для оперативної роботи штабів.

Карта масштабу 1 : 500 000 використовується штабами для вивчення фізико-географічних особливостей місцевості під час планування операцій.

Може використовуватися також як дорожня карта під час перегрупування військ.

Карта масштабу 1 : 1 000 000 використовується для вивчення фізико-географічних умов великих територій і для загальних, наближених розрахунків щодо забезпечення бойових дій військ під час планування операцій.

Всі наші топографічні карти створюються на основі єдиних вимог, а умовні знаки, що на них наносяться, є обов’язковим стандартом для всіх міністерств і відомств. Карти безперервно удосконалюються з метою найкращого задоволення вимог як народного господарства, так і обороноздатності країни.

Спеціальні карти і плани міст

Спеціальні карти – це карти, які використовуються військами для детального вивчення місцевості, навігаційного забезпечення польотів авіації, організації військових перевезень і вирішення інших спеціальних завдань.

Спеціальні карти розподіляються на дві основні групи. До першої групи відносять спеціальні карти, що створюються, як правило, завчасно, до другої групи – спеціальні карти, які створюються під час підготовки або у ході бойових дій.

До спеціальних карт, що створюються завчасно, відносять цифрові карти, оглядово-географічні, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучень, карти з гравіметричними даними, карти геодезичних даних та інше.

Цифрова карта – це цифрове відображення змісту топографічної або спеціальної карти, яке записано на магнітній стрічці або будь-якому іншому носії. Вона може створюватися по топографічних картах, фотознімках, даних польових вимірювань та інших джерел інформації. Необхідність цифрового подання інформації про місцевість обумовлена тим, що нові методи обробки даних базуються на використанні ПЕОМ. Шляхом машинної обробки цифрових карт можуть бути отримані різні тематичні (спеціальні) цифрові карти (моделі).

Оглядово-географічні карти призначені для вивчення фізико-географічних умов великих територій. Вони видаються таких масштабів: 1 : 500 000, 1 : 1 000 000, 1 : 2 500 000, 1 : 5 000 000 і 1 : 10 000 000.

Аеронавігаційні карти призначені для підготовки і навігаційного забезпечення польотів авіації.

На них більш наочно відображуються об’єкти і елементи місцевості, які є для авіації орієнтирами і перешкодами у польоті, а також показують ізогони і райони аномалій магнітного схилення. Аеронавігаційні карти видаються масштабів 1 : 2 000 000 і 1 : 4 000 000.

Рельєфні карти призначені для детального вивчення і оцінки рельєфу місцевості під час планування організації бойових дій і польотів авіації. Вони виготовляються, як правило, масштабів 1 : 500 000, 1 : 1 000 000 і дають наочне об’ємне зображення рельєфу місцевості з картографічним зображенням інших елементів місцевості. Основою карти є звичайний білий пластик, на якому попередньо надруковано зміст топографічної або оглядово-географічної карти.

Рельєфні карти на окремі гірські райони забезпечують визначення умов спостереження, маскування, захисту і пересування військ. Вертикальний масштаб карти вибирають залежно від характеру рельєфу з розрахунком наочного відображення його основних форм, вивчення яких дозволяє визначити найбільш доступні напрямки дій військ, захисні і маскувальні властивості місцевості, вибрати ділянки для створення різних перешкод і визначати способи подолання завалів і різних перешкод. Вертикальний масштаб завжди більший від горизонтального (для рівнинної місцевості в 10-20 разів, пагорбкуватої в 5-10 разів і гірської в 2-5 разів).

Карти шляхів сполучень призначені для планування пересування військ і організації військових перевезень. Вони виготовляються масштабів 1 : 500 000 і 1 : 1 000 000. На них детально відображають мережу автомобільних і залізничних шляхів, характеризують їх (клас, ширину, покриття і т. ін.), а також розміщують дані про мости, тунелі та інші дорожні споруди, зазначають відстані між населеними пунктами та іншими об’єктами.

Гравіметричні карти призначені для визначення значення прискорення сили тяжіння і використовуються переважно у ракетних військах (РВ) під час підготовки вирахуваних даних для пуску ракет. Основою гравіметричних карт є топографічні карти, на які наносять лінії однакових аномалій сили тяжіння (ізоаномалії).

Гравіметричні карти видаються масштабів 1:200 000, 1:1 000 000.

Карти геодезичних даних призначені для швидкого і більш точного визначення координат вогневих (стартових) позицій, засобів розвідки і цілей, а також для топогеодезичної прив’язки елементів бойових порядків військ. Координати контурних точок для друкування на карті визначають по великомасштабних картах, планах або фотограмметричними методами, які забезпечують необхідну точність. Як основа для друкування спеціального змісту використовуються топографічні карти відповідних масштабів.

Постійний розвиток і удосконалення засобів і способів збройної боротьби вимагає створення нових видів спеціальних карт.

Під час підготовки і в ході бойових дій створюються спеціальні карти, необхідні командирам і штабам для кращого вивчення і оцінки місцевості і вирішення конкретних бойових завдань. Види і зміст цих карт встановлюються відповідними штабами. Такі карти звичайно отримують шляхом друкування спеціальних даних на звичайних топографічних картах. Основними з них є карти змін місцевості, карти ділянок ріки, гірських переходів і перевалів, орієнтирів, джерел водопостачання, ділянок десантування та ін.

Карти змін місцевості призначені для доведення до штабів і військ інформації про зміни місцевості в результаті впливу ядерних вибухів. Вони видаються у масштабі 1 : 100 000 і 1 : 200 000.

Карти ділянок ріки призначені для детального вивчення водних перешкод і прилеглої до них місцевості. Вони використовуються під час організації і здійснення форсування водних перешкод військами. Карти містять дані щодо швидкості течії, глибини ріки, ґрунту і профілю дна по окремих створах, крутизни берегів, гідротехнічних споруд і можливої зміни режиму ріки після їх руйнації, характеристику переправ (мостів, паромів, бродів), відомості про межі затоплення заплави та її прохідність. Ці карти видаються, як правило, масштабів 1 : 25 000 і 1 : 50 000.

Карти гірських проходів і перевалів призначені для детального вивчення гірської місцевості і вибору найбільш доцільних шляхів подолання гірських систем або для організації оборони.

На них даються ретельні характеристики перевалів і проходів. Ці карти створюються масштабів 1 : 50 000 і 1 : 100 000.

Карти орієнтирів містять умовні назви елементів місцевості та її окремих об’єктів. Орієнтирам надають назви і номери, якими користуються під час управління військами у ході бою.

Плани міст створюють на території міст, великих залізничних вузлів, військово-морських баз та інших важливих населених пунктів і їх околиць. Вони призначені для детального вивчення міст і підходів до них, орієнтування, виконання точних вимірювань і розрахунків під час організації і ведення бою.

Плани міст вірогідно і точно відображають місцеположення, стан, контури і характер споруд і елементів місцевості у містах та їх околицях, забезпечують швидке виявлення важливих об’єктів і відомих орієнтирів, магістральних вулиць, перешкод на підходах до міст. Вони забезпечують наочне відображення планування і забудови міст, надійне орієнтування в них і точну цілевказівку, швидке визначення координат і висот точок, отримання необхідних якісних і кількісних характеристик об’єктів. За змістом плани міст погоджують з топографічними картами більш дрібного масштабу. Графічне оформлення планів міст проводиться умовними знаками для топографічних карт відповідних масштабів з урахуванням доповнень до них. Звичайно плани створюють масштабів 1 : 10 000 і 1 : 25 000.

Для більш повного і швидкого вивчення плану міста, а також для забезпечення точної цілевказівки складають довідку, перелік назв вулиць, підписаних у плані, і перелік виділених на плані важливих об’єктів. Довідки, переліки виділених на плані важливих об’єктів розміщують вставками на ділянках плану, вільних від зображення міста і важливих об’єктів, розташованих в його околицях, або видають окремим аркушом плану або окремим додатком до плану.

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме 1.1.2 Класифікація і характеристика топографічних і спеціальних карт, що застосовуються в артилерії: