<<
>>

9. Поняття Агр. правідносин як форми реалізації норм і права Класифікація агр.. правовідн. Диференціація агр. правовідносин.

Аграрні правовідносини - це правова форма реалізації положень правових норм через застосування їх у процесі визначення й функціонування прав та обов’язків суб'єктів цих відносин.

Вольовий характер аграрних правовідносин обумовлюється тим, що:

- в нормах аграрного права віддзеркалена воля законодавця;

- юридичні особи у будь-яких організаційно-правових формах на засадах самоврядування приймають відповідні рішення з питань їхньої статутної діяльності;

- селянське (фермерське) господарство в особі його голови також: самостійно приймає рішення.

Суб'єктами аграрних правовідносин є, насамперед, власники, які самостійно чи завдяки об'єднанню свого капіталу наділяють створених ними юридичних осіб повноваженнями суб'єктів аграрних та інших правовідносин.

Змістом аграрних правовідносин є взяті в єдності конкретні суб’єктивні права та юридичні обов'язки кожного з учасників виробничої с/г діяльності.

Особливості сучасних аграрних правовідносин

- існування і функціонування цих відносин на засадах приватної власності, її вияву - колективної та державної форми власності на землю та інше нерухоме майно, зокрема засоби виробництва

- розвиток різноманітних легальних приватних форм аграрного підприємництва (від селянських господарств до різних легальних юридичних осіб) поряд із державними юридичними особами

- поступовий перехід від державної форми аграрного господарювання до приватних форм

- розширення кола об'єктів правовідносин, які включають у себе всю повноту змісту й суті аграрного підприємництва, продукти харчування рослинного і тваринного (в тому числі водного і мисливського) походження і, зрештою, - включення до кола об'єктів аграрних правовідносин ряду тих, які раніше за законодавством належали до об'єктів виключно інших галузей права і галузей народного господарства

- збільшення питомої ваги майнових аспектів у системі аграрних правовідносин

- відновлення значущості економічних функцій аграрного підприємництва і, тобто зміна ролі і питомої ваги інших, особливо соціальних, функцій всіх легальних організаційно-правових форм суб'єктів аграрної підприємницької діяльності

Правосуб'єктність аграрного товаровиробництва підприємців.

В Україні аграрними підприємствами є: колективні, державні та с/г (аграрні), рибальські та мисливські підприємства, с/г (аграрні) виробничі кооперативи, господарські товариства, спілки селян, селянські (фермерські) агрооб'єднання, асоціації, а також: спільні з іноземними інвестиціями аграрні підприємства.

Правосуб'єктність цих аграрних товаровиробників - підприємців становить собою сукупність правових норм Конституції України, законів і підзаконних актів, правових установчих норм (статутів та установчих договорів), які визначають суб'єктивні права та обов'язки товаровиробників зі статутом юридичних осіб.

Згідно чинного законодавства, всі суб'єкти аграрного права за організацією правовими нормами можна поділити на суб'єктів у сфері виробництва та у сфері сервісу.

Всі суб'єкти підприємницької діяльності в аграрному секторі зі статутом юридичної особи повинні мати документ, що засвідчує їх державну реєстрацію. Їх державна реєстрація є визначальним юридичним фактором для визнання їх суб'єктом аграрного права і аграрного підприємництва.

Аграрні правовідносини, взяті у цілому, являють собою єдиний органічний комплекс відносин.

В той же час усередині цієї єдності є певні відмінності, що визначаються характером і змістом регульованих правом конкретних аграрних відносин, які складаються у процесі виробництва, розподілу, обліку, споживання.

Отже, аграрним правовідносинам властиве певне їх розмежування (диференціація). Як вже зазначалось, існують зовнішньогосподарські правовідносини (договірні відносини, податкові відносини тощо) і внутрішньогосподарські правовідносини.

У с/г колективно-кооперативних підприємствах, як товаровиробників, так і суб'єктів агробізнесу, внутрішньогосподарські відносини в цих підприємствах засновані на праві членства, а для працездатних - також на особистій трудовій участі в КСГП, ВСГК тощо.

Внутрішньогосподарські відносини у приватних аграрних підприємствах акціонерного типу є, засновані на установчому договорі, статуті товариства, а також засновництві (участі) у створенні статутного капіталу товариства, правовідносини між акціонерним товариством (підприємством), з одного боку, і кожним з його учасників, - з іншого.

Внутрішніми правовідносинами є також правовідносини між підприємствами та їх членами (учасниками) з приводу розподілу прибутку, надання підприємством знарядь виробництва для обробітку членом (учасником) присадибної ділянки, задоволення соціально-побутових і культурно-освітніх проблем.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 9. Поняття Агр. правідносин як форми реалізації норм і права Класифікація агр.. правовідн. Диференціація агр. правовідносин.:

- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -