<<
>>

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1978 p.)

(Витяг)

Прийнята позачерговою сьомою сесією ВерховноїРади УкраїнськоїРСР дев'ятого скликання 20 квітня 1978 року

I. Основи суспЬѵьного ладу і політики Української PCP

ГЛАВА I.

Політична система

Стаття 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка є соціалістична загальнонародна держава, яка виражає волю й інтереси робітників, селян та інтелігенції, трудящих республіки всіх національностей.

Стаття 2. Вся влада в Український PCP належить народові. Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу Української PCP.

Bci інші державні органи підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів.

Стаття 6. Керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і громадських організацій є Комуністична партія Радянського Союзу. КПРС існує для народу і служить народові.

Озброєна марксистсько-ленінським ученням, Комуністична партія визначає генеральну перспективу розвитку суспільства, лінію внутрішньої і зовнішньої політики CPCP, керує великою творчою діяльністю радянського народу, надає планомірного, науково обгрунтованого характеру його боротьбі за перемо^ комунізму. Bci партійні організації діють у рамках Конституції CPCP.

обрання Радами народних депутатів нового скликання виконавчих комітетів.

Стаття 138. Відділи і управління виконавчих комітетів утворюються обласними, районними, міськими, районними в містах Радами народних депутатів.

Відділи і управління виконавчих комітетів Рад народних депутатів керують дорученими їм галузями управління і підпорядковуються у своїй діяльності як відповідній Раді та її виконавчому комітетові, так і вищестоящому галузевому органові державного управління.

Перелік відділів і управлінь виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів і порядок їх утворення встановлюються законодавством Союзу PCP і Української PCP.

IX.

Герб, прапор, гімн і столиця Української PCP

Стаття 166. Державний герб Української Радянської Соціалістичної Республіки являє собою зображення серпа і молота, розміщених на щиті у променях сонця і в обрамленні колосся, з написом на стрічці: внизу вінка — «Українська РСР», на правому витку — «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!». Над щитом між колоссям — п'ятикутна зірка.

Стаття 167. Державний прапор Української Радянської Соціалістичної Республіки являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох горизонтально розташованих кольорових смуг: верхньої — червоного кольору, яка становить дві третини ширини прапора, і нижньої — лазурного кольору, яка становить одну третину ширини прапора, з зображенням у його верхній частині, на відстані однієї третини довжини віддревка, золотих серпа й молота і над ними червоної п'ятикутної зірки, обрамленої золотою каймою. Відношення ширини прапора до його довжини — 1:2.

Стаття 168. Державний гімн Української Радянської Соціалістичної РеспублікизатверджуєтьсяПрезидією Верховної Ради Української PCP.

Стаття 169. Столицею Української Радянської Соціалістичної Республіки є місто Київ.

X. Дія Конституції Української PCP і порядок її зміни

Стаття 170. Bci закони та інші акти державних органів Української PCP видаються на основі і відповідно до цієї Конституції.

Стаття 171. Зміна Конституції Української PCP провадиться рішенням Верховної Ради Української РСР, прийнятим більшістю не менш як дві третини від загальної кількості депутатів.

Конституція (Основний Закон} Української Pa- лянськоїСоціалістичноїРеспубліки. — K.. 1978.

17.14.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1978 p.):

  1. § 4. Державне управління в Україні в період неототалітарного режиму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)
  2. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1978 p.)
  3. ЗМІСТ
  4. КОРОТКА ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
  5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ