<<
>>

Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР»[151] (29 червня 1983p.)

He для преси.

Тільки для службового користування

У світлі постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 червня 1983 року, ч. 268 «Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів CPCP від 26 травня 1983 p., ч.

473 «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і інших навчальних закладах союзних республік» і відповідного наказу Міністерства Освіти CPCP від 7 червня 1983 року ч. 63, Колегія Міністерства Освіти УРСР постановляє:

1. Додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки затвердити (додаток).

2. Управління і відділи Міністерства Освіти УРСР, науково-дослідні інститути (НДІ) педагогіки УРСР, НДІ психології УРСР, обласні, Севас- топільський міський відділ народної освіти, Київське міське управління народної освіти, центральний, обласний, Київський і Севастопіль- ський міські інститутиудосконаленняучителів (ІУУ), ректорів педінститутів і директорів педучилищ зобов'язати безумовно виконати намічені заходи для піднесення ефективності вивчення і навчання російської мови в школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних та інших на- вчально-виховних установах.

Ужити всіх заходів, щоб вільне володіння російською мовою нарівні з рідною стало нормоюдля молоді, яка закінчила середні навчальні заклади, громадським обов'язком кожної молодої людини.

3. Обласні, Севастопільський міський відділ народної освіти, Київське міське управління народної освіти, ректори педінститутів і директори педучилищ повідомляють про хід виконання постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР, а також даного рішення колегії Міністерства Освіти УРСР до січня 1984 і 1985 року.

4. Контроль за виконанням постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР в січні 1984 і 1985 року надається заступникові міністра тов.

Тараненкові В. E.

Підписи:

Додаткові заходи [152]

по удосконаленню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки.

(29 червня1983 p.)

(Витяг)

1. Довести до відома зміст постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР «Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів CPCP від 26 травня 1983 року ч. 473», «Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах й інших навчальних закладах союзних республік» кожному педагогічному колективові шкіл й інших навчально-виховних закладів з неросійською мовою навчання, колективам інститутів удосконалення вчителів і методичних кабінетів, педагогічним навчальним закладам і науково-дослідним інститутам.

Забезпечити організаційно-педагогічну й ідейно-політичну роботу по дальшому поліпшенню вивчення російської мови в навчальних закладах системи народньої освіти УРСР, маючи на увазі, що вільне володіння російською мовою, на рівні з рідною, стає об'єктивною конечністю і потребою кожного громадянина, служить дальшому закріпленню дружби й братерства нар. CPCP, розвиткові і зміцненню матеріяльного і духовного потенціялу радянського народу.

Управління шкіл, педагогічних навчальних закладів, дошкільних закладів, виховної роботи, Центральний ІУУ, НДІ УРСР, обласні, Севасто- пільський міський відділ народної освіти, обласні та міські НДІ, ректори педінститутів, директори педагогічних училищ.

3. До 1 серпня 1983 року в усталеному порядку ввести корективи в навчальні пляни загальноосвітніх шкіл і педагогічних училищ з неросійською мовою навчання з метою поліпшити навчання російської мови.

Починаючи від 1984 року, в міру створення потрібних умов, при навчанні російської мови й літератури ділити в школах і педучилищах з неросійською мовою навчання кляси і групи більші, ніж 25 учнів, на дві підгрупи.

4. Удосконалювати мережу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання для повного задоволення потреб населення.

Забезпечити беззастережне поширення мережі шкіл і кляс з поглибленим вивченням російської мови й літератури (рішення колегії Міністерства Освіти від 31 жовтня 1978 року, ч. 15). Впродовж 1984— 1985 років створити в кожному місті і районі, де існує національний склад учнів, школу (кляси) з поглибленим вивченням російської мови. Краще використати досвід організації серед навчальних закладів з навчанням у них рідною і російською мовами.

У середніх і восьмирічних школах з молдавською, угорською і польською мовами навчання організувати від 1983—1984 навчального року факультативні зайняття з російської мови та літератури для учнів 7—ІОкляс.

6. Удосконалювати форми і методи навчання російської мови дітей неросійської національности в дошкільних закладах і підготовчих кля- cax шкіл. Згідно з новою програмою запровадити в 1983—1984 навчальному році навчання дітей російської мови в старших групах дошкільних закладів.

Для навчання дітей російської мови в дошкільних закладах, зокрема в сільських місцевостях, залучити, починаючи від 1983—1984 навчального року, вчителів російської мови, які не мають повного навчального навантаження, до загальноосвітніх шкіл.

До 1 червня 1984 року розробити рекомендації для вихователів дитячих садків і батьків по вивченню російської мови дітьми старшого дошкільного віку.

7. Поширити науково-дослідну роботу по вивченню російської мови в школах і дошкільних закладах. Внести потрібні доповнення до «Перспективного пляну важливих досліджень педагогічних і психологічних наук в Українській PCP на 1981—1985 роки», передбачаючи опрацювання в 1984—1985 роках актуальних проблем теорії та практики навчання російської мови, зокрема посилення практичної спрямованости у вив- чанні російської мови, взаємозв'язок у навчанні російської мови і рідної в національних школах, розвиток розмовної російської мови учнів, ефективних метод і заходів навчання російської мови в школах з українською, молдавською, угорською і польською мовами навчання.

11. Забезпечити до кінця XI п'ятирічки викладання російської мови в школах з неросійською мовою навчання вчителями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту. Раціонально використати для цієї мети випускників педагогічних закладів й існуючих учителів.

Створити вчителям російської мови, які не мають закінченої вищої освіти, всі потрібні умови для піднесення рівня освіти шляхом заочного навчання в педагогічних інститутах і університетах.

12. Забезпечити, починаючи від 1984 по 1990 роки, прийом, якісне навчання молоді та стажування студентів старших курсів з числа осіб корінної національності республік у педагогічні інститути УРСР у кількості згідно з додатком ч. 1.

13. Підготувати на 20 лютого 1984 року для представлення Раді Міністрів УРСР пропозиції по забезпеченню додаткової потреби педагогічних навчальних закладів республіки в кадрах викладачів російської мови й літератури, виходячи з розрахунку один викладач на вісім студентівістажерів.

14. Здійснити в 1984—1986 роках за рахунок державних капіталовк- ладів будівництво навчально-лабораторних корпусів і гуртожитків для розміщення студентів і стажерів факультетів російської мови й літератури в педагогічних інститутах згідно з додатком ч. 2.

15. 3 метою підвищення якості підготовки вчительських кадрів усіх фахів з російської мови в педінститутах і педучилищах з українською мовою навчання в установленому порядку в 1983—1984 роках:

— запровадити зміни в навчальні плани відповідних навчальних закладів, збільшити число годин на вивчення російської мови, використовуючи для цього час, відведений на вивчення навчальних дисциплін (за вибором) і на медичну підготовку, в потрібних випадках частину часу, відведеного на вивчення чужоземної мови;

— визначити ті педагогічні інститути, в яких буде запроваджено підготовку для шкіл з неросійською мовою навчання вчителів початкових класів, чужоземної мови з додатковим фахом «російська мова й література в національній школі»;

— за погодженням з Міністерством освіти CPCP визначити терміни та умови запровадження випускних іспитів з російської ьІови в педінститутах та педучилищах;

— клопотатися перед Міністерством вищих учбових закладів CPCP про введення в навчальні плани російської мови як обов'язкового предмета для тих студентів немовних факультетів педінститутів та педучилищ, що закінчили національні школи.

17. Розробити на 1 листопада 1983 року для представлення Держп- ланові УРСР пропозиції по збільшенню щорічного прийому до аспірантури за фахом «Російська мова та література» та «Методика російської мови та літератури» до 25 осіб.

За встановленим порядком вирішити питання про відкриття в 1984— 1985 роках аспірантури з фахів: «Російська мова та література», «Методика російської мови та літератури» в Харківському, Кіровоградському та Ніжинському педінститутах.

25. Вжити додаткових заходів для широкого використання наявних можливостей морального заохочення педагогічних, методичних та керівних кадрів, що найбільше відзначилися в роботі по поліпшенню вивчення російської мови в школах республіки.

26. Передбачити в проектах бюджетів на 1984 та наступні роки потрібні асигнування;

— на підвищення (16%) ставок заробітньої платні вчителів підготовчих і перших класів, які провадять зайняття з російської мови, вчителів російської мови й літератури IX-X (XI) клас загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів, педагогічних училищ з неросійською мовою навчання, розташованих в сільських місцевостях та в селищах міського типу;

— на підвищення стипендіятських витрат у зв'язку з поширенням на студентів, що навчаються в педагогічних інститутах за фахом «Російська мова та література в національній школі» стипендіятського забезпечення, встановленого ухвалою ЦК КПРС і Ради Міністрів CPCP від 16 жовтня 1971 року ч. 755 (постанова ЦК Компартії України та Ради Міністрів УРСР від 14 грудня 1971 року ч. 552) для студентів юридичних інститутів.

29. Підготувати до 1 жовтня 1983 року для вирішення в установленому порядку пропозиції про перебудову журналу «Русский яык и литература в школах УССР» в журнал «Русский язык и литература в средних учебных заведеннях УССР» і збільшення періодичности випуску журналу з 6 на 12 чисел річно.

30. Разом з видавництвом «Радянська школа» опрацювати до 1 жовтня 1983 року і вжити конкретних заходів для удосконалення змісту, піднесення ідейно-теоретичного й наукового рівня чинних підручників російської мови і методичних комплектів до них для шкіл з українською, молдавською і польською мовами навчання.

Підготувати до 1 листопада 1983 року пропозиції для Держкомви- даву УРСР для видання в 1985—1990 роках нових підручників російської мови для національних шкіл, ілюстрованих навчальних посібників, методичної літератури російською мовою, словників (ортографічні, пояснювальні, синонімів, фразеології та інші), художньої літератури російською мовою для учнів, студентів, учителів і викладачів педагогічних навчальних закладів з неросійською мовою навчання, враховуючи цілковите забезпечення потреб, а також для збільшення видань літератури російською мовою для дітей дошкільного віку.

Поповнити бібліотеки наукових закладів системи НДІ УРСР по- трібною літературою. Разом з організаціями, які торгують книжками, виробити пляни комплектування шкільних бібліотек, педагогічних навчальних закладів, інститутів удосконалення учителів, районних і міських методичних кабінетів потрібною науковою, методичною, політичною і художньою літературою російською мовою і забезпечити їхнє здійснення.

31. Підготувати до 1 грудня 1983 року пропозицію Держкіно УРСР про випуск навчальних кінофільмів з російської мови та літератури.

Розробити до 1 травня 1984 року перспективний плян на 1986—1990 роки видання звукових посібників російської мови для початкових і ce- редніх кляс шкіл з молдавською й угорською мовами навчання. Озвучити видані в 1981—1983 рокахдитфільми з навчання російської мови в національній школі.

Забезпечити видання в 1985 році фонохрестоматій для усного курсу російської мови в підготовчих клясах шкіл з молдавською і угорською мовами навчання»...

Російщення України. Науково-популярний збірник. Вилання Конгресового комітету Америки Ради оборони ілопомоги Україні. — K., 1992. —C. 241—250.

17.15.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР»[151] (29 червня 1983p.):

  1. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР»[151] (29 червня 1983p.)