<<
>>

Місцеве Положення про поземельне влаштування селян, оселених на поміщицьких землях в губерніях малоросійських: Чернігівській, Полтавській та частині Харківської (19лютого 1861 p.)

(Витяг)

9. Для визначення розмірів наділу сільських громад мирською землею Полтавська губернія ділиться на дві місцевості, Чернігівська на три і Харківська на чотири...

12. Якщо нинішній селянський наділ більший за вищий розмір наділу, розрахований на всю сільську громаду..., то поміщикові дозволяється відрізати цей лишок в своє безпосереднє розпорядження...

13. Якщо нинішній селянський наділ менший за нижчий розмір наділу, розрахований на всю сільську громаду..., то поміщик прирізує громаді.

невисгачаючу кількість до селянського наділу, якщо в його безпосередньому розпорядженні залишається не більше одніеїтретини всієї кількості придатних земель...

14. Якщо після надання в користування селяи з наділу... залишилось в безпосередньому розпорядженні поміщика менше однієї третини загальної кільКості належних йому угідь, то поміщик має право вдержати в своєму безпосередньому розпорядженні до однієї третини всієї кількості придатних земель...

18. Поміщик ні в якому разі не зобов'язаний збільшувати потім наділ, відведений селянам в постійне користування на підставі цього Положення...

33. Поміщики не зобов'язані відпускати селянам ліс для будівель.

34. Поміщики не зобов'язані також відпускати селянам паливо безплатно.

37. Кожна сімейна ділянка складається або з однієї садиби, або з садиби і польового наділу.

57. Після закінчення дворічного строку, призначеного на первісне затвердження наділу, визначається шестирічний строк, протягом якого поміщик може вимагати обов'язкового для селян розмежування загальних черезсмужних панських угідь...

69. Поміщикові надано право вимагати від селян обов'язкового перенесення садиб, без їх згоди на це, у таких випадках:

1) якщо селянська садиба знаходиться ближче 50 саж., а овини, кузні або інші, вогнем діючі споруди, — ближче 100 саж. від тих існуючих поміщицьких будівель, які споруджені до обнародування цього Положення...

3) якщодля розмежування поміщицьких польових угідь з селянськими виникне необхідність в перенесенні кількох або усіх садиб селища...

93. Ділянки громадської землі, надані... в наділ окремих селянських сімейств, залишаються в спадковому користуванні цих сімейств. Порядок спадкування сімейних ділянок і порядок сімейних поділів визначається місцевими звичаями...

100. Селяни можуть використовувати відведенуїм землю під посіви, насадження, укіс або пасовисько за своїм розсудом з такими... обмеженнями:

1) шляхи, проїзні завулки і перегони для худоби повинні залишатися вільними для загального користування, і тому селяни не можуть їх заорювати;

2) беззгоди поміщика селяни не повиннк а) заорювати, засаджувати або розкопувати вигони, які є в загальному і нероздільному користуванні селян і поміщика; б) відступати від прийнятої сівозміни аж до розмежування селянських угідь з поміщицькими, там, де громадські поля знаходяться в черезсмужжі з панськими;

3) без згоди громади ніхто з домохазяїв не може ні забудовувати, ні використовувати під господарський обробіток випаси та інші частини громадського наділу, які є в спільному користуванні усіх селян...

168. Повинності з селян визначаються в уставній грамоті: окремо за піші ділянки, окремо за додаткові і окремо за садиби...

171. 3 десятини садибної землі визначається щорічна плата по 5 крб. 10 коп., за винятками, зазначеними в статтях 172 і 173...

177. За десятину польової землі в кожній з місцевостей... призначається оброк в такому розмірі:

B Чернігівській губернії:

в 1-й місцевості 2 крб. 50 коп.
в 2-й -"- 1 крб. 60 коп.
вЗ-й —"— 1 крб. 40 коп.
B Полтавській губернії:
в.І-й -"- 2 крб. 50 коп.
в 2-й -"- 2 крб.
B Харківській губернії:
в 1-й -"- 2 крб. 80 коп.
в2-й -"- 2 крб. 40 коп.
вЗ-й -"- 2 крб. 10 коп.
в 4-й -"- 1 крб. 80 коп.

188. Поміщикові надається право вимагати сплати оброку за півроку наперед.

195. За десятину пішої та додаткової польової ділянки в кожній з місцевостей призначається іздельна повинність тільки чоловічимидня- ми в такому розмірі:

B Чернігівській губернії: вІ-й місцевості 21день в2-й —"— 14днів

вЗ-й —"— 12днів

B Полтавській губернії: вІ-й —"— 21дець

в2-й —"— Ібднів

B Харківській губернії: вІ-й —"— 19днів

в 2-1 -"- Ібднів

вЗ-й —"— 14днів

в4-й —"— 12днів.

196. Обчислення чоловічих піших робочих днів, що належать за польову землю, провадиться по кожній селянській ділянці відповідне до кількості наявної в ній придатної землі...

198.3 загальної кількості робочих днів, що йдуть на користь поміщика з ділянки, три п'ятих відробляються селянами протягом літнЬого півріччя, а дві п'ятих — протягом зимового...

212. Робота, яку протягом дня потрібно виконати в рахунок повинності> визначається в урочному положенні...

240. Кожнийдомохазяїн відповідає окремо за справне виконання тих повинностей, на користь поміщика встановлених, які належать з ділянки, що є в його користуванні.

Хрестоматія з icтоpfi УкраїнcькоїPCP: У 3 r. — K., 1961. — T. 2. — C. 23—26.

10.2.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Місцеве Положення про поземельне влаштування селян, оселених на поміщицьких землях в губерніях малоросійських: Чернігівській, Полтавській та частині Харківської (19лютого 1861 p.):

  1. Місцеве Положення про поземельне влаштування селян, оселених на поміщицьких землях в губерніях малоросійських: Чернігівській, Полтавській та частині Харківської (19лютого 1861 p.)