<<
>>

Закон CPCP «Про розмежування повноважень між Союзом PCP і суб’єктами федерації» (26 квітня 1990 p.)

Стаття 1. Союз Радянських Соціалістичних Республік є суверенною соціалістичною федеративною державою. Союз PCP має повноваження, які суб'єктами федерації спільно віднесено до відання Союзу PCP.

Союзні республіки — суверенні радянські соціалістичні держави, які добровільно, на основі вільного самовизначення народів і рівноправності об'єдналися в Союз Радянських Соціалістичних Республік. Союзні республіки мають усю повноту державної влади на своїй території поза межами повноважень, переданих ними у відання Союзу PCP.

Автономні республіки—радянські соціалістичні держави, які є суб'єктами федерації—Союзу PCP. Автономні республіки, автономні утворення входять до складу союзних республік на основі вільного самовизначення народів, мають усю повноту державної влади на своїй території поза межами повноважень, переданих ними у відання Союзу PCP і союзних республік.

Відносини автономних республік, автономних утворень із союзними республіками, до складу яких вони входять, визначаються угодами і договорами, що укладаються в рамках Конституції CPCP, конституцій союзних та автономних республік і цього Закону.

Стаття 2. За кожною союзною республікою зберігається право вільного виходу з CPCP. Рішення про вихід союзної республіки з CPCP приймається вільним волевиявленням народів союзної республіки шляхом референдуму (народного голосування).

Порядок вирішення питань, пов'язаних з виходом союзної республіки з CPCP, визначається Законом CPCP.

Стаття 3. Територію союзної, автономної республіки, автономного утворення не може бути змінено без їхньої згоди.

Кордони між союзними республіками можуть змінюватися за їх взаємною угодою, яка підлягає затвердженню Союзом PCP.

Територіальні спори між союзними республіками, між союзними і автономними республіками, автономними утвореннями, щодо яких угоди між ними не було досягнуто, можуть передаватися за взаємною згодою для вирішення Раді Національностей Верховної Ради CPCP.

Стаття 4. Союзна, автономна республіка, автономна область, автономний округ самостійно вирішують питання розміщення виробничих і господарських об'єктів, забезпечують комплексний економічний і соціально-культурний розвиток на своїй території з урахуванням інтересів усіх народів, що в них проживають. 3 питань використання трудових ресурсів та охорони життєвого середовища республіки визначаютьумо- ви діяльності підприємств, установ і організацій, які належать Союзові PCP та іншим союзним, автономним республікам, відповідно до законодавчих актів Союзу PCP, союзної і автономної республіки.

У галузі економічного і соціально-культурного будівництва на своїй території автономна республіка має ті ж права, що й союзна республіка, за винятком тих, які за угодою між ними належать до відання союзної республіки.

Союзні, автономні республіки, автономні утворення можуть вступати між собою в економічне і соціально-культурне співробітництво та укладати необхідні для цього двосторонні і багатосторонні угоди, які не повинні суперечити інтересам Союзу PCP, інших союзних, автономних республік, автономних утворень.

Стаття 5. Союзна республіка має право вступати у відносини з іноземними державами, укладати з ними договори, обмінюватися дипломатичними і консульськими представництвами, здійснювати зовнішньоекономічні зв'язки і брати участь у діяльності міжнародних організацій.

Здійснення цього права союзної республіки не може суперечити законам CPCP і міжнародним зобов'язанням CPCP.

Стаття 6. До виключного відання Союзу Радянських Соціалістичних Республік в особі його найвищих органів державної влади й управління належить:

1) прийняття Конституції CPCP, внесення до неї змін і доповнень, прийняття рішень про проведення референдумів у питаннях, віднесених до повноважень Союзу PCP;

2) прийняття до складу CPCP нових союзних республік, затвердження утворення нових і зміни статусу існуючих автономних республік, автономних областей і автономних округів;

3) вирішення спорів між союзними республіками, між союзними і автономними республіками, автономними утвореннями у разі їх звернення в цьому питанні до органів Союзу PCP;

4) визначення Державного кордону CPCP та його режиму;

5) організація і ре^лювання діяльності органів державної влади й управління Союзу PCP;

6) складення, затвердження і виконання союзного бюджету, встановлення системи державних банків CPCP, єдиної грошової системи, загальносоюзних податків і зборів;

7) розроблення перспектив соціально-економічного розвитку країни, складення і реалізація загальносоюзних програм;

8) надання Союзом PCP державних позик та економічної допомоги іноземним державам, укладення угод про державні позики і кредити, що їх одержує Союз PCP з іноземних джерел;

9) управління залізничним, повітряним, морським та магістральним трубопровідним транспортом, оборонними об'єктами, космічними дослідженнями, Єдиною енергетичною системою CPCP, загальносоюзними системами зв'язку й інформації, а також об'єктами, які належать до загальносоюзної державної власності відповідно до законодавства Союзу PCP та угод Союзу PCP і союзних республік; регулювання виробництва, зберігання і використання розщепних матеріалів;

10) визначення зовнішньої політики CPCP і укладення міжнародних договорів CPCP, представництво CPCP у міжнародних відносинах;

11) питання миру і війни, захист суверенітету і територіальної

цілісності CPCP, охорона Державного кордону CPCP, встановлення принципів організації митної справи на основі єдності митної території, мита і митних зборів; j

12) організація оборони, керівництво Збройними Силами CPCP, 1

прикордонними, внутрішніми та залізничними військами, гарантуван-, ня державної безпеки CPCP; і

13) утворення судів Союзу PCP, встановлення єдиної системи проку- j

рорського нагляду в CPCP. \

Стаття 7.

Повноваження Союзу PCP, передбачені статтею 6 цьоГО; Закону,неможебутирозширенобеззгодисуб'єктівфедерації.

Стаття 8. У сферах спільного відання Союзу PCP і союзних республік ! найвищим органам державної влади й управління Союзу PCP nepe*| дається:

1) встановлення основ правового становища радянських громадян та їхніх громадських об'єднань, захист прав і свобод громадян CPCP незалежно від місця їх проживання;

2) встановлення загальних засад правового становища автономних республік, автономних утворень, а також національних адміністративно-територіальних одиниць; розмежування повноважень між союзними і автономними республіками, автономними утвореннями; визначення загальних засад місцевого самоврядування й організації місцевого господарства;

3) встановлення основ цивільного, земельного, лісового, водного, гірничого, кримінального, кримінально-виконавчого, фінансового, трудового законодавства, законодавства про соціальне забезпечення, про народну освіту, про охорону здоров'я, про охорону навколишнього середовища, про адміністративні правопорушення, про судоустрій і судочинство;

4) встановлення правових основ, які забезпечували б функціонування загальносоюзного ринку та його захист в інтересах усіх республік;

5) визначення загальної фінансово-кредитної політики й основ ціноутворення;

6) встановлення загальних засад політики в галузі використання трудових ресурсів, оплати й охорони праці;

7) спрямування, координація і стимулювання розвитку культури й освіти, наукових досліджень і науково-технічного прогресу;

8) загальне керівництво охороною громадського порядку і боротьбою із злочинністю;

9) встановлення загального порядку взаємовідносин союзних республік з іноземними державами та міжнародними організаціями, загальне керівництво зовнішньоекономічною діяльністю;

10) встановлення правового становища іноземних осіб та осіб без громадянства в CPCP;

11) забезпечення додержання Конституції CPCP на всій території CPCP.

Стаття 9. Союз PCP може шляхом укладення угоди з союзною республікою передати їй здійснення окремих повноважень CPCP на її території.

Союзна республіка може шляхом укладення угоди з Союзом PCP передати в його компетенцію окремі повноваження, які їй належать.

Стаття 10. У тих випадках, коли те чи інше питання, яке належить до сфери спільного відання Союзу PCP і союзних республік, не вирішено законом CPCP, союзна республіка має право самостійно здійснювати законодавче регулювання відносин у відповідній галузі. При цьому

питання відання автономних республік і автономних утворень регулюються за погодженням з ними.

Стаття 11. Конституція CPCP, закони CPCP, інші акти найвищих органів державної влади й управління CPCP є обов'язковими до виконання на всій території CPCP. У разі суперечності конституції союзної, автономної республіки Конституцїї СРСР діє Конституція CPCP. У разі суперечності законів та інших актів найвищих органів державної влади союзних, автономних республік Конституції CPCP, законам CPCP та іншим актам найвищих органів державної влади CPCP діють акти, видані відповідними органами Союзу PCP.

Закони CPCP та інші акти органів CPCP видаються лише у межах повноваженьСоюзу PCP і не повинні порушувати права союзних, автономних республік.

Стаття 12. Розбіжності між найвищими органами державної влади й управління CPCP і союзних, автономних республік з приводу законності їхніх актів розглядаються у порядку, встановленому Конституцією CPCP і Законом про конституційний нагляд в CPCP.

Стаття 13. Найвищі органи державної влади союзних, автономних республік мають право опротестовувати постанови й розпорядження Ради Міністрів CPCP, якщо вони порушують права союзної, автономної республіки. Спірне питання вирішується Верховною Радою CPCP.

Найвищі органи державної влади й управління союзних, автономних республік мають право припиняти чинність на своїй території актів міністерств, державних комітетів і відомств CPCP у разі порушення ними законодавства CPCP або відповідної союзної, автономної республіки з повідомленням про це Ради Міністрів CPCP. Спірне питання вирішує Верховна Рада CPCP у разі, коли чинність акта відповідного органу CPCP припинено Верховною Радою союзної, автоном- ної республіки, або Рада Міністрів CPCP — у разі, коли чинність акта відповідного органу CPCP припинено Радою Міністрів союзної, автономної республіки.

Президент Союзу Радянських

СоціалістичнихРеспублік М.Горбачов.

Москва, Кремль.

26 квітня 1990 p. № 1457—I.

ВідомостізіздународнихдепутатівСРСРІВер- ховноїРали CPCP. — /990. —№ /9. —Cr. 329.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Закон CPCP «Про розмежування повноважень між Союзом PCP і суб’єктами федерації» (26 квітня 1990 p.):

  1. Закон CPCP «Про розмежування повноважень між Союзом PCP і суб’єктами федерації» (26 квітня 1990 p.)
  2. ЗМІСТ