<<
>>

Приложение 8. Договор о благотворительной деятельности

ДОГОВІР ПРО БЛАГОДІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

м. Енськ

«__ »__ 200_____________________ р.

Зареєстрована благодійна організація (повна назва) в особі (посада, П.І.Б.), який діє на підставі Статуту, далі — Благодійна організація, з однієї сторони, і (назва організації), в особі (посада, П.І.Б.), далі — Благодійник, з іншої сторо­ни, далі спільно Сторони,

уклали цей контракт про таке:

Стаття 1

Предмет Договору

1.1. Сторони погоджуються з тим, що Благодійник разом із Благодійною організацією бере участь у виконанні благодійної програми для надання благодійної допомоги (варіанти: малозабезпеченим мешканцям м.

Енська, працівникам підприємства Х, особам зі специфічною хворобою) у вигляді на­дання безплатних послуг, перелік яких міститься в додатку 1.

1.2. Благодійна програма, затверджена рішенням загальних зборів Благодійної організації від .200_, далі Програма, є складовою частиною Договору (до­даток 2).

1.3. Предметом Договору не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною зі сторін.

Стаття 2

Місце виконання програми

Місцем виконання програми, якщо наступна угода не встановить інше, є місто Енськ.

Стаття 3

Зобов'язання Благодійної організації

Благодійна організація зобов’язується забезпечити виконання програми, зо­крема:

• ознайомити Благодійника та його представників з необхідною документаці­єю про виконання програми і цього Договору;

• забезпечити одержання державних дозволів і ліцензій, реєстрацію пра- вочинів і майна, пов’язаних із виконанням програми і наданням безплат­них послуг;

• самостійно надавати благодійну допомогу зазначеним у програмі одержува­чам;

• нести відповідальність у разі виконання безплатних послуг іншими особа­ми, яких обере Благодійна організація;

• постійно визначати форми, об’єктів, суб’єктів та обсяги цієї благодійної до­помоги;

• принаймні один раз на квартал проводити консультації з Благодійником щодо виконання програми.

Стаття 4

Зобов'язання Благодійника

Благодійник зобов'язується брати участь у виконанні програми, надаючи Благодійній організації відшкодування всіх її фактичних затрат для виконан­ня договору у формі:

• одноразового фінансового внеску (вказати вартість у гривнях, без ПДВ);

• систематичного фінансового внеску згідно з графіком (додаток 3).

Стаття 5

Виконання програми

1. У відносинах із третіми особами повноваження Сторін вчиняти правочини на виконання програми від імені Сторін належить Благодійній організації.

2. У відносинах із третіми особами Сторони не можуть посилатися на обмежен­ня прав Сторони, яка вчинила правочин, крім випадків, коли вони доведуть, що на момент вчинення правочину третя особа знала або повинна була знати про наявність таких обмежень.

3. Сторона, яка вчинила від імені всіх Сторін правочини, щодо яких її право було обмежене, або вчинила в інтересах усіх Сторін правочини від свого імені, може вимагати відшкодування здійснених нею власним коштом витрат, якщо є достатні підстави вважати, що ці правочини були необхідними в інтересах ви­конання програми. Сторони, які внаслідок таких правочинів зазнали збитків, мають право вимагати їх відшкодування.

Стаття 6

Документація

1. Сторони погоджуються, що виконання програми відбувається на підставі технічної та іншої документації, передбаченої законодавством України і про­грамою, зокрема, визначеною у додатку 2.

2.

Сторони погоджуються, що документація не може визнаватися такою, що має обмежений доступ. Це положення не стосується додержання вимог законо­давства України щодо інформації про особу одержувача благодійної допомоги, яка визнається конфіденційною або такою, що має обмежений доступ.

3. Зміни до документації мають узгоджуватися Сторонами письмово.

Стаття 7

Гарантії

1. У випадку відступлення сторонами прав та обов’язків, ці права та обов’язки покладаються на цесіонаріїв.

2. Благодійник не може передавати будь-які гарантії, права та обов'язки за цим договором третім особам без письмового дозволу Благодійної організації.

3. Виконання спільних зобов’язань з реалізації програми здійснюється за щоквартальною оцінкою сторонами вартості безплатних послуг, зазначених у статті 3.

4. Склад і вартість результатів послуг, наданих для виконання програми, виз­начаються у додатках до Договору і можуть змінюватися наступною угодою у разі істотних змін фактичних витрат на такі послуги.

5. Благодійник відповідає за виключне право Благодійної організації кори­стуватися коштами, зазначеними у статті 4 цього Договору. Благодійник несе відповідальність за те, що треті особи не мають претензій, які можуть обмежити користування коштами, якщо такі претензії не викликані діями Благодійної організації або одержувачів благодійної допомоги.

Стаття 8

Приймання майна і результатів послуг

1. Сторони зобов'язуються не допускати використання коштів і результатів по­слуг, наданих за Договором, з іншою метою, ніж для виконання програми, а також в інтересах будь-яких осіб, окрім одержувачів благодійної допомоги.

2. Приймання результатів послуг оформлюється актом приймання, у якому виз­нано, що вони відповідають задовільним нормам щодо якості, комплектності і придатності. Акт приймання підписують належно уповноважені представники Сторін.

3. Виявлені під час приймання дефекти щодо якості, комплектності і придатності мають бути відображені в акті. Благодійник повинен протягом трьох робочих днів письмово повідомити Благодійну організацію про відмову прийняти ре­зультати послуг, точно вказавши виявлені дефекти.

4. Якщо Благодійник з будь-якої причини не подав Благодійній організації акт приймання і не повідомив про дефекти згідно з пунктом 3 цієї статті, результа­ти послуг вважаються прийнятими.

Стаття 9

Контроль

1. Благодійник має право ознайомлюватися з усією документацією з виконання програми. Це положення не може бути змінено наступною угодою.

2. Благодійна організація надає Благодійнику звіти про використання переда­них ним коштів та результатів послуг принаймні один раз на три місяці, а пояс­нення та звіти про індивідуально-визначені послуги — на вимогу Благодійника, але не пізніше трьох робочих днів після одержання такої письмової вимоги.

3. Оперативний і бухгалтерський облік, а також статистичну звітність, пов’яза­ну з виконанням програми, веде Благодійна організація.

Стаття 10

Строк дії Договору

Цей Договір укладено строком на (...) місяців. Сторони мають виконувати спільні зобов’язання, пов’язані з виконанням програми, також у разі припинення про­грами до закінчення строку дії договору.

Стаття 11 Відповідальність

Невиконання зобов'язань за цим договором вимагає відшкодування винною Стороною збитків у розмірі суми фактичних витрат іншої сторони, на яку нараховується пеня в розмірі 120 % облікової ставки Національного банку України.

Примітка: якщо ця стаття буде відсутня, відповідальність Благодійної організації обмежується двома неоподаткованими мінімумами доходів грома­дян (34 грн).

Стаття 12

Розв'язання спорів

Спори сторін щодо Договору мають бути розв'язані на підставі взаємних консультацій і переговорів. У випадку неможливості досягти згоди Сторо­ни мають право передати спір на розгляд компетентного господарського суду відповідно до законодавства України.

Стаття 13

Непереборна сила (форс-мажор)

1. Сторони не відповідають за повне або часткове невиконання договору, спри­чинене подією непереборної сили, якщо повідомляють про неї іншу Сторону протягом десяти днів з письмовим підтвердженням компетентного органу, виз­наченого законом.

2. До подій непереборної сили належать: військові дії, мобілізації, страйки, карантини, пожежі, вибухи, дорожньо-транспортні пригоди і стихійні ката­строфи, а також акти органів державної влади і місцевого самоврядування, та інші події, які компетентний господарський суд визнає випадками подій непереборної сили.

3. Якщо дія непереборної сили триватиме понад три місяці, Сторони повинні узгодити заходи для виконання Договору, яких треба вжити. Якщо протягом десяти днів Сторони не дійдуть згоди у додатку до цього Договору, кожна Сто­рона має право припинити дію Договору за умови взаємного повернення всіх коштів і майна, одержаних на підставі Договору.

Стаття 14

Припинення Договору

1. Договір припиняється внаслідок:

• відмови кожної Сторони від подальшої участі в Договорі або розірвання до­говору на вимогу однієї зі сторін;

• спливу строку Договору;

• досягнення мети програми, що підтверджується рішенням керівного орга­ну Благодійної організації.

2. У разі припинення Договору фактично невикористані внески Благодійника на виконання програми, повертаються Благодійнику без винагороди.

Стаття 15

Відмова від подальшої участі в Договорі і розірвання Договору

1. Письмова заява кожної Сторони про відмову від участі в Договорі має бути зро­блена не пізніше ніж за три місяці до припинення участі в програмі і Договорі.

2. У випадку розірвання Договору на підставі досягнення мети програми, кож­на Сторона має право вимагати відшкодування фактичних збитків, завданих розірванням Договору іншою Стороною.

Стаття 16

Прикінцеві положення

1. Усі зміни і доповнення до цього Договору є чинними, якщо їх підписано Сто­ронами як додатки до Договору. Після підписання додатка попередні письмові та усні угоди, переговори і листування втрачають силу, якщо на них нема поси­лань у додатку або власне договорі. Додатки вважаються невід'ємною частиною договору.

2. Договір підписано у 2-х примірниках українською мовою, кожен із яких має однакову юридичну силу. По одному примірнику зберігається у Благодійника і Благодійної організації.

<< | >>
Источник: Мирослава Андрущенко, Дмитрий Белон, Ольга Луцык, Светлана Закревская. ЗДОРОВЫЙ БЮДЖЕТ. Практика финансового менеджмента для украинских ВИЧ- сервисных организаций. — К.: Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине,2009. — 188 с.. 2009

Еще по теме Приложение 8. Договор о благотворительной деятельности:

 1. Приложение А (справочное) Декларация прав и свобод человека и гражданина (принята постановлением ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. N1920-I)
 2. ПРИЛОЖЕНИЕ
 3. 5.1.5. Организация рекламной деятельности
 4. ТЮРГО Его ученая и административная деятельность или начало преобразований во Франции XVIII века.
 5. Приложение 1
 6. Приложение 8 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 «Основные принципы обращения с заключенными» (в сокращении) от 14 декабря 1990 г.
 7. Приложение 3 АНКЕТА-ПРИГЛАШЕНИЕ
 8. Приложение 11Декларация прав и свобод человека и гражданина1
 9. Приложение 8. Договор о благотворительной деятельности
 10. 7.2. Прибыль как показатель эффективности хозяйственной деятельности предприятия
 11. Бизнес отвечает за все
 12. Благотворительность, социальные инвестиции и корпоративное гражданство
 13. Глава 11. Граждане,юридические лица и оборот земельных участков