<<
>>

Нормативний акт господарського законодавства

Наступним питанням є питання про нормативний акт господарського законодавства (його поняття та ознаки). Нормативний акт господарського законодавства — це офіційний документ, юри- дична форма правотворчої діяльності компетентного органу держави, який є джерелом господарського права.

Студенти мають виявити ознаки нормативного акту господарського законодавства, дослідити поняття «правова інформація».

Система господарського законодавства має горизонтальну та вертикальну будову.

Юридична сила нормативних актів господарського законодавства визначає вертикальну будову господарського законодавства. Господарське законодавство в цьому разі функціонує як вертикальна ієрархічна система нормативних актів, зумовлена структурою органів законодавчої та виконавчої влади, які мають законодавчі та нормотворчі повноваження в сфері регулювання госпо- дарської діяльності.

У вертикальній системі нормативних актів господарського законодавства за юридичною силою виділяють такі групи (блоки):

Господарське законодавство ґрунтується на по-ложеннях Конституції України про власність, підп-риємництво тощо.

Господарський Кодекс України.

Господарські закони.

Законодавчі акти з господарських питань.

Підзаконні нормативні акти.

Локальні нормативні акти.

Горизонтальна система господарського законодавства визначається змістом норм господарського права, які встановлюють акти господарського законодавства.

Горизонтальна система господарського законодавства складається з низки інститутів.

Господарське законодавство перебуває нині в процесі становлення. Цим пояснюється наявність у цій галузі законодавства значної кількості колізій. Студентам слід знайти визначення поняття «ко-лізія» та на підставі одержаних знань з інших юри-дичних дисциплін назвати види колізій та дати їх характеристику. Важливо також визначити співвідношення господарського права та господарського законодавства, зв’язки між ними.

Поняття господарського права.

Суб’єкти господарського права: поняття та види.

Господарські правовідносини: поняття та види.

Характеристика складових господарських право-відносин.

Методи правового регулювання госпо-дарських правовід- носин.

Суб’єкти господарських правовідносин: поняття та види.

Господарсько-правові норми.

Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види.

Система гос-подарського законодавства.

Колізії в госпо-дарському законодавстві.

Господарське законо-давство й господарське право, їх співвідношення.

Проблеми вдосконалення господарського законо-давства.

Значення арбітражної практики в удо-сконаленні господарського законодавства.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Нормативний акт господарського законодавства: