<<
>>

Учасники провадження у справі про банкрутство

У процедурі банкрутства виділяють також категорію учасників провадження у справі про банкрутство, до яких належать сторони, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий са- нацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управ- ляти майном) боржника, а також у випадках, передбачених за- коном, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банк-рутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, предста-вник працівників боржника.

Справи про банкрутство підвідомчі господарським судам і розглядаються ними за місцезнаходженням бо-ржника.

Право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають як боржник, так і кредитор.

Наведемо основні стадії процедури відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом.

Порушення провадження у справі.

Виявлення кредиторів і санаторів.

Попереднє засідання господарського суду.

Прийняття рішення про санацію.

Визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Укладання мирової угоди.

Припинення провадження у справі про банкрутство.

Студенти мають з’ясувати, які особи беруть участь у кожній із зазначених стадій, які дії вчиняються на кожній стадії, а також які документи повинні бути оформлені на кожній із стадій.

Студентам слід ознайомитися з наслідками, які тягне за собою визнання боржника банкрутом:

підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу;

строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута та зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) вважається таким, що настав;

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), від- сотків та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

відомості про фінансовий стан банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

укладання угод, пов’язаних з відчуженням майна банкрута чи передачею його майна третім особам, допускається в порядку, передбаченому цим розділом;

скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження май- ном такого боржника. Накладання нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкру-та не допускається;

вимоги за зобов’язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред’являтися тільки в межах ліквідаційної процедури;

виконання зобов’язань боржника, визнаного банкрутом, здійс- нюється у випадках і порядку, передбаченому цим розділом.

Усі кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, встановленій законом.

Студенти мають з’ясувати кількість черг, а також перелік вимог, які задовольняються в межах кожної черги.

Слід приділити також увагу порядку задоволення вимог у межах однієї черги.

Під час вивчення цієї теми важливо враховувати те, що недосконалість чинних нормативно-правових актів створює сприятливі умови для значної кількості зловживань, іноді процедура банкрутства використовується лише з метою уникнути відповідальності та невиконання взятих на себе зобов’язань.

Саме тому Кримінальний кодекс України встановлює відповідальність за вчинення таких злочинів, як фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства.

Студенти мають опрацювати відповідні статті Кримінального кодексу, з’ясувати склад злочинів, а також дослідити положення інших нормативно-правових актів, що встановлюють юридичну відповідальність за правопорушення, вчинені у ході процедури банкрутства.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Учасники провадження у справі про банкрутство: