<<
>>

Суддя (суд)

Суддя — це голова, заступник голови і суддя відповідно Верховного Суду України, апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, апеляційних судів міст Києва та Севастополя, військових осіб регіонів та Апеляційного суду Військово-Морських сил України, Касаційного суду України, Вищого спеціалізованого суду, народний засідатель, присяжний.

Суддя — учасник кримінального процесу, на якого покладено, згідно з Конституцією України (статті 124—131), Законом України «Про судоустрій України»1 здійснення правосуддя в Україні по кримінальних справах на основі норм КПК.

Правосуддя здійснюють професійні судді, а у визначених законом випадках - народні засідателі та присяжні.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів разом з судом присяжних. Вироки та рішення суду виносяться іменем України та є обов'язковими до виконання на всій території держави. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує захист гарантованих Конституцією України та іншими законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Усім суб'єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним і неуперед-женим судом, утвореним відповідно до закону.

Для забезпечення всебічного, повного та об'єктивного розгляду справ, законності судових рішень в Україні діють суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом

1 Конституція України. — К., 1996. — С 58—62; Про судоустрій України. Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3018-Щ. — К., 2002. — С. 4.

86

не від статі, раси, кольору шкіри, мови, політич-релігійних та інших переконань, наці-онального чи НИиіального походження, майнового стану, роду і харак-сО у занять, місця проживання та інших обставин1.

<< | >>
Источник: Коваленко Є. Г.. Кримінальний процес України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер,2004. — 576 с. 2004

Еще по теме Суддя (суд):

 1. 10. Процесуальна характеристика суду (судді)'.
 2. § 10. Принцип здійснення правосуддя тільки судом.
 3. Суддя (суд)
 4. § 2. Суб'єкти, процесуальний порядок і строки розгляду в суді кримінальних справ у апеляційному провадженні
 5. § 3. Скасування, зміна вироку, ухвали (постанови) апеляційним судом
 6. § 5. Участь присяжних у здійсненні правосуддя в апеляційному суді при розгляді кримінальних справ у першій інстан-ції
 7. § 1. Види злочинів проти правосуддя
 8. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
 9. 1. Види злочинів проти правосуддя
 10. 2. Розподіл обов'язків між суддею і присяжними
 11. А. Суди першої інстанції та апеляційні суди: основні характеристики та взаємозв'язок
 12. В. Методи відбору суддів 1. Характеристики суддів
 13. 4. Судові секретарі, секретарі права; та інші судові офіційні особи
 14. ДОДАТОК А СПРАВА «ГОФМАН ПРОТИ ДЖОНС» (Верховний суд штату Флорида)
 15. Судові та правоохоронні органи. Судова реформа
 16. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 17. Сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
 18. 3.1. Процесуальні особливості перегляду судових рішень суду першої інстанції. Межі розгляду справи