<<
>>

Підстави виникнення і припинення володіння.

Володіння може бути встановлене як початковим, так і похідним

способом.

 1. захоплення, або окупація(occupatio) — первісний спосіб установлення володіння, незалежний від права попередника й угоди з ним.
  У цьому випадку набувач здійснює матеріальне оволодіння річчю (наприклад, бере в руки рухому річ, вступає на земельну ділянку);
 2. традиція(traditio) — похідний спосіб придбання володіння, передача речі. У цьому випадку попередній власник передає рухому річ набувачу чи допускає його до нерухомої речі.

Види традицій:

—- передача довгою рукою(traditiolongamanu). Наприклад, гроші, призначені для передачі, покладені на очах у набувача або володілець оглядає ділянку, яку набуває;

 • символічна передача(traditiosymbolica) має місце, наприклад, при передачі ключів від складу, коли особа, яка вступає у володіння, одержує безпосередню можливість відправляти панування НАД річчю;
 • передача короткою рукою(traditiobrevimanu) має місце, Коли володілець на підставі угоди з власником поліпшує своє право. І Іиприклад, орендар купує орендовану ділянку.

Припинення володіння відбувалося у випадку відпадання одного ЧИ обох елементів володіння. При недобровільній втраті володіння (крадіжка, захоплення земельної ділянки іншою особою) втрачався об'єктивний елемент — corpusposessiones. При добровільній втраті, тобто з волі володільця відпадали обидва елементи володіння. Крім того, припинення володіння завжди наставало у випадку смерті власника та у випадку загибелі об’єкта володільця.

 1. Захист володіння відбувався шляхом застосування преторських інтердиктів (безумовних адміністративних наказів).

Види володільницьких інтердиктів:

І)              для збереження володіння. За допомогою цієї групи інтердиктів можна було усунути перешкоди у володінні річчю, а також відстояти володіння перед особою, що мала у володінні спірну річ протягом меншої частини року.

Інтердикт utipossidetisзахищав існуюче

47

gt;

володіння нерухомою річчю і забороняв його насильницьку зміну в майбутньому. Інтердикт urtubiзахищав володіння рухомою річчю. Перемагав той з володільців, у володінні якого річ перебувала більшу частину минулого року, якщо рахувати від часу видання інтердикту у зворотному напрямку (наприклад, від 1 липня поточного року до 1 липня минулого року). Умова застосування інтердиктів: володіння, що захищається, не повинне бути придбане таємно, насильно чи прекарно;

 1. для повернення володіння. Ці інтердикти забезпечували повернення речі особі, яка була силою (у тому числі — збройною) позбавлена володіння. Інтердикт deviнадавав захист особі, насильно вигнаній з земельної ділянки. При цьому й самому вигнанцеві заборонялося діяти за допомогою сили. Інтердикт deprecarioслужив для повернення рухомих і нерухомих речей, наданих у тимчасове користування. Цей інтердикт міг застосовуватися навіть у випадку порочності володіння особи, що прохала захисту.

Крім того, для захисту володіння застосовували спеціальний пуб- ліціанський позов. Цей позов надавався тільки добросовісному володільцю і містив у собі фікцію придбання ним права власності за давністю володіння. Наприклад, без манципації був куплений кінь. В цьому випадку формальне право власності залишилось у відчужу- вача, а набувач став володільцем. Згодом кінь опинився у незаконному володінні третьої особи. Претор, до якого звернувся законний володілець, давав йому позов проти цієї особи, роблячи вигляд, що володілець уже протримав коня протягом року і, таким чином, набув права власності за давністю.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Визначте вид володіння і спосіб придбання володіння в наступних ситуаціях: а) Аврелій одержав від Туллія колісницю в тимчасове безоплатне користування; б) Теренцій знайшов на вулиці браслет;

в)              Тит купив на ринку раба.

 1. Валерій одержав у заставу золотий перстень за умови, що при невиконанні зобов’язання закладена річ перейде Валерію. Зобов’язання не було виконано, і Валерій привласнив перстень.

Який вид традиції в даному випадку використаний?

 1. Тицій захопив і обробив занедбану ділянку землі. Люцій заявив, що земля належить йому, і зажадав від Тиція піти з ділянки, загрожуючи у випадку непокори застосувати силу.

Який засіб захисту володіння Туллій може вимагати в даному випадку?

48

 • 4. Аврелій відвідав свого друга Туллія. Через похмуру погоду Туллій дав Аврелію свій плащ. Аврелій з неуважності забув плащ у корчмі. Його підібрав Гай і віддав у заставу трактирнику. Останній, не в змозі одержати борг із Гая, продав плащ Люцію.

Визначте види речових прав названих осіб щодо плащу.

 • 5. Люцій надав Валерію в тимчасове безоплатне користування скакового коня. Валерій не повернув коня в призначений термін, посилаючись на те, що володіння Люція було незаконним.

Чи може Люцій вимагати захисту свого права?

ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Поняття і структура володіння.
 2. Види володіння.
 3. Підстави виникнення і припинення володіння.
 4. Захист володіння.

Джерела та література до заняття

Законьї XII таблиц (таблицьі VI—XII). Институции Гая (книга II) // Памятники римского права: Законьї ХІІ таблиц. Институции Гая. Днгестьі Юстиниана. — М.: Зерцало, 1997. — С. 8-15, 45-54.

Макеев В. В., Головко А. Г.Частное право Древнего Рима: Учеб- ное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ростов н/Д: Издатель- с'кий центр «МарТ», 2002. — С. 83-89.

Новицкий И. Б.Римское право. — М.: Теис, 1996. — С. 73-86.

Омельченко О. А.Римское право: Учебник. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ТОН-Остожье, 2000. — С. 157-161.

Орач Є. М., Тищик Б.//. Основи римського приватного права: Курс лекцій. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — С. 121-129.

Пиляева В. В.Римское частное право. — СПб.: Питер, 2002. — С, 54-57.

Підопригора О. А.Основи римського приватного права: Підручник. — К.: Вища школа, 1995. — С. 114-128.

Підопригора О. А., Харитонов Є. О.Римське право: Підручник.

К.: Юрінком Інтер, 2003. — С. 302-309.

Харитонов Е. О.Основьі римского частного права. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. — С. 165-172.

Хутиз М. X.Римское частное право. — М.: Бьілина, 2000. — С. 76-79.

Черниловский 3. М.Римское частное право: Злементарньїй курс.

М.: Юрист, 2000. — С. 94-103.

%

<< | >>
Источник: Н. М. КРЕСТОВСЬКА, І. С. КАНЗАФАРОВА. ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Навчально-методичний посібник Одеса «Фенікс» 2006. 2006

Еще по теме Підстави виникнення і припинення володіння.:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -