<<
>>

Н. М. КРЕСТОВСЬКА, І. С. КАНЗАФАРОВА. ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Навчально-методичний посібник Одеса «Фенікс» 2006. 2006

Навчально-методичний посібник «Основи римського цивільного права» призначений для студентів-юристів вузів III—IV рівнів акредитації. Посібник написаний чіткою, лаконічною мовою. Матеріал викладено в доступній формі, з урахуванням новітніх методичних вимог, у тому числі — Болонського процесу. Складається з тематичних блоків, кожний з яких містить конспект лекції, завдання для самостійної підготовки, план семінару, список джерел та літератури. Пропоновані казуси та інші практичні завдання сприяють розвитку творчого початку в оволодінні римським правом — основою сучасної юридичної професії. Свої знання студент зможе перевірити за допомогою тестових завдань та переліку питань для самоконтролю. В Додатку подається першоджерело навчального матеріалу — Інституції Гая.

<< | >>
ПРОГРАМА КУРСУ «ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА»
ТЕМА 3. СУБ’ЄКТИ ПРИВАТНОГО ПРАВА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
ТЕМА 4. СІМЕЙНЕ ПРАВО КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
ТЕМА 5. РЕЧОВЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
ТЕМА 6. ВОЛОДІННЯ ' КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
ТЕМА 8. ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
ТЕМА 9. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
ТЕМА 10. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВОЧИН І ДОГОВІР КОНСПЕКТ ЛЕКЦІ
ТЕМА 11. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
ТЕМА 12. ПОЗАДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
ТЕМА 13. СПАДКОВЕ ПРАВО КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

Книги и учебники по дисциплине Римское право:

 1. Ответы на вопросы к экзамену по дисциплине Римское право - 2017 год
 2. Ответы на вопросы по дисциплине Римское право - 2017 год
 3. Ответы по Римскому праву - 2017 год
 4. Ответы на зачет по Римскому праву - 2017 год
 5. Ответы к зачету по предмету Римское право - 2017 год
 6. Ответы по Римскому частному праву - 2017 год
 7. Неизвестный. Вопросы к экзамену «Римское частное право» 2015 - 2015 год
 8. Неизвестный. Ответы к экзамену по «Римскому частному праву» - 2014 год
 9. Иванов, Алексей Алексеевич. Римское право: учеб, пособие для студентов вузов, обучающих­ся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А.А. Иванов — М., 2012,- 415 с. - 2012 год
 10. Н.С.Михайлова. Римское право: учеб-метод. комплекс / сост. Н.С.Михайлова; Перм. гос. ун-т, -Пермь, 2011-52 с. - 2011 год
 11. Потолов В.А.. Римское право. Учебное пособие. 2010 - 2010 год
 12. Калашников, В.М.. Римське право [Текст]: нав. посіб. / В.М. Калашников. – Д.: РВВ ДНУ,2010. – 88 с. - 2010 год
 13. Ахметов Г.Б., Ахмеджанова Г.Б., Бектурсын З.Н.. Римское право: учебное пособие для студентов специальности          050301 «Юриспруденция» / Г.Б. Ахметов, Г.Б. Ахмеджанова,          З.Н. Бектурсын. – Павлодар : Кереку,2009. –94с. - 2009 год
 14. Ахметов Г.Б., Ахмеджанова Г.Б., Бектурсын З.Н.. Римское право: учебное пособие для студентов специальности 050301 «Юриспруденция» / Г.Б. Ахметов, Г.Б. Ахмеджанова, З.Н. Бектурсын. – Павлодар : Кереку,2009. –94с. - 2009 год
 15. Косарев А.И.. Римское частное право Учебник - Москва,2007. - 192 c. - 2007 год
 16. Егоров А. Б.. Римское государство и право. Царский период и эпоха Республики: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,2006.-173 с. - 2006 год
 17. Кофанов Л.Л.. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в VIII- III вв. до н.э. -М.: Статут,2006. - 575 с. - 2006 год
 18. В. Н. Бохуров. РИМСКОЕ СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. Конспект лекций Минск 2005 - 2005 год
 19. Галай Ю.Г.. Римское частное право: Учебное пособие. – Н.Новгород: Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т,2005. – 85 с. - 2005 год
 20. Барон Ю.. Система римского гражданского права: В 6 кн. / Предисловие кандидата юридических наук В. В. Байбака. — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс»,2005. — 1102 с. - 2005 год
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -