>>

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Основи римського приватного права» передбачає вивчення студентами понять та конструкцій приватного права Давнього Риму. Актуальність та значення дисципліни зумовлені тим, що Україна за типом своєї правової системи належить до романо-германської правової сім’ї.

Україна поступово прилучається до європейської правової культури, яка походить, серед інших витоків, з античної традиції, зокрема — римської правової спадщини. Сучасне національне законодавство, особливо в галузях приватного правового регулювання, значною мірою побудоване на рецепції римського права, що спричиняє необхідність вивчення майбутніми юристами його першоджерела.

Мета дисципліни: формування професійного праворозуміння та правової культури майбутнього юриста шляхом засвоєння багатства правової спадщини Давнього Риму.

Завдання дисципліни:

  • оволодіння студентами римською юридичною термінологією;
  • засвоєння основних інститутів та норм римського приватного права;
  • опанування сучасних підходів до права як до міри свободи та справедливості.

В результаті викладення дисципліни студент має знати:

  • латинську юридичну термінологію;
  • сутність основних понять та конструкцій римського приватного права;
  • зміст основних інститутів римського приватного права.

В результаті викладення дисципліни студент має уміти-.

  • тлумачити норми римського приватного права;
  • працювати з джерелами римського приватного права;
  • вирішувати конкретні юридичні казуси на основі норм римського приватного права.

Форми вивчення дисципліни: лекції, семінарські заняття, самостійна підготовка. Студенти заочної форми навчання також виконують домашню контрольну роботу.

Форма підсумкового контролю: іспит.

Пропонований посібник складається з програми курсу «Основи римського приватного права» та тематичних блоків, до яких входять короткий конспект лекції, завдання для самостійної роботи (значком

  • відзначені завдання підвищеної складності), план семінару, список джерел та літератури. До всіх тем додаються перелік питань для повторення, тестові завдання та першоджерело римського права — Інституції Гая.

4

| >>
Источник: Н. М. КРЕСТОВСЬКА, І. С. КАНЗАФАРОВА. ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Навчально-методичний посібник Одеса «Фенікс» 2006. 2006

Еще по теме ВСТУП:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -