<<
>>

Тема 1. Предмет, система, джерела римського права

Значення римського приватного права в історії розвитку людства та в сучасній юриспруденції. Значення римського приватного права для сучасного юриста.

Поняття римського приватного права (jusprivatum), його характерні ознаки та відмінності від публічного права (juspublicum).

Історичні системи римського приватного права.

Поняття та види джерел римського приватного права. Загальна характеристика форм правоутворення у Давньому Римі. Джерела раннього римського права. Закони XII таблиць. Закони (leges): постанови народних зборів, сенатусконсульти, імператорські конституції. Плебейські рішення. Едикти магістратів. Звичаєве право. Пра- иотворча функція юриспруденції. Видатні римські юристи: Гай, Па- нол, Папініан, Модестін, Ульпіан. Джерела класичного римського права. Занепад римської юриспруденції. Закон про цитування римських юристів. Систематизація Юстиніана. Corpusjuriscivilis.

Рецепція римського приватного права як правовий феномен. Форми рецепції римського приватного права. Види рецепції римського приватного права. Типи рецепції римського приватного права. Передумови рецепції римського приватного права в Київській Русі. Пилив римського приватного права на окремі положення «Руської правди». Загальна характеристика Литовських статутів. Загальна характеристика збірника «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743 p.). «Зібрання малоросійських прав» 1807 р. Кодифікації цивільного законодавства УРСР. Кодифікація цивільного законодавства незалежної України. Загальна характеристика Цивільного кодексу України, прийнятого 16 січня 2003 р.

Тема 2. Захист суб’єктивних прав

Додержавний захист порушених та оспорюваних прав. Самоправність та поєдинок. Обмеження самоправності. Форми самозахисту.

Становлення державної форми захисту порушених майнових прав. Судді та судочинство. Загальна характеристика та види ци

вільного процесу.

Загальна характеристика та форми легісакційного процесу. Загальна характеристика формулярного процесу. Значення та складові частини преторської формули. Загальна характеристика екстраординарного процесу. Надання доказів. Позови. Когніційне провадження. Позовна давність. Форми преторського захисту.

Тема 3. Суб’єкти приватного права

Суб’єкт права (persona). Правоздатність та її зміст. Дієздатність (повна та обмежена). Правові статуси особи: статус свободи (statuslibertatis), статус громадянства (statuscivitatis), сімейний статус (statusfamilia). Правове становище римських громадян.

Правове становище латинів. Правове становище перегринів. Правове становище колонів. Правове становище вільновідпущеників. Правове становище рабів. Способи набуття та припинення рабства. Рабський пекулій. Зменшення цивільної правоздатності (capitisdeminutio). Інститут громадянської честі. Юридичні особи.

Тема 4. Сімейне право

Загальна характеристика та види римської сім’ї. Агнатська та когнатська спорідненість. Законний римський шлюб (matrimoniumjustum) та його види.

Загальна характеристика та форми укладення шлюбу з чоловічою владою (cummanumariti). Загальна характеристика шлюбу без чоловічої влади (sinemanumariti). Умови дійсності шлюбу. Майнові відносини подружжя. Загальні положення дотального права. Припинення шлюбу. Шлюбне законодавство Августа. Конкубінат.

Загальна характеристика відносин між батьками та дітьми. Батьківська влада. Способи встановлення та припинення батьківської влади. Усиновлення та узаконення. Опіка та піклування.

Тема 5. Речові права

Поняття та види речей. Особливості давньоримської класифікації речей. Речі в обороті і речі поза оборотом. Речі рухомі та нерухомі. Особливі права на нерухомість. Речі манципні та неманципні. Речі подільні та неподільні. Речі споживні і неспоживні. Речі родові та індивідуально визначені. Речі прості та складні. Речі головні та побічні. Способи поєднання частини речі з головною річчю.

Поняття та види речових прав.


Тема 6. Володіння

Поняття володіння (possessio). Елементи володіння. Співвідношення" нолодіння та власності. Види володіння. Титульне володіння. Володіння (possessio) та тримання (detentio). Преторське володіння. ПОНЯТТЯ добросовісного та недобросовісного володільців.

Права заставних кредиторів. Прекарне володіння. Секвестр. Нібуття володіння. Заволодіння (окупація). Способи передачі володіння. Набуття володіння через сторонніх, його елементи. Припинення володіння. Захист володіння. Поняття посесійного захисту, його відмінність від петиторного. Види володільницьких Інтердиктів. Фікція у формулі публіціанського позову. Володіння прівими.

Тема 7. Право власності

Право власності. Зміст права власності. Вчення про дуалізм пра- йй власності у римському праві. Принцип еластичності права власності. Види права власності. Квіритська власність. Власність перегрітії!. Провінціальна власність. Бонітарна власність. Обмеження прими власності.

Первинні та похідні способи набуття права власності. Оригі- ііплі.ні (первинні) способи набуття права власності за цивільним гірииом. Оригінальні (первинні) способи набуття права власності за нрйішм народів. Припинення права власності.

Захист права власності. Віндикаційний позов. Сутність та основ- Іій мета віндикації. Позивач і відповідач за віндикаційним позовом. Пряна відповідачів — добросовісних володільців. Негаторний позов. Прогібіторний позов. Публіціанський позов. Особисті позови для ійхнсту права власності.

Тема 8. Права на чужі речі

Види прав на чужі речі. Поняття сервітуту та основний принцип сервітутного права. Види сервітутів. Види предіальних сервітутів. Нили особистих сервітутів. Виникнення та припинення сервітутів. ійхнст сервітутів.

Суперфіцій, його поняття та сутність. Засоби захисту суперфіцію. Встановлення суперфіцію за преторським і цивільним правом. Припинення суперфіцію. Емфітевзис, його поняття та сутність.

Емфітев- інчиий продаж. Припинення емфітевзису. Подвійна правова природа виставного права.

Тема 9. Загальне вчення про зобов'язання

Поняття зобов’язання (obligatio). Основні відмінності речових і зобов’язальних прав. Зміст зобов’язання, Сторони у зобов'язанні. Множиність осіб у зобов’язанні. Підстави виникнення зобов'язань. Види зобов’язань. Альтернативні та факультативні зобов'язання. Подільні та неподільні зобов’язання. Кауза у зобов'язанні. Виконання зобов’язань. Відповідальність за невиконання зобов'язань. Прострочення виконання. Вина, її поняття та види. Вчення про відшкодування збитків. Підстави звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань. Забезпечення зобов’язань. Завдаток. Неустойка. Застава. Запорука. Припинення зобов’язань. Відповідність способу припинення зобов’язання способу його виникнення.

і

Тема 10. Загальне вчення про правочин і договір

Поняття, види та умови дійсності правочинів. Помилки при укладенні правочину. Види згоди при укладенні правочину. Поняття та класифікація договорів. Зміст договору. Порядок укладання договору. Тлумачення договору. Суперечність між словами та наміром сторін.

Тема 11. Окремі види договорів

Контракти і пакти. Загальна характеристика вербальних контрактів. Стипуляція. Загальна характеристика літеральних контрактів. Загальна характеристика реальних контрактів. Загальна характеристика консенсуальних контрактів. Загальна характеристика безіменних контрактів. Договір позики. Договір позички. Договір схову. Договір купівлі-продажу. Договір найму. Договір доручення. Договір товариства. Безіменні контракти. Пакти.

Тема 12. Позадоговірні зобов’язання

Загальна характеристика позадоговірних зобов’язань. Зобов’язання з деліктів. Ознаки приватного делікту. Види приватних деліктів. Поняття та види квазіделіктів. Поняття та види квазіконтрактів. Ведення чужих справ без доручення. Зобов’язання з безпідставного збагачення.

Тема 13. Спадкове право

Право спадкування та етапи його розвитку. Спадкування за цивільним (стародавнім) правом. Основні поняття спадкового права. Поняття спадкування. Універсальне та сингулярне правонаступниц- тво у спадкуванні. Спадкування за заповітом. Форми заповітів та умови їх дійсності. Обмеження свободи заповітних розпоряджень. Спадкування за законом. Реформи імператора Юстиніана у сфері спадкового права. Лінії та ступені спорідненості у спадковому праві. Спадкування за правом представлення. Спадкова трансмісія. Прийняття спадщини. Легати та фідеікоміси. Лежача спадщина. Відумер- ла спадщина. Позови про спадщину.

<< | >>
Источник: Н. М. КРЕСТОВСЬКА, І. С. КАНЗАФАРОВА. ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Навчально-методичний посібник Одеса «Фенікс» 2006. 2006

Еще по теме Тема 1. Предмет, система, джерела римського права:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -