>>

ВСТУП

Вивчення курсу «Господарське право» важлива й невід’ємна частина освіти студентів юридичних вузів і факульте-тів, майбутніх фахівців у сфері правового регулювання економі-ки. Кожен студент має чітко усвідомити важливість цього курсу для свого майбутнього.

Метою курсу «Господарське право» є вивчення основних положень господарської діяльності, правового статусу суб’єктів гос- подарських відносин, права власності, принципів організації під-приємницької діяльності та управління нею, порядку оформлення господарських договорів, правових засад зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарських відносин.

Програму курсу розроблено так, щоб активізувати використання студентами знань, отриманих під час вивчення конституційного, адміністративного, цивільного та інших галузей права.

Програму підготовлено з урахуванням положень норм чинного законодавства України в обсязі, необхідному для повного й глибокого оволодіння студентами основними положеннями господарського права.

Головними формами вивчення курсу «Господарське право» є лекції, семінарські заняття, індивідуальні заняття та самостійна робота студентів.

Вирішення практичних завдань з господарського права дасть студентам можливість певною мірою оволодіти практикою застосування господарського законодавства, усвідомити рівень законодавчого регулювання у цій сфері та спрямувати свої зусилля на захист прав громадян, підприємств, держави та інших суб’єк- тів правовідносин.

У процесі вивчення дисципліни студенти вирішують такі основні завдання: засвоюють теоретичні положення науки господарського права; виробляють навички практичного застосування знань і норм господарського права.

У результаті вивчення господарського права України студенти повинні:

знати джерела господарського права, основні принципи та інститути господарського права;

ознайомитися з практикою застосування господарського законодавства господарськими судами, іншими державними органами, з практикою реалізації господарського законодавства юридичними особами та фізичними особами-підприєм- цями;

уміти застосовувати одержані знання в процесі роботи за юридичною спеціальністю з метою захисту інтересів української держави та окремих учасників господарсько-право- вих відносин.

Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має на меті перевірити теоретичні знання та вміння застосовувати їх, вирішуючи конкретні завдання, а також уміння студентів самос- тійно працювати з науковою та навчальною літературою.

У межах дисципліни «Господарське право» вивчаються такі теми: «Загальна характеристика господарського права й господарського законодавства»; «Підприємництво як різновид господарської діяльності»; «Правова характери-стика господарських організацій»; «Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності»; «Господарські зо-бов’я- зання»; «Господарський договір»; «Господарсько-правова відповідальність»; «Правове регулювання банкрутства»; «Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин»; «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»; «Правове регулювання відносин оренди і лізингу»; «Ціни та ціноутворення в сфері господарювання»; «Біржова діяльність в Україні»; «Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання в Ук- раїні»; «Правові засади обмеження монополізму й захисту економічної конкуренції в Україні»; «Господарські організації у праві інших дер-жав».

| >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме ВСТУП:

 1. Статья 154. Понуждение к вступлению в половую связь
 2. 40. Вступление закона в силу
 3. Статья 208. Вступление решения суда в законную силу
 4. Статья XrV ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
 5. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
 6. Статья 48. Вступление в силу настоящего Федерального закона
 7.             2.1. Исследование отношения семейного законодательства к повторному вступлению в брак в России во второй половине 19 века. Эволюция вопроса, дозволенность и законность числа последовательных браков.
 8. Раздел девятый § 351. Преждевременное вступление во второй брак
 9. §I. ВСТУПЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В СИЛУ
 10. Вступление уголовного закона в силу по советскому законодательству.
 11. Специальные вопросы вступления уголовного законав силу.
 12. Статья 6 Основ уголовного законодательства и приговоры, вступившиевзаконную силу.
 13. Статья 119. Понуждение женщины к вступлению в половую связь
 14. Статья 119. Понуждение женщины к вступлению в половую связь
 15. б. Вступ до адвокатури
 16. Комментарий к статье 131. Преимущественное право вступления в члены жилищного кооператива в случае наследования пая