<<
>>

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1

Загальна характеристика господарського права й господарського законодавства

Поняття господарсь-кого права. Суб’єкти господарського права: поняття та види. Го-сподарські правовідносини: поняття та види.

Характеристика складових господарських правовідносин. Ме- тоди правового регулювання господарських правовідносин. Суб’єк- ти господарських правовідносин: поняття та види. Господарсько-правові норми.

Поняття, ознаки та особливості го-сподарського законодавства. Нормативні акти госпо-дарського законодавства: поняття та види. Система господарського законодавства. Колізії в господарському законодавстві. Господарське законодавство й господарське право, їх співвідношення. Проблеми вдосконалення господарського законодавства. Значення арбітражної практики в удосконаленні господарського законодавства.

Тема 2

Підприємництво як різновид господарської діяльності

Поняття та ознаки підприємниць-кої діяльності. Поняття організаційно-правової форми підприєм-ництва. Обмеження в підприємницькій діяльності. Суб’єкти підп-риємницької діяльності. Прин- ципи підприємницької діяльності. Умови здійснення підприєм-ницької діяльності. Державна реєстрація суб’єктів підприємни-цької діяльності. Порядок внесення змін до установчих докумен-тів суб’єктів підприємницької діяльності.

Правова характеристика процедури ліцензування господар- ської діяльності. Ліцензія: поняття й види.

Відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстра-ції чи без ліцензії. Гарантії прав суб’єктів підприємницької дія-льності. Роль держави в діяльності суб’єктів підприємництва.

Тема 3

Правова характеристика господарських організацій

Поняття та система гос-подарських організацій. Загальна правова харак-теристика підприємницьких товариств. Правова характеристика господарських товариств. Акціо-нерне товариство: поняття та види.

Характерис-тика акцій. Правова характеристика дивідендів. Порядок створення акціонерного товариства. Ор-гани акціонер- ного товариства: порядок формування та повнова-ження. Правове положення товариства з обмеженою відповідальністю. Правове по- ложення товариства з додатковою відповідальніс-тю. Правове положення повного товариства. Пра-вове положення командитного товариства. Правова характеристика виробничого кооперативу.

Загальна правова характеристика підпри-ємств. Види та групи підприємств. Правове поло-ження приватних підприємств. Правове положення комунальних підприємств. Правове положення дер-жав- них підприємств. Правове положення казенних пі-дприємств. Характеристика інших видів підпри-ємств. Особливості малих, середніх та великих підприємств. Особливості правового положення філій, представництв та інших структурних під-розділів. Правове по- ложення об’єднань підприємств. Особливості пра-вового становища промислово-фінансових груп. Порядок створення господарських організацій. Припинення господарських організацій.

Тема 4

Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності

Речові права: зага-льна характеристика та види. Поняття права власності. Характеристика правомочностей власника. Способи ви- никнення й припинення права власності. Форми власності в Ук- раїні: правова характеристика. Право приватної власності. Право комунальної власності. Право дер-жавної власності. Характеристика права оперативного управління. Порівняльно-правова харак- теристика права повного господарського відання та права власності. Характеристика інших речових прав. Характеристика правовстановлюючих документів. Джерела формування майна господарських організацій. Порядок розпорядження майном госпо- дарських організацій. Порядок розподілу прибутків і збитків.

Право інтелектуальної власності. Винахід (корисна модель) як результат творчої діяльності. Охорона прав на промислові зразки. Охорона прав на знаки для товарів.

Тема 5

Господарські зобов’язання

Поняття господарських зобов’язань.

Характеристика договірних і позадоговірних зобов’язань. Виникнення господарських зобов’язань. Основні та додаткові (акцесорні) зобов’язання. Забезпечення виконання господарських зобов’язань як додаткова га- рантія належного виконання зобов’язань. Правова характеристика неустойки, застави, завдатку, поруки, гарантії та притримання. Характеристика видів неустойки. Співвідношення неустойки та збитків. Порядок зменшення розміру неустойки. Зміна та при-пинення господарських зобов’язань.

Тема 6

Господарський договір

Поняття та особливості господарського договору, його правова природа. Функції та значення господарського договору. Класифіка- ція господарських договорів. Характеристика ос-новних видів господарських договорів. Форма го-сподарського договору. Зміст господарського до-говору. Характеристика істотних і додаткових умов господарського договору. Стадії укладання господарського договору. Порядок виконання гос-подарського договору. Порядок зміни та розір-вання господарського договору. Підстави визнання господарського договору недійсним. Процедура визнання господарського договору недійсним. На-слідки визнання недійсним господарського дого-вору. Тлумачення господарського договору.

Тема 7

Господарсько-правова відповідальність

Поняття та характеристика господарсько-правової відповідальності. Підстави притягнення до господарсько-правової відповідальності. Підстави звільнення особи від господарсько-правової відпо-відальності Поняття господарського правопорушення. Ос-новні види господарських правопорушень. Функції господарсько-правової відповідальності. Характеристика видів господарсько-правових санкцій. Збитки. Характеристика штрафних санкцій. Поняття та правова природа оперативно-господарських санкцій. Адмі-ністративно-господарські санкції: поняття та види. Порядок накладення господарсько-правових санкцій. Оскарження рішення про накладання господарсько-правових санкцій.

Тема 8

Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства

Правове регулюван-ня відносин, пов’язаних з відновленням пла- тоспроможності боржника та банкрутством. Поняття неплатоспроможності.

Поняття банкрутства та підстави застосування процедури банкрутства. Характеристика сторін процедури банкрутства. Суб’єкт банкрутства. Учасники провадження у справі про банкрутство. Конкурсні та поточні кредитори: правова харак- теристика. Правовий статус комітету кредиторів, порядок його формування. Роль арбітражного керуючого в процедурі відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника. Позасудові про- цедури. Підстави порушення справи про банкрутс-тво. Проваджен- ня у справах про банкрутство, характеристика його основних стадій. Санація. План санації: порядок складання та затвердження. Особливості визнання банкрутом окремих видів суб’єктів гос- подарювання. Ліквідаційна процедура. Наслідки визнання борж- ника банкрутом. Черговість задоволення претензій кредиторів. Мирова угода у справі про банкрутство. Припинення провадження у справі про банкрутство. Роль господарського суду в процедурі відновленням платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом.

Тема 9

Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин

Поняття та ознаки кредиту. Види кредиту. Форми кредиту. Ха- рактеристика банківського кредиту. Характеристика лізингового кредиту. Характеристика іпотечного кредиту. Правова природа кредитного договору. Кре-дитний договір: зміст і форма. Порядок укладання кредитного договору. Види рахунків. Операції, що мо- жуть здійснюватися за поточними та депозитними ра-хунками. Порядок відкриття рахунків в установах банків фізичними особа- ми — суб’єктами підприємницької діяльності. Порядок відкриття рахунків в установах банків юридичними особами. Порядок відкриття рахунків в установах банків структурними підрозділами юридичних осіб. Порядок здійснення розрахунків у господарському обороті. Характеристика платіжних інструментів: акредитиву, інкасо, платіжного доручення тощо.

Тема 10

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Поняття та види зо-внішньоекономічної діяльності.

Ознаки зов- нішньоекономічної діяльності. Принципи зовнішньое-кономічної діяльності. Характеристика суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Права та обов’язки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика правових режимів: національного режиму, режиму найбільшого сприяння та спеціаль-ного режиму. Харак- теристика державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Специфіка митно-тарифного регулювання. Мито та його види. Порядок встановлення та зміни ставок мита. Митна вартість товару. Нетарифне регулювання: поняття та основні засоби. Поняття та характеристика іноземних інвестицій. Форми іноземного інвестування. Правовий статус іноземних інвесторів. Гарантії захисту іноземних інвестицій. Поняття та характеристика віль- них економічних зон. Види вільних економічних зон. Порядок створення вільних економічних зон в Україні.

Тема 11

Правове регулювання відносин оренди й лізингу

Поняття оренди. Об’єкт оренди. Поняття договору оренди. Фор- ма договору оренди. Сторони в договорі оренди. Істотні умови договору оренди. Порядок укладання, зміни та припинення договору оренди. Поняття лізингу. Види й форми лізингу. Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в Україні.

Тема 12

Ціни та ціноутворення в сфері господарювання

Поняття та характеристика ціни. Поняття та характеристика тарифу. Класифікація цін і тарифів. Характеристика вільних цін. Порядок установлення вільних цін. Характеристика фіксованих і регульованих цін і порядок їх установлення. Правові засади встановлення та використання комунальних цін. Контроль за додержанням державної дисципліни цін.

Тема 13

Біржова діяльність в Україні

Поняття та ознаки біржі. Характеристика функцій біржі. Види бірж в Україні. Правовий статус товарної біржі. Правовий статус фондової біржі. Валютна біржа: правовий режим функціонування. Порядок створення та припинення бірж різних видів. Загальна характеристика правил біржової торгівлі. Види біржових угод. Порядок укладання, зміни та розірвання біржових угод.

Форма біржової угоди.

Тема 14

Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання в Україні

Поняття права на захист. Форми та способи захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. Правове становище господарських судів. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам. Досудове врегулювання господарських спорів. Претензія: поняття, зміст, порядок складання та розгляду. Правова ха- рактеристика позову. Зміст позовної заяви. Ви-рішення спорів гос- подарським судом: характеристика основних стадій. Порушення провадження у справі. Розгляд справи по суті. Винесення рішення у справі. Характеристика апеляційного та касаційного проваджень. Вирішення спорів третейськими судами. Виконання рішень гос-подарських і третейських судів.

Тема 15

Правові засади обмеження монополізму й захисту економічної конкуренції в Україні

Поняття економічної конкуренції. Монопольне становище на ринку та зловживання ним. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Антиконкурентні узгоджені дії. Антиконкурентні дії органів влади. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність. Недобросовісна конкуренція. Розгляд справ про порушення законодавства щодо конкуренції. Відповідальність за порушення законодавства про конкуренцію. Правовий статус Антимонопольного комітету України.

Тема 16

Господарські організації у праві інших держав

Поняття та ознаки юридичної особи в різних цивільно-право- вих системах. Теорії юридичної особи. Поняття та основні принципи правоздатності юридичних осіб у цивільному праві зару- біжних країн. Обсяг прав юридичних осіб у теорії та практиці зарубіжних країн. Класифікація юридичних осіб у зарубіжних правових системах. Ознаки приватних і публічних юридичних осіб. Поняття корпорації за правом зарубіжних країн. Поняття установи за правом зарубіжних країн. Поняття та ознаки торгового то-вариства у праві зарубіжних країн.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме ПРОГРАМА КУРСУ: