<<
>>

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконане в рамках планових тем кафедри теорії та історії держави і права Львівського національного університету імені Івана Франка “Загальнотеоретичні проблеми формування Української соціальної правової держави та юридичного забезпечення прав людини” (наказ ректора №Н-492), “Актуальні проблеми теорії права та прав людини” (номер державної реєстрації 0103U005936).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є з’ясування юридичної природи європейських міждержавних правових систем та їх ролі у забезпеченні структуризації регіонального соціального простору, а також особливостей інтеграції сучасної правової системи України з ними.

Досягнення поставленої мети вимагало вирішення таких основних завдань:

розкрити можливості використання поняттєвого апарату системного аналізу для дослідження правової системи та застосувати його;

уточнити критерій виокремлення правової системи суспільства як однієї з підсистем соціальної системи;

сформулювати поняття правової системи суспільства з метою його подальшого використання для дослідження міждержавних правових систем, встановити структуру правової системи;

визначити критерії типологізації сучасних правових систем, сформулювати поняття типу правової системи та застосувати їх для виокремлення нового типу – міждержавної правової системи;

виявити ознаки та встановити структуру міждержавної правової системи;

визначити поняття, стадії та основні способи європейської правової інтеграції;

уточнити поняття європейського правового простору;

виявити ознаки та встановити структуру правових систем Ради Європи та Євросоюзу;

встановити механізм взаємодії між правовими системами Ради Європи, Євросоюзу та національними правовими системами;

виявити ознаки сучасної правової системи України та визначити її місце серед сучасних правових систем світу;

проаналізувати особливості інтеграції правової системи України з правовими системами Ради Європи та Євросоюзу;

сформулювати положення щодо формування механізму взаємодії правових систем Ради Європи, Євросоюзу та України (в контексті Концепції правової реформи в Україні).

Об’єктом дослідження є європейські міждержавні правові системи.

Предметом дослідження є основні загальні закономірності формування, функціонування та розвитку європейських міждержавних правових систем та їх взаємодії з національними правовими системами, зокрема з правовою системою України.

<< | >>
Источник: Луць Людмила Андріївна. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Львів - 2004. 2004

Еще по теме Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -