<<
>>

Поняття господарського права

Господарське право як галузь права є сукупністю норм права, що регулюють відносини, в які вступають підприємства, установи, організації, підприємці у процесі своєї господарської діяльності.

Предметом господарського права є сукупність господарських відносин у сфері економіки України.

Під час вивчення цієї теми студентам слід з’ясувати сутність поняття господарські відносини, охарактеризувати їх складові.

Господарські відносини безпосередньо пов’язані з господарською діяльністю, вивченню сутності якої студенту також слід приділити належну увагу.

Зауважимо, що чинне законодавство України містить кілька визначень поняття «господарська діяльність».

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» містить таке визначення: «господарська діяльність — будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов’язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару».

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» так визначає господарську діяльність: «будь-яка діяльність особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах у разі, коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, від- ділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи».

У Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» знаходимо таке визначення: «господарська діяльність — будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт».

Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України господарська діяльність — це «діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виго-товлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність».

Під час вивчення цієї теми слід докладно проаналізувати наведені поняття, з’ясувати основні відмінності між ними та за результатами проведеного аналізу виділити основні риси господарської діяльності.

Значну увагу слід також приділити розгляду загальних принципів господарювання.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Поняття господарського права: