<<
>>

Господарське правопорушення

Господарське правопорушення — це проти-правне діяння суб’єкта господарювання, який порушує права та законні інтереси інших суб’єктів.

Говорячи про господарсько-правову відповіда-льність, необхідно зазначити, що вона ґрунтується на презумпції вини правопорушника.

Усі право-порушення в сфері господарсько-правових відносин можна поділити на договірні та позадоговірні.

Господарсько-правова відповідальність як юридична відпо- відальність ґрунтується на правових підставах. Першу групу підстав становлять нормативні підстави, тобто ті норми права, які встановлюють відповідальність суб’єктів господарських відносин (глава 24 ГК України, розділ VI Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та ін.). Ще однією підставою є правопо- рушення, тобто протиправна поведінка суб’єкта (юридико-фак- тична підстава). Вона складається з таких елементів:

протиправне діяння порушника (порушення норм господарського права, умов господарського договору тощо);

спричинення збитків потерпілому;

наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою порушника та спричиненими потерпілому збитками;

вина правопорушника.

Зазначмо, що порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’я- зання (неналежне виконання).

Господарські правопорушення можна поділити на правопорушення з формальним (порушення строків виконання обов’язку) та матеріальним складом (спричинення збитків).

До функцій господарсько-правової відповідальності відносять інформаційну; стимулю-ючу; штрафну; функцію попередження пра- вопорушення та компенсаційну функцію.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Господарське правопорушення: