<<
>>

Суб’єкти господарських правовідносин

Суб’єктами господарських правовідносин (суб’єктами господарювання), згідно з Господарським кодексом України, є учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність госпо- дарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно й несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Дискусійним є використання в цьому визначенні словосполучення «господарська компетенція». Студентам слід з’ясувати сутність поняття компетенція, правосуб’єктність і визначити, який з цих термінів можна використовувати щодо суб’єкта господарювання.

У теорії існує також таке визначення суб’єктів господарських правовідносин: «юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які здій-снюють господарську або управлінську діяльність на основі юридично відокремленого майна в межах своєї компетенції».

Господарський кодекс України поряд з поняттям «господарські відносини» використовує поняття «відносини у сфері господарю-вання». Друге поняття дещо ширше, оскільки поряд з власне господарськими відносинами передбачає й ві-дносини організаційного та управлінського характеру.

Відповідно й коло учасників відносин у сфері господарювання є ширшим, аніж коло суб’єктів господарювання. До учасників відносин у сфері гос-подарювання належать: суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які є засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.

Суб’єкту господарювання притаманні певні ознаки, зокрема:

здійснення господарської діяльності;

наявність господарських прав та обов’язків (господарської правосуб’єктності);

наявність відокремленого майна (фактична відокремленість від майна інших суб’єктів господарювання основних та оборотних засобів, коштів інших майнових цінностей, якими володіє, користується й розпоряджається суб’єкт на певному правовому титулі: праві власності, праві повного господарського відання, оперативного управління та ін.);

здатність відповідати за зобов’язаннями в межах свого май- на (крім випадків, передбачених законом).

Зазначимо, що вичерпний перелік суб’єктів го-сподарювання визначений у ст. 55 Господарського кодексу України.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Суб’єкти господарських правовідносин: