<<
>>

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності є господарюючі суб’єкти — безпосередні учасники зовнішньоекономічних операції.

Перелік суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності наведено у ст.

378 ГК України. Їх можна класифікувати таким чином:

Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності господарський кодекс визнає:

господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці;

підрозділи (структурні одиниці) іноземних суб’єктів господарювання, що не є юридичними особами за законодавством України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезна- ходження на території України й зареєстровані в порядку, встановленому законом.

Цей перелік є вичерпним.

Усі суб’єкти ЗЕД, незалежно від форми вла-сності та інших ознак мають рівне право здійснювати будь-які види такої діяльності.

Серед основних прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності виділяють такі:

право володіти, користуватися та розпоряджатися результатами, отриманими в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності на свій розсуд. Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у власника без його згоди (з оплатою чи без такої) забороняється, за винятком випадків, пе-редбачених законодавством України. До зазначених випадків належать, зокрема, запровадження режиму обов’язкового продажу валютної виручки;

право відкривати свої представництва на тери-торії інших держав. Це право мають як суб’єкти го-сподарювання України, так й іноземні суб’єкти, які можуть в установленому законом порядку відкривати на території України свої представництва;

право на участь у міжнародних неурядових економічних ор- ганізаціях.

Під час вивчення цієї теми важливо з’ясувати умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності фізичними, юридичними осо- бами та підрозділами іноземних суб’єктів господа-рювання.

Певні види зовнішньоекономічної дія-льності віднесено чинним законодавством України до видів діяльності, здійснення яких потребує спеціального дозволу (ліцензії). Для заняття ліце-нзованими видами зовнішньоекономічної діяльності суб’єкт господарювання має отримати ліцензію.

Особливу увагу слід приділити іноземним суб’єктам господарської діяльності. Для таких суб’єктів на території України запроваджуються три правові режими:

національний режим;

режим найбільшого сприяння;

спеціальний режим.

Іноземні суб’єкти господарювання мають право у встановленому законом порядку відкривати на території України свої пред- ставництва.

Основними засобами регулюючого впливу держави на зовніш- ньоекономічну діяльність є засоби тарифного та не-тарифного регулювання.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності: