<<
>>

§ 1. Поняття кримінального права

1. Кримінальне право як самостійна, окрема галузь права має низку ознак як

загальних для всіх галузей права, так і специфічних тільки для неї. Виходячи з

цього, кримінальне право:

1) являє собою систему (сукупність) юридичних норм (правил поведінки),

встановлених у суспільстві.

Норми кримінального права — це узагальнені правила,

що охоплюють безліч відповідних життєвих

ситуацій, індивідуальних випадків. Так, норми про відповідальність за умисне

вбивство передбачають всі можливі в реальному житті конкретні випадки вбивств,

як би вони одне від одного не відрізнялися. Норми кримінального права загальної

дії, крім того, є загальнообов'язковими до виконання, маючи тим самим ознаку

загальнообов'язкової нормативності. Ці норми здебільшого виступають як

норми-заборони. Вони забороняють певні вчинки людей, а саме злочинні дії або

злочинну бездіяльність, під загрозою застосування за їх вчинення особливих

примусових заходів — кримінального покарання;

2) його норми (правила поведінки) встановлюються лише вищими органами

законодавчої влади і закріплюються у відповідних законах. Це так зване позитивне

право, або чинне право. Саме тому кримінальне право має формальну визначеність —

воно точно фіксує в законах у гранично формалізованому вигляді в письмовій формі

ознаки злочинів і покарань за них, тобто вимоги, що ставляться до поведінки

людей, межі та умови їх вчинків, наслідки протизаконних дій або бездіяльності.

Слід спеціально відмітити, що формальна визначеність кримінального права — це не

тільки гарантія законності та однаковості застосування його норм, а й одне з

невід 'ємних прав людини. Визначеність правових приписів, фіксуючи межу між

злочинною і незлочинною поведінкою, чітко визначає тим самим можливість людини

здійснювати свої права і свободи відповідно до закону, чітко уявляти, що

дозволено, а що заборонено кримінальним законом.

Відповідно до Конституції України кримінальні закони видаються лише Верховною

Радою України.

Ніякі інші державні органи або посадові особи (навіть Президент

України) не правомочні видавати норми кримінального права1. За цією ознакою

кримінальне право відрізняється від інших галузей права (наприклад, норми

цивільного права можуть встановлюватися урядом, норми адміністративного права —

навіть органами влади на місцях). Отже, кримінальне право знаходить свій вираз

тільки в законах. Відтак, основним джерелом кримінального права є кримінальний

закон;

3) має свій предмет і метод правового регулювання. Норми кримінального права

встановлюють, які суспільне небезпечні діяння є злочинами і які покарання

підлягають застосуванню до осіб, що вчинили ці злочини (ч. 2 ст. 1 Кримінального

кодексу України2). Злочин

1 Прийняття кримінальних законів в Україні можливе шляхом всенародного

референдуму, але ця форма правотворчості ще не була застосована.

2 Мається на увазі чинний Кримінальний кодекс України 2001 р. (у подальшому —

КК).

Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права

і покарання — це ті суспільні явища, що визначаються нормами кримінального

права. Саме відносини, що виникають у зв'язку із вчиненням злочину і

застосуванням за це певних покарань, і становлять предмет кримінального права.

Оскільки злочини мають підвищену суспільну небезпечність для суспільних

відносин, що склалися в Україні, і правопорядку, держава застосовує за їх

вчинення й найбільш гострі примусові заходи — кримінальні покарання.

Застосування покарання — це метод правового регулювання відносин, що виникають у

зв'язку із вчиненням злочину.

У покаранні, що призначається судом від імені держави за вчинений злочин як

санкція за порушення кримінально-правової заборони, передбачена в законі,

проявляється і така властивість кримінального права, як його державна

забезпеченість.

Отже, можна відзначити, що кримінальне право як система норм (законів) має такі

ознаки: загальнообов'язкову нормативність, формальну визначеність і державну

забезпеченість, а також властиві йому предмет і метод правового регулювання.

Ці

ознаки, притаманні праву взагалі, стосовно кримінального права виступають дуже

чітко і своєрідно, відображуючи особливості цієї галузі права.

Таким чином, кримінальне право як галузь права — це система, сукупність

юридичних норм (а по суті — законів), прийнятих Верховною Радою України, що

встановлюють, які суспільна небезпечні діяння є злочинами і які покарання

підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.

2. У цьому визначенні містяться основні ознаки кримінального права, що

відрізняють його від інших галузей права. Звичайно, кримінальне право передбачає

підстави, умови кримінальної відповідальності, випадки звільнення від

кримінальної відповідальності і покарання, звільнення від відбування вже

призначеного покарання, погашення і зняття судимості. Однак усі ці норми і

відносини, що ними врегульовані, підкоряються загальним, вихідним інститутам

кримінального права — злочину і покаранню, визначаються ними. Значення цих

понять, їх ключова роль настільки великі, що навіть найменування цієї галузі

права в багатьох мовах, у тому числі українській, пов'язується з ними.

Кримінальне право походить від латинського терміна сгітеп — злочин. В

українській мові іноді цю галузь права називають «карне право» — слово «кара» —

це покарання. Також й відповідний кодекс називають Кримінальним кодексом

(Кодексом про злочини) чи Карним кодексом (Кодексом про покарання).

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 1. Поняття кримінального права:

 1. Поняття та джерела кримінального права
 2. § 1. Поняття кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб.
 3. § 1. Поняття кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб.
 4. 1. Поняття «Особлива частина кримінального права України» її значення, та система.
 5. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 6. Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права
 7. § 1. Поняття кримінального права
 8. § 3. Завдання, функції та принципи кримінального права
 9. § 4. Система кримінального права
 10. § 6. Наука кримінального права
 11. § 1. Поняття кримінальної відповідальності
 12. § 1. Класична школа кримінального права
 13. § 3. Соціологічна школа кримінального права
 14. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 15. 1. Поняття, значення та система Особливої частини кримінального права.