<<
>>

ВСТУП

Вибір Україною шляху європейської інтеграції призвело до орієнтації її подальшого розвитку на світові цінності та подальшу демократизацію влади і суспільства. В цьому контексті відбуваються зміни й в публічному управлінні, що системно охоплює державне управління та місцеве самоврядування.

Основним завданням навчального посібника є надання уявлення про адміністративний менеджмент як важливу складову публічного управління. Він складається з 14 розділів й охоплює достатньо широкий спектр питань за обраною тематикою, в т. ч.: концептуальні основи адміністративного менеджменту; системні аспекти державного управління; функції державного управління; підходи та принципи адміністративного менеджменту; методи адміністративного менеджменту; прийняття управлінських рішень; організація діяльності апарату державних органів влади та управління; структура адміністративного менеджменту органу виконавчої влади на прикладі державної митної служби України; управління персоналом в системі державної служби; керівник у процесах прийняття управлінських рішень; організація діяльності керівника органу виконавчої влади; аналітичне та консалтингове забезпечення адміністративного менеджменту; лідерство і суспільна активність адміністративного менеджменту; адміністративне реформування. Всі ці питання розглянуті під кутом зору теорії та практики публічного управління.

При висвітленні матеріалу широко використовуються слайдові вставки, виділення визначень термінів та рекомендованої літератури, що краще ілюструють його, а також надають можливість для використання як опорного конспекту.

При написанні посібника автори спиралися як на власний досвід у сфері публічного управління, так і на праці відомих українських та зарубіжних вчених, зокрема, Г. Атаманчука, І. Василенка, В. Волкової, О. Воронова, Д. Гвішіані, А. Герберта, С. Дальгаард, Й. Дальгаарда, С. О’Доннела, П.

Друккера, В. Дункана, Г. Кунца, М. Месаровича, М. Мескона, Н. Нижник, О. Машкова, Б. Новікова, А. Пригожина, Т. Сааті, Ю. Сурміна, Г. Саймона, В. Трілленберга, Р. Фатхутдинова, А. Фомічева, А. Чандлера та ін.

Навчальний посібник є складовою частиною навчально-методичного комплексу для підготовки студентів за програмою вивчення нормативної дисципліни “Адміністративний менеджмент”, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки “Товарознавство та торговельне підприємництво” в Київському національному торговельно-економічному університеті.

Предметом вивчення дисципліни: є сукупність методів адміністрування в органах державної влади, органах місцевого саморвядування, інших установах (організаціях), їх управлінські взаємовідносини з суб’єктами ринку, а також процеси функціонування в системі державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, в яких ці методи реалізуються.

Головною метою викладання дисципліни “Адміністративний менеджмент” є формування сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань щодо публічного управління як системи, до якої залучаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, формування навичок налагоджування, підтримання та розвитку стосунків в процесах публічного управління між окремими людьми, підприємствами, установами в Україні.

Для досягнення означеної мети визначено наступні основні завдання вивчення дисципліни “Адміністративний менеджмент”: створення сприятливих умов для ефективної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; формування навичок високої культури поведінки та етики налагоджування, підтримання і розвитку ділових стосунків з окремими людьми, підприємствами, установами тощо як в Україні, так і за її межами; формування навичок ефективного виконання державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування посадових обов’язків.

Автори вдячні всім, хто сприяв підготовці та виданню даного навчального посібника.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме ВСТУП:

 1. Статья 154. Понуждение к вступлению в половую связь
 2. 40. Вступление закона в силу
 3. Статья 208. Вступление решения суда в законную силу
 4. Статья XrV ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
 5. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
 6. Статья 48. Вступление в силу настоящего Федерального закона
 7.             2.1. Исследование отношения семейного законодательства к повторному вступлению в брак в России во второй половине 19 века. Эволюция вопроса, дозволенность и законность числа последовательных браков.
 8. Раздел девятый § 351. Преждевременное вступление во второй брак
 9. §I. ВСТУПЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В СИЛУ
 10. Вступление уголовного закона в силу по советскому законодательству.
 11. Специальные вопросы вступления уголовного законав силу.
 12. Статья 6 Основ уголовного законодательства и приговоры, вступившиевзаконную силу.
 13. Статья 119. Понуждение женщины к вступлению в половую связь
 14. Статья 119. Понуждение женщины к вступлению в половую связь
 15. б. Вступ до адвокатури
 16. Комментарий к статье 131. Преимущественное право вступления в члены жилищного кооператива в случае наследования пая
 17. Вступление федерального закона в силу: правовое регулирование и практика
 18. Указ президента РФ «о порядке опубликования и вступления в силу актов президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти»
 19. 56. Правовой статус Губернатора Санкт – Петербурга. Порядок назначения, вступление в должность и компетенция.