<<
>>

Застава

.

Особливим видом прав на чужі речі було заставне право — прано кредитора на річ, власником якої є боржник, на період вико- Миния останнім зобов’язання. Заставне право мало на меті гарантувати виконання зобов’язання.

Застава, на відміну від інших прав на чужі речі, не передбачала користування чужою річчю. Основне прано кредитора — реалізувати річ у випадку невиконання зобов’язання І відшкодувати за цей рахунок свої збитки.

59

Види застави:

 1. фідуція(fiducia). У силу фідуціарної манципації боржник передавав кредитору річ у власність, а натомість одержував обіцянку повернути річ по виконанні зобов’язання;
 2. пігнус(pignus). Боржник передавав річ кредитору у тримання, а не у власність. Кредитор був не вправі користуватися закладеною річчю;
 3. іпотека(hypotheca). Боржник передавав кредитору не річ (за загальним правилом, нерухому), а право розпорядитися річчю у випадку невиконання зобов’язання. Наприклад, у забезпечення виконання договору позики боржник встановлював іпотеку на ділянку землі, що йому належала. Боржник продовжував користатися ділянкою, але у випадку неповернення грошей кредитор мав право продати ділянку і відшкодувати свої збитки.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Кассій надав Сабіну узуфрукт на отару овець.

Кому належать ягнята?

 1. Фабій має право проживання в будинку Марка.

Чи вправі він оселити у своїх, кімнатах племінника? Дружину? Чи може він стягувати плату за проживання?

 1. Валерій має сервітутне право на проїзд по сусідній ділянці. Проїжджа частина ділянки розмита зливою і потребує ремонту.

Чи вправі Валерій вимагати від сусіда ремонту дороги?

 1. Складіть порівняльні таблиці прав на чужі речі: сервітуту і узуфрукту; узуфрукту та емфітевзису.

Право на чужу річ Об’єкт Права особи, що володіє правом на чужу річ Обов’язки власника речі Оплатне/

безоплатне

 • 5. Під час будівництва будинку сусід дозволив, щоб забудовник склав будматеріали в дворі його будинку, а будівельники заходили у двір.

Визначите відносини між сусідами.

 • 6. Петроній володіє узуфруктом щодо частини житлового будинку і емфітевзисом щодо земельної ділянки. Він склав заповіт, яким частина будинку на праві узуфрукта передається дочці, а ем- фітевзис — сину.

Чи правомірно складений заповіт?

60

ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Поняття, ознаки і види сервітутів.
 2. Узуфрукт і суміжні з ним права.

Я, Емфітевзис і суперфіцій.

 1. Заставне право.

Джерела та література до заняття

Закони XII таблиц (таблицьі VI—VII). Институции Гая (книга II) // ІІіімятники римского права: Законьї XII таблиц. Институции Гая. Дигестьі Юстиниана. — М.: Зерцало, 1997. — С. 8-10, 45-54.

Новицкий И. Б.Римское право. — М.: Теис, 1996. — С. 87-115.

Омельченко О. А.Римское право: Учебник. — 2-е изд., испр. и ДОП, — М.: ТОН-Остожье, 2000. — С. 161-164.

Орач Є. М., Тищик Б. Й.Основи римського приватного права: Курс лекцій. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — С. 148-158.

ІІиляева В. В.Римское частное право. — СПб.: Питер, 2002. — lt;:, «8-73, 139-140.

Підопригора О. А., Харитонов Є. О.Римське право: Підручник.

К.: Юрінком Інтер, 2003. — С. 332-342.

Харитонов Е. О.Основьі римского частного права. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. — С. 172-180.

Хі/тьіз М. X.Римское частное право. — М.: Бьілина, 2000. — Ґ„ 91-92.

Черниловский 3. М.Римское частное право: Злементарньїй курс.

М.: Юрист, 2000. — С. 117-131.

<< | >>
Источник: Н. М. КРЕСТОВСЬКА, І. С. КАНЗАФАРОВА. ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Навчально-методичний посібник Одеса «Фенікс» 2006. 2006

Еще по теме Застава:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -