>>

ВСТУП

Докорінна зміна економічних, політичних, соціальних і культурних відносин у пострадянській Україні призвела до відтворення духу римського права. Існує думка, що воно належить до найвищих досягнень цивілізації, важливих для розбудови української держави на основі ринкової економіки.

Але вплив римського права на цивільне право у сучасному світі досить обмежений. Воно не впливає на право соціалістичних країн, де приватна власність є вторинною (порівняно з державною), на ісламську цивілізацію, де панує безвідсотковий кредит, на традиційні правові системи країн Африки і навіть лише опосередковано допомагає вирішувати цивільні суперечки в країнах з англосаксонською правовою культурою. Загальнолюдські цінності, такі, як «ринок», «приватне право», відо­мий ще римському праву принцип «дозволено все, що не заборонено законом», були відновлені на найвищому ідеологічному рівні у країнах з романо-германською правовою культурою. Лише там можна стверджувати, що довершеність системи римського права, яка ґрунтувалася на ідеях природного права, засадах справедливості, порядності, доброчесності, обумовила періодичні спроби відро­дити дух римського права у ряді країн Європи та Америки, використати його найбільш вдалі знахідки та рішення.

Зрозуміло, що багато понять і термінів української правової культури є прямими запозиченнями з римського права, як от: «конституція», «мандат», «позов», «віндикація», «облігація», «сервіс», «вексель», «контракт» та ін. Нам прийнятний юридичний порядок, що забезпечує свободу людини у галузях ділового парт­нерства і підприємництва шляхом максимального обмеження втручання держави. З позицій принципу верховенства права, непорушнос­ті природних прав людини маємо вирішувати пи­тання правового статусу фізичних осіб. Нині слід вдосконалювати процес викладання і вивчення студентами вищих юридичних навчальних закладів римського пра­ва, адже його внутрішні якості виступають як класичній орієнтир завжди, коли виникає суспільна необхідність.

| >>
Источник: Калашников, В.М.. Римське право [Текст]: нав. посіб. / В.М. Калашников. – Д.: РВВ ДНУ,2010. – 88 с.. 2010

Еще по теме ВСТУП:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -