<<
>>

11. РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК З ЛОГІКИ

А

абстрагирование — абстрагування
абстрактное понятие — абстрактне поняття
абстракция — абстракція
абсурд — абсурд
адекватное деление — адекватний поділ
аксиома — аксіома
аксиома силлогизма — аксіома силогізму
аксиоматический метод — аксіоматичний метод
алгебра логики — алгебра логіки
алогизм — алогізм
альтернатива — альтернатива
амфиболия — амфіболія
анализ — аналіз
аналитическое суждение — аналітичне судження
аналогия — аналогія
антитезис — антитеза
апагогическое доказательство — апагогічне доведення
аподиктическое суждение — аподиктичне судження
апория — апорія
аргумент — аргумент
аристотелевский сорит — арістотелівський сорит
ассерторическое суждение — асерторичне судження
атрибутивное суждение — атрибутивне судження
Б
безотносительное понятие — безвідносне поняття
безусловное суждение — безумовне судження
бессмысленное суждение — абсурдне судження
бессмысленность — абсурдність
бессмыслица — абсурд
ближайший род — найближчий рід
большая посылка — більший засновок
больший термин — більший термін
В
вербальное определение — вербальне визначення
вероятное суждение — імовірне судження
вероятность — імовірність
версия — версія
взаимооднозначное отношение — взаємнооднозначне відношення
вид — вид
видовое отличие — видова відмінність
видовое понятие — видове поняття
видовой признак — видова ознака
включающее суждение — включаюче судження
внерасположенные понятия — позарозташовані поняття
восприятие — сприйняття
всеиндуктивизм — всеіндуктивізм
вспомогательная классификация — допоміжна класифікація
вторая фигура простого категорического силлогизма — друга фігура простого категоричного силогізму
выведение — виведення
выведение следствий — виведення наслідків
вывод — висновок
выводное знание — вивідне знання
выделяющее суждение — виділяюче судження
выделяющее нерегулярное суждение — виділяюче нерегулярне судження
выделяющее регулярное суждение — виділяюче регулярне судження
выделяющее условное суждение — виділяюче умовне судження
высказывание — висловлювання
Г
генетическое доказательство — генетичне доведення
генетическое определение — генетичне визначення
гипотеза — гіпотеза
гипотетический силлогизм — гіпотетичний силогізм
гипотетическое суждение — гіпотетичне судження
гипотетическое умозаключение — гіпотетичний умовивід
гоклениевский сорит — гокленіївський сорит
Д
двусмысленность — двозначність
двучленное деление — двочленний поділ
дедуктивная теория — дедуктивна теорія
дедуктивное доказательство — дедуктивне доведення
дедуктивное умозаключение — дедуктивний умовивід
дедукция — дедукція
деление по видоизменению признака — поділ за видозміною ознаки
деление объема понятия — поділ обсягу поняття
«деление с лишними членами» — «поділ із зайвими членами»
делимое понятие — ділене поняття
демонстрация — демонстрація
деструктивная дилемма — деструктивна дилема
деструктивний модус — деструктивний модус
дефиниция — дефініція
диалектическая логика — діалектична логіка
диаметральная противоположность — діаметральна протилежність
дизъюнктивное суждение — диз’юнктивне судження
дизъюнкция — диз’юнкція
дилемма — дилема
диспаратные понятия — диспаратні поняття
дихотомическое деление — дихотомічний поділ
дихотомия — дихотомія
довод — доказ
доказательное мышление — доказове мислення
доказательность — доказовість
доказательство — доведення
доказательство, исчерпывающее все возможные случаи доказываемого тезиса — доведення, що вичерпує усі можливі випадки доводжуваної тези
«доказательство к истине» — «доведення до істини»
«доказательство к публике» — «доведення до публіки»
«доказательство к человеку» — «доведення до людини»
доказательство от противного — доведення від протилежного
доказательство по аналогии — доведення за аналогією
доказательство по существу — доведення по суті
доказуемость — довідність
достаточное основание — достатня основа
достаточные признаки — достатні ознаки
достаточные условия — достатні умови
достоверное суждение — достовірне судження
достоверность — достовірність
«древо» Порфирия — «дерево» Порфирія
Е
единичное понятие — одиничне поняття
единичное суждение — одиничне судження
естественная классификация — природна класифікація
З
заблуждение — заблудження
заключение — висновок
закон достаточного основания — закон достатньої підстави
закон исключенного третьего — закон виключеного третього
закон мышления — закон мислення
закон противоречия — закон суперечності
закон тождества — закон тотожності
законы формальной логики — закони формальної логіки
защита — захист
знание — знання
И
импликационное суждение — імплікаційне судження
импликация — імплікація
имя — ім’я
индивид — індивід
индивидуальное понятие — індивідуальне поняття
индивидуальное суждение — індивідуальне судження
индуктивная логика — індуктивна логіка
индуктивное доказательство — індуктивне доведення
индуктивное умозаключение — індуктивний умовивід
индукция — індукція
индукция через анализ и отбор фактов — індукція через аналіз і відбір фактів
исключающее суждение — виключаюче судження
исключающе-разделительное суждение — виключаючо-розділове судження
искусственная классификация — штучна класифікація
истина — істина
истинное суждение — істинне судження
истинность — істинність
истинность мышления — істинність мислення
исчерпывающее деление — вичерпний поділ
К
категорический силлогизм — категоричний силогізм
категорическое суждение — категоричне судження
категория — категорія
качество суждения — якість судження
квантификация суждения — квантифікація судження
квантор — квантор
квантор общности — квантор загальності
квантор существования — квантор існування
класс — клас
классификационное суждение — класифікаційне судження
классическая формальная логика — класична формальна логіка
классы понятий — класи понять
количество суждения — кількість судження
комбинаторная логика — комбінаторна логіка
конкретное понятие ¾ конкретне поняття
конструктивная дилемма — конструктивна дилема
конструктивный модус дилеммы — конструктивний модус дилеми
контрадикторная противоположность — контрадикторна протилежність
контрадикторность — контрадикторність
контрадикторные понятия — контрадикторні поняття
контрадикторные суждения — контрадикторні судження
контрапозиция — контрапозиція
контрапозиция условного суждения — контрапозиція умовного судження
контрарная противоположность — контрарна протилежність
контрарность — контрарність
контрарные понятия — контрарні поняття
контрарные суждения — контрарні судження
концептуализм — концептуалізм
конъюнктивное суждение — кон’юнктивне судження
конъюнкция — кон’юнкція
координация — координація
координация понятий ¾ координація понять
координация суждений — координація суджень
косвенное доказательство — побіжне доведення
крайние термины — крайні терміни
круг в доказательстве — коло у доведенні
круг в определении — коло у визначенні
Л
лемма — лема
лемматический силлогизм — лематичний силогізм
лемматическое умозаключение — лематичний умовивід
логика — логіка
логика вещей — логіка речей
логика классов — логіка класів
логика отношений — логіка відношень
логическая норма — логічна норма
логическая операция — логічна операція
логическая ошибка — логічна помилка
логическая переменная — логічна змінна
логическая постоянная — логічна постійна
логическая связка — логічна зв’язка
логическая форма — логічна форма
логическая функция — логічна функція
логически истинное суждение — логічно істинне судження
логически эквивалентное суждение — логічно еквівалентне судження
логический анализ — логічний аналіз
логический закон — логічний закон
«логический квадрат» — «логічний квадрат»
логический класс — логічний клас
логический позитивизм — логічний позитивізм
логический прием — логічний прийом
логический символ — логічний символ
логический смысл суждения — логічний смисл судження
логический союз — логічний сполучник
логический формализм — логічний формалізм
логическое — логічне
логическое действие — логічна дія
логическое мышление — логічне мислення
логическое основание — логічна основа
логическое подлежащее — логічний підмет
логическое противоречие — логічна суперечність
логическое сказуемое — логічний присудок
логомахия — логомахія
ложная аналогия — хибна аналогія
ложное суждение — хибне судження
ложность — хибність
ложь — хиба
М
математическая логика — математична логіка
материальная истинность — матеріальна істинність
материя суждения — матерія судження
меньшая посылка — менший засновок
меньший термин — менший термін
метод — метод
метод интерпретации — метод інтерпретації
метод классификации — метод класифікації
метод моделирования — метод моделювання
метод остатков — методологія остач
метод различия — метод різниці
метод сопутствующих изменений — метод супровідних змін
метод сходства — метод схожості
методология — методологія
методы индуктивного исследования — методи індуктивного дослідження
мнимая переменная — уявна перемінна
мнимое следование — уявне слідування
многозначная логика — багатозначна логіка
многочленное деление — багаточленний поділ
множество — множина
множество причин — множність причин
модальность суждений — модальність суджень
модус силлогизма — модус силогізму
мышление — мислення
Н
наблюдение — спостереження
наведение — наведення
наибольшая противоположность — найбільша протилежність
научная индукция — наукова індукція
«не вытекает» — «не випливає»
«неизвестное через неизвестное» — «невідоме через невідоме»
необходимые признаки — необхідні ознаки
неопределенное частное суждение — невизначене часткове судження
неопределяемое понятие — невизначуване поняття
неотделимый несобственный признак — невіддільна невласна ознака
неотделимый собственный признак — невіддільна власна ознака
«непозволительное расширение большего термина» — «недозволене розширення більшого терміна»
«непозволительное расширение меньшего термина» — «недозволене розширення меншого терміна»
неполная аналогия — неповна аналогія
неполная индукция — неповна індукція
неполная индукция через простое перечисление при отсутствии противоречащих случаев — неповна індукція через простий перелік при відсутності суперечливих випадків
неполная система аксиом — неповна система аксіом
неполное деление — неповний поділ
непосредственное умозаключение — безпосередній умовивід
неправильное мышление — неправильне мислення
неправильность мышления — неправильність мислення
непротиворечивое мышление — несуперечливе мислення
непротиворечивость — несуперечливість
непрямое противоречие — непряма суперечність
нераспределенность терминов — нерозподіленість термінів
нераспределенный термин — нерозподілений термін
нерегистрирующее понятие — нереєструюче поняття
несиллогистическое умозаключение — несилогістичний умовивід
«не следует» — «не слідує»
несобственный признак — невласна ознака
несовместимые понятия — несумісні поняття
несовместимые суждения — несумісні судження
несравнимые понятия — непорівнянні поняття
нестрогая аналогия — нестрога аналогія
неявное определение — неявне визначення
номинализм — номіналізм
номинальное определение — номінальне визначення
нормативизм — нормативізм
нулевое понятие — нульове поняття
нулевой класс — нульовий клас
О
обобщение — узагальнення
обобщение понятия — узагальнення поняття
обоснованное мышление — обґрунтоване мислення
обоснованность — обґрунтованість
обращение с обобщением — обернення з узагальненням
обращение с ограничением — обернення з обмеженням
обращение с приращением — обернення з прирощенням
обращение суждения — обернення судження
обусловливающее доказательство — зумовлююче доведення
общая посылка — загальний засновок
общее понятие — загальне поняття
общее суждение — загальне судження
общеотрицательное суждение — загальнозаперечне судження
общеутвердительное суждение — загальноствердне судження
общие правила силлогизма — загальні правила силогізму
общий вывод — загальний висновок
объединенная классификация суждений по качеству и количеству — об’єднана класифікація суджень за якістю й кількістю
объективная логика — об’єктивна логіка
объем понятия — обсяг поняття
объяснение — пояснення
объяснение фактов — пояснення фактів
объяснительное суждение — пояснювальне судження
ограничение понятия — обмеження поняття
операциональное определение — операціональне визначення
операция образования дополнения — операція утворення доповнення
операция отрицания суждения — операція заперечення судження
операция «сложения» — операція «додавання»
операция «умножения» — операція «множення»
описание — опис
опосредствование — опосередкування
опосредствованное умозаключение — опосередкований умовивід
определение понятия — визначення поняття
определение через ближайший род м видовое отличие — визначення через найближчий рід і видову відмінність
определенное мышление — визначене мислення
определенность мышления — визначенність мислення
определяемое понятие — визначуване поняття
определяющее понятие — визначаюче поняття
опровергающее доказательство — спростовуюче доведення
опровержение — спростування
опыт — досвід
основание — основа, підстава
основание деления — основа поділу
основания доказательства — основи доведення
«основная ошибка» — «основна помилка»
основные признаки — основні ознаки
особые правила фигур силлогизма — особливі правила фігур сило- гізму
отделимый собственный признак — віддільна власна ознака
отличительный признак — відмітна ознака
относительное понятие — відносне поняття
отношение — відношення
ІОСТІ і ^ИУ — див.
отношение соподчинения
елашіщпя-(ування — відношення координації
отношение внеположенности — див.
отношение соподчинения
отношение координации — відношення координації
отношение несовместимости — відношення несумісності
отношение несогласия — відношення незгідності
отношение несравнимости — відношення непорівняності
отношение перекрещивания — відношення перехресності
отношение пересечения — відношення перетину
отношение подчинения — відношення підпорядкування
отношение противности — відношення противності
отношение противоположности — відношення протилежності
отношение противоречия — відношення суперечності
отношение равнозначности — відношення рівнозначності
отношение совместимости — відношення сумісності
отношение соподчинения — відношення співпідпорядкування
отношение сравнимости — відношення порівнянності
отношение субконтрарности — відношення субконтрарності
отношение субординации — відношення субординації
отношение тождества — відношення тотожності
отношение частичного совпадения объемов — відношення часткового збігу обсягів
отношение эквивалентности — відношення еквівалентності
отрицание — заперечення
отрицание дизъюнкции — заперечення диз’юнкції
отрицание импликации — заперечення імплікації
отрицание кванторов — заперечення кванторів
отрицание конъюнкции — заперечення кон’юнкції
отрицание суждения — заперечення судження
отрицательная посылка — заперечний засновок
отрицательное заключение — заперечний висновок
отрицательное определение — заперечне визначення
отрицательное суждение — заперечне судження
отрицательный вывод — заперечний висновок
отрицающий модус условно-категорического силлогизма — заперечуючий модус умовно-категоричного силогізму
«от сказанного в относительном смысле к сказанному безотносительно» — «від сказаного у відносному смислі до сказаного безвідносно»
очевидность — очевидність
ошибка произвольного вывода — помилка довільного висновку
^ ^
П
парадокс — парадокс
паралогизм — паралогізм
первая фигура простого категорического силлогизма — перша фігура простого категоричного силогізму
перекрестное деление — перехресний поділ
перекрестное понятие — перехресне поняття
перестановка посылок — перестановка засновків
«переход в другой род» — «перехід в інший рід»
повествовательное суждение — розповідне судження
подкласс — підклас
подмена тезиса — підміна тези
подмножество — підмножина
подпротивная противоположность — підсупротивна протилежність
подпротивность — підсупротивність, підпротивність
подпротивные суждения — підсупротивні судження
подчинение — підпорядкування
подчиненное понятие — підпорядковане поняття
подчиненное суждение — підпорядковане судження
подчиняющее понятие — підпорядковуюче поняття
подчиняющее суждение — підпорядковуюче судження
познание — пізнання
полилемма — полілема
полисиллогизм — полісилогізм
политомия — політомія
полная аналогия — повна аналогія
полная индукция — повна індукція
полная система аксиом — повна система аксіом
положительное понятие — позитивне поняття
понятие — поняття
популярная индукция — популярна індукція
«порочний круг» — «порочне коло»
последовательное мышление — послідовне мислення
последовательность — послідовність
«после этого — значит, по причине этого» — «після цього — значить, з причини цього»
поспешное обобщение — поспішне узагальнення
постулат — постулат
посылка — засновок
пояснительное суждение — пояснювальне судження
правильность мышления — правильність мислення
превращение суждения — перетворення судження
правильность мышления — правильність мислення
практика — практика
превращение суждения — перетворення судження
предикат суждения — предикат судження
предложение — речення
предметная область — предметна область
представление — уявлення
преобразование суждений — перетворення суджень
«приведение к абсурду» — «приведення до абсурду»
приемы, сходные с определением — прийоми, подібні до визначення
признак — ознака
признак понятия — ознака поняття
причина — причина
причинность — причинність
проблематическое суждение — проблематичне судження
прогрессивный полисиллогизм — прогресивний полісилогізм
пропозициональная функция — пропозиціональна функція
просиллогизм — просилогізм
простая аналогия — проста аналогія
простая форма суждения — проста форма судження
простое обращение — просте обернення
простое суждение — просте судження
простой деструктивний модус дилеммы — простий деструктивний модус дилеми
простой категорический силлогизм — простий категоричний силогізм
простой конструктивный модус дилеммы — простий конструктивний модус дилеми
простой разделительный силлогизм — простий розмежувальний силогізм
простой сокращенный силлогизм — простий скорочений силогізм
простой условный силлогизм — простий умовний силогізм
противность — супротивність
противные суждения — супротивні судження
противоположность — протилежність
противоположные понятия — протилежні поняття
противоположные суждения — протилежні судження
противопоставление предикату — протиставлення предикату
противопоставление субъекту — протиставлення суб’єкту
противопоставление суждений — протиставлення суджень
противоречащая противоположность — суперечна протилежність
противоречащие понятия — суперечні поняття
противоречащие суждения — суперечні судження
противоречивое мышление — суперечливе мислення
противоречивость — суперечливість
противоречие — суперечність
прямое доказательство — пряме доведення
прямое противоречие — пряма суперечність
прямой метод опровержения суждений — прямий метод спростування суджень
пустой класс — пустий клас
Р
рабочая гипотеза — робоча гіпотеза
равнозначные понятия — рівнозначні поняття
разделительное доказательство — розділове доведення
разделительное суждение — розділове судження
разделительное умозаключение — розділовий умовивід
разделительно-категорический силлогизм — розділово-категоричний силогізм
разделительный силлогизм — розділовий силогізм
различение — розрізнення
различие — відмінність
распределенность терминов — розподіленість термінів
распределенный термин — розподілений термін
распространенная аналогия — поширена аналогія
рассуждение — міркування
«расчленение целого на части» — «розчленування цілого на частини»
реализм — реалізм
реальное определение — реальне визначення
регистрирующее общее суждение — реєструюче загальне судження
регистрирующее понятие — реєструюче поняття
регрессивный полисиллогизм — регресивний полісилогізм
рефлексивность — рефлексивність
решающий експеримент — вирішальний експеримент
род — рід
родовое понятие — родове поняття
родовой признак — родова ознака
С^і
^^

б І й^)

С
самый низший вид — найнижчий вид
сведение фигур силлогизма — зведення фігур силогізму
свободная переменная — вільна змінна
свойство — властивість
свойство рефлексивности — властивість рефлексивності
свойство симметричности — властивість симетричності
свойство транзитивности — властивість транзитивності
свойство функциональности — властивість функціональності
связанная переменная — зв’язана змінна
связка суждения — зв’язка судження
семантическая логика — семантична логіка
силлогизм — силогізм
силлогистическое умозаключение — силогістичний умовивід
символ — символ
символическая логика — символічна логіка
симметричность — симетричність
синтез — синтез
синтетическое суждение — синтетичне судження
система аксиом — система аксіом
систематизация — систематизація
«скачок в делении» — «стрибок у поділі»
слабая дизъюнкция — слабка диз’юнкція
следствие — наслідок
«слишком узкое деление» — «надто вузький поділ»
«слишком узкое определение» — «надто вузьке визначення»
«слишком широкое деление» — «надто широкий поділ»
«слишком широкое определение» — «надто широке визначення»
сложная форма суждения — складна форма судження
сложное суждение — складне судження
сложносокращенный силлогизм — складноскорочений силогізм
сложный деструктивный модус дилеммы — складний деструктивний модус дилеми
сложный конструктивный модус дилеммы — складний конструктивний модус дилеми
сложный силлогизм — складний силогізм
случайный признак — випадкова ознака
«смешение действий» — «змішання дій»
«смешение нескольких вопросов в одном» — «змішання кількох питань в одному»
собирательное понятие — збірне поняття
собственный признак — власна ознака
совместимые понятия — сумісні поняття
совместимые суждения — сумісні судження
содержание понятия — зміст поняття
содержание понятия — зміст поняття
соединение делений суждений по количеству и качеству — сполучення поділів суджень за кількістю і якістю
соединенный метод сходства и различия — сполучений метод схожості і відмінності
соединительное доказательство — сполучне доведення
соединительное суждение — сполучне судження
соединительно-разделительное суждение — сполучно-розділове судження
соединительно-разделительный союз «или» — з’єднувально-розділовий сполучник «або»
сокращенный полисиллогизм — скорочений полісилогізм
соподчинение — співпідпорядкування
соподчиненность — співпідпорядкованість
соподчиненные понятия — співпідпорядковані поняття
сопоставление суждений — зіставлення суджень
соразмерное деление — співмірний поділ
соразмерность деления — співмірність поділу
соразмерность определения — співмірність визначення
сорит — сорит
софизм — софізм
софистика — софістика
способ доказательства — спосіб доведення
способ связывания кванторами — спосіб зв’язування кванторами
способы опровержения — способи спростування
способы отрицания — способи заперечення
сравнимые понятия — порівнянні поняття
средний термин — середній термін
строгая аналогия — строга аналогія
строгая дизъюнкция — строга диз’юнкція
строго-разделительный союз «или» — строго-розділовий сполучник «або»
субконтрарность — субконтрарність
субконтрарные суждения — субконтрарні судження
субординация — субординація
субординация понятий — субординація понять
субординация суждений — субординація суджень
суждение — судження
суждение вероятности — судження імовірності
суждение включения — судження включення
суждение возможности — судження можливості
суждение всеобщности — судження загальності
суждение действительности — судження дійсності
суждение достоверности — судження достовірності
суждение единичности — судження одиничності
суждение необходимости — судження необхідності
суждение особенности — судження особливості
суждение отношения — судження відношення
суждение принадлежности — судження належності
суждение свойства — судження властивості
суждение состава — судження складу
суждение существования — судження існування
суждение тождества — судження тотожності
суждение эквивалентности — судження еквівалентності
субъект суждения — суб’єкт судження
субъективная логика — суб’єктивна логіка
существенный признак — істотна ознака
Т
тавтология — тавтологія
тавтология в определении — тавтологія у визначенні
тезис — теза
термин — термін
термины силлогизма — терміни силогізму
термины суждения — терміни судження
тождественно-истинное суждение — тотожно-істинне судження
тождественность — тотожність
тождественные понятия — тотожні поняття
тождество — тотожність
«то же через то же» — «те саме через те саме»
традиционная логика — традиційна логіка
традуктивное умозаключение — традуктивний умовивід
традукция — традукція
«требование основания» — «вимога основи»
третья фигура простого категорического силлогизма — третя фігура простого категоричного силогізму
трехчленное деление — тричленний поділ
трилемма — трилема
трихотомия — трихотомія

У

убедительность доказательства — переконливість доведення
указание — вказівка
умозаключение — умовивід
универсалии — універсалії
универсальный класс — універсальний клас
условие — умова
условное суждение — умовне судження
условное умозаключение — умовний умовивід
условно-категорический силлогизм — умовно-категоричний силогізм
условно-разделительное суждение — умовно-розділове судження
условный силлогизм — умовний силогізм
утвердительное заключение — ствердний висновок
утвердительное суждение — ствердне судження
утвердительный вывод — ствердний висновок
утверждающе-отрицательный модус — стверджувально-заперечний модус
утверждающий модус условно-категорического силлогизма — стверджувальний модус умов­но-категоричного силогізму
утверждение — твердження
«учетверение терминов» — «почетверіння термінів»
"р?-^-^^^

Ф

фигура силлогизма — фігура силогізму
форма доказательства — форма доведення
формализация — формалізація
формализм — формалізм
формализованное исчисление — формалізоване числення
формальная истинность — формальна істинність
формальная логика — формальна логіка
формально-логические законы мышления — формально-логічні закони мислення
форма мышления — форма мислення
функциональное отношение — функціональне відношення
функциональность — функціональність
функция высказывания — функція висловлювання
функция предложения — функція речення
функция суждения — функція судження
Х
характеристика — характеристика
Ч
частная гипотеза — часткова гіпотеза
частная посылка — частковий засновок
частное заключение — частковий висновок
частное суждение — часткове судження
частноотрицательное суждение — частковозаперечне судження
частноутвердительное суждение — частковостверджувальне судження
частный вывод — частковий висновок
четвертая фигура простого категорического силлогизма — четверта фігура простого категоричного силогізму
чисто разделительный силлогизм — суто розділовий силогізм
чистое обращение — чисте обернення
член класса — член класу
члены деления — члени поділу
с^^

^^ ^ іА*

^^б^ ,^^^

^^ ^^-^

Э
эвристика — евристика
эйлеровы круги — ейлерові кола
эквивалентная связь — еквівалентний зв’язок
эквивалентное отношение — еквівалентне відношення
экзистенциальное суждение — екзистенціальне судження
эксперимент — експеримент
элемент класса — елемент класу
элементарная логика — елементарна логіка
энтимема — ентимема
эписиллогизм — епісилогізм
эпихейрема — епіхейрема
эристика — еристика

<< | >>
Источник: Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М.. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов. і перероб. — К.: КНЕУ,2000. — 144 с.. 2000

Еще по теме 11. РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК З ЛОГІКИ:

 1. Глава 5 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРІОД ЇХ ПЕРЕБУВАННЯ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ (XIX - початок XX ст.)
 2. 11. Входження України під протекторат Російської держави.
 3. Українські землі під владою Російської імперії
 4. Поділи Польщі і входження Правобережної України до складу Російської імперії Причини поділу Речі Посполитої:
 5. 18. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперії на початку XIX ст.
 6. 1. РОЗПАД РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 7. Державність та право на українських землях у складі Російської імперії (XIX— початок XX ст.)
 8. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР»[151] (29 червня 1983p.)
 9. Суспільний устрій на українських землях у складі Російської імперії
 10. Судова система на українських землях у складі Російської імперії
 11. Право на українських землях у складі Російської імперії
 12. Про другу тримісячну книгу «Житій святих», котра вийшла з києво-печерськоі друкарні; про шкідливе татарське вторгнення під Сандомир та Львів; про патріарше благословення гетьману через грамоту на похід до Казикермена; про приязнь з Волощини до гетьмана з усілякими звідомленнями про чужоземців; про причини російської війни на Азов та Казикермен; про похід туди московських та козацьких військ; про невзяття тог
 13. TO BE OR NOT TO BE? УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У XIX CT.
 14. Розділ 7 РОСІЙСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ TA ЇХНЯ РОЛЬ У ДОЛІ УКРАЇНИ
 15. РОЛЬ ЗАПОРІЗЬКОГО КОЗАЦТВА У БОРОТЬБІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ ПРОТИ НАСТУПУ ПОЛЬСЬКО-ТАТАРСЬКИХ ВІЙСЬК HA УКРАЇНУ CI660·— 1664 pp .
 16. 3. УЧАСТЬ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ У РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКІЙ ВІЙНІ 1677—1678 pp. БАХЧИСАРАЙСЬКИЙМИР