<<
>>

Рентабельність та методи її обчислення

Прибуток служить важливим оціночним показником роботи підприємств. Але абсолютна величина прибутку недостатньо повно характеризує ефективність діяльності підприємства. Величина прибутку залежить не лише від якості роботи підприємства, але і від обсягу діяльності.

Тому для об’єктивної оцінки результатів фінансово- господарської діяльності підприємства абсолютну величину отриманого прибутку необхідно зіставити з показниками, які сприяли його утворенню. Отриманий таким шляхом відносний показник називається нормою прибутку або рентабельністю і відображається у відсотках.

Рис. 11.3. Схема формування прибутку підприємства

Залежно від обрання показника, з яким зіставляється абсолютна величина прибутку, виділяють різні види рентабельності.

Загальновживаним є показник рентабельності окремих виробів або продукції підприємства (Рс), що визначається відношенням прибутку (П) до величини, яка відображає собівартість реалізації продукції і непрямі операційні витрати (С):

Визначення рентабельності за наведеною вище формулою застосовується підприємствами та органами статистики для аналізу діяльності різних підприємств. Визначення рентабельності таким способом дозволяє встановити відносну величину прибутку, одержаного на кожну гривню, яка була витрачена або вкладена у виробництво і реалізацію кінцевого товару. Саме так визначається рентабельність або прибутковість понесених витрат підприємства.

При визначенні показника рентабельності прибуток зіставляється з чинниками, які мають найбільший вплив на його величину. Безперечно, одним з таких факторів є витрати. Адже від величини витрат залежить обсяг прибутку, який надходить підприємству в ціні реалізації разом з компенсацією понесених витрат.

Водночас кожному інвестору цікавіше знати рівень рентабельності чи прибутковості його власних інвестицій, ніж рентабельність понесених підприємством витрат. Тобто кожен інвестор хоче знати, скільки прибутку приносять підприємству його власні вкладення. Для цього необхідно визначати рентабельність власного капіталу (Pk). Він розраховується відношенням абсолютної суми прибутку (П) до власного капіталу підприємства (К), який включає статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал і нерозподілений прибуток.

Наведений показник рентабельності показує величину прибутку, що приносить кожна гривня, вкладена інвесторами в активи підприємства.

Зіставленням абсолютної суми прибутку(П) з обсягом виручки від реалізації продукції (В) визначається показник рентабельності реалізації (Рр).

Цей показник рентабельності надає інформацію про частку прибутку у виручці від реалізації.

У практиці фінансово-господарської діяльності застосовується показник рентабельності активів (Pa). Він розраховується відношенням абсолютної суми прибутку підприємства (П) до середньорічної вартості активів (Ak) і характеризує ефективність використання активів.

Цей показник характеризує прибутковість всього наявного конкретного капіталу підприємства.

Кожен із наведених показників рентабельності характеризує окрему сторону прибутковості суб’єкта господарювання. Зокрема, зіставлення абсолютної суми прибутку із собівартістю та непрямими операційними витратами показує рентабельність окремих виробів чи групи виробів, але він не показує, наприклад, яка частка прибутку у ціні виробу чи яка ефективність використання капіталу. Показник рентабельності капіталу, навпаки, демонструє рівень ефективності використання вкладених фінансових ресурсів, але він не показує, наприклад, рентабельності окремих виробів тощо. Тому правильне поєднання всіх показників рентабельності дозволяє кращим чином використати економічні методи управління фінансовими ресурсами, спрямовуючи їх на забезпечення стратегічних і тактичних завдань діяльності суб’єкта господарювання.

<< | >>
Источник: АРТУС М.М.. Фінанси: Навч. посібник.— К.: Вид-во Європ. ун-ту,2005.— 198 с.— Бібліогр.: 196 с.. 2005

Еще по теме Рентабельність та методи її обчислення:

  1. Процес управління ростом власного капіталу підприємств
  2. 2.1. Огляд методичних засад аналізу та оцінювання результатів управління власним капіталом підприємства
  3. 3.1. Оптимізація структури джерел формування власного капіталу підприємств (на прикладі машинобудівної галузі)
  4. висновки
  5. ТЕМА: АЛГОРИТМИ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
  6. Питання 2.Перевірка стану бухгалтерського обліку основних засобів, правильності та своєчасності відображення операцій руху основних засобів
  7. Питання 3. Ревізія фінансових результатів діяльності. Узагальнення результатів ревізійного контролю фінансового стану підприємства
  8. ЗМІСТ
  9. Рентабельність та методи її обчислення
  10. 11.14. Фінансовий стан підприємства та його оцінка