<<
>>

6.1. ПОХОДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ

Релігія - це одна із областей універсуму культури, духовної культури людства. Впродовж усієї історії людства існувало близько 5 тис. різ­них релігій (а може й більше). Це дуже складне питання що таке релігія? Сьогодні вчені про­понують понад 250 визначень, але усі вони не за­довольняють повністю усіх дослідників.

Але чи взагалі можливо дати однозначну відповідь на таке запитання? Цікаве визначення релігії по­дає Д. Пивоваров у "Сучасному філософському словнику” (рос.). Він зазначає, що релігія - це потяг, устремління людини до безпосередньо го зв'язку з Абсолютом, що характеризується пошуком і встановленням сакральних зв’язків. Відмінність п від інших форм Духа полягає в “сакралізації базових цінностей” [Яблоков, 1998, с. 224-225].

Релігію можна поділити на егоцентричну (духовний зв’язок індивіда зі своїм справжнім “Я” - типу “пізнай самого себе”), соціоцен- тричну (потяг до возвеличення-культу якогось об’єкту - особи, держави, партії, народу), кос- моцентричну (встановлення зв’язку з Богом як енергетичним центром всесвіту, всіх космічних сил; вона існує у формах теїзму, пантеїзму, ате­їзму).

Джерела археології та палеоантропології дозволяють з великою ймовірністю стверджува­ти, що найпростіші форми вірувань повсюдно виникають лише в період повного заміщення неандертальців кроманьйонцями, приблизно 40-30 тис. р. тому (це не суперечить тезі про наявність спеціальних неандертальських по­ховань, що може свідчити про зачатки релігії у неандертальських общинах). В ході історичного розвитку народів і рас різних континентів скла­лися самобутні, відмінні одна від іншої системи релігійних вірувань. Однак усі вони знаходили­ся в рамках первісної міфології, тому першою формою свідомості є міфологічна свідомість.

Міфологію формує певна кількість міфів (від грец. міф - мова, слово, розповідь, ска­зання). Вона виникла стихійно в умовах пер­вісно-родового ладу як результат колективної творчості.

Міфологія основана на уявленні, па формі чуттєво-наглядних образів. Узагальнене тут приймає форму індивідуально-типового. У міфі відсутнє усвідомлення різниці, відмінності людини від тварини, взагалі від зовнішньої при­роди. Індивідуальна свідомість не вйчТтенеНЇ від групової. Усе, що може поміститися у свідомос-

був заборонений. Тотемами в Австралії були» переважно, різні тварини чи рослини, дуже рідко - предмети, такі як небесні світила, деякі мінерали, знаряддя, зброя, печери, море і навіть міфологічні істоти. У багатьох общин існува­ло вірування, що людину і тотема пов'язувала якась сила і вони були залежними одне від од­ного. В племені буандік знаходили подібність поміж людьми і тотемом, якого називали “своїм тілом ”. В південно-східній частині Австралії то­тема вважали за приятеля і товариша, захисника і помічника в різних життєвих ситуаціях. Зазви­чай його іменували батьком або ж братом.

Особливо дивовижною була тотемістична міфологія у племен середньої частини Австра­лії. В їхніх оповіданнях головну роль відігра­вали далекі предки напівзвірячого і напівлюд- ського вигляду, які боролися з темними силами. Під час різних кланових святкувань аборигени у фантастичних костюмах відтворювали сюже­ти багатьох міфів. Вірили, що предки колись залишили цей світ і заховалися в різних місцях глибоко під землею. Кожне таке місце уважало- ся святинею, поблизу якого з’являються духи предків. Ці істоти володіли великою СИЛОЮ 1 могли бути причиною зачаття дитини у якоїсь жінки, яка перебувала в межах святині.

Одним із головних ознак тотемізму є тра­диційні норми і правила, які регулюють сто­сунки людей по відношенню до своїх тотемів. Якщо розглядати первісні племена Австралії, то ці норми були різними у різних місцевостях. Найважливішим було правило, яке регулювало заборону чи дозвіл полювання на тотемну тва­рину і можливість споживання її м яса тощо.

Ці вірування зіграли важливу роль в об’єднанні людей під знаком якогось магічно­го об’єкта, що допомагало вижити у нелегких умовах розвитку первісного суспільства.

Вони достатньо міцно і ефективно виконували ре­гулятивну функцію, тримаючи людей в рамках численних заборон-табу, яким без роздумів під­лягали усі члени тотемного колективу |Яблоков, 1998, с. 504).

Анімізм (від лат. аніма - душа) - віра в над­природні істоти, що знаходяться в якомусь тілі чи предметі - душі, або ж окремі духи, що існу­ють незалежно від людини. Повсюдно зафіксо­вані факти одухотворення природи (тасманійці, австралійці, вогнеземельці). Усі народи най­більше вірили в душі померлих. Поклонялися також домашньому вогнищу, свідченням чому були пізньопалеолітичні жіночі статуетки, що могли символізувати душі праматерів, оберегів домашнього миру і спокою.

Знаменитий етнолог XIX ст. Едвард Тайлор у своїй книзі “Первісна культура” (1871) подає сотні цікавих фактів із життя первісних народів світу із збережених в людській пам’яті перека­зів та легенд. Наведемо кілька прикладів з цієї книги, що стосуються первісних вірувань і за­бобонів.

Щодо первісних вірувань, то їхні витоки, корені треба шукати у пережитках. Ці пере­житки збереглися ще на рівні XIX ст. (коли їх описував Е. Тайлор), але збереглися вони і до сьогодні. Наприклад, повір’я проти шлюбів у травні -“маї”, тому що такі шлюби будуть не­щасливими. Сьогодні люди кажуть, що подруж­жя все життя буде “маятися”. Виявляється, що 2 тис. років тому Овідій згадував про існування цього повір’я.

о ж ти ими

Повертаючись до австралійських первісних племен, відзначимо величезне багатство їхніх вірувань в душі померлих і живих людей, в про­видіння снів - яскраво виражений анімізм. Існу­вала віра в реінкарнацію душ чи в щось подібне. По відношенню до душ покійників були різні вірування. У деяких покійників, які могли при­нести шкоду чи інші неприємності, зв’язували шнурком великі пальці ніг, викручували го­лову лицем до долу, завивали тіло в сітку і т.п. Обов’язковими були жіночі плачі і завивання над померлими, посипання голови і тіла попе­лом, завдавання собі ран тощо, оскільки вірили, що в іншому випадку дух покійника може пом- ститись живим за невиконання цих обрядів.

Тут треба додати, що похорони відбувалися самими різноманітними способами. Одних хоронили випростаними в ямі, інших - скорченими, ще одних - сидячими і навіть стоячими. Деяких по­мерлих ховали у під боях-катакомбах, поміщали в глибокі дупла дерев, деяких спалюі довго носили труп за собою. Різ були звичаї щодо померлих перед похованням. Траплялися муміфікації чи копчення на диму,

сушення на сонці чи залишення до повного при­родного розкладу трупів і т.п. Усі ці звичаї мали у СВОЇЙ ОСНОВІ віру в злих і добрих духів, демонів.

Азартні ігри та гадання на різних предме­тах, кидання жеребу також беруть свій початок у давніх первісних народів. У давніх племен жеребкування чи гадання на зорях, наприклад, сприймалося дуже серйозно. Війни відмінялися, якщо планети не були “налаштовані позитивно” У племені маорі для того, щоб відшукати злодія, брали кількох підозрюваних і кидали жереб і були абсолютно впевненими, що жереб вибере справжнього злодія [Тайлор, 1989, с. 66]. Старо­давні люди свято вірили, що над жеребом літає якийсь дух, що саме він змішує фішки і виби­рає жереб, ставить кості таким чи іншим чином. Такий погляд дожив до середніх віків і навіть практично до наших днів - про те, що кожне жеребкування не обходиться без надприродних сил, адже ворожба та азартні ігри дуже подібні поміж собою, оскільки основані на вірі.

Народні перекази також несуть в собі дав­ні повір’я, наприклад, “встати не з тієї ноги” чи . "встати з лівої ноги” означає погано провес­ти день, мати поганий, кепський настрій. Чому? Тому, що в стародавні часи поняття “правий” і “лівий” означали “добро” і “зло”. Тому й існує приказка “сходити наліво” а не направо!

В австралійських племен при багатьох тра­диційних обрядах застосовуються т.зв. чуринги. Це спеціально виготовлені або ж вибрані при­родні предмети з дерева чи каменю у вигля­ді пласкої дощечки, обв’язаної з одного кінця шнурком. Якщо браги за шнурок і крутити над головою, чуринга видає різний звук в залежнос­ті від розмірів і форми предмету.

Вважається, що це голос найвищого божества, яке таким чи­ном передає живим якусь інформацію. Чуринги існували в багатьох народів світу, їх знаходять на археологічних пам’ятках, починаючи від се­реднього палеоліту.

Що таке пити на здоров’я? Для чого ми тис­немо руки при зустрічі? Цілуємося з рідними і близькими, якщо надовго прощаємося (або ж ненадовго)? Нарешті, навіщо говоримо “добрий день” чи “до побачення”? Усі ці звичаї та риту­али ховають своє коріння глибоко в давнині. Звичай пити в честь богів, королів, імператорів має уже не менше 3 тис. років (а то і більше). Гіо- суті, це заміна жертвоприношення, вияв своєї покори і любові до богів, живих і мертвих вож­дів та героїв.

Зулуси вважали чихания і позіхання озна­кою одержимості злим духом. Стародавній індус при чиханні повинен стиснути пальці і кілька разів згадати ім’я бога Рами. ГІерси при­писували чихання і позіхання діям злих духів. Мусульмани при позіханні прикривали рота рукою і говорили: “Аллах, вбережи мене від зло­го сатани”. За їхнім переконанням, сатана має звичку стрибати в рота тому, хто позіхає.

В середньовіччі у хворих виганяли бісів-ди- яволів через ніздрі і рот, шмаркаючись, кашляю­чи і заклинаючи. Таким чином, маємо пережит­ки віри в духів - анімізм.

Одним із жорстоких звичаїв, пов’язаних із жертвоприношенням, є звичай замуровувати дітей чи дорослих людей у фундаменти великих громадських чи навіть культових споруд. Сьо­годні це уже легенди, але Е. Тайлор подає низку фактів про такі випадки ще 100-200 років тому. Археологи іноді знаходять людські кістки під фундаментами великих будівель, однак у біль­шості випадків - це кістки домашніх тварин, яких приносили в жертву замість людей. Вважа­лося, що без принесення жертви, усе, ЩО було збудоване вдень, вночі буде розметане темними силами, злими духами тощо. Е. Тайлор зазначає, що у 1463 р. в Ногаті, коли треба було відремон­тувати зруйновану греблю, селяни напоїли яко­гось жебрака і п’яним замурували в греблі.

В тюрінзькій легенді говориться, що при закладці замку в Лібенштейні у однієї матері за великі гроші купили дитину і змурували живою в стіні.

За іншою легендою, стіни Копенгагена довгий час падали при побудові, тоді муляри взяли маленьку невинну дитину, дали їй бага­то смачних наїдків, іграшок, посадили за стіл в стіні і так замурували її. З тих пір стіни стоять завжди міцно.

Так само весь час падав міст через р. Арту в Італії аж поки будівельники не замурували туди жінку одного муляра. Помираючи, жінка прокляла міст, щоб він завжди трусився і кодй- вався як стебло під вітром (так він коливається дотепер).

Слов’янські князі при спорудженні якоїсь великої будівлі посилали воїнів, щоб ті ВХОПИ­ЛИ першого із зустрічних хлопчиків і вмурували його в основу фундаменту. Пізніше, уже в істо­ричні часи знаходимо факти заміни кривавої людської жертви на символічне жертвоприно­шення. Замість людей в жертву приносили ягня, курку, зайця, навіть кота. Інколи археологи зна­ходять кістки кота в основі фундаменту навіть культових християнських будівель.

За однією з німецьких легенд, злий дух за­важав будівельникам спорудити міст, тому вони пообіцяли йому принести в жертву першого, хто пройде по новозбудованому мосту. Після того, як міст уже був готовий, будівничі обду­рили Духа і пустили першого через міст півня, якого потім принесли в жертву (це і був той пер­ший, хто пройшов через міст). Ось чому, коли ми в’їжджаємо в нове мешкання, то першим в кімнату пускаємо кота чи собаку. Це символічна жертва духу житла для його задобрення. Зга­даймо народні казки, в яких злому змію треба було кожен тиждень віддавати на з’їдання ко­трусь людину (знову сюжет жертвоприношення злому духові).

І далі черпаємо відомості з книги Едварда Тайлора “Первісна культура” (1871). Він, зокре­ма, пише про те, що за старими звичаями та за­конами народів Помор’я не можна рятувати вто­паючого, бо це принесе велике нещастя не лише тому, хто врятував, але й усьому поселенню. Подібні повір'я збереглися як у жителів далеких океанічних островів, так і в човнярів на Дунаї. Індуси не стануть рятувати людину, що тоне в священному Ганзі і так само жителі Малайсько­го архіпелагу. Не можна було не тільки рятувати, а навіть більше - вважалося обов’язком добити утопаючого, щоб не смів пручатися. Якщо ти ви­берешся самотужки з води, то все одно помреш, бо ніхто уже тебе не впустить в домівку, не за­говорить з тобою, не дасть шматок хліба. Пада­ючи у воду, ти ставав жертвою для духа води, підводних стихій. Забирати жертвоприношення у злих духів - це викликати їхнє незадоволен­ня і накликати велику біду, наприклад, якусь страшну бурю, смерч, тайфун чи розлив ріки, що стане причиною загибелі багатьох сотень, а то й тисяч людей. Отже, якщо хтось випадково падав до води, то сприймався як спеціальна (не випадкова) жертва підводним духам. В таких випадках справою честі вважалося допомогти втопаючому швидше потрапити на стіл до ду­хів води. До сьогодні втоплеників хоронять не на християнському кладовищі, а осторонь, по­ряд із самогубцями. Існує дуже багато повір’їв у різних народів світу, що, падаючи у воду - люди, тварини, речі - стають пожертвами для духів водоймища (водяних). Для чого люди і сьогодні кидають монети у якісь святі водоймища, кри­ниці, джерела? Це своєрідна плата-жертва духу води за те, що дав напитися (адже вода раптово може піти під землю, зникнути).

Фетишизм (від порт, фетіко - зачарова­на річ, талісман, амулет) - віра в надприродні якості деяких неодухотворених предметів печер, каменів, дерев, знарядь. Існували спеці­ально приготовлені фетиші - чуринги. Це віра переважно в чудодійну силу та допомогу від конкретних речей. Цим речам приписувалась здатність зцілювати, оберігати від ворогів, до­помагати при полюванні та ін.

Ця віра вперше була відкрита португаль­ськими моряками в Західній Африці в XV ст., після чого аналогічні вірування були відзна­чені майже у всіх примітивних народів земної кулі. Досить часто фетишами ставали диковин­ні предмети, іцо вражали свідомість первісної людини - обвуглене блискавкою сухе дерево, незвичайної форми камінь, зуб дикої хижої тва­рини, цікава фігурка з дерева чи ювелірна при­краса. Частіше всього такий предмет вибирався методом спроб і помилок. Якщо ж внаслідок ви­бору того чи іншого предмета в житті людини починало везти, то це приписувалося магічним чарам фетиша і тоді предмет залишався при людині і оберігався (до нього можна було звер­татися як до друга чи старшого брата). Якщо ж людина терпіла невдачу, то такий фетиш вики­дався і вибирався інший. За виявлену допомогу фетишу дякували, але якщо траплялися невдачі, то фетиша сварили і навіть били.

Суть фетиша полягала в тому, що йому приписувалися властивості, яких не було в ін­ших речах, що виникало внаслідок випадкових асоціацій або ж невірно зрозумілих причинно- наслідкових зв'язків. Ті чи інші елементи фе

тишизму можна помітити практично у всіх ре­лігіях, але й не тільки в релігійних віруваннях. Фетишизм широко розповсюджений в повсяк­денному побутовому житті у вигляді забобонів. До цих пір збереглася віра в амулети, талісмани, предмети, що приносять удачу, чи такі, що від­водять небезпеку, порчу. Усе це пережитки пер­вісного фетишизму (Яблоков, 1998, с. 506].

Магія (від грец. - чародійство, чаклунство)

- це сукупність уяви, дій та обрядів, в основі яких знаходиться віра в здатність людини яки­мось чином впливати на інших людей, тварин чи явищ природи. Випадкові співпадіння - при­чина віри в магію.

Корені магічних вірувань найповніше були досліджені і описані видатним польським етно­логом Броніславом Маліновським, який довів, що сфера магії - це діяльність в умовах підви­щеного ризику. Магія приходить на допомогу людині, коли вже не має віри в досягнення успі­ху звичайними методами, коли людина не впев­нена в своїх силах і шукає зовнішньої надійної підтримки, коли над людиною починає панува­ти випадковість і невизначеність. Саме ці умови та причини заставляють людину звертатися до магії як до останнього засобу впливу на ситуа­цію.

У глибоку сиву давнину магічні дії мали нерозчленований синкретичний характер, включаючи в себе й інші вірування та обряди (фетишизм, анімізм), але дещо пізніше вона ви- членилася в окреме дійство. Сучасні етнографи класифікують магію за методами та цілями її впливу.

За методами вона поділяю ься на контактну

- шляхом безпосереднього дотику носія магіч­ної сили з об’єктом, на який направлена сила магії; ініціальну - магічний акт направлений на об’єкт, який знаходитися за межами безпо­середнього впливу; парціальну - опосередкова­ний вплив через відтяті нігті чи волосся, рештки харчів об’єкта; імітаційну - вплив на об’єкт за­собом створення, імітації його подібності у ви­гляді ляльки, зображення тощо.

За направленням, цілями впливу розрізня­ють магію шкідливу, лікувальну, любовну, про­мислову, військову га ін. Магічні дії здійснюва­ли переважно чарівники, шамани, знахарі, які користувалися особливою повагою у первісних людей. У пізніший історичний час вони були відтіснені на задній план жерцями та священ- носл уж ителя м и.

Після появи світових релігій магія була за­суджена як язичество та демонізм, а самі знаха- рі-шамани переслідувалися. Між тим, в окремі історичні періоди спостерігався сплеск магіч­них дійств і з’являвся підвищений попит на ча- родіїв-знахарів (Яблоков, 1998, с. 404].

У стародавні часи магії були переплетені із ритуалами, культами, священнодійствами, різ­ними календарними святами. Поширеною була обрядова магія. У печері Тюк д’Одубер виявле­но глиняні зображення бізонів і сліди босих ніг хлопців 10-12 років. Вважається, що в цій печері проводилися ініціації - посвята молодих людей у дорослий стан, а також обрядово-театралізо вані свята. У таких діях досить часто використо­вувалася вохра - червона мінеральна фарба, що символізувала кров та життя.

Е. Тайлор пише, що магія належить до най­давніших ступенів цивілізації, корені якої зако­вані ще в дикому стані людей. З часом розвину­лися нові прийоми магії, але старі не зникли, а настелилися поверх нових і утворилася незрозу­міла суміш, в яку, між тим, люди вірять ще біль­ше (через те, що за допомогою здорового глузду нічого незрозуміло).

Магія більше властива племенам нижчого рівня розвитку, з примітивною культурою. За Е. Тайлором, джакун - дуже примітивне плем’я, яке малайці зневажають, прирівнюючи його до тварин, проте якого дуже бояться. Джакуни вважаються чарівниками і можуть зробити з ін­шими людьми усе, що їм заманеться.

Наприклад, незалежно від відстані і часу, джакун може подумати погано про якусь люди­ну і буде ударяти паличками одна об іншу до тих пір, аж поки та людина не захворіє і не помре. Ми також приписуємо чудодійну силу, напри­клад, не культурним французам, а неосвічсним циганам, які можуть “навести туману на люди- ну.

Усі ці магічні чари основують ідей - властивості пов’язувати не образи і бажання, але й їх здійсне цію бажаного на практиці.

Інший спосіб магічного впливу - через осо­бисті речі якоїсь людини, її одяг, особливо нігті та волосся. Впливаючи спеціальними діями та заклинаннями на ці речі, можна було цю люди­ну зачарувати, ‘‘навести на неї порчу” чи якесь інше зло.

Ще один спосіб магії - з’єднати дві речі або ж істоти шнурком чи мотузкою і вірити у мож­ливий вплив одного на другий. В Австралії ту- земний знахар обв’язував шнурком те місце у хворого, що болить, а з другого кінця шнурка ссав хворобу і випльовував. Після такої операції хворому ставало переважно легше. В наші дні буддійські монахи зв’язують себе зі священними предметами, тримаючись за довгу нитку, якою обв’язано весь храм. А для чого ми торкаємося священних предметів в соборі, або ж до труни покійника під час похорон тощо?

Взагалі чарів та чародійств є безкінечне число у кожного із народів. Зулус жує шматок дерева, щоб зм’якшити серце жінки, яку хоче взяти за дружину. Ще сотню років назад німець­кий селянин з дивовижною вірою сприймав ви­ття собаки: якщо вона виє, дивлячись в землю, то це віщує смерть, якщо ж вона дивиться вверх, то це - оздоровлення від хвороби.

По усій Європі існує повір’я, що в будинку померлого треба відімкнути усі замки і засови, щоб душа померлого не затримувалася в домі. А наш звичай запинати дзеркала тканинами, якщо в хаті покійник? Що це - магія чи анімізм? Ско­ріше, і те, і друге, оскільки дуже рідко трапля­лися прояви чистої форми первісних вірувань. Переважно, вони були комплексні, з елемента­ми анімізму, магії, фетишизму тощо.

Усі ці забобони виникли в силу асоціації ідей, механізм дії яких ми не можемо цілком зро­зуміти. Хоч для стародавніх людей усі ці ознаки давали практичні результати. Наприклад, зу­стріч з якимись звірами чи птахами в давнину у різних племен сприймалася по-різному. Калмик кланяється і дякує за добре знамення, якщо бі­лий сокіл летить справа від нього, але якщо злі­ва - він щулиться і чекає біди. Особливо багато забобонів при зустрічі з людьми чи тваринами зранку. Стародавні слов’яни вважали зустріч з хворим чоловіком чи старою жінкою - на біду. А чорний кіт, який перебігає нам дорогу? Дав­ній німець вважав, що зустріч зі стадом свиней - погано; зустріч з стадом овець - на удачу. Ан­глійський рудокоп з жахом відвернеться, якщо по дорозі в шахту зустріне стару жінку чи кро­лика.

Безкінечно багато трактувань сновидінь. А різні гадання та ворожба? Згадаймо лише деякі з найрозповсюдженіших. Хіромантія - гадання по лініях долоні руки. Картоманія - гадання на різних картах. Скапулімантія - гадання по кіст­ках. Гаруспікація - гадання на нутрощах убитих тварин. Ауспікація - гадання по голосу та по­льоту птахів. А також знаменита астрологія. Усе це в основі своїй бере початок з первісності, як спосіб виявлення за особливими знаками лінію долі, волю богів чи духів, які заховані у звичай­ній поведінці людей, звичайних причинах та на­слідках.

6.2.

<< | >>
Источник: Ситник Олександр. Культурна антропологія: походження людини і суспільства. Навч. посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки,2012. - 180 с.. 2012

Еще по теме 6.1. ПОХОДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -