<<
>>

Стаття 198. Кадастрові зйомки

1. Кадастрові зйомки — це комплекс робіт, вико­нуваних для визначення та відновлення меж земель­них ділянок.

2. Кадастрова зйомка включає:

а) геодезичне встановлення меж земельної ділян­ки;

б) погодження меж земельної ділянки з суміжни­ми власниками та землекористувачами;

в) відновлення меж земельної ділянки на місце­вості; -ІО

г) встановлення меж частив земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використан­ня землі;

ґ) виготовлення кадастрового плану.

Кадастрові зйомки — це комплекс робіт, виконува­них для визначення та відновлення меж земельних ділянок. Основним фактором, що визначає усі параме­три земельно-кадастрових зйомок, є вимоги до точнос­ті та детальності відображення кадастрових об'єктів.

1 Червоні лінії визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого при­значення.

509

Ці вимоги, у свою чергу, визначаються цільовим при­значенням, якістю земель і максимальними можливо­стями відображення в плані облікової одиниці площі. Кадастрова зйомка включає:

а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки. Межі та точні розміри землеволодіння і землекорис­тування встановлюють шляхом інструментального вимірювання кутових і лінійних величин або за наяв­ними геодезичними даними. Зовнішні межі земельної ділянки в натурі встановлюють землевпорядник разом з представником підприємства, організації або устано­ви, землевласником або землекористувачем з обов'яз­ковою участю довірених представників (або самих) суміжних власників та землекористувачів. У такому ж порядку встановлюють межі землеволодінь і земле­користувань, розміщених на території землеволодіння сільськогосподарського підприємства. При визначен­ні зовнішніх меж землевпорядник складає протокол, у якому детально описує розміщення меж на місцевості та сутність заявлених заперечень;

б) погодження меж земельної ділянки з суміжни­ми власниками та землекористувачами.

Планування окремої земельної ділянки, будівництво на ній будин­ків і споруд власниками або користувачами здійсню­ється з урахуванням інтересів інших власників або користувачів земельних ділянок, будинків і споруд1.

Комплекс робіт по опису і погодженню меж земле­користування включає: відбір і вивчення документа­ції, планово-картографічних матеріалів; уточнення в натурі фактичного стану меж; виявлення спорів за межі і пропозицій щодо уточнення меж, визначення потреби у відновленні окремих ділянок меж з устано­вленням межових знаків; погодження меж між окре­мими земельними ділянками; нанесення на фотопла-ни чи топографічні карти меж за твердими орієнтира­ми; детальний опис меж з використанням крулномас-штабннх картографічних матеріалів; виготовлення

1 Закон України «Про планування і забудову територій» // Відомості Верховної Ради, 2000.— № 31.— Ст. 250.

510

викопіювань (креслень) меж окремих земельних діля­нок; підготовку матеріалів опису меж для погоджен­ня і затвердження в установленому порядку; складан­ня пояснювальної записки, розмноження матеріалів, формування їх в окрему справу, перевірку; виправлен­ня зауважень. Кінцевою продукцією е матеріали опи­су меж, сформовані у справу (3 примірники)1;

в) відновлення меж земельної ділянки на місцево­сті. Поновлення втрачених знаків проводиться шля­хом їх винесення в натуру від пунктів геодезичної мережі або при наявності доброякісних матеріалів за промірами, на основі наявних матеріалів та докумен­тів. У випадках відсутності чітких меж землекорис­тувань, на підставі матеріалів польових обстежень і зібраних документів, у межах кожного кварталу (ма­сиву), здійснюється встановлення (поновлення) меж землекористувань в натурі, які закріплюються межо­вими знаками та за допомогою промірів прив'язують­ся до чітких контурів, складаються картки-кроки і акт закладки межових знаків. В акті, у разі неузгоджено­сті меж земельних ділянок з суміжними землекорис­тувачами, вказують шляхи вирішення спірних питань.

Комплекс робіт по відновленню меж землекористу­вання включає: вибірку планово-картографічних мате­ріалів і документів, які визначають право користуван­ня землею; виписування координат, необхідних для уста­новлення (відновлення) меж (границь); вивчення та аналіз креслення перенесення в натуру (складання кре­слення і проведення вирахувань, необхідних для відно­влення меж; організацію польових робіт; рекогносци­ровку місцевості за трасою установлення (відновлення) меж, вибір місця постановки межових знаків; розчист-ку траси (без вирубки просік); провішування ліній, ви­мірювання горизонтальних кутів, ліній та кутів нахи­лу; ведення польового журналу, контрольні підрахунки;

1 Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг: затв. наказом Держкомзему України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 97/ 298/124 15 червня 2001 р.

511

складання схеми теодолітних ходів, камеральну оброб­ку польових матеріалів, визначення координат; здачу межових знаків та установлених (відновлених) меж представнику господарства, оформлення акта; написан­ня пояснювальної записки, перевірку проектної доку­ментації, виправлення зауважень, формування матеріа­лів. Кінцевою продукцією є установлена в натурі межа, яка здається за актом землевласникам та землекорис­тувачам, матеріали установлення меж, сформовані у спра­ву (2 примірника, 1 — архівний). Відновлення меж зе­мельної ділянки на місцевості також регулюється ст. 107 Земельного кодексу України;

г) встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі. Питання, пов'язані з обтяженням та обмежен­ням прав на землю, регулюються главами 16,18 Земель­ного кодексу України. При розробці землевпорядної документації враховуються єдині умови і обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок, визначені місцевими правилами забудови.

У складі документації по інвентаризації земель зе­млекористувачам (власникам землі) визначаються (фіксуються) обмеження по використанню земельних ділянок, якщо такі передбачені законодавством, держав­ними будівельними, санітарними, природоохоронними або іншими нормами. Характер і конкретний зміст різних обмежень наведено у відповідних законодавчих і нормативних актах.

Фізичні та юридичні особи мають право одержува­ти від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про правовий статус, до­пустимі види забудови та іншого використання земель­них ділянок, єдині умови і обмеження забудови окре­мої земельної ділянки. Відповідно до отриманої інфор­мації фізичні та юридичні особи мають право викону­вати передпроектні роботи (ескізні, пошукові, концеп­туальні). Органи виконавчої влади та органи місцево­го самоврядування надають відповідну інформацію протягом одного місяця від дати звернення. Надання інформації про правовий статус, допустимі види забу­

512

дови та іншого використання земельних ділянок, єди­ні умови і обмеження забудови окремої земельної ді­лянки здійснюються без отримання дозволу на будів­ництво та згоди власника або користувача зазначеної земельної ділянки;

ґ) виготовлення кадастрового плану.

За матеріала­ми перенесення проекту землевпорядкування в нату­ру складається план меж землеволодіння і землекори­стування у масштабі 1:10000, 1:25000, 1:50000. При цьому перевага надається більш крупному масштабу. Основою для складання такого плану є фотоплани, пла­ни землеволодінь і землекористувань, відомості обчис­лення координат, абриси та інші матеріали безпосеред­ніх польових вимірювань зовнішніх меж землеволодін­ня і землекористування і ділянок суміжного володін­ня і користування. На план меж земельної ділянки наносяться всі поворотні точки меж землеволодіння і землекористування з виділенням точок, закріплених у натурі довгостроковими межовими знаками; суході­льні межі земельної ділянки, а також ріки, озера, ка­нали, дороги, вали, лісосмуги та інші урочища, які є за межами землеволодіння і землекористування; залізни­ці та автомобільні дороги, зрошувальні та осушуваль­ні канали, ріки й озера, а також інші земельні ділянки, розташовані на території землеволодіння і землекори­стування, але надані у користування іншим фізичним та юридичним особам.

Викреслювання всіх елементів плану виконується відповідно до умовних знаків, що застосовуються для оформлення фотопланів. На зовнішніх межах земель­ної ділянки позначаються номери точок повороту і міри ліній. На плані подається опис меж суміжних земле­володінь і землекористувань, вказується масштаб, пло­ща земель у межах плану, площа закріплених за зем­левласником і землекористувачем земель, номери, на­зва і площа земель всіх суміжних земельних ділянок.

<< | >>
Источник: Гетьман А.П., Шульга М.В. та ін.. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. Коментар. Харків 2002. 2002

Еще по теме Стаття 198. Кадастрові зйомки:

  1. Стаття 198. Кадастрові зйомки
  2. ЗМІСТ