<<
>>

ТЕМА: ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

ПЛАН

1. Сутність оперативного обліку плати за землю

2. Первинні облікові документи

3. Порядок ведення особових рахунків платників

4. Облік відстрочення і розстрочення податкових зобов'язань

5.

Закриття особових рахунків

1. У загальному розумінні облік - це процес виявлення, вимірю­вання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі певної інформації зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

У діяльності податкових органів облік - це система правил, яка дозволяє податковій службі володіти повною та достовірною інформацією про стан розрахунків кожного платника податків з бюджетом на певний період часу. Отже, саме в системі обліку формується та інформація, на підставі якої здійснюється контроль за платниками податків та прийняття оптимальних рішень з виконання дохідної частини бюджетів різних рівнів.

Основним принципом ведення обліку є здійснення облікових операцій лише на підставі документального підтвердження, що забезпечує достовірність облікових даних.

Повне та своєчасне надходження податків та інших обов'язко­вих платежів до бюджету та цільових фондів забезпечується досить складною системою їх обліку органами державної податкової служби. Вона дозволяє не тільки знати стан розрахунків платників податків щодо їх податкових зобов'язань на будь-яку дату, будь-якого платежу та по всіх видах бюджету, а й є інформаційно-аналітичною основою для звітів та зведених інформацій, які, у свою чергу, дозволяють зробити оцінку стану мобілізації доходів, здійснити планування та прогнозування, провести економічний аналіз для боротьби зі злочинністю та правопорушеннями у сфері оподаткування. Також інформація, яка міститься в системі, сприяє прийняттю обґрунтованих адміністративних і організаційних рішень з вдосконалення законодавства, поліпшення справляння податків, залучення додаткових надходжень, регулювання окремих видів пільг тощо.

У складі ДПА України існує Департамент обліку та звітності, основними функціями якого є:

• впровадження та вдосконалення єдиної системи адміні­стрування органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів;

• наповнення інформаційної бази ДПА України звітними показниками щодо розрахунків платників з бюджетом;

• методологічне супроводження інформаційної бази ДПА України в частині звітних показників щодо розрахунків платників з бюджетом;

• інформаційне забезпечення керівництва, структурних підрозділів ДПА України, органів державної влади та інших зовнішніх організацій.

Організація оперативного обліку плати за землю Департа­ментом обліку та звітності здійснюється відповідно до вимог:

• своєчасності - одержання і обробка даних у режимі реального часу;

• точності та об'єктивності - недопущення викривлень при передачі даних;

• повноти - інформаційної достатності для прийняття управ­лінських рішень;

• доступності - надання можливості користувачам інформації мати до неї вільний доступ;

• захисту та архівування - недопущення несанкціонованого користування даними та надання можливості проведення ретро­спективного аналізу податкових надходжень.

Оперативний облік земельного податку та орендної плати за землю, що надходять до бюджету, ведеться підрозділами обліку та звітності органів державної податкової служби відповідно до:

1) Закону України „Про державну податкову службу в Україні" від 14.12.1990р. [15.1];

2) Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. [15.2];

3) Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України від 17.08.2005 р. № 276 [15.3].

Облік податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється у розрізі територіальних одиниць України, кодів бюджетної класифікації, видів бюджетів, платників податків, видів форм власності, галузей економіки.

На показниках облікової системи базується звітність органів державної податкової служби, якою забезпечується керівництво ДПА України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, інші органи державної влади з метою прийняття ними ефективних управлінських рішень.

Показники звітів і зведених інформації! на постійній основі використовуються структурними підрозділами ДПА України у процесі забезпечення наповнення дохідної частини бюджету відповідно до покладених на них функцій та завдань.

Облік, контроль і складання звітності здійснюється з викорис­танням автоматизованої інформаційної системи (далі - АІС), що забезпечує єдиний технологічний процес уведення, контролю інформації та обробки документів.

Для цього у підрозділах обліку та звітності державної податко­вої служби України створені автоматизовані робочі місця, призначені для:

> оперативного обліку надходжень;

> ведення особових рахунків платників земельного податку;

> одержання довідкової інформації за всіма платниками;

> складання звітності.

При введенні первинних документів до АІС за кожною опе­рацією фіксуються особистий номер працівника, дата та час уведення інформації.

Для забезпечення відповідності програмного комплексу обліку і звітності нормам чинного законодавства проекти АІС підлягають обов'язковому тестуванню у Державній податковій адміністрації України. У випадку змін до АІС податковим органам на місцях доводяться детальні пояснення сутності внесених змін з посилан­ням на нормативно-правовий акт, на підставі якого внесені зазначені зміни.

Супроводження єдиного технологічного процесу комп'ютерної обробки документів щодо обліку земельного податку та орендної плати за землю здійснюється за схемою, наведеною на рис. 15.1.

Рис. 15.1. Організація ведення оперативного обліку земельного податку та орендної плати за землю

Документами, на підставі яких здійснюється облік земельного податку та орендної плати за землю, є:

> податкові декларації платників податків;

> платіжні доручення та квитанції щодо перерахування податку через банківські установи;

> звіти Державного казначейства про виконання місцевих бюджетів за доходами, у тому числі від земельного податку та орендної плати за землю.

На основі цих документів формується облікова картка плат­ника. Відомості, що містяться у всіх картках, дають можливість зведення загальних результатів надходження податків.

При об'єднанні органів державної податкової служби оператив­ний облік надходжень до бюджету від земельного податку та орендної плати за землю ведеться на об'єднаних базах з обов'язко­вою ознакою належності платника до відповідного місцевого бюджету.

2. Як вже зазначалося, первинними документами, на підставі яких здійснюється облік земельного податку та орендної плати за землю, є:

> податкові декларації платників податків;

> платіжні доручення та квитанції щодо перерахування земельного податку та орендної плати за землю через банківські установи;

> звіти Державного казначейства про виконання місцевих бюджетів за доходами, у тому числі від земельного податку та орендної плати за землю в електронному вигляді.

Податкові декларації платників земельного податку та орендної плати за землю

Податкова декларація подається юридичними особами-платниками земельного податку та орендної плати за землю на поточний рік за формою, встановленою центральним податковим органом, із розбивкою річної суми рівними частками за місяцями, фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності по орендній платі за землю.

Платіжні доручення та квитанції щодо перерахування платників земельного податку та орендної плати за землю через банківські установи платниками сум земельного податку та орендної плати за землю

Після сплати платниками сум земельного податку та орендної плати за землю у них залишаються документи, що підтверджують перерахування. Цими документами є платіжні доручення (у випадку сплати за безготівковим рахунком) та квитанції (у випадку перерахування готівки) банківських установ.

Звіти Державного казначейства

Державним казначейством України для зарахування всіх платежів, у тому числі плати за землю до бюджетів, щорічно, згідно з Законом України про державний бюджет на відповідний рік та наказом Міністерства фінансів України про затвердження бюджет­ної класифікації, відкриваються рахунки в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (районів) та кодів класифікації доходів бюджету, на які платники плати за землю повинні перераховувати відповідні кошти.

Інформація про реквізити до платників податків доводиться органами державної податкової служби шляхом їх розміщення на дошці податкових оголошень, установленій на доступному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу.

До державної податкової служби органи казначейства пере­даються:

o звіти про виконання місцевих бюджетів за доходами, у тому числі від земельного податку та орендної плати за землю (у розрізі районних);

o відомість розподілу надходжень від земельного податку та орендної плати за землю, які надійшли на аналітичні рахунки, між рівнями місцевого бюджету;

o відомість розподілу коштів, які надійшли на аналітичні рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету;

o виписки з банківських рахунків платників земельного податку та орендної плати за землю у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Органи державної податкової служби обробляють документи в АІС щоденно (загальним підсумком за день та наростаючим підсумком з початку року) з метою підготовки інформації: для формування облікових карток платників; контролю податкових надходжень та виконання планів; заінтересованих органів державного управління.

Облікові картки платників включають у себе перелік операцій стосовно адміністрованих податків зі вказівкою на термін їхнього проведення. До облікових операцій відносять:

· нараховано або зменшено;

· сплачено/повернуто;

· недоїмка;

· переплата;

· сума пені;

· початок періоду нарахування пені;

· кінець періоду нарахування пені;

· сплачено/повернуто пені;

· залишок;

· усього внесено з початку року.

З метою узгодження інформаційних баз та перевірки їх даних органи державної податкової служби та казначейства щомісяця проводять звірку доходів за всіма кодами бюджетної класифікації, у тому числі від сплати земельного податку та орендної плати за землю. Крім того, не менше ніж раз на квартал працівником підрозділу адміністрування облікових показників та звітності проводиться вибіркова перевірка правильності проведених операцій в особових рахунках платників.

3. Форми карток особових рахунків по земельному податку та орендній платі за землю мають лицьовий та зворотний боки. На лицьовому боці картки відображаються умови справляння земельного податку та орендної плати за землю та дані про платника. Зворотний бік картки призначено для обліку стану розрахунків платників із бюджетом (суми нарахування та сплати земельного податку та орендної плати за землю, пені, штрафних (фінансових) санкцій, плати за кредит щодо розстрочених (відстрочених) податкових зобов'язань, суми податкового боргу, надміру та/або помилково сплачені, та суми, заявлені до відшкоду­вання тощо).

Особові рахунки відкриваються щорічно за платниками, які:

> перебувають на податковому обліку - з початку року шляхом перенесення сальдо розрахунків платника до бази даних поточного року;

> узяті на податковий облік протягом поточного року – на підставі реєстрів платників з моменту нарахування або сплати земельного податку та орендної плати за землю (залежно від того, яка з цих подій настала раніше).

Підрозділ адміністрування облікових показників та звітності щоденно передає до підрозділів оподаткування фізичних та юридичних осіб, які відповідають за адміністрування земельного податку та орендної плати за землю інформацію щодо надходження нез'ясованих платежів.

Номери карток особових рахунків юридичних осіб відповідають ідентифікаційним кодам, а фізичних осіб - ідентифікаційним номерам.

Кожна картка особового рахунку не лише обліковується в АІС, а й має безпосередній вихід до Єдиногой банку даних про платників податків.

У разі, якщо платник земельного податку та орендної плати за землю переходить на облік з одного органу державної податкової служби до іншого, новий особовий рахунок не відкривається, а передається з органу державної податкової служби за попереднім місцем реєстрації платника, якщо земельна ділянка залишається за старим місцем реєстрації, то особистий рахунок по платі за землю до ДПІ за новим місцем реєстрації не передається.

Особлива увага приділяється нарахуванню в особових рахунках платників земельного податку та орендної плати за землю:

■ податкових зобов'язань, штрафних санкцій та пені, що самостійно визначені платниками або нараховані органом держав­ної податкової служби;

■ пені за порушення встановлених строків погашення узгод­женого податкового зобов'язання;

■ відсотків за користування розстроченням (відстроченням) податкових зобов'язань.

У випадку, якщо виявлені помилки в інформації, що міститься в картках особових рахунків, працівники підрозділів обліку та звітності формують протокол помилкових записів. Над їхнім усуненням працюють фахівці підрозділів оподаткування фізичних та юридичних осіб, і після виправлення помилок здійснюється повторне введення даних.

У разі виявлення податкової заборгованості органи державної податкової служби направляють податкові повідомлення, що містять вимоги платникам податків погасити заборгованість.

На вимогу платника на підставі даних карток особових рахунків здійснюється звірення стану його розрахунків, про що повідом­ляється платник.

4. Розстрочення податкового зобов'язання - надання платнику бюджетного кредиту на основну суму його податкових зобов'язань (без урахування пені), за якими основна сума кредиту та нараховані на неї відсотки погашаються рівними частками, починаючи з податкового періоду, наступного за періодом надання такого кредиту. Підставою для розстрочення податкових зобов'язань є надання платником достатніх доказів щодо існування загрози виникнення або накопичення податкового боргу.

Відстрочення податкового зобов'язання - перенесення сплати основної суми податкового зобов'язання (без урахування пені), за якими основна сума податкових зобов'язань та нараховані на неї відсотки сплачуються рівними частками, починаючи з будь-якого податкового періоду, або одноразово у повному обсязі. Підставою для відстрочення податкового зобов'язання є надання платником достатніх доказів щодо дії обставин непереборної сили, які призвели до виникнення або накопичення податкового боргу або його банкрутства.

Податковий період при сплаті розстрочених (відстрочених) сум земельного податку та орендної плати за землю дорівнює календар­ному місяцю.

Рішення про розстрочення (відстрочення) у межах одного бюджетного року приймається керівником (його заступником) податкового органу, а при більшому терміні - Головою (заступ­ником Голови) Державної податкової адміністрації України за узгодженням з Міністерством фінансів України.

Для розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань платник звертається до підрозділу стягнення податкового боргу органу державної податкової служби з письмовою заявою, у якій зазначаються:

• суми земельного податку та орендної плати за землю, сплату яких просить розстрочити (відстрочити);

• термін розстрочення (відстрочення);

• суми, термін сплати яких ще не настав;

• суми, термін сплати яких вже минув.

До заяви додається економічне обґрунтування, яке складається з:

> аналізу фінансового стану;

> графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум;

> розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.

За результатами розгляду в місячний термін від дати подання заяви приймається рішення або про розстрочення (відстрочення) податкового зобов'язання, або про відмову.

Рішення про розстрочення (відстрочення) податкового зо­бов'язання складається у двох примірниках: перший - для платника земельного податку та орендної плати за землю, другий - для органу державної податкової служби. Якщо воно приймається органом державної податкової служби вищого рівня, то виписується у трьох примірниках: перший - для платника податку, другий - для органу державної податкової служби за місцем реєстрації (обліку) такого платника податків, третій для органу державної податкової служби, який приймає рішення.

Якщо за період терміну дії розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань вносяться зміни або доповнення до бюджетної класифікації України з плати за землю, то вони відображаються у доповненнях до договору про розстрочення (відстрочення).

Договір про розстрочення (відстрочення) сплати земельного податку (додатки І, И, К, Л) та орендної плати за землю може бути достроково розірвано:

• з ініціативи платника - при достроковому погашенні суми податкового зобов'язання;

• з ініціативи податкового органу - у разі, якщо:

> з'ясовано, що інформація, надана платником при укладенні договору виявилася недостовірною, неповною або перекрученою;

> платник накопичує новий податковий борг, тобто не сплачує поточних платежів до бюджету після укладення договору;

> платник не сплачує чергової частки розстроченої (відстро­ченої) суми та нараховані на неї відсотки.

5. Картки особових рахунків платників земельного податку та орендної плати за землю закриваються за результатами календар­ного року, а сальдо переноситься в особовий рахунок поточного року.

У разі зняття з обліку платника органи державної податкової служби виконують такі операції:

> проводять звірку з платником із складанням у трьох примір­никах (для двох податкових органів і платника податків) актів звірки;

> формують на дату зняття платника з обліку особові рахунки в електронному вигляді та довідку про стан розрахунків;

> передають до підрозділів з обліку платників завірену довідку про стан розрахунків з бюджетом, акти звірки з платником земельного податку та орендної плати за землю й електронну копію відповідних особових рахунків платника для надсилання до органів державної податкової служби за новим місцезнаходженням об'єкта оподаткування.

У разі зміни форми власності платника, яка призводить до зміни коду бюджетної класифікації, йому відкривається нова картка особового рахунку.

При проведенні ліквідаційної процедури платника органами державної податкової служби здійснюються:

- за платниками, що не мають заборгованості перед бюджетами, закриття особових рахунків;

- за платниками, які мають податковий борг закриття особових рахунків після погашення або списання суми податкового боргу, штрафних санкцій та пені.

Під погашенням податкового боргу (повним чи частковим) із земельного податку та орендної плати за землю слід розуміти зменшення абсолютного значення від'ємного сальдо розрахунків платника з бюджетом та пені. Податковий борг може бути списаним на підставі мирової угоди у справі про банкрутство.

Надміру сплачені суми земельного податку та орендної плати за землю підлягають поверненню платнику за його письмовою заявою або за його бажанням зараховуються до сплати на наступний рік.

Запитання для самоконтролю

1.Які вимоги до організації оперативного обліку плати за землю?

2.Що являє собою АІС обліку плати за землю?

3.На підставі яких документів проводиться облік земельного податку та орендної плати за землю?

4.Який порядок ведення облікової картки?

5.Який механізм розстрочення (відстрочення) податкового боргу?

Література

15.1.Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.1990 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991 - №6.-Ст. 37.

15.2.Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України - 2001.-№іо.-От. 44.

15.3.Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затверджена наказом Державної податкової служби України від 18.07.2005 р. № 276 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 32. - Ст. 1965.

<< | >>
Источник: Земельні правовідносини правочини оподаткування. 2007

Еще по теме ТЕМА: ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ:

  1. КОРОНАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ «ГРАМОТА РОССИЙСКОМУ НАРОДУ»
  2. § 2. Місцеве управління
  3. ТЕМА: ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ
  4. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
  5. ВВЕДЕНИЕ