<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аваков скасував 86 обов’язкових показників ефективності роботи правоохоронців // 112 Україна. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://ua. 112.ua/polityka/avakov-skasuvav-86-oboviazkovykh-pokaznykiv- efektyvnosti-roboty-militsii-271971.html

2.

Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика / Г. А. Аванесов. - М., 1980. - 528 с. - (Академия МВД СССР).

3. Аванесов Г. А. Криминология / Г. А. Аванесов. - М. : Академия МВД СССР, 1984. - 500 с.

4. Авер’янов В. Б. Спрямованість на забезпечення прав громадян - демократична сутність влади / В. Б. Авер’янов // Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. - К. : Ін-Юре, 2002. - С. 150.

5. Авсеенко Е. В. Криминология : ученик / Е. В. Авсеенко. - М., Архангельск : Международный «Институт управления», 2001. - 415 с.

6. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая / [под ред. А. П. Коренева]. - М. : Щит-М, 2003. - 308 с.

7. Административное право (вопросы административноюрисдикционной деятельности органов внутренних дел) / под ред. Л. Л. Попова. - М. : Акад. МВД СССР, 1983. - 176 с.

8. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / за ред.: Є. М. Моісеєва, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. - К. : КНТ, 2008. - 816 с.

9. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навчальний посібник / В. Д. Сущенко, В. І. Олефір, С. Ф. Константінов та ін.; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. - К. : КНТ, 2008. - 264 с.

10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підруч. / [за заг. ред. І. П. Голосніченко, Я. Ю. Кондратьєва]. - К. : Укр. акад. внутр. справ, 1995. - 177 с.

11. Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій / О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін та ін. ; за ред. О. В. Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 528 с.

- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://pidruchniki.com/127802125883 6/pravo/struktura_sistema_upravlinnya_polits eyskimi_organami_okremih_zarubizhnih_krayin

12. Адміністративне право України : підручник для юрид. вузів і фак. / За ред. Ю. П. Битяка. - Х. : Право, 2000. - 520 с.

13. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. у двох томах. Том 1. Загальна частина / ред. колегія : В. Б. Авер’янов (голова). - К. : Юридична думка, 2004. - 584 с.

14. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : підруч. / за заг. ред. академіка НАПрН України О. М. Бандурки. - Х. : Золота миля, 2011. - 584 с.

15. Александров Н. Г. Экономическая политика КПСС и законодательство о труде / Н. Г. Александров // Экономическая политика КПСС, труд и право. - М. : Изд-во МГУ, 1973. - С. 7.

16. Александров Ю. В. Кримінологія : курс лекцій / Ю. В. Александров, А. П. Гель, Г. С. Семаков. - К. : МАУП, 2002. - 295 с.

17. Аналіз стану злочинності в Україні за 2012 рік // [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/24816-

analiz_stanu_zlochinnosti_v_ukraini za_2012_rik.html

18. Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник / В. С. Андреев. - 2-е изд. доп. и перераб. - М. : Юридическая литература, 1987. - 350 с.

19. Арсеєнко А. Грищенко К Привалов Ю Сучасні проблеми функціонування державної служби (аналіз зарубіжних матеріалів) /

А. Арсеєнко, К. Грищенко, Ю. Привалов // Вісник УАЛУ. - 1997. - № 4. - С. 66.

20. Бабінова О. О. Критерії оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування: світовий досвід та Україна / О. О. Бабінова // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 2. - С. 73-78.

21. Бандурка А. М. Преступность в Украине: причины и противодействие : [монография] / А. М. Бандурка, Л. М. Давиденко. - Х. : Гос. спец. изд-во «Основа», 2003. - 368 с.

22. Бандурка О. М. Протидія злочинності та профілактика злочинів : [монографія] / О. М. Бандурка, О. М. Литвинов ; МВС України ; Харків.

нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2011. - 308 с.

23. Банчук О. Новий закон про поліцію: обмеження свобод українців під маскою реформи / О. Банчук // Портал предпринимателей Украины «Частный предприниматель». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://chp.com.ua/all-news/item/36468-noviy-zakon-pro-politsiyu-obmezhennya- svobod-ukrayintsiv-pid-maskoyu-reformi

24. Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посібник / Р. В. Бараннік. - К. : Дакор ; К. : КНТ, 2008. - 347 с.

25. Барахин А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь / А. Б. Барахин. - М. : Книжный мир, 2005. - 720 с.

26. Бахрах Д. Н. Административное право : учебник для вузов / Д. Н. Бахрах, Б. В. Российский, Ю. Н. Старилов. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - М. : Норма, 2007. - 816 с.

27. Беленков Р. А. Правоохранительные органы : конспект лекций / Р. А. Беленков. - М. : Приор-издат, 2003. - 112 с.

28. Бизнес и безопасность : толк. терминолог. слов. / С. В. Лекарев, В. А. Порк. - М. : ЦКСИиМ ; Ягуар, 1995. - 332 с.

29. Білик І. О. Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам / І. О. Білик // Офіційний веб-сайт

Мін’юсту України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/7149

30. Бова А. А. Оцінка роботи поліції (міліції) та громадська думка / А. А. Бова // Український соціум. - 2005. - № 4. - С. 13-20.

31. Бойко І. В. Поняття та ознаки державних адміністративних послуг, що надаються органами внутрішніх справ / І. В. Бойко // Теорія та практика забезпечення якісного управління у сфері діяльності Міністерства внутрішніх справ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 листопада 2009 р.) / [упоряд.: Т. О. Проценко, І. П. Голосніченко, О. Г. Циганов, П. П. Кульчицький; за заг. ред. Т. О. Проценко]. - К. : ДНДІ МВС України, 2009. - С. 153-159.

32. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. - СПб. : Норинт, 2000. -1536 с.

33.

Большой энциклопедический словарь / Под ред. А. М. Прохорова. - 2-е изд. - М. : Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»; СПб : Норинт, 1998. - 1456 с.

34. Борисенко І. Л. Теоретичні засади співвідношення понять охорони та захисту цивільних прав у мережі Інтернет / І. Л. Борисенко / Материалы IV Международной научно-практической Интернет-конференции «Спецпроект: анализ научных исследований». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: (9-14 июля 2008г.) http://www.confcontact.com/2008jule/borisenko.php

35. Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. - М. : Книжный мир, 2003. - 895 с.

36. Бояринцева М. Адміністративно-правовий статус громадян: до питання про склад елементів / М. Бояринцева // Право України. - 2002. - № 2. - С. 21-25.

37. Вавженчук С. Я. Співвідношення понять «захист» та «охорона» трудових прав в чинному законодавстві / С. Я. Вавженчук // Форум права. - 2010. - № 1. - С. 45-49. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://nbuv. gov.ua/j -pdf/FP_index.htm_2010_1_9.pdf

38. Вайс К. Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики = Evaluation : Methods for studying programs and policies : монографія / К. Г. Вайс ; пер. з англ. Р. Ткачук, М. Корчинська ; наук. ред. пер. О. Кілієвич. - К. : Вид- во Соломії Павличко «Основи», 2000. - 672 с.

39. Вакулич В. Законодавство України і тероризм / В. Вакулич / Публічне управління: теорія та практика. - 2010. - № 2. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010- 2/doc/2/01.pdf

40. Васьковська В. П. Право людини на безпеку та конституційно- правовий механізм його забезпечення : дис... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Васьковська Вікторія Петрівна; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2006. - 212 с.

41. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер; перев. с нем. (Сост. общей ред. и послесловия Ю. Н. Давыдова). - М. : Прогресс, 1990. - 804 с.

42. Ведель Ж. Административное право Франции / Ж. Ведель; под ред. М.

А. Крутоголова. - М. : Прогресс, 1973. - 512 с.

43. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права : навч. посіб. / Ю. А. Ведєрніков, А. В. Папірна. - К. : Знання, 2008. - 333 с. - (Вища освіта XXI століття). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://pidruchniki.com/18340719/pravo/ponyattya_zmist_subyektivnogo_prava

44. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.

45. Вербенський М. Г. До питання розуміння поняття «злочинність» у кримінологічній теорії: ґенеза та сучасний стан / М. Г. Вербенський // Публічне право. - 2012. - № 3 (7). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2012/7/Verbyckiy.pdf

46. Використання досвіду поліції зарубіжних країн в діяльності міліції України по забезпеченню прав та свобод людини (організаційно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Січкар Віктор Олександрович ; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ. - Донецьк, 2007. - 179 с.

47. Витрук Н. В. Статус личности в политической системе общества : политология / Н. В. Витрук. - М. : Дело, 1993. - 352 с.

48. Виханский О. С. Стратегическое управление : ученик / О. С. Виханский. - М. : Гарадарики, 2000. - 296 с.

49. Вне конфронтации. Международное право в период после холодной войны : сб. статей. - М. : Спарк, 1996. - С. 51-64.

50. Волинка К. Г. Теорія держави і права : навч. посіб. / К. Г. Волинка. - К. : МАУП, 2003. - 240 с.

51. Г ельк А. А. Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Гельк А. А. - К. : Сфера, 1999 . - 297 с.

52. Гель А. П. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондракова. - К. : МАУП, 2004. - 272 с.

53. Гетьман Є. Кодифікація як особливий різновид нормотворчості / Є. Гетьман // Вісник Академії правових наук України. - Х., 2008. - № 3 (54). - С. 283-288.

54. Гіпінскій Я.

І. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму,

проституції, самогубств та інших «відхилень» / Я. І. Гіпінскій. 2004. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://yport.inf.ua/ponyatie -

prestupnosti.html

55. Гнатюк С. С. Стадії провадження у справах про адміністративні проступки : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гнатюк Степан Сергійович. - Львів : Б.в., 2010. - 156 с.

56. Головатий С. П. Верховенство права: юридичний принцип, який в Україні офіційно визнано та який має діяти / С. В. Головатий // Українське

право : матеріали міжнар. конф. [«Верховенство права: питання теорії та практики»]. - 2006. - № 1. - С. 13-14, 85-90.

57. Головченко В. В. Юридична термінологія : довідник / В. В. Головченко, В. С. Ковальський. - К. : Юрінком Інтер, 1998 - 224 с.

58. Голосніченко І. П. Адміністративно-процедурний кодекс - необхідна правова основа надання державних послуг міліцією / І. П. Голосніченко // Запровадження у Міністерстві внутрішніх справ України системи управління якістю: проблеми і перспективи : зб. матеріалів наук. -практ. конф. - К. : ДНДІ МВС України, 2008. - С. 84-91.

59. Голосніченко І. П. Публічні послуги, що надаються міліцією, їх класифікація та проблема якості / І. П. Г олосніченко, Л. М. Черненко // Наука і правоохорона. - 2008. - № 1. - С. 124-131.

60. Голосніченко І. П. Теорія повноважень, їх легітимність та врахування

потреб і інтересів при встановленні на законодавчому рівні / І. П. Голосніченко, Д. І. Голосніченко // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. - 2011. - № 1 (9). - С. 147-155. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://afgp.kpi.ua/sites/default/files/11%20-%201_9_%20-%2025.pdf

61. Горішний О. О. Протидія організованій злочинності: проблема термінологічного позначення / О. О. Горішний // Публічне право. - 2011. - № 3. - С. 182-186.

62. Гражданское право. Часть II : учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - М. : Проспект, 1997. - 784 с.

63. Гришаев П. И. Преступления против порядка управления, общественной безопасности и общественного порядка : лекции / П. И. Гришаев. - М. : ВЮЗИ, 1957. - 94 с.

64. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского язика : в 4 т. / В. И. Даль. - М. : Русский язык, 1991. - Т. 4. - 583 с.

65. Денисюк С. Ф. Громадський контроль за правоохоронною діяльністю в Україні: адміністративно-правові засади : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 / С. Ф. Денисюк. - Дніпропетровськ, 2010. - 36 с.

66. Державне управління : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; За ред. А. Ф. Мельник. - К. : Знання-Прес, 2003. - 343 с.

67. Державний класифікатор України. Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97 : Наказ Держстандарту України від 2 черв. 1997 р. № 324. - Б.м., 1997. - 36 с.

68. Деякі проблеми тлумачення поняття охорони громадського порядку /

І. В. Сервецький, О. В. Сапрун // Юридична наука. - 2013. - № 7. - С. 63-71. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf7jnn_2013_7_10.pdf

69. Джужа О. М. Курс кримінології : Загальна частина : [підруч.] : у 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін. ; за заг. ред. О. М. Джужи. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.

70. Додин Е. В. Административная деликтология / Е. В. Додин. - Одесса, 1997. - 116 с.

71. Доненко В. В. «Громадський порядок», «громадська безпека», «безпека дорожнього руху» як складові безпеки / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4. - С. 29-37. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://nbuv. gov.ua/j -pdfTNvdduvs_2011_4_6.pdf

72. Дубінчак В. М. Правоохоронна діяльність: сутність, суб’єкти, засоби забезпечення (теоретико-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / В. М. Дубінчак. - К., 2010. - 20 с.

73. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. - К. : НАДУ, 2010. - 820 с.

74. Еропкин М. И. Управление в области охраны общественного порядка / М. И. Еропкин. - М. : Юрид. лит., 1965. - 164 с.

75. Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. - Х. : Право, 2002. - 432 с.

76. Закалюк А. П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения / А. П. Закалюк. - М. : Юрид. лит., 1986. - 192 с.

77. Закони про поліцію земель як основне джерело поліцейського права Німеччини / О. С. Проневич // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 808-815. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

78. Заросило В. О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції) : дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Заросило Володимир Олексійович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2002. - 250 с.

79. Звернення колегії Міністерства внутрішніх справ України до особового складу органів внутрішніх справ України та військовослужбовців внутрішніх військ від 7 лютого 2012 року. - К.: МВС. - 16 с.

80. Зелінський А. Ф. Кримінологія : [навч. посіб.] / А. Ф. Зелінський. - Х. : Рубікон, 2000. - C. 24.

81. Злочинність в Україні: основні тенденції / О. Г. Кальман, І. О. Христич // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2007. - Вип. 17. - С. 41-56. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/j -pdf7boz_2007_17_4.pdf

82. Игошев К. Е. Социальные аспекты предупреждения правонарушений : проблемы социальных конфликтов / К. Е. Игошев, И. В. Шмаров. - М. : Юрид. лит., 1980. - 195 с.

83. Іваненко І. В. Бандитизм: кримінологічне та кримінально-правове дослідження : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. В. Іваненко. - Одеса, 2003. - 19 с.

84. Іванов Ю. Ф. Кримінологія : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. - К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с.

85. Іванова А. Якою бути українській поліції або проблеми нашого законотворення / А. Іванова, О. Самойленко // Права Людини в Україні : Інформаційний портал харківської правозахисної групи. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?id=1426747523

86. Івченко А. О. Тлумачний словник української мови / А. О. Івченко. - Х. : Фоліо, 2002. - 543 с.

87. Ігнатов В. Г., Албастова Л. Н. Теорія управління: Курс лекцій. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Видавничий центр «МарТ», 2006. - 464.

88. Ігнатов О. Протидія злочинності: поняття та сутність / О. Ігнатов // Юридична Україна. - 2009. - № 3. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.info-pressa.com/article-595.html

89. Калашник М. В. Чітке визначення правового статусу працівників

міліції та підрозділів системи МВС - головна підвалина реформування органів внутрішніх справ / М. В. Калашник // Право і Безпека. - 2011. - № 5. - С. 5762. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Pib_2011_5_14.pdf.

90. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс : навч. посіб. / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.

91. Клим О. В. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Клим Олена Вікторівна. - К., 2009. - 205 с.

92. Клюєв О. Розмежування запобіжної і профілактичної діяльності органів внутрішніх справ / О. Клюєв // Право України. - 2005. - № 3. - С. 98101.

93. Кодекс України про адміністративні правопорушення //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

94. Козлов Ю. М. Основы советского административного права / Ю. М. Козлов. - М. : Знание, 1979. - 207 с.

95. Кокорев Л. Д. Участники правосудия по уголовным делам / Л. Д. Кокорев. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1971. - 160 с.

96. Колонтаевский Ф. Е. Организационные основы охраны общественного порядка в современных условиях : научн. докл. на соискание ученой степени д-ра юрид. наук / Ф. Е. Колонтаевский. - М., 1996. - С. 9-13.

97. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : монографія / В. К. Колпаков ; Національна академія внутрішніх справ України. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 528 с.

98. Комаров С. А. Общая теория государства и права : ученик / С. А. Комаров. - М. : Юрист, 1998. - 416 с.

99. Конституція України : від 28.06.1996 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/conv

100. Концепція «100 днів якості Національної поліції України» // Офіційний веб-сайт МВС України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/mvs/article/1714126?annId=1714127

101. Концепція реформування органів правопорядку в Україні //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pohce-reform.info/wp-

content/uploads/2014/04/2014_05_06_Концепція-реформи/pdf

102. Концепція реформування публічної адміністрації в Україні, розроблена Українським Центром політико-правових реформ // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. pravo.org.ua

103. Корнієнко М. І. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування / М. І. Корнієнко // Муніципальне право України; за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. - К., 2001. - С. 85-114.

104. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. - М. : Бизнес-Книга, 1995. - 702 с.

105. Кошинець В. В. Профілактика злочинів: деякі аспекти / В. В. Кошинець // Актуальні проблеми профілактики правопорушень підрозділами міліції громадської безпеки : матеріали науково-практичної конференції. - К. : Видавництво Національної академії внутрішніх справ України, 2003. - С. 116-122.

106. Криминология : [учеб.] / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачова. - СПб. : Санкт-Петербургский государственный ун-т, Питер, 2002. - 422 с.

107. Криминология : учебник для вузов / под ред. проф. В. Д. Малкова. - 27е изд., перераб. и доп. - М. : ЗАО «Юстицинформ», 2006. - 528 с. - (Серия «Образование»).

108. Кримінальне право України: Заг. частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. - К. : МАУП, 2004. - 328 с.

109. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 544 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://radnuk.info/pidrychnuku/kruminal-pravo/47 -stashus2/1033 --x-------- s-1

.html

110. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

111. Криштанович М. Ф. Державне регулювання нормативно-правових засад діяльності ОВС в сфері забезпечення національної безпеки України / М. Ф. Криштанович // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. -

№ 1. - С. 262-269. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://nbuv. gov.ua/j -pdf7apdy_2014_1_36.pdf

112. Кузнецов И. А. Теория государства и права : учеб. пособие / И. А. Кузнецов. - Волгоград : ВАГС, 2005. - 228 с.

113. Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность / Н. Ф. Кузнецова. - М. : Юрид. лит., 1969. - С. 173-174.

114. Кунцевич М. П. Надання адміністративних послуг як форма реалізації виконавчої влади / М. П. Кунцевич // Держава і право. - 2012. - Вип. 58. - С. 250.

115. Куценко В. И. Общественная проблема: генезис и решение (методологический анализ) / В. И. Куценко. - К. : Наукова думка, 1984. - 302 с.

116. Кучук А. М. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / A. М. Кучук. - К., 2007. - 20 с.

117. Лазарев Б. М. Компетенция органов управления / Б. М. Лазарев. - М. : Юрид. лит., 1971. - 280 с.

118. Легенченко М. О. Поняття охорони й захисту права та їх співвідношення / М. О. Легенченко // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 72. - С. 59-65. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2014_72_11.pdf

119. Лисакова Л. І. Класифікація видів оцінювання державно- управлінської діяльності / Л. І. Лисакова // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць Дінпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - Вип. 2 (2). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavmctvo/2009/2009- 02(2)/Lysakova.pdf

120. Литвак О. М. Держава і злочинність : [монографія] / О. М. Литвак. - К. : Атіка, 2004. - 304 с.

121. Литвак О. М. Злочинність, її причини та профілактика / О. М. Литвак. - К. : Україна, 1997. - 168 с.

122. Малиновський В. Я. Державне управління : [навч. пос.] / В. Я. Малиновський. - 3-тє вид., переробл. та доп. - К. : Атіка, 2009. - 608 с.

123. Маляренко В. Т. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підручник / В. Т. Маляренко. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ebk.net.Ua/Book/SptpoU/1 - 2/111.htm

124. Маркс К. Полное собрание сочинений : в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М. : Политиздат, 1962. - Т. 26, Ч. 2. - 551 с.

125. Мельник М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. - К., 2002. - 576 с.

126. Мещерякова О. В. Щодо визначення елементів адміністративно - правового статусу учасників операцій ООН з підтримання миру / О. В. Мещерякова // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 609-612. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_2_98.pdf.

127. Миронова Н. В. Дифференцированный подход к маркетингу услуг URL: www.marketologi.ru/11b/differ.htm

128. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. - К., 2004. - Т. 1. - 1232 с.

129. Місцеве самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку : навчальний посібник / В. В. Кравченко, Н. В. Кравченко, В. П. Лисюченко, В. А. Негода, М. В. Пітцик, Л. Є. Подобед, М. О. Пухтинський. - К. : Арарат-Центр, 2000. - 206 с.

130. Музика Л. А. Право комунальної власності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Л. А. Музика. - К., 2003. - 21 с.

131. Негодченко В. Г. Державно-правове забезпечення профілактики злочинності / В. Г. Негодченко // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - 2001. - № 1 (4). - С. 213-217.

132. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учебник для юридических вузов и факультетов / В. С. Нерсесянц. - М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999. - 552 с.

133. Ніколаєнко К. В. Діяльність з надання адміністративних послуг в Україні: загальна характеристика / К. В. Ніколаєнко // Держава і право : зб. наук. пр. «Юридичні і політичні науки». Вип. 37. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. - 784 с.

134. Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. - Мн. : Изд. В. М. Скакун, 1998. - 896 с.

135. Новий тлумачний словник української мови / уклад. : В. Яременко, О. Сліпушко. - К. : Аконіт, 2001. - Т. 3. - 926 с.

136. Новий тлумачний словник української мови / уклад. : В. Яременко, О. Сліпушко. - К. : Аконіт, 1998. - Т. 4. - 944 с.

137. Общая теория права и государства : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист, 2002. - 517 с.

138. Ожегов С. И. Словарь русского язика / С. И. Ожегов. - М. : Русский язык, 1988. - 712 с.

139. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. - 4-е изд., дополненное. - М. : Азбуковник, 1998. - 944 с.

140. Осетинська Г. А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Г. А. Осетинська. - К., 2006. - 220 с.

141. Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади : [навч. посіб.] / М. І. Ославський. - К. : Знання, 2009. - 216 с.

142. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України : від 19.11.1992 № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). -1993. - № 4. - Ст. 19.

143. Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm

144. Оцінювання діяльності державних службовців: європейський досвід правового регулювання // Часопис Київського університету права. - 2009. - № 4. - С. 175-180.

145. Пал Л. Аналіз політики / Леслі Пал ; пер. з англ. Іван Дзюб. - К. : Основи, 1999. - 422 с.

146. Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус» / А. В. Панчишин // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 2. - С. 95-98.

147. Патрульна поліція Києва оприлюднила перелік послуг, які можна отримати в головному офісі // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?patrulna_politsiya_kiyeva_ oprilyudnila_perelik_poslug_yaki_mozhna_otrimati_v_golovnomu_ofisi&objectId= 1359576#ad-image-0

148. Перевозчиков О. В. Цели, задачи и функции органов внутренних дел : лекция / О. В. Перевозчиков, В. И. Сухарев. - М. : Акад. МВД СССР, 1989. - 20 с.

149. Передерій О. С. Правовий статус поліції країн континентальної правової сім’ї (загальнотеорет. характеристика на матеріалах Франції, Німеччини, Польщі) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень» / Передерій Олександр Сергійович. - Х. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2009. - 211 с.

150. Пєтухов В. А. Організаційно-правові аспекти проходження практики та стажування в підрозділах МВС України : дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пєтухов Валерій Аркадійович; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2003. - 189 с.

151. Пирожкова Ю. В. Функція адміністративного права: філософський

та правовий аспекти / Ю. В. Пирожкова // Право і суспільство. - 2014. - № 6.1 (2). - С. 197-202. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://nbuv. gov.ua/j -pdf/Pis_2014_6.1(2) 40.pdf

152. Писаренко Г. М. Адміністративні послуги в Україні:

організаційно-правові аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Писаренко Ганна Миколаївна. - Одеса, 2006. - 196 с.

153. Пихтін М. П. Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пихтін Микола Порфирійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2009. - 221 с.

154. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. - К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. - 544 с.

155. Плугатар Т. А. Сутність механізму адміністративно-правового регулювання діяльності міліції України / Т. А. Плугатар // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 741-744. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_2_119.pdf

156. Полиция Германии // Правоохранительные органы государств - участников и партнеров ОБСЕ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://polis.osce.org/countries/details?item_id=17&lang=ru

157. Полиция Франции // Правоохранительные органы государств - участников и партнеров ОБСЕ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://polis.osce.org/countries/details?item_id=24

158. Полиция Швеции // Евразийский юридический журнал. -

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jcontentplus&view=article&id=27 10:2012-01-31-03-34-35&catid=261:2012-01-31-03-24-14&Itemid=215

159. Поліція охорони / Офіційний веб-сайт. - [Електронний ресурс]. -

Режим доступу:

ttps://www.dso. gov.ua/perelik_osnovnih_normativno_pravovih_aktiv_jakimi_keruje tsja_dso

160. Поліція сполученого Королівства // Правоохранительные органы государств - участников и партнеров ОБСЕ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://poHs.osce.org/countries/details?item_id=73

161. Попов Л. Л. Административное право и административная деятельность органов внутренних дел / Л. Л. Попов, А. П. Коренев, В. А. Круглов. - М. : Акад. МВС СССР, 1990. - 223 с.

162. Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В. К. Гіжевський, В. В. Гловченко... В. С. Ковальський (кер) та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 528 с.

163. Право социального обеспечения России / М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова. - 2-е изд., испр. и перераб. - М. : БЕК, 2002. - 560 с.

164. Правознавство : підручник / ред. В. В. Копєйчиков. - 7-ме вид., стер. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 736 с.

165. Правознавство : підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 749 с.

166. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР / Р. И. Иванова - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1986. - 176 c.

167. Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного управління на засадах демократичного врядування : дис. . . д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Приходченко Людмила Леонідівна; Класич. приват. ун -т. - Запоріжжя, 2010. - 456 с.

168. Про заходи щодо впровадження адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України : від 22 липня 1998 р. № 810/98 // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 21. - Ст. 32.

169. Про основи національної безпеки України : Закон України // ВВР України. - 2003. - № 39. - Ст. 351.

170. Про адміністративні послуги : Закон України : від 06.09.2012 //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5203 -17

171. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 02.06.2011 № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2011. - № 51. - Ст. 577.

172. Про боротьбу з тероризмом : Закон України : від 20.03.2003 № 638- IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 25. - Ст. 180.

173. Про визначення критеріїв віднесення об’єктів державної власності до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави : Постанова КМУ : від 03.11.2010 № 999 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/999-2010-%D0%BF

174. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям : Закон України : від 01.06.2000 № 1768-III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 35. - Ст. 290.

175. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам : Закон України : від 18.05.2004 № 1727-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2004. - № 33-34. - Ст. 404.

176. Про екстрену медичну допомогу : Закон України : від 05.07.2012 № 5081-VI // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2013. - № 30. - Ст. 340.

177. Про запобігання корупції : Закон України : від 14.10.2014 № 1700- VII // Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 49. - Ст. 2056.

178. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України : від 14.10.2014 № 1702-VII // Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 50-51. - Ст. 2057.

179. Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України : Наказ МВС України : від 21.08.2013 № 808. К.: МВС. - 36 с.

180. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських : Наказ МВС України : від 17.11.2015 № 1465 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15

181. Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики : Наказ Державного комітету статистики України (Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг», п. 1) : від 20 лип. 2007 р. № 228 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.nau.ua/ doc/?code=z0894-07

182. Про затвердження переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави : Постанова КМУ : від 04.03.2015 № 83 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/83 -2015-%D0%BF

183. Про затвердження Положення про Національну поліцію :

Постанова Кабінету міністрів України : від 28 жовтня 2015 р. № 877 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248607704

184. Про затвердження Положення про патрульну службу МВС : Наказ МВС України : від 02.07.2015 № 796 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/z0777 -15

185. Про затвердження Положення про спеціальний підрозділ судової міліції «Грифон» : Наказ МВС України : від 19.11.2003 № 1390 //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1139-03

186. Про затвердження Порядку організації робіт із забезпечення

громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів : Постанова Кабінету міністрів України : від 25 квітня 2012 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/341-2012-п

187. Про затвердження форм державного статистичного спостереження з обліку послуг : Наказ Державного комітету статистики України (роз’яснення щодо заповнення звіту, розд. 1) : від 18 лип. 2002 р. № 271 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0271202-02

188. Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності : Постанова КМУ : від 10.08.1993 № 615 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615-93-%D0%BF

189. Про Національну поліцію : Закон України : від 02.07.2015 № 580- VIII // Відомості Верховної Ради. - 2015. - № 40-41. - Ст. 379.

190. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України : від 18.02.1992 № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1992. - № 22. - Ст. 303.

191. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України : від 30.06.1993 № 3341-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 358.

192. Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів : Закон України : від 08.07.2011 № 3673-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2012. - № 9. - Ст. 64.

193. Про охоронну діяльність : Закон України : від 22.03.2012 № 4616- VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2013. - № 2. - Ст. 8.

194. Про практику розгляду судами клопотань про визнання й

виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України : Постанова Пленуму Верховного Суду України : № 12 від 24.12.99 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-99

195. Про профілактику правопорушень : Проект Закону України // Офіційний веб-портал Судової влади України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cv.court.gov.ua/tu26/6/2358

196. Про соціальні послуги Закон України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=966-15

197. Про соціальну профілактику правопорушень в Україні : Проект Закону України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://static.rada.gov.ua/osmir/tables/11_99/TABL09240002.html

198. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади : Розпорядженням Кабінету Міністрів України : від 15 лютого 2006 року №90-р // Офіційний вісник України. - 2006. - № 7. - Ст. 376.

199. Проект Закону України «Про державну службу в органах виконавчої влади» внесено до Кабінету Міністрів України // Бюрократ. - 2006. - № 4-7. - С. 2-15.

200. Прокопенко О. Ю. Поняття та система адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку / О. Ю. Прокопенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3. - С. 190-198. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhnuvs_2010_3_27.pdf

201. Проневич О. С. Роль і місце поліції в системі органів публічної адміністрації Польщі / О. С. Проневич // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 741-

141. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_ 2010_4_118.pdf

202. Проневич О. С. Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна

інтерпретація / О. С. Проневич // Право і Безпека. - 2010. - № 4. - С. 141-146. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Pib_2010_4_32.pdf

203. Публічний порядок // Портал ЛІГА:ЗАКОН. - [Електронний

ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TS000106.html

204. Разаренов Ф. С. Организационно-правовые основы охрани общественного порядка и обеспечение безопасности на транспорте / Ф. С. Разаренов, А. С. Прудников. - М. : Высш. юрид. заоч. шк. МВД СССР, 1990. - 44 с.

205. Риановости Україна: Какой станет новая полиция/милиция Украины? // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rian.com.ua/analytics/20150806/311119193.html

206. Ролз Джон. Теория справедливости. / Пер. с англ. В. В. Целищева при участии В. Н. Карповича и А. А. Шевченко. - Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. - 536 с.

201. Рудой К. М. Впровадження в практичну діяльність ОВС міжнародних правових актів / К. М. Рудой // Основні напрямки реформування ОВС в умовах розбудови демократичної держави : матеріали міжнар. наук. - практ. конф. 14-15 жовтня 2006 р. - О., 2004. - Ч. 1. - С. 103-105.

208. Ряшко О. В. Законність у контексті профілактики правопорушень в службовій діяльності міліції України : дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ряшко Олена Василівна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2006. - 215 с.

209. Савюк Л. К. Правоохранительные и судебные органы : учебник / Л. К. Савюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2004. - 464 с.

210. Сафронов О. С. Поняття превенції злочинів та її співвідношення з однорідними поняттями // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://elib.org.ua/theoryoflaw/ua_readme.php?subaction=showfull&id=1329782013 &archive=&start_from=&ucat=&

211. Сафронов С. Профілактична діяльність слідчого органів внутрішніх справ України / С. Сафронов // Право України. - 2002. - № 2. - С. 82-85.

212. Серегин А. В. Советский общественный порядок и административно-правовые средства его укрепления / А. В. Серегин. - М. : Академия МВД СССР, 1975. - 194 с.

213. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. -

2- ге видання. - К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. - 520 с.

214. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. -

3- те видання. - К. : Алерта; ЦУП, 2011. - 524 с. - [Електронний ресурс]. -

Режим доступу:

http ://pidruchniki.com/1378122543144/pravo/zakonniy_interes_yogo_spivvidnoshe nnya_subyektivnim_pravom_yuridichnim_obovyazkom

215. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун; пер. з рос. - Х. : Консум, 2001. - 656 с.

216. Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики / О. В. Скрипнюк. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. - 600 с.

217. Словарь иностранных слов. - М. : Рус. яз., 1989. - 623 с.

218. Словник іншомовних слів / Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. - К. : Наук, думка, 2000. - 680 с.

219. Современный философский словарь / Под общ. ред. В. Е. Кемерова. - 2-е изд. - Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск : Панпринт, 1998. - 1064 с.

220. Сороко В. Концептуальний підхід до проблеми запровадження інституту надання державних послуг у практику діяльності державних службовців / В. Сороко // Вісн. держ. служби. - 2004. - № 3. - С. 11-19.

221. Стан та структура злочинності в Україні (станом на 20 листопада

2012 року) // Статистика МВС України. - Офіційний веб-сайт МВС України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/813157

222. Статистична інформація // Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html

223. Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / За заг. редакцією О. А. Банчука. - К. : Москаленко О.М., 2013. - 588 с.

224. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підручник / [В. Т. Білоус та ін.] ; відп. ред. В. Т. Маляренко, д -р юрид. наук, проф., чл.-кор. Акад. прав. наук України. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 350 с.

225. Сухінін Д. В. Роль оцінювання в діяльності органів місцевої влади:

основні принципи, методи та завдання / Д. В. Сухінін // Публічне адміністрування: теорія та практика. - Електронний збірник наукових праць. - 2012. - Випуск 1 (7). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2012-01(7)/12sdvpmz.pdf

226. Сухінін Д. Якість муніципальних послуг у контексті становлення громадянського суспільства / Д. Сухінін, Ю. Шаров // Вісник НАДУ при Президентові України. - 2005. - № 4. - С. 290-297.

227. Сфера сервиса: особенности развития, направления и методы исследования : коллективная монография / Под общ. ред.: Ю. П. Свириденко, В. Н. Соловьева, В. А. Бабурина. - СПб. : Изд-во СПБГИСЭ, 2001. - 350 с.

228. Тарасенко В. С. Поняття та види соціальних допомог / В. С. Тарасенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - Випуск 2 (том 2). - С. 121-126.

229. Телицька В. А. Адміністративні послуги, що надаються органами місцевої влади: визначення поняття та сутності / В. А. Телицька // Інновації у державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики : матер. наук.-практ. конф. за міжн. уч. (27 травня 2011 р., м. Київ) : у 2 т. - Т. 2. - К. : [б. в.], 2011. - С. 49-51.

230. Теория государства и права : учебник / под ред. М. Н. Марченко. - М. : Юрист, 2001. - 312 с.

231. Теория государства и права : курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. - М .: Юристъ, 1997. - 672 с.

232. Теорія государства и права : учебник для вузов / Под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 640 с.

233. Теорія держави і права : академічний курс / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 686 с.

234. Теорія держави та права : підручник : [за вимогами кредитно-

модульної системи навчання] / Є. O. Гіда, Є. В. Білозьоров, A. M. Завальний та ін.: за заг. ред. Є. O. Гіди. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. - 576 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://pidruchniki.com/1246122045046/pravo/pravoohoronna_sistema_zagalnoteore tichna_harakteristika

235. Теорія управління в органах внутрішніх справ : навчальний

посібник / За ред. В. А. Ліпкана. - К. : КНТ, 2007. - 884 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://semestr.com.ua/book_378_glava_196_3.%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2% A0_Organ%D1 %96za%D 1%81%D1 %96ja_pol .html

236. Тимощук В. П. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / В. П. Тимощук. - К. : Факт, 2003. - 496 с.

237. Ткаченко В. И. Преступления против общественной безопасности / В. И. Ткаченко. - М. : ВЮЗИ, 1984. - 81 с.

238. Толстой Ю. К. К теории провоотношения / Ю. К. Толстой. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1959. - 87 с.

239. Туманов Г. А. Общественная безопасность и ее обеспечение в экстремальных условиях / Г. А. Туманов, В. И. Фризко // Советское государство и право. - 1989. - № 8. - С. 21.

240. Уголовный процесс : [учебник для вузов] / под общей ред. проф. П. А. Лупинской. - М. : Юристъ, 1995. - 544 с.

241. Управління за результатами діяльності в місцевих органах влади : методичний посібник, проект «Голос громадськості». - К. : Видавн. Дім «Козаки», 2007. - 69 с.

242. Ухвала Колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України по справі за клопотанням Росукренерго АГ про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню, заінтересована особа-боржник - Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», за касаційною скаргою голови правління Національної акціонерної компанії (далі - НАК) «Нафтогаз України» на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 13 серпня 2010 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 17 вересня 2010 року // Інформаційний сервер ВСУ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.scourt.gov.Ua/clients/vs.nsf/0/7619F937764DAB1AC22577E7004C11B 4

243. Фатхутдінов В. Г. Громадський vs публічний у дзеркалі правничої герменевтики / В. Г. Фатхутдінов // Глобальна організація союзницького лідерства. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://goal- int.org/gromadskij-vs-publichnij-u-dzerkali-pravnichoi-germenevtiki/

244. Фатхутдінов В. Г. Правоохоронна діяльність: природа, сутність, гуманізм (теоретико-правові та методологічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / В. Г. Фатхутдінов. - К., 2006. - 16 с.

245. Федас С. Міліція виконує план боротьби зі злочинністю, а не бореться з нею / С. Федас // Газета «Рівне вечірнє». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rivnepost.rv.ua/showartide.php?art=004975

246. Философия : [учебник] / за ред. П. В. Алексеева, А. В. Панина. - М. : Проспект, 1976. - 568 с.

247. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. - 7 изд., перераб. и доп. - М. : Республика, 2001. - 719 с.

248. Философский энциклопедический словар / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов - М. : Сов. Энциклопедия, 1983. - 840 с.

249. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. - К. : Головна редколегія УРЕ, 1973. - 560 с.

250. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Укр. енцикл., 1986. - 800 с.

251. Фортуна Г. Ф. Уголовно-правовая борьба с массовыми безпорядками : дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Фортуна Геннадий Федорович. - М., 1992. - 176 с.

252. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник / О. Ф. Фрицький. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.

253. Фролова О. Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів) : навчальний посібник / О. Г. Фролова. - К. : АртЕк, 1997. - 208 с. - (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

254. Фуллер Лон. Л. Мораль права : наукове видання / Лон. Л. Фуллер ; пер. з англ. Н. Комарова. - К. : Сфера, 1999. - 232 с.

255. Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація // Право і Безпека. - 2010. - № 4. - С. 141-146. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2010_4_32.pdf

256. Холл Р. Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Р. Х. Холл. - СПб. : Питер, 2001. - 416 с.

257. Хоруженко К. М. Культурология : Энциклопедический словарь / К. М. Хоруженко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://www. countries.ru/library/theory/sobcult.htm

258. Цивільне право України : підручник: у 2 т. : Т. 1 / [В. І. Борисова (кер.авт.кол.), Л. М. Баранова, І. В. Жилінкова та ін.]; заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 480 с.

259. Цивільне право України : курс лекцій : у 6-х т. - Т. 5. Кн. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р. Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є. О. Мічурін та ін.; за ред. Р. Б. Шишки. - Х. : НУВС, 2003. - 254 с.

260. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. - №№ 40-44. - Ст. 356.

261. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч.

посіб. / Г. Л. Чайка. - К. : Знання, 2005. - 442 с. - (Вища освіта XXI століття). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://pidruchniki.com/15970122/menedzhment/ponyattya_kultura_kultura_dilovog o_spilkuvannya

262. Шендрик В. В. Аналіз співвідношення понять «профілактика»,

«попередження», «припинення» та «запобігання злочинів» / В. В. Шендрик, І. О. Крєпаков // Форум права. - 2011. - № 1. - С. 1129-1139. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2011_1_182.pdf

263. Шимановский В. В. К вопросу о процессуальной функции следователя в советском уголовном процессе / В. В. Шимановский // Правоведение. - 1996. - № 2. - С. 173-181.

264. Щодо виплати медичним працівникам допомоги на оздоровлення : Лист Міністерства охорони здоров’я України та Профспілки працівників

охорони здоров’я України : від 23.03.2012 № 03-93 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://document.ua/shodo-viplati-medichnim-pracivnikam-

dopomogi-na-ozdorovlennj-doc94087.html

265. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К. : Укр. енцикл., 2002. - Т. 4: Н-П. - 720 с.

266. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К. : Укр. енцикл., 1998. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cyclop.com.Ua/content/view/1260/58/1/23/#50978

267. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К. : Укр. енцикл., 2002. - [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://cyclop.com.Ua/content/view/924/58/1/18/#38268

268. Юридичні терміни : тлумачний словник / В. Г. Гончаренко, П. П. Андрушко, Т. П. Базова та ін.; за ред. В. Г. Гончаренка. - 2-ге вид., стереотипне. - К. : Либідь, 2004. - 320 с.

269. Юсти И. Г. Г. Основание силы благосостояния государства или подробное начертание всех знаний, касающихся до государственного благосостояния / И. Г. Г. Юсти. - СПб.,1772. - 758 с.

270. Яка різниця між «правами» і «свободами» людини? //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=rus&id=4759&id_book=4732&id_parent =4732

271. Яцкин А. В. Правовое регулирование (стандартизация)

предоставления государственных услуг / А. В. Яцкин // Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. - М., 2006. - № 6. - С. 12-15.

272. Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom. 16. Marz 1999 (Bundesgesetzblatt 1. I S. 322, 847, 2033), zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom. 19. Juli 2006 (Bundesgesetzblatt 1. I S. 1652).

273. Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom.6 August 2002 (Bundesgesetzblatt 1. I S. 3020), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom. 19. Juli 2007 (Bundesgesetzblatt 1. I S. 1457).

274. Bundesdisciplinargesetz vom. 9. Juli 2001 (Bundesgesetzblatt 1. IS. 1510), zuletzt geandert durch Artikel 11 des Gesetzes vom. 22. April 2005 (Bundesgesetzblatt 1. I S. 1106).

275. Bundeskriminalamtgesetz vom 7. Juli 1997 (Bundesgesetzblatt 1. I S. 1650), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2006 (Bundesgesetzblatt 1. I S. 3416).

276. Code de Procedure Penale, Dalloz, Paris, 1995, p. 38, 39, 54, 124, 250.

277. http://cyclop.com.ua/content/view/1098/58/1/3/#2748

278. Police Act of Sweden, 1997, Р. 6-43.

<< | >>
Источник: ЛАСТОВИЧ ДАНІІЛ МИКОЛАЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2016. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: